Krisztust megvádolják Pilátus előtt


A Biblia, a technológiai fejlődés és a sci-fi

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum


Az emberiség az elmúlt fél évszázadban óriási technológia fejlődésen ment keresztül, így a XXI. század embere már egy teljesen más világban él, mint az azt megelőző nemzedékek. Világunk szerencsésebb része a technológiának és automatizálásnak köszönhetően egy eddig soha nem látott, luxusra és kényelemre berendezett életmódot folytathat. A valóság mellett létrejött egy virtuális, vagy alternatív valóság, ami sajnos sokak számára már valóságosabb, mint a való világ. A tudományos körökben egy kvantum-ugrásról beszélnek, a távlatokban pedig már a világűr kolonializálása és a transzhumanizmus, az emberi test robotizálása kerül napirendre. Nem tűnnek túlzóknak azon gondolkodók sem, akik elérhetőnek tartják az élettartamunk meghosszabbítását, vagy akár a halhatatlanságot. Igaza lett volna az édeni kígyónak, amikor azt mondta az ősszüleinknek, hogy ha esznek a jó és rossz tudásának fájáról, akkor ők és utódaik bizony nem halnak meg, hanem felnyílik a szemük, tudásra tesznek szert és olyanokká lesznek mint az istenek? (1Móz. 3:4-6) Talán időszerű felhívni a figyelmet a rohamos technikai fejlődés veszélyeire, már csak azért is, mert amögött egy olyan szellemiség és romlott moralitás áll, ami szöges ellentétben van az embert megteremtő igaz Isten kinyilatkoztatásaival. Milyen szellemiség vezérli a világűr meghódításának vágyát? Egyáltalán eljuthat-e az ember távoli galaxisokba, ahol életre alkalmas bolygókat kolonizálhat, amint azt a tudományos-fantasztikus filmekben előre vetítik? Megvalósulhat-e tudományos módon az emberi élet maradandóvá tétele? Mit tanít az Isten szava mindezekről? Milyen technológiai fejlettség lesz az Isten ezeréves királysága idején?


Isten Egyházának Gyülekezetei

http://www.churchofgod.hu

Copyright © 2022, Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.


Az ember hatásköre csak a Földre terjed ki

 Amikor Isten megteremtette az első embert és párját, megáldotta őket, majd rájuk és és utódaikra bízta a Földet és a természetet, átadta azt nekik a boldogulásuk színtereként a velejáró felelősségekkel:

1Mózes 1:28 Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.”


A teremtéskor tehát meg lett határozva az ember hatásköre, ami csakis a Földre terjed ki, nem azon túl. Eszerint a Föld légkörén kívül az embernek nincs semmi keresnivalója, legalábbis a jelenlegi, fizikai Ádám szerinti állapotában. Annak ellenére, hogy erre nincs felhatalmazásunk, korunkban az emberiség mégis a világűr meghódításában [betöltésében”] és távoli bolygókon megalapítandó kolóniákban gondolkodik. Miért van ez így? Nos, érdekes történet ez, ami ugyancsak az első emberpárhoz, pontosabban az elbukásukhoz visz bennünket vissza, aminek jól ismert történetét az 1Mózes 3:1-7 versei foglalják magukban:

1Mózes 3:1-7 1 A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valemennyi fájáról?” 2Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. 3 Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” 4 Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. 5 Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. ” 6 Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele vol, és az is evett belőle. 7 Erre felnyílt a szemük, ...

 Az ember elbukott, miáltal el lett vágva az Isten vezetésétől és az élet fájától. A maga értelmére lett hagyva egy olyan világban, aminek szellemiségét a bukásuknál fogva már Lucifer dominálta. A lázadáshoz csatlakozó vigyázó angyalok voltak azok, akiknek sugallatai és tanításai hatására megvalósult az első ipari-technikai forradalom, ami levetette az alapjait a további fejlődésnek és egyben annak irányvonalának is.  

Énok 8 1 És Azázel megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat, mellvérteket, és megismertette velük a föld mélyén rejlő különböző fémeket, és azok megmunkálásainak műveleteit, és a karkötők, ékszerek, és az öntvények használatát, a szemhéjak kifestését, és mindenféle értékes drágakövek (megmunkálását), és minden színeknek festéshez való keverését. És a világ megváltozott. 2 És megsokasodott az istentelenség, és paráznaságokat (fajtalanságokat) követtek el, és mindnyájan eltévelyedtek, romlottakká lévén minden utaikban.

