CoG

Az antikrisztusizmus ordas eszméinek veszélyei

 

Oly korban élünk, amikor divatossá, sőt, bizonyos körökben szinte elvárássá vált a keresztények gyalázása, a keresztény értékek becsmérlése, és Krisztus személyének kigúnyolása. Divatossá vált az Újszövetség revizionálása is, hiszen vannak olyan érdekkörök, amelyek ki kívánnak iktatni bizonyos, véleményük szerint "gyűlöletkeltésre alkalmas" igerészeket. Ezek a külső erők lényegében megmondanák a keresztényeknek, hogy mely igerészeket nem használhatják, lévén azok "sértőek" egy bizonyos népcsoportra nézve. Az Isten Gyülekezetei különböző írásokban gyakran rámutat ennek a jelenségnek az indítóokaira, amit az Újszövetség az antikrisztusok szellemiségének tulajdonít. Mivel ilyen esetekben gyakran antiszemitizmussal vádolnak bennünket, rá kell mutatni néhány fontos dologra.


Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © 2009, Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Webcímünk: www.churchofgod.hu


Minden kereszténynek illik ismerni azt az újszövetségi figyelmeztetést, miszerint eljön, illetve Krisztus halála óta már itt is van közöttünk egy bizonyos szellemiség, amitől óvakodnunk kell. A Szentírás arra is rámutat, hogy akikben ez a szellemiség él, azok antikrisztusok. Egy keresztény hívőnek éberen ellent kell állnia ennek az antikrisztusi hitetésnek, sőt, fel kell fednünk ezt a szellemiséget, hiszen amint látni fogjuk, annak elsődleges célja az, hogy megfosszon bennünket az örök élettől. A Biblia négy adott versben említi meg az "antikrisztust", illetve az "antikrisztus szellemét", és ez a négy vers egyben definiálja a kifejezések értelmét is:

1János 2:18 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

Antikrisztusok, többes számban, hiszen a következő sorokban János apostol magyarázatot ad arra, hogy aki tagadja Jézus Messiási mivoltát és üzenetét, az velejáróan tagadja magát az Atyát is, így alapvetően az istentelenség szellemisége irányítja.

1János 2:22-23 22 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút.23 Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is.

Bárki tagadja azt, hogy Jézus Krisztus az Atyától jött Fiú, valamint az Általa elküldött Megváltó, azt az antikrisztus szellemisége vezeti. Ez a kifejezés nem egy sértegető célt szolgáló jelző, hanem egy határozott, céltudatos, de veszedelembe vezető szellemi állapot definíciója. Aki ugyanis tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem, hiszen senki nem járulhat az Atyához Krisztus nélkül (Ján14:6). Ugyanakkor, akik nem hisznek a Fiúban, azokon rajta marad Isten haragja:

János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

A Megváltó és a megváltás megtagadóit tehát egy bizonyos szellemiség vezérli, s ez a szellemiség az áruló jegyük is egyben:

1János 4:3 Amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.

Azok, akik nem fogadják el Krisztust az Isten Fiaként, azok antikrisztusok. Az antikrisztusi szellemiség tehát aktívan Krisztus-ellenes, ami azt jelenti, hogy erőteljesen és céltudatosan Krisztus ellen tanítanak, hamisságot terjesztenek az elhitetés és megtévesztés alantas céljával:

2János 17 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.

Az ő esetükben a hazugságot szolgálni nem egy tévedés eredménye, tehát nem megtévesztett emberekről van szó, hanem megtévesztőkről. Ezeket az embereket egyedül az a cél vezérli, hogy elhitessék hamis bizonyságukkal az embereket, és azzal elragadják őket az örök élet ajándékától, mert hiszen:

János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Az antikrisztus szelleme tagadja az Atyát és Fiút, akik ismerete nélkül nincs örök élet (vö. Ján. 3:36, 5:24, 6:27-29, 6:40, 10:28, 17:2; Róm. 5:21, 6:23; 1Tim. 1:16; 1Ján. 1:2, 5:11,13,20; Júd. 1:21). Akik ezt az ismeretet el szándékozzák ferdíteni, el akarják törölni, tudatosan meg akarják hamisítani, azok antikrisztusok, a Sátán ivadékai, akik az asszony ivadékát mardossák (1Móz. 3:15). Megfordítva, akik az asszony ivadékát mardossák, azok a Sátán ivadékai (János 8:42-44) és a mindenkori antikrisztusok. Ezt a meghatározást tartsuk állandóan szem előtt!

Bármennyire is veszélyes következményeket von maga után ez a szellemiség, a nyugati "keresztény" világ közéletében soha nem hallani az antikrisztusokról. Ahogy nem hallani az általuk végzett munkáról, és annak veszélyeiről sem. Az még némileg érthető dolog, hogy a nyilvánvalóan antikrisztusi szellemmel átitatott médiák nem hangoztatják ezt a veszélyt, és nem óvnak bennünket a romboló hitetésektől. A probléma inkább az, hogy ezt ma már a pulpitusról sem teszik meg a kereszténység szószólói, lelkészei vagy papjai. A kereszténység az antikrisztusok elvárásaihoz igazodik, mert azok jobban végzik a maguk feladatait, mint a keresztények a magukét (Luk. 16:8). Mi több, szorgalmasabban és odaadóbban tesznek eleget az uruk által rájuk bízott feladatoknak, mint a keresztények az Úr által adott parancsainak. Ezért is nem hallani soha az antikrisztusokról.

Ellenben nincs olyan nap, hogy ne hallanánk az antiszemitizmusról, aminek veszélyeire a média és a politikusok állandóan figyelmeztetnek bennünket. A fentiek fényében, s látva azt, hogy milyen körökből hangzik el ez a vád, megállapítható, hogy az antiszemitizmussal való vagdalkozás Sátán zsinagógájának érinthetetlenségét, védelmét szolgálja. Az antiszemita kifejezés nem található meg a Szentírásban, mégis, ez a fogalom messze kiszorította a bibliai antikrisztus kifejezést a nyugati "keresztény" világban. Ha ma bárkire rányomják az antiszemita bélyeget, az egy hiteltelen, szélsőséges, és a közéletből kirekesztett személlyé válik. Még a keresztények is azonnal szalonképtelenné válnak, ha ezt a bélyeget rájuk nyomják. De hallottunk-e akár csak egyetlenegy olyan esetről, amikor valakit antikrisztusként bélyegeztek meg, s kirekesztették a közéletből? Tegyünk fel egy kérdést: miért van ez így? Talán azért, mert az antiszemitázók ezzel a technikával terelik el a figyelmet a leghatékonyabban az antikrisztusok tevékenykedéséről? Azok, akikre ráillik e fentebbi négy bibliai idézet, azok antikrisztusok, még akkor is, ha történetesen szemiták.

Félreértés ne essék, Isten Egyháza nem lehet antiszemita, mert Isten Egyháza nem embergyűlölő, hiszen Krisztus és az apostolok szerint a gyűlölet egyenlő a gyilkosság bűnével, és a gyilkosokban nincs meg az örök élet (v.ö. Mát. 5:21-221Ján. 3:15; Jak. 1:19-20)! Ám ez a törvényszerűség minden emberre egyformán vonatkozik, személyválogatás nélkül, legyen az szemita vagy nem szemita, zsidó vagy nem zsidó, e tekintetben nem lehet különbséget tenni emberek között. Ellenben a farizeusok, és az általuk később létrehozott talmudizmus tanítása felszólít a nem közülük valók gyűlöletére (lásd Máté 5:43-at, ahol Krisztus egy nem bibliai farizeusi tanításra utal). Ha pedig a gyűlölet a gyilkosság szelleme, akkor a fordítottja is igaz, és a gyilkosok mind gyűlölködők. Krisztus pedig rámutat, hogy Sátán volt az eredeti gyilkos, valamint az ő gyermekei követik őt a gyűlöletben is, s ez megintcsak a Krisztust ellenző farizeusokhoz vezet bennünket (Ján. 8:44). Krisztus nem fordult erőszakhoz, amikor a zsidó elöljárók egy kardokkal és dorongokkal felfegyverzett csőcseléket küldtek az elfogatására (Mrk. 14:43). Sőt, amikor követőinek egyike kardot rántott és megsebesítette a támadó csoport egyik tagját, Krisztus, példamutatóan megtiltotta nekik - s ezzel egyben minden követőjének - a fegyveres ellenállást, és még a sebesült ellenfelét is meggyógyította (Luk. 22:50-51; v.ö. Luk. 6:27), tudván, hogy Istené abosszúállás, ami nem fog elmaradni (12:19; Héb. 10:30; Jel. 6:10). Tehát nem a keresztényektől és a kereszténységtől kellene félnie a világnak, hanem az antikrisztusoktól! Az ő mesterük módszere a rágalmazás és az erőszak.

Nem, Isten Egyháza nem antiszemita, viszont a lehető leghatározottabban anti-antikrisztus! Akikre a bibliai meghatározások alapján ráillenek a fentebbi antikrisztusi jelzők, és akik azt a szellemiséget képviselik, azokra kompromisszumok nélkül kimondjuk: Antikrisztusok! Még akkor is, ha emiatt azonnal az antiszemitizmus vádjával rágalmaznak meg bennünket, vagy esetleg üldözni fognak miatta. Mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük, de jaj azoknak, akik által megtörténnek:

Máté 18:6-7 6 Aki tőrbe ejt egyet e kicsinyek közül, akik bennem hisznek, annak hasznára volna, ha malomkövet akasztanának a nyakába, s a tengerbe süllyedne. 7 Jaj a világnak a kelepcék miatt! Mert kikerülhetetlenek, hogy kelepcék támadjanak, azonban jaj annak az embernek, aki által keletkeznek a kelepcék.