CoG

Gád testamentuma A gyűlöletről

 

I. 1 Gád végrendeletének hiteles másolata ez, amit fiainak elmondott életének százhuszonötödik esztendejében. 2 Jákobnak hetedik fia voltam, és mind között a legbátrabb a pásztorkodásban. 3 Így éjszakánként én vigyáztam a nyájra, amikor az oroszlán, a farkas, a párduc, a medve meg a többi vadállat közeledik a nyájhoz. Ezeket mind üldözőbe vettem, amelyiknek elkaptam a lábát puszta kezeimmel azt kőhajításnyi távolságra dobva öltem meg. 4 József pedig ott pásztorkodott velünk, mintegy harminc napon keresztül, de mivel ifjú volt, igen szenvedett a hőségtől. 5 Ezért visszatért atyánkhoz Hebronba, atyánk pedig maga mellé vette, mert nagyon szerette. 6 És József azt mondta atyánknak hogy Zilfa fiai megölik a nyáj javát és megeszik azt, Juda és Ruben akarata ellenére. 7 Bár látta ő azt, hogy én a medve szájából vettem ki a bárányt és megöltem a medvét, de a bárány elpusztult, ami miatt szomorkodtam, aztán megettük, ez volt az valójában, amiről beszélt atyánknak. 8 Ezekért a szavaiért gyűlöltem Józsefet, egészen az Egyiptomba való eladásának napjáig. 9 Ott élt bennem a gyűlölet lelke, és nem akartam látni szemeimmel, vagy bármit is hallani Józsefről. Személy szerint mindegyikünket bevádolt, hogy Juda kivételével mindnyájan megettük a bárányt; atyánk pedig, bármit mondott neki, mindent elhitt neki.

II. 1 Gyermekeim, bevallom nektek bűneimet, hogy igen sok ízben nem akartam megkönyörülni rajta, mivel egészen a lelkem mélyéig gyűlöltem őt, egyáltalán nem volt meg bennem májam irgalma iránta, 2 az álmai miatt még jobban meggyűlöltem őt és ki akartam szakítani az élők közül, ahogyan egy borjú kitépi a füvet a földből. 3 Ezek miatt adtam el Judával az izmaelitáknak harminc aranyért, de ebből tízet eltitkoltunk, és csak húszat mutattunk meg belőle a testvéreinknek, 4 így még kapzsisággal is tetéztük az ő elveszejtését. 5 Ám atyáinknak Istene megszabadította őt kezeim közül, nehogy törvénysértést kövessek el Izraelben.

III. 1 Gyermekeim hallgassatok az igazság szavaira és tegyétek az igazságot, meg a Magasságbeli minden törvényét, nehogy a gyűlölet lelke félrevezessen benneteket, mert az gonoszságot művelő az emberek minden tettében. 2 Bármit is tesz a gyűlölködő, mindenben utálatossá válik, ha félné is az Urat, ha akarná is az igazat, mégsem szereti azt, ha meg is tenné az Úr törvényét, nem fogja magasztalni azt. 3 Lekicsinyli az igazságot, inkább a dölyfösséget és gonosz beszédet kedveli, mert a gyűlölet elvakítja a lelkét, ahogyan ezt Józseffel kapcsolatban én is megtapasztaltam.

IV. 1 Őrizkedjetek tehát gyermekeim a gyűlölettől, mert azzal az Úr törvényei ellen cselekedtek. 2 A gyűlölet hallani sem akar a felebaráti szeretetre vonatkozó parancsolatokról, és az Isten ellen is bűnöket követ el. 3 Ha egy testvére hibát követ el, örömmel viszi hírét mindenkinek  és siet ítéletet mondani felette, várja a büntetését, és azt, hogy halálra adják. 4 Ha pedig szolga lenne azt, felszítja a gazdája ellen, hogy mindenféle erőszakoskodás közepette kezet emeljen rá, talán még olyan mértékben is, amivel a halálát okozza. 5 Gyűlölet szítja fel az irigységet azok ellen is, akik az egyenes úton járnak [akik bővülködnek], és minden esetben amikor az ilyen ember sikereit látja vagy hall róla, ő sínylődik magában. 6 Ahogyan a szeretet azt szeretné, hogy a halottak megelevenedjenek, és azokat, akik a halálukon vannak, meg akarja menteni, úgy a gyűlölet még azokat sem akarja meghagyni az életben, akik valami csekélyke bűnt követtek el. 7 A gyűlölet lelke hirtelenkedő, a sátánnal működik együtt, mindenben az emberek halálát akarja. A szeretet pedig az Isten törvényével működik együtt a türelemben az emberek üdvösségéért.

V. 1 Gonosz dolog a gyűlölet azért is, mert szüntelenül együttműködik a hazugsággal, az igazság ellenkezőjét állítja, a kicsiből nagyot csinál, a sötétet világosnak tünteti fel, az édes helyett keserűt mond, megtanít rágalmazni, továbbá ellenségeskedésre, gőgre és mindenféle gonosz kapzsiságra, és a sátán nyílvesszőivel tölti meg a szívet. 2 Mindezt tapasztalatból mondom nektek, gyermekeim, hogy meneküljetek a gyűlölködés elől, és ragaszkodjatok az Úr szeretetéhez. 3 Az igazságosság kiveti magából a gyűlöletet, a szerénység pedig elfordul az irígységtől. Az alázatos ember szégyenkezne a gyűlölet miatt, de nem azért, mert más is tudomást szerezhet erről, hanem a saját szívéből, mivel ismeri az Úr gondolatvilágát. 4 Az ilyen ember nem beszél hiábavalóságokat a szent ember ellen, mert a Magasságbeli félelme legyőzi a gyűlöletet. 5 Aki ugyanis féli az Urat, az nem árt senkinek, még gondolataiban sem, mivel fél attól, hogy az Úrat ezáltal megsértse.  6 Minderre azután jöttem rá, miután megtértem Józseffel kapcsolatban. 7 Az Isten szerinti igaz megértés (megtérés) elűzi az engedetlenséget, a sötétséget távol tartja, megvilágítja a szemeket, a szellemnek tudást ad, gondolatainkat az üdvösségre irányítja. 8. És mindezeket nem az emberektől tanulja, hanem magábaszállása következtében 9 Elküldötte ugyanis az Isten hozzám a máj betegségét, és ha nem lettek volna mellettem atyámnak, Jákobnak a könyörgései, kevés híján kiment volna belőlem a lélek. 10 Ahogyan egy ember megszegi a törvényt, ugyanolyan módon kapja meg érte a büntetését is. 11 Amiért májam irgalmatlanul Józsefre támadt, azért szenvedtem irgalmatlanul májamban, tizenegy hónapon keresztül tartott rajtam az ítélet, mert ugyanennyi ideig voltam József ellensége, így ez is annyi időn át történt meg velem.

VI. 1 Most hát gyermekeim, mindegyiktek szeretettel legyen a testvére iránt, a szívetekből pedig vessétek ki a gyűlölködést, inkább szeressétek egymást lelketek gondolataiban, szavaiban és tetteiben egyaránt. 2 Atyám színe előtt békességes dolgokat mondtam Józsefnek, de amint elhagytam eljött hozzám a gyűlölet szelleme, és elhomályosította az értelmemet, a lelkemet pedig összezavarta, hogy ne legyek könyörületes iránta. 3 Szívetekből szeressétek egymást, ha pedig valaki vétkezne ellened, mondd meg neki békében, a gyűlölet mérgét tépd ki, lelkedből kergesd el a cselvetést, bocsáss meg mindenkinek, aki csak beismeri vétkeit és bánatot érez miattuk. 4 Ha pedig vonakodna mindezt megtenni, akkor se kötekedjél vele, semmiképpen ne legyél hozzá hasonló, mert így kétszeresen vétkezel. 5 Ha pereskedsz, ne ismerje meg más ember a titkaidat, nehogy téged gyűlölve ellenségeddé váljon, s nagy bűnt kövessen el ellened, mert gyakran ármánykodnak, vagy tesznek rosszat neked úgy, hogy tőled veszik a mérget. 6 Ha pedig valaki megtagadná tőled, vagy szégyellne irgalmasságot gyakorolni rajtad, viseld el az ilyent, és ne legyél megvető iránta. Mindaz, aki megtagadja tőled, idővel megváltozik, és többé semmi rosszat nem művel ellened, sőt tisztelni és félni fog tégedet, és békén marad. 7 Ha pedig elvetemült lenne, akkor úgyis megmarad a rosszban, de te még ekkor is szívedből bocsáss meg neki, és hagyd Istenre az ítélkezést.

VII. 1 Ha pedig valaki titeket is felülmúlva a jó úton halad, ne szomorkodjatok rajta, sőt imádkozzatok érette, hogy még tökéletesebben járjon azon! Így ez majd néktek is javatokra fog válni. 2 Ha ezáltal magasabbra jutna, még akkor se irigykedjetek, inkább emlékezzetek meg arról, hogy minden test egykor majd a pusztulásba jut. 3 Az Úrnak himnuszt áldozzatok, neki, aki minden embernek megadja a jót és a hasznosat. Ítéleteidet hagyd az Úrra, így azok elhagynak tégedet, és békén hagyják gondolataidat. 4 Ha a gonoszok közül bárki meggazdagodna, miként Ézsau, atyám testvére, ne irigykedjetek rá, hanem várjátok meg Úr végzését. 5 Mert amikor elveszi a gonoszságokban szerzett javakat, a megtérőnek megbocsájtást ad, de annak aki nem tér meg, örök büntetést tartogat. 6 Mert ha a szegény ember nem irigykedik senkire, akkor mindenben az Úr kedvében jár, ő pedig minden nehézség ellenére gazdaggá teszi az ilyen embert, mivel semmi része sincs az emberek gonosz tetteiben. 7 Vessétek ki tehát szívetekből a gyűlöletet, és szeressétek egymást a szív őszinteségében.

VIII. 1 Mindezeket majd mondjátok el gyermekeiteknek is, hogy nekik is tisztelniük kell Lévit meg Judát, mert belőlük támasztja az Úr Izrael számára a szabadítót. 2 Tudom, a végső időkben gyermekeitek is elpártolnak Úrtól, és az összes romlásban, gonoszságban meg hamisságban állnak majd ott az Úr előtt. 3 Ezután egy kevéske szünetet tartott, majd ismét megszólalt: - Gyermekeim, hallgassatok most atyátokra, atyáim közelébe temessetek engemet! 4 Majd kinyújtotta a lábait, és békességben elszenderült. 5 Öt év múlva vitték fel őt és temették el Hebronban, atyái mellé.