Énok 9:6 Láttad, mit tett amint Azázel aki megtanított minden igazságtalanságot a földön és feltárta előttük az örök titkokat, amelyek a mennyekben voltak fenntartva és amelyek után az emberek vágyakoztak, hogy megtanulhassák azokat.

Az általunk ismert technológia alapjait, annak felhasználási módját, sőt, minden további fejlődés szellemi irányvonalát is a bukott rend vetette le és határozta meg. A tudomány ilymódon az emberi történelem hajnalától a megromlott természet aspektusainak a szolgálatára lett létrehozva és aszerint lett alkalmazva. Ezek közé tartozik egyebek mellett a háborúskodás céljait szolgáló hadiipar és a hiúságra épülő szépségipar. A vigyázók olyan titkos ismereteket tártak fel, amit Isten nem szándékozott megosztani – legalábbis nem így -, az emberekkel a bukott állapotukban, mert tisztában volt azzal, hogy azok a tudományok és az abból fakadó technológiák gonosz célokra lesznek felhasználva, rossz irányba viszik el az emberi fejlődést és a szükségleteik, igényeik kielégítésének módjait, végsősoron pedig a teljes önmegsemmisétés határára sodorja őket (vö. Mt. 24:22). Amikor az ókorban a tudomány, az ipar és a technológia a mammon imádatának szolgálatába lett állítva, azzal végleg megpecsételődött minden további fejlődés szellemi irányvonala. Ennek köszönhetően a korszak végefelé a tudomány egyfajta techno-messianizmussá torzult a technológia és a sci-fi evangéliumain” keresztül.

A sci-fi, mint szellemi propaganda

 Az idegenekkel való kapcsolatfelvétel és a sci-fi irodalom nem újkeletű jelenség. A Sumér Királylista említést tesz Etanáról, ő volt a tizenharmadik uralkodó az özönvíz után, aki az egekbe utazott az annunakik egy pajzs alakzatú hajóján. Ez a jármű tűzörvényeket bocsátott ki, amint tovasiklott az égbolton. Etana ezen történetet megtalálták Ashurbanipal híres ninevei könytárában is, miszerint az egykori király az égbe utazott az istenek egy repülő hajóján. A szanszkrít nyelven megírt Rigvédában (ie. 1700-1100) már lehet ovasni olyan gépmadarakról”, amelyek hihetetlen sebességgel szökellnek ki az atmoszférából az űrbe, tűz és vizsugarakat kilövelve. A hindu Ramayana (ie. 5.-4. századok) pedig bemutat egy olyan Vimana nevű repülő szerkezetet, ami képes a víz alatti és az űrben való utazásra is, valamint olyan fegyverrel rendelkezett, ami egész városokat el tudott pusztítani. Az heves viták tárgyát képzi, hogy ezek a leírások az ős sci-fi, vagy a valós történetírás kategóriájába tartoznak e, de ez nem ennek az írásnak a témája.

 A Sience Fiction, vagy röviden sci-fi” a tudományos-fantasztikus, illetve a spekulatív fikció műfajába tartozik, amely genre részben a prognosztikált tudományos fejlődésnek, részben az okkultnak és jórészt egy vágyvezérelt, vagy elképzelt ideális világnak az ötvözete. A műfaj így minden további nélkül magában foglalhat a valóban tudományos elemek mellett nyiltan fantázia szülte, spekulatív és mélyen okkult elemeket is. A tudományos aláfestés, a messzemenően fejlett technológia, az űrben és időben való utazás, az idegen világokkal való kapcsolatfelvétel általában csak egy izgalmas háttérként szolgál a pszichológiai befolyásoláshoz, illetve a progresszív” társadalomformáló gondolatok közvetítéséhez. Jellemző módon a műfaj mindig rámutat az adott kor hibáira, igazságtalanságaira, s a tudománynak egyféle messiási szerepet tulajdonított be egy utópikus világ megvalósításához.

 A modern értelemben vett sci-fi az irodalomban tűnt fel egy új műfajként a 19. században és már a kezdettől fogva a tudomány, az okkultizmus és a modern politikai ideológiák, izmusok furcsa ötvözete volt. A szerzőik általában valamelyik titkostárasághoz kötődtek - leginkább rózsakeresztesekhez, illetve szabadkőművesekhez -, mint a műfaj egy korai irányadó alakja Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) is e szervezetek páholytagja volt. Bulwer-Lytton 1871-ben adta ki Vril, az eljövendő faj  energiaforrása“című fantasztikus regényét. A történet egy a Föld belsejében élő nagyon fejlett, rendkívüli pszichikai erőve rendelkező emberi fajról (a Vril-ya), illetve az általuk kontrolált és felhasznált, az elektromágnesség elve alapján működő Vril energiáról szól. A könyvnek nem csak átütő sikere volt, de maradandó hatást gyakorolt az olyan későbbi okkult szervezetekre is, mint pl. a Blavatsky féle Theozófiai Társulat– és ezáltal a New Age mozgalom -, valamint a náci Németország okkultistáira a Thule és a Vril társulatok tagjaira is. Ezen okkultisták szerint Lytton nem kitalálta, hanem kitálalta, feltárta a vril energia létezését. Később a náci Vril társulat tagjai a jelentések szerint kapcsolatba léptek olyan idegen civilizációkkal, amelyek segídkeztek a vril-energia meghajtású csészealjszerű repülő szerkezetek kifejlesztésében. Amint látni fogjuk, a NASA, az amerikai űrkutatási központ is okkultisták által lett létrehozva.

Ha röviden is, de minden képpen ki kell térni a sci-fi messze leghatékonyabb médiumaira a TV és mozifilmekre. Ez a két szórakoztatóipari alágazat nagyon gyorsan átvedlett tudatformáló, majd tudatmódosító ágazattá. Az első teljes hosszúságú sci-fi mozifilm az 1927-ben megjelent Metropolisz volt, ami egy ultramodern, de disztópikus jövőt vázolt a nézők elé, számos olyan rejtett és kódolt üzenettel, amelyek megfejtése a mai napig sokakat foglakoztat. A következő nagy állomást az 1960-as években megjelent Star Trek című TV-sorozat jelentette, ami az egyetemes popkultúra maradandó részévé vált, hiszen az akkori liberális ellenkultúra szellemében folyt a történetírás. A sorozat az űrben játszódó eseményeken keresztül leginkább a földünk etikai kérdéseivel foglalkozott és a társadalmi, etikai problémák liberális módon történő megoldásait propagálta. A mottó: Bátran eljutni oda, ahová még ember nem merészkedett” eleve egy kétértelmű üzenetnek szánták, ami nem csupán a Föld légkörének elhagyására utalt, hanem egy teljesen új, New Age ihletett, Biblia ellenes moralitást népszerűsített. Az űrhajó személyzete multi-kulti” volt, az amerikai képernyőkön akkor cuppant el először egy rasszok közötti csók a fehér Kirk kapitány és a fekete Uhura ajkai által. A további Star Trek sorozatokban pedig sorra jelentek meg az ember és idegen fajok keveredéséből származó, majd a nem nélküli, felemásnemű és az egyéb nemű karakterek is a velejáró kötelező moralizálás okánál fogva. A későbbi tudományos fantasztikus filmek - mint pl. a Star Wars -, történetei már egyre nyiltabban a világnézetek ütköztetéséről, illetve a hagyományos értékrend relativizálásáról szóltak. A bevett formula szerint ami bibliailag jó és helyes, az a filmekben rosszként, a rossz pedig jóként van bemutatva. Az isteni uralom az gonosz elnyomás, a lázadás pedig ragyogó szabadságharc. Minden más, a kiváló zene, a képhatások, az öltözetek, az izgalmas fordulatok, de még a tudományos elemek is csupán megkapó aláfestésként szolgálnak a fordított értékrend népszerűsítéséhez. A propaganda célja a szellemi átkondícionálás, a hollywoodi gépezet nem csupán szórakoztatni kívánja a közönséget, hanem meg kívánja azt nyerni egy konkrét napirend elkötelezett támogatásához.

 Ha röviden kívánjuk vázolni a tudományos fantasztikus zsáner technikailag fejlett, előrehaladott világának értékrendjét, akkor kimondhatjuk, hogy azt következetesen egy Biblia és vallásellenes, humanista alapú társadalmi forma álmoralitásának propagálása dominálja. Az okkult szimbólumokkal telített és luciferiánus ideákat népszerűsítő szórakoztatóipari termékek arra lettek kidolgozva, hogy a visszatérő Krisztus elleni harc megvívására szítsák és készítsék fel a közönséget. Amit viszont egyