CoG

II. Báruk könyve, Báruk, Neri fia apokalipszisének könyve

 

R. H. Charles fordította le a II. Báruk könyvét, vagy másnéven Báruk szír apokalipszisét angol nyelvre a "The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English (Oxford: Oxford University Press, 1913) 2: 481-524"-ben. A fordítás ennek a műnek a magyarra fordítása. A teljes agol szöveg itt található.

Weboldal: www.churchofgod.hu


 

 

Jeruzsálem eljövendő pusztulásának kijelentése Báruknak

1. 1. És lőn Júda királyának Jekóniának a huszonötödik évében, hogy az Úr beszéde jött Bárukhoz, Néri fiához és így szólt hozzá: 2. Láttad-e mindazt, amit e nép cselekszik velem szemben, hogy a gonoszságok, melyeket e két megmaradt törzs elkövet nagyobbak [annál], mint a tíz törzsé, amelyeket fogságba vittek? 3Mert az előző törzsekre a királyaik erőltették rá a bűnök elkövetését, ám e kettő magától erőlteti és kényszeríti királyait, hogy vétkezzenek. 4. Ezért, íme, én veszedelmet hozok erre a városra és lakosaira és eltakarítom Magam elől egy időre, és szétszórom őket a pogányok közé, hogy jót tegyenek a pogányoknak. És népem megfenyíttetik, és eljön az idő, amikor keresni fogják sorsuk jobbra fordulásának idejét.

2. 1. Azért mondom el neked mindezeket a dolgokat, hogy meggyőzd Jeremiást és mindazokat, akik hozzád hasonlóak, hagyjátok el ezt a várost.  2. Mert a ti cselekedeteitek e város biztos oszlopai, és imáitok olyanok, mint az erős fal.'

3. 1. És én így szóltam: 'Ó Uram, én Uram, azért jöttem a világra, hogy meglássam anyám gonoszságait? Ne legyen így, Uram! 2. Ha kegyelmet találtam színed előtt, vedd magadhoz szellemem, hogy atyáimhoz térhessek és ne lássam meg anyám romlását. Mert két dolog erősen kényszerít engem: Neked nem állhatok ellent, mindazonáltal a lelkem nem tudja elviselni anyám gonoszságainak látványát. 4. De egy dolgot fogok mondani jelenlétedben, Uram. 5. Mik lesznek hát ezek után? mert ha elpusztítod városodat és azok kezébe adod a földet, akik gyűlölnek bennünket, miként emlékeznek majd újra Izrael nevére? 6. Vagy miként mondhat bárki dicsőítést Neked? És kik fogják majd a törvényedet megmagyarázni? Vagy a világ természete visszatér majd a kezdetethez és visszatérünk a némaság korszakához? És a lelkek sokasága elvétetik és az ember természete feledésbe merül? És mi lesz mindazzal, amit Te Mózesnek szóltál felőlünk?'

4. 1. És az Úr így szólt hozzám: 'Ez a város kézreadatik egy időre, és a nép fenyítve lesz bizonyos időn keresztül, de nem adom a világot a feledésnek.

A mennyei Jeruzsálem

  2. [Azt gondolod, hogy ez az a Város, amelyről azt mondtam: „Tenyerembe metszettelek fel téged”?  3. Ez az épület, amely most épült közétek nem az, amelyről ki van jelentve általam, hogy előre elkészült akkortól, amikor elterveztem, hogy elkészítem a Paradicsomot, és megmutattam Ádámnak mielőtt vétkezett, de amikor áthágta a parancsolatot elvétetett tőle, úgy mintahogy a Paradicsom is.  4. És ezek után megmutattam szolgámnak, Ábrahámnak éjjel, az áldozati részek között. 5. És újra megmutattam Mózesnek a Sinai hegyen, amikor a hajlék hasonlatosságát és minden edényét megmutattam. 6. És most, íme, megmarad Velem, mint a Paradicsom.  7. Menj tehát, és tedd, amit parancsolok ']
 

Báruk panasza és Isten bátorítása

5. 1. És válaszoltam, mondva: 'Így, tehát engem rendeltek, hogy bánkódjak Sion felett, mert ellenségeid eljönnek erre a helyre és beszennyezik Szentélyedet, fogságba viszik örökségedet, és uralkodóvá teszik magukat azok felett, akiket szerettél, és ismét visszamennek bálványaikhoz, és dicsekednek előttük: Mit fogsz tenni nagy Nevedért?' 2. És az ÚR így szólt hozzám: 'Nevem és dicsőségem mindörökké áll; És ítéletem a maga idejében megnyilvánul. 3. És meglátod szemeiddel, hogy az ellenség nem dönti meg Siont, sem Jeruzsálemet nem égeti meg, de te a Bíró szolgája vagy egyelőre. 4. Menj és tedd azt, amit mondok neked. 5. Elmentem és vettem Jeremiást, Adu-t, Seriát, Sábist, Gedaliást, és a nép tisztességes embereit és kivittem őket a Kidron völgyébe és közöltem mindazt, ami nekem mondva lett. 6. És felemelték hangjukat és mindannyian sírtak. 7. Ültünk ott és estig böjtöltünk.

 

A káldeusok inváziója, belépése a városba, miután a szent edényeket elrejtették és a városfalak megdőltek Angyalok által.

6. 1. És amikor eljött a reggel, ime, a káldok serege körbefogta a várost és az estének idején én, Báruk, elhagytam a némpet és elindultam és a tölgynél megálltam. 2. És bánkódtam Sion miatt és síránkoztam a rabság miatt, ami eljött a népre. 3. És íme, nagy hirtelen egy erős szellem felemelt és átvitt engem Jeruzsálem falain. 4. És láttam, íme! Négy angyalt állt a város négy sarkánál, mindegyik egy fáklyát tartva a kezében. 5. És egy másik angyal leereszkedett az égből és így szólt hozzájuk: 'Tartsátok mécseseiteket, és ne világítsatok rájuk, amíg nem mondom. 6. Mert először engem küldenek a földre, hogy szavakat szóljak, és megtegyem, amit az Úr, a Magasságbeli parancsolt nekem. 7. És láttam őt, amint leszáll a Szentk Szentjébe, és elvette onnan a függönyt, a szent ládát, az engesztelés fedelét, a két kőtáblát, a papok szent ruháit, a füstölő oltárt, a negyvennyolc drágakövet, mely a papot ékesítette és a hajlék összes szent edényeit. 8. És hangosan kiáltott a földnek: 'Föld, föld, föld, halld a hatalmas Isten szózatát, és fogadd el, ami rád bízok, És őrizd meg ezeket az utolsó időkig, így tehát, amikor elrendeltetik, visszaállítod azokat, hogy az idegenek ne kaparinthassák meg. 9. Mert eljön az idő, hogy Jeruzsálem [idegenek] kezére adassék, addig, amíg azt mondják: újra felépül örökre.' 10. És a föld megnyitotta a száját és elnyelte azokat.

7. 1. És ezek után hallottam, hogy az az angyal szólt azoknak az angyaloknak, akik a mécseseket tartották: 'Pusztítsátok, azért, és döntsétek le a falat az alapjaiban, nehogy az ellenség dicsekedve ezt mondja: „Ledöntöttük a Sion falát, és felgyújtottuk a hatalmas Isten lakhelyét” 2. És elfoglalták azt a helyet, ahol azelőtt álltam.

8. 1. Most pedig az angyalok úgy tettek, ahogy megparancsolta nekik, és amikor közelebb hozták a falak sarkait, egy hang hallatszott a templom belsejéből, a fal leomlása után ezt mondta: 2. 'Lépjetek be, ellenségek, és jöjjetek, ti ellenfelek; mert aki megtartotta a házat, elhagyta (azt)' 3. És én, Báruk, eltávoztam. 4. És történt ezek után, hogy a kaldeusok hadserege benyomult és elfoglalta a házat, és mindent körülvett. És elhurcolta a népet fogságba és megölt néhányat közülük, és megkötözték Sedékiás királyt és Babilon királya elé küldték.

 

Az első hétnapos böjt: Báruk Jeruzsálem romjai közt marad és a Jeremiást kísérő száműzöttekkel Babilonba. Báruk gyászéneke Jeruzsálem felett.

9.
1. És én, Báruk eljöttem, s velem Jeremiás, akiknek szíve tisztának találtatott a bűntől, s akit nem fogtak el a város bevételekor. 2. Megszaggattuk ruháinkat, sírtunk, gyászoltunk és böjtöltünk hét napon át.

10. 1, 2 És lőn hét nap múlva, hogy Isten szólt hozzám, és ezt mondta: 3, 4, 5 'Mondd meg Jeremiásnak, hogy menjen Babilonba és támogassa a nép foglyait. Te viszont maradj itt Sion pusztulásának közepén, és e napokat követően megmutatom neked, hogy 'Minek kell bekövetkeznie az utolsó időkben.' Elmondtam Jeremiásnak, amit az Úr parancsolt nekem. Erre ő valóban elhagyta a népet, de én, Báruk, visszamentem és leültem a templom kapui előtt, és siránkoztam Sion felett a következő sírással, mondva: 6. 'Áldott az, aki nem született meg, vagy az, aki megszületett és meghalt. 7. De mi, akik élünk, jaj nekünk, mert mi látjuk Sion csapását, és hogyan esett el Jeruzsálem. 8. Hívom a sziréneket a tengerből, és téged Lilit, gyere elő a sivatagból, és titeket Shedim [démonok] és sárkányok az erdőkből: Ébredjetek, gyürkőzzetek neki a siránkozásnak, és fogjatok hozzá velem a siratóénekhez, és sírjatok velem.9. Ti munkások, nem vettek többé; És, Ó föld, miért adod a te aratásod gyümölcseit? Tartsd magadban a táplálékod édességeit! 10. És te, szőlő, miért adod borodat; mert áldozatot nem adnak belőled Sionban, sem pedig az első zsengét nem ajánlják fel újra. 11. És ezt tegyétek, Ó egek, 'Tartsátok vissza a harmatot, és ne nyisd meg az eső kincstárait: 12. És te, ó Nap, tartsd vissza fénysugaraidat. És te, ó Hold, oltsd el fényed sokaságát; Mert miért kelne fel fényed újra, ahol Sion fénye kialudt? 13. És te, te vőlegény, ne lépj be, és a menyasszony ne ékesítse magát virágfüzérekkel; És te, asszony, ne imádkozz azért, hogy szülhess. 14. A meddőnek kell mindenekfelett örvendezni, és az vigadjon, akinek nem voltak fiai, és azoknak, akiknek fiaik vannak, gyötrődniük kell. 15. Mert miért szültek a fájdalomra? csak hogy bánattal temessenek? 16. Vagy miért kellene, hogy az embereknek fiai legyenek? Vagy miért neveztetik újra nemzettségük, ahol az anya elhagyva, és a fiai fogságban? 17. Ettől kezdve nem beszélnek a szépségről és a kecsességről szót sem ejtenek. 18. Továbbá, ti papok, fogjátok a szentély kulcsait, és hajítsátok azokat a magasságos égbe, adjátok oda Istennek, és mondjátok: „Őrizd a Házadat, mert íme! hamis sáfároknak találtattunk.„ 19. És ti, szüzek, akik gyolcsot és Ofír aranyával átszőtt selymet szőtök, vigyétek magatokkal ezeket és hajítsátok a tűzbe,  hogy el tudjuk szenvedni amit Ő tett azokkal, és annak lángját elküldhessük annak, aki teremtette azokat, nehogy az ellenség vegye birtokba.

11. 1. Továbbá, én, Báruk, így szólok ellened, Babilon: „Ha már felvirágoztál, és Sion dicsőségben lakott, de a mi gyásztunk hatalmas lett, hogy egyenlővé váltál Sionnal. 2. De most, íme! A gyász végtelen, és a sírás mérhetetlen! Te viháncolsz, Sion pedig pusztává lett.  3. Ki fog ítélkezni ezekben a dolgokban? Vagy kinél panaszkodjunk arról, ami ránk szakadt? Ó Uram, hogy lett ez? 4. Atyáink gyász nélkül mentek a nyugalomba, és lám! Az igazak alszanak a földben, a nyugalomban. 5. Mert nem ismerték ők ezt a gyötrődést, s nem is hallottak arról, ami bennünket ért. 6. Ó föld, bárcsak lennének füleid, és ó por, lenne csak szíved. Hogy a Sheolba menjetek és elmondjátok a holtaknak:  7. "Áldottabbak vagytok ti, mint mi, akik élünk."

12. 1. De elmondom, ami a szívemen van. És ellened szólok, ó föld, hozzád, aki bőségben laksz. 2. A nappal nem mindig hoz meleget, és a nap sugarai sem ontják a fényt állandóan. 3. Ne várd [és ne reméld], hogy mindig bőségben és vigasságban fogsz élni. És ne emeld fel magad kevélységedben. 4. Mert biztos az, hogy a maga idejében felébred irántad az [isteni] harag, ami most hosszútűrően, mintha kantárszáron lenne, úgy van visszatartva. És miután elmondtam ezeket, böjtöltem hét napon át.

13. 1. És ezek után történt, hogy én, Báruk, Sion hegyén álltam, és íme, egy hang jött a magasból, ami így szólt hozzám: 2. 'Állj fel a lábaidra Báruk, és halld meg a hatalmas Isten szavát." 3. 4. Mivel te megrendültél azon dolgok miatt, amik Sionnal történtek, ezoknál fogva bizonnyal megtartatsz ezen idő beteljesüléséig, hogy bizonyság legyél. 5. Hogy ha azok a gazdag városok bármikor így szólnának: 'Miért hozta ránk a Mindenható ezeket a fizetségeket.' Te, és a hozzád hasonlók, akik meglátták e gonoszságokat, mondjátok azt nekik: (Íme ez a gonosz) és ez a fizetség, ami reád és a népedre jön (elrendeltetett) az ideje a nemzetek számára, hogy megbüntessenek. És akkor nagy szenvedés lesz rajtuk. És akkor, ha azt mondják: 8. Meddig fog ez tartani? És akkor te mond azt nekik: Meg kell innotok ezt a kiszűrt bort, Igyátok ki annak söprűjét is, A Magasságos ítélete, aki nem személyválogató.” 9.-10. Ugyanezek miatt az előző időkben nem könyörült meg saját fiain, De megszorongatta őket, mintha ellenségük lenne, mert bűnt követtek el, és akkor miután meg voltak bűntetve – mindazonáltal – azért volt, hogy megszentelődjenek. 11. És most ti nemzetek népei, bűnösök vagytok, Mert mindig megtapostátok a földet, és igazságtalanul használtátok a teremtést. 12. Mert én mindig a jót hoztam rátok, és ti mindig hálátlanul viseltettetek a jóságért. 

14. 1. És így válaszoltam: Íme, megmutattad nekem az idők rendjét és milyen változások fognak jönni és ezt mondtad nekem, hogy a bosszú, amiről beszéltél el fog jönni a nemzetekre. 2. És én tudom, hogy azok, akik bűnösök, sokan vannak, és jólétben élnek, és elidegenedtek a világtól és kevés nemzet marad meg azokban az időkben, amelynek ezt mondtad. 3. Mert mi haszna van mindennek vagy mi rosszabb jön még ennél is, ami már ránk jött eddig, mit várhatunk még? 4.-5. És akkor én megint megszólalok a jelenlétedben: Mi haszna volt azoknak, akik ismeretségre tettek szert színed előtt, és nem jártak a nemzetek hiábavalósága szerint, mint tette azt a többi nép, és nem mondták azt a halottaknak: 6. „Adjatok nekünk életet!” De mindig féltek téged és nem hagyták el az újaid? és íme, el lettek hurcolva 7. és nem az ő érdemük miatt kegyelmeztél meg Sionnak. És amikor mások gonoszságot követtek el Sion ellen, azok miatt, akik jó munkákat cselekedtek, meg lett neki (Sionnak) bocsátva. 8. És nem lett elpusztítva azok miatt, akik igazságtalanság szerint cselekedtek. Ó Uram, én Uram, ki fogja megérteni a te ítéletedet, és ki fogja kikutatni a te útjaid mélységeit? És ki tartja elméjében a te útjaidat? 9. Vagy ki képes arra, hogy kitalálja a te felfoghatatlan tanácsaid? Ki van azok közül, akik megszülettek, aki valaha is megtalálta a bölcsesség elejét és végét? 10.-11. Mert mindannyian olyanná vagyunk téve, mint a lélegzet, Mert, ahogy a lélegzet kiárad akaratlanul, és el is hal, úgy van az ember természetével is, akik nem a maguk akaratából hagyják el (Isten útjait) és nem tudhatják, hogy mi történik velük a dolgok végezetével. 12. Mert az igazaknak reménye van a végben, és félelem nélkül hagyják el ezt a (testi) lakhelyet, mert ők veled felhalmoztak maradandó kincseket. 13. És ezek miatt, ezek az emberek félelem nélkül hagyják el ezt a világot és örömteli bizakodásuk van abban, hogy megkapják azt a világot, amit megígértél nekik. 14-15. De ami minket illet, - jaj nekünk, akikkel szégyenletesen bánnak és csak a gonosznak néznek elébe. De te tudod mindazt, amit megcselekedtél a te szolgáid által: mert mi nem vagyunk képesek megérteni, hogy mi az a jó, ami olyan jó, mint Te vagy, a mi Teremtőnk. 16. És most újra beszélek a te jelenlétedben Ó ÚR, én Uram. 17. Amikor a régi időkben nem volt meg a világ a lakosaival, akkor Te kijelentetted a szavaddal és a teremtés előjött és megállt előtted. 18. És azt mondtad, hogy a Te Szavad tegyen a világodba embert, aki gondját viseli kezed munkájának, hogy tudva legyen, hogy nem a világ miatt teremtetett, hanem a világ teremtetett őérte. 19. És most azt látom, hogy a világ, amely mi miattunk lett megteremtve, íme, megáll, de mi, akik miatt meg lett teremtve, mi eltévelyedtünk.

15. 1. És az Úr válaszolt, és így szólt hozzám: 'Te méltán csodálkozol az ember indulását illetően, de nem jól ítélsz a gonoszokkal kapcsolatban, akik elestek, azok, akik vétkeztek. 2. És azzal kapcsolatban, amit mondtál, ahogy az igazak végzik és az istentelenség kivirágzik, 3. És amit mondtál arról, mondva: „Az ember nem tudja a te ítéleted”  -- Most halld hát, és elmondom neked, és hallgasd meg, és én okozom, hogy halld szavaimat. 5. Az ember nem ítéli meg helyesen az én ítéletem, hacsak el nem fogadja a Törvényt, és megtérésre nem utasítom. 6. És most mivelhogy a bűneinket tudatosan követtük el, ezek miatt, mivel tudatában volt a cselekedetének (az ember, ezért) meg lesz gyötörve. 7. És ami az igazakat illeti, őmiattuk jön el az eljövendő világ, hogy ugyanúgy, amelyik eljön, az is őmiattuk jön el. 8. Mert számukra ez a világ csak gond, nehéz munka, sok bajjal és ennek megfelelően, amelyik el fog jönni, az egy dicsőséges korona. 

16. 1. És én így válaszoltam, mondván: Ó ÚR, én Uram, az ember idejének évei nagyon kevesek, és gonoszak, és ki képes az ő maga idejében magáévá tenni mindazt, ami mérhetetlen.

 

.... fordítás folyamatban ...

 

22. 1. És ezek után történt, hogy íme! A mennyek megnyíltak és én beláttam, 2. és erő szállt rám, a magasból egy hangot hallottam megszólalni, és ezt mondta nekem: 'Báruk, Báruk, miért bánkódol? 3. Aki útba tart valahová és nem ér oda, vagy aki tengeren utazik, s nem ér kikötőbe, az hogyan lehet nyugodalomban? Vagy aki ajándékot ígér másnak, ám nem viszi véghez ígéretét, nem-e meglopja azt? Vagy aki magot vet a földbe, de nem aratja le annak gyümölcsét az annak megfelelő időben, nem e elveszti mindenét?


.... fordítás folyamatban ...

26. 1. És én válaszoltam, mondván: 'Az eljövendő nyomorúság hosszú ideig tart-e, és ez a szükségszerűség sok évet fog-e magábafoglalni?


27. 1. És Ő felelt, és mondta nekem: 'Az az idő tizenkét időszakra lesz elosztva, és mindegyikben az történék, ami arra [az időszakra] lett meghatározva.
2. Az első időszak a zavargások kezdete lesz.
3. És a második időszakban megölik majd a hatalmasokat.
4. És a harmadik időszakban sokan elhullnak halál által.
5. És a negyedik időszakban elküldetik a kard.
6. És az ötödik időszakaszban éhinség [jön] és az eső visszatartása.
7. És a hatodik időszakaszban földrengések és iszony.
8 [várakozás]
9. És a nyolcadik időszakban a szellemek tömegei és a Shedim [démonok] támadásai.
10. És a kilencedik időszakaszban a tűzáradat.
11. És a tizedik időszakaszban fosztogatés és nagy elnyomás [jogtalanságok].
12. És a tizenegyedik időszakban gonoszság és erkölcstelenség.
13. És a tizenkettedik időszakaszban káosz mert minden együtt [egyszerre] fog megtörténni, ami az előzőekben fel volt sorolva. Mert ezen időszakok beteljesedésére van az az idő fenntartva, és [az események] váltani fogják egymást és egymást fogják szolgálni [kiegészíteni].
....

28. 1,2 Mindenesetre azok, akik megértik [az eseményeket], értelmesekké válnak. 3 Mert....

29 1. És JHVH válaszolt és ezt mondta nekem: Az, ami akkor fog megtörténni [a végidőkben], azt az egész világ elszenvedi. Mindenki, aki [akkor] él, tapasztalni fogja. 2. Akkor csak azokat oltalmazom meg, akik akkor e földön élnek 3 És amikor megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie e helyen, a Felkent hamarosan megnyilvánul. És a Behemót megmutatja magát a [rejtek] helyéről, és Leviatán előbukkan a tengerből, a két hatalmas szörnyeteg, amelyeket a teremtés ötödik napján teremtettem meg, s amelyeket megtartok [rejtve] addig az ideig. És táplálékául lesznek azok számára, akik megmaradtak [Izrael maradékának].

.....

 

 

83. 1. [Mert a Fenséges mindenképpen elvégzi a munkáját, és teljes bizonysággal elhozza óráit. 2. És mindenképpen megítéli azokat, akik a világon élnek, és az igazsága szerint fogja kinyilávánítani az igazat a titokban elvégzett cselekedetekről. 3. És mindenképpen megvizsgálja a titkos gondolatokat, és amit minden ember felhalmozott a titkos szobáiban és a fenyítéssel nyilvánvalóvá válik minden. 4.-5 Ezek, a jelen dolgai ne nehezüljenek a szíveitekre, de várakozzatok, mert minden ígért dolog megvalósul majd. 6. És ne tekintsetek a pogányok élvezeteire a jelenben, hanem emlékezzünk arra, ami ígérve van a végre. 7. Mert az idők végzete és az időszakok mindennel, ami bennük áll, bizonnyal eljönnek. Az idő beteljesedése megmutatja uralkodójának hatalmát, amikor minden dolog ítéletre jut. 8. Készítsétek tehát föl a szíveteket mindarra, amiben előtte hittetek, nehogy rabságba essetek mindkét világban úgy, hogy fogságba estek itt, és gyötörtettek a másikban. 9. Mindaz, ami most van és mind, ami elmúlt és jön majd, mindezen dolgokban a gonosz nem teljesen gonosz és az arany sem teljesen arany.  10. Mert ennek az időnek az egészsége betegségre fordul, 11. és ennek az időnek minden ereje gyengévé válik. És ennek az időnek minden hatalma tehetetlenné válik. 12. És a fiatalság minden energiája elöregszik és elmúlik. És ennek az időnek minden szépsége és bája elhalványul és csúnyává válik 13. És a jelen minden büszke hatalma megszégyenül. 14. És e világ minden dicsérő hangja szégyenteljes csönddé válik. És minden hiábavaló tündöklése és e kor pimaszságára hangtalan pusztulássá lesz. 15. És e kor minden öröme és élvezete férgekké és romoltsággá lesz. 16. És e kor hangos büszkesége porrá válik és elcsendesül. 17. És ennek a kornak minden felhalmozott gazdagsága és java egyedül a Seolba fordul. 18. És ennek a kornak a szenvedélyei és zsákmánya akaratlan halállal végződik. És e kor vágyainak szenvedélye ítéletté és gyötrelemmé válik. 19. És ennek a kornak minden ravaszságát és ügyeskedését felfedi az igazság. 20. És ezen idő minden kényessége és kenőcse ítéletté és kárhozattá lesz. 21. És a hazugság szeretete arcátlanná nyilvánul az igazság által. 22. És mivelhogy mindezek a dolgok végbemennek most, ne gondolja hát bárki, hogy nem lesznek megbosszulva; És minden dolog bevégződése igazzá lesz.]

84. 1. Íme! Megtudattam hát veletek (mindezeket a dolgokat), amíg élek: mert megmondtam, hogy meg kell ismernetek ezeket a nagyszerű dolgokat; hiszen a Felséges parancsolta meg nekem, hogy tanítsalak titeket: és én elétek teszek néhányat az Ő ítéleteinek határozataiból, mielőtt meghalok. 2. Emlékezzetek arra, hogy Mózes egykoron az eget és a földet szólította tanúként ellenetek, amikor ezt mondta: 3. 'Ha megszegitek a törvényt, akkor szétszórattatol, ha viszont megtartod, akkor megtarttatol.' 4. És más dolgokat is elmondott nektek, amikor ti, a tizenkét törzs együtt voltatok a sivatagban. És a halála után elvetettétek azokat magatoktól: s emiatt jöttek rátok mindazok a dolgok, amik előre meg lettek mondva. 5. És Mózes ismételten figyelmeztetett benneteket, mielőtt ezek eljöttek, és íme, ezennel eljöttek. 6. Mert elhagytátok a törvényt, íme, megmondom nektek, hogy miután megszenvedtetek, hogyha megtartjátok azokat a dolgokat, amelyeket megmondtam nektek, akkor megkapjátok mindazt a Hatalmastól, ami számotokra fenn van tartva. 7. Legyen ez a lével bizonyság köztetek és köztem, hogy megemlékezzetek a Hatalmasnak a parancsolatairól, és hogy ne legyen hiányosságotok annak jelenlétében, aki küldött engem. 8. És emlékezzetek meg a törvényről és Sionról és a szent földről 9. és a testvéreitekről, és az atyáitok szövetségéről és meg ne felétkezzetek az ünnepekről és a szombatokról. És adjátok át ezt a levelet és a törvény hagyományát fiaitoknak, ahogyan a ti atyáitok is rátok hagyták ezeket. 10. És imádkozzatok minden időben szorgalmasan és kitartóan, teljes szívetekből, hogy a Hatalmas visszatérjen hozzátok és hogy ne tartsa számon bűneitek sokaságét, de emlékezzen atyáitok ígéreteire. 11. Mert ha nem a könyörületének sokasága szerint  ítél meg bennünket, akkor, jaj nekünk, akik megszülettek. 

85. 1. Mindemellett tudjátok, hogy az elmúlt időkben és a régmúlt nemzedékek idején az atyáink segítségére voltak az igaz emberek és a szent próféták: 2. Mi több, saját földünkön voltunk [s megsegítettek bennünket, ha vétkeztünk], és közbenjártak értünk Annál, aki teremtett minket, [mert bíztak a maguk munkáiban], és a Hatalmas [Isten] meghallgatta imáikat és megbocsátott nekünk. 3. Mostanra azonban az igazak egybe lettek gyűjtve és a próféták is elaludtak, mi pedig elhagytuk földünket, és Siont elvették mitőlünk, semmink nem maradt, csak a Hatalmas [Isten] és az Ő törvénye. 4. Ha pedig szívünket úgy irányítjuk és késztetjük, visszakapunk mindent, amit elvesztettünk, sőt, sokkal többet annál, amit elvesztettünk. 5. Mert amit elvesztettünk, az a romlás alá volt rendelve, de amit kapni fogunk, az nem lesz romlandó. 6. [Emellett a babiloni testvéreinknek is megírtam mindezt, hogy nekik is bizonyságuk legyen mindezen dolgok felől. 7. Tartsátok hát mindig szem előtt az itt elmondottakat, mert még mindig a szellemben és a szabadságunk erejében vagyunk. 8. Mindazonáltal a Felséges türelmesen bánik velünk itt, és megmutatta nekünk azt, amik meg fognak történni, és nem rejtette el előlünk a dolgok végkimenetelét. 9. Így, mielőtt az ítélet behajtja önmagát, és az igazság érvényre jut, készítsük fel a lelkünket arra, hogy mi birtokoljunk, ne pedig birtokká váljunk, hogy reméljünk és ne valljunk szégyent, és hogy nyugodalomba menjünk az atyáink mellett, és ne legyünk ellenségeink által gyötörve. 10. Mert a világ ifjúsága elmúlt és a teremtés ereje már kimerült, és az idők beteljesedése nagyon közel van, Igen, ezek elhaladtak; és a korsó közel van már a kúthoz, és a hajó a kikötőhöz, és a vándor a város közelébe ért, és az élet a beteljesedéséhez. 11. Ismétlem hát, készítsétek fel a lelketeket, hogy ha leszálltok a hajóról, nyugalmatok lehessen, és ne ítéltettessetek meg a partraszálláskor. 12. Mert íme, amikor a Felséges bevégzi mindezeket, akkor már nem lesz többé helye [a megtérésnek,] sem az idők korlátozásának, sem az órák időtartamának, az utak [cselekedetek] megváltoztatásának, nem lesz már az imának helye, nem küldhetünk fohászokat, nem kaphatunk tudást, nem adhatunk szeretetet, s nem lesz helye a lelkek megtérésének sem, nem vezekelhetünk az áthágásokért, nem járnak közbe az atyák, nem imádkoznak a próféták, s az igazak sem segítenek meg. 13. Ott a romlás ítélete, a tűz útja, a Gyehennához vezető ösvény.14. Ennélfogva egy törvény van, egy korszak és egy végzet azoknak, akik ebben élnek. 15. Akkor pedig megtartja azokat, akiknek megbocsáthat, és elpusztítja azokat, a bűntől megromlottakat.

86. 1., 2. Amikor hát megkapjátok e levelet, olvassátok fel figyelmesen a gyülekezeteitekben, és különösképpen azokon a napokon elmélkedjetek el rajta, amikor böjtöltök. 3. És emlékezzetek rám e lével által, ahogy én mindig emlékszem rátok. Minden jót nektek.

87. 1 És úgy történt, hogy miután befejeztem ezen levelem minden szavát, amelyeket oly szorgalmasan írtam végig, [levelemet] összehajtogattam és óvatosan lepecsételtem, majd egy sas nyakába kötöttem és azt szabadon engedve küldtem el.
 

.... fordítás folyamatban ...