A Mahdi – az arab iszlám világ messiása

Letölthető Word dokumentum

PDF

A „Mahdi” (arab: ’ma di  مهدي‎) jelentése: [az Allah által helyes módon] „vezérelt”, az igaz iszlám és a kalifátus megjövendölt helyreállítója, aki nem sokkal Jézus eljövetele, vagyis az ítélet napja előtt jelenik majd meg. Azzal kapcsolatban már különböző értelmezések léteznek, hogy a Mahdi eljövetele hét, kilenc, avagy tizenkilenc évvel előzi meg az Ítélet napját. Habár a Korán nem említi meg, de a hadíszok*-ban már több utalás van rá. Eszerint a Mahdi neve Mohammed lesz, apja neve pedig Abdullah. Ali és Fatima (Mohammed próféta lánya) két fiának egyikétől (Haszan és Husszein) fog származni, és igazságos uralmának a székhelye Damaszkusz lesz. A Mahdi nem próféta, inkább egy Allah által igazságosságban vezérelt kalifa. Az ő uralkodásának idejében tér vissza Jézus Krisztus (Isza), aki segítséget nyújt a Mahdinak a Mashih ad-Daddzsall (a hamis messiás, az antikrisztus) ellen. Az iszlám próféciák szerint a Mahdi vezetése alatt a muszlimok győzelmet aratnak majd a hitetlenek és a rómaiak [keresztények] fölött.

*Megjegyzés: A hadíszok Mohamed és bizalmas körének mondásai, szólásai és tettei, amelyek útmutatóul szolgálnak azokra a jogi esetekre, amelyek a Koránban nincsenek szabályozva. Az egyes irányzatok között, sőt esetenként az irányzatokon belül is, a különböző hadíszok hitelességének kérdésében komoly különbségek vannak. A síita és szunnita irányzat kölcsönösen elutasítja a másik irányzat által hitelesnek tartott hadíszok többségét, ennek ellenére számtalan olyan hadísz létezik, amely a síitáknál és a szunnitáknál is megegyezik, csupán az azt hitelesítő tekintélyek különböznek.

Az iszlám hagyományok szerint a Mahdi Allah küldötte vagy hírnöke lesz. Ő a 12. nagy Imám, akinek a szerepe némileg a judaizmus és a kereszténység által várt Illés próféta eljövetelére, illetve szerepére emlékeztet bennünket. Illést ugyanis egy figyelmeztető hangként küldi majd el Isten, hogy felkészítse népét az Úr napjára, s aki Jézus szavai szerint, „helyreállít majd mindent” (Mal. 4:5; Mt. 17:11). Ezt az Illés/Mahdi hasonlatot még érdekesebbé teszi az a síita felekezeti meggyőződés, miszerint az eljövendő Mahdi egy olyan, egykoron élt ember lesz, aki hosszú idő óta egyféle „felfüggesztett létben” vagy elragadtatott állapotban van a feltűnéséig. Az iszlám eszkatológia szerint az ő el- vagy visszajövetele - ahogy Illésé is - nem sokkal Jézus Krisztus visszatérése előtt történik majd meg! Ennél fogva gyakran nevezik őt a „rejtett Imám”-nak. Ez a sajátos hittétel csakugyan Illés próféta eljövetelére emlékeztet bennünket, akit Isten „felragadott” az égbe egy tüzes szekéren, hogy majd mint egyféle „időutas” jelenjen meg nem sokkal a Messiás visszatérése előtt az egyik Tanúbizonyság személyében (Jel. 11:3). A különbség annyi, hogy a muszlimok Mahdija kizárólag az “igaz” iszlám hit és világ helyreállítója lesz, míg Illés az Izrael törzseinek maradékáé. Ahogyan az már lenni szokott ebben a világban, a próféciák beteljesedésének vágya és a türelmetlenség folytán az idők során tucat szám jelentek meg az önjelölt, hamis vagy ál Mahdik, hasonlóan ahhoz, ahogyan a kereszténységen belül is gyakran léptek elő hamis krisztusok és hamis apostolok. Az egyik legsikeresebb ilyen hamis Mahdi a szudáni származású Muhammad Ahmad (1844-1885) szufi sejk volt (lásd a bal oldali képen). Ahmad létrehozta a saját, Mahdiyah elnevezésű iszlám államát, és eszelős fanatikusságáról hírhedt serege, a „Fuzzy Wuzzies” (a torzonborzak) ideiglenesen még a briteket is meghátráltatta. Viszont ahogy a kalifák, illetve a kalifátus esetében, úgy a Mahdival kapcsolatban is igen szigorúak az iszlám elvárások, így Ahmad és a hozzá hasonló többi hamis Mahdik csupán adott helyszínekre és viszonylagosan kisebb közösségekre voltak hatással, nem pedig az iszlám egészére. Mindenesetre, ha tisztában vagyunk a Mahdit illető elvárásokkal, akkor jobban képben lehetünk az eljövendő arab konföderáció természetével és szándékaival kapcsolatban, amelyek majd a déli király uralmának megvalósulásával fognak kibontakozni.

Amint azt már láttuk, az iszlám síita ágazatának hite szerint a Mahdi egy, már korábban élt muszlim “szent” lesz, aki jelenleg felfüggesztett létállapotban él. A síita hiedelem szerint ez a személy egy bizonyos Muhammad ibn al-Hasan al-mahdī (arabul: محمد بن الحسن المهدي), aki 829. július 29-én született meg, s ő az iszlám tizenkettedik, azaz utolsó Imamja. Allah 941-ben “vette fel, s rejtette el” (amit a síiták okkultációnak neveznek), s Hadhrat Isza, azaz Jézus Krisztus eljövetele előtt tér majd vissza, hogy vele békét és igazságot hozzon a földre.

A szunnita ágazat szerint a Mahdi még nem született meg, s kilétét egyedül Allah ismeri. A Mahdi származását és kilétét leszámítva a vele és cselekedeteivel kapcsolatos hiedelem csaknem azonos szunnita és a síita felekezetek között, habár a szunniták valamivel több Mahdival kapcsolatos hadiszt őriznek.

*Megjegyzés: az alábbiakban a “SZAW” illetve “ABV” rövidítések az arab “szalla Allah alaihi wa szallam” kifejezés rövidítései, ennek jelentése: “Allah békéje és áldása legyen vele.” Ezzel a muszlimok a prófétáknak kijáró tiszteletadást fejezik ki. A RA pedig az “Allah legyen  elégedett vele” rövidítése.

A szahih [hitelesnek tartott] hadíszokból az alábbi lényeges dolgokat tudhatjuk meg a Mahdi személyével és cselekedeteivel kapcsolatban:

Hadhrat Abdullah bin Mas'ood (RA) az alábbi kijelentéseket ismételte meg a prófétától (SZAW), aki így szólt:

A hadiszok hitelesnek tartott, a prófétától és társaitól eredő mondásai alapján a következő képet állíthatjuk össze a Mahdi személyéről:

A Mahdi harci sikereinek lejegyzése: Miután a földrengések elpusztítják az ellenségeit, és az egyesített muszlim seregek élére áll, az Immam elhagyja Mekkát és Medinába tér, ahol békét ajánl majd a Rozah Mubarak-nál [Allah Küldöttének (SAW) sírjánál]. Ezután pedig Damaszkuszba megy, ahol a Naszara [keresztény] seregek állomásoznak a Kalb törzs mellett. A győzedelmes Immam Mahdi Damaszkuszba helyezi a székhelyét, innen indítja meg az iszlám ellenségei ellenes hadjáratait. Miután legyőzi az ellenfeleit, Jeruzsálembe vonul, ahonnan uralkodni fog. A rómaiak seregei ellentámadást indítanak, elpusztítják a Próféta városát (Medinát) és egyesítik seregeiket a nép ellen.

Abu Nadra narrációja: A Jabir Ibn Abdillah-val folytatott beszélgetés során Jabir Ibn Abdillah hosszú ideig csendben maradt, majd megszólalt és elmondta Allah Küldöttének (SAW) az üzenetét: “A végidőben az én ummah-mnak [az iszlám közösségnek] lesz majd egy kalifája, aki két kézzel, számolatlanul osztja majd a gazdagságot a népnek.” Ezt mondtam Abu Nadrának és Abu al-Ala-nak: Umar Ibn Abad al-Aziz lesz az a személy? Erre ők ezt mondták: „Nem, ő az Immam Mahdi lesz.” 

Egy Mahdival kapcsolatos iszlám referencia: itt

Tény, hogy a Muszlim Világ-Liga 1976 októberében fatvába iktatta azt, hogy az iszlám híveinek hinniük kell a Mahdi eljövetelében. A Mahdi és az általa megvalósítandó muszlim egység, az újra létrehozott kalifátus és általában véve az iszlám eszkatalógia mindenképpen beleillenek a Biblia próféciai képébe. Ezek a próféciák rámutatnak, hogy a végidők eseményeiben fontos szerepet kap majd egy bizonyos erő, amelyet Dániel próféta a déli király birodalmának nevez. Ez a birodalom szemben áll és harcolni fog az északi királlyal, illetve annak birodalmával. A déli királyságot egy pán-arab iszlám föderáció teszi ki, az északi birodalom pedig az antikrisztus által uralt európai „fenevad-birodalom” lesz (lásd a Dániel 11 című írást). Ez nem csupán két katonailag szembenálló fél harca lesz, hanem két egymással vetélkedő hamis vallásrendszer ütközése is: az ősi babiloni misztériumokra felépített „Nagy Parázna” hamis keresztény vallásé, és az ugyancsak hamis vagy meghamisított iszlámé – feltéve, hogy az eredeti iszlám valóban igaz isteni üzeneten alapszik. Az antikrisztust egy démonok által vezérelt hamis vallási vezető, a „hamis pfóféta” fogja segíteni (Jel. 16:13), aki az eljövendő Illés próféta színében fog tetszelegni. A Mahdi pedig ennek az iszlám változata lesz, aki kalifaként feltehetően az arab föderáció királya és vallási vezetője is lesz egyben. 

A jelenleg kibontakozó „arab ébredés” hajtóeleme az iszlámhoz való visszatérés, valamint az arab egység és a kalifátus megvalósításának a vágya. Ennek a koraszülött, erőltetett és eleve kudarcra ítélt hamis változatai nyilvánultak meg az olyan szervezetekben, mint pl. az Al-Kaida és az Iszlám Állam. Ezek a próbálkozások azért nem vezettek sikerre, mert nem tudhatták maguk mögött az arab/iszlám világ egészét, csupán annak parányi, szélsőséges elemeit. Ezek a mozgalmak tehát inkább megosztották, mintsem egyesítették az arab világot, aminek eredményeként gyakran arab arab ellen, muszlim muszlim ellen harcol. Ezt az állapotot fogja egy csapásra megszüntetni a Mahdi megjelenése, aki egyesíti az arab nemzeteket, dzsihád-ot hirdet és megtámadja az északi királyt. Az pedig egy fergeteges ellentámadással válaszol, amivel kezdetét veszi a III. Világháború.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2015, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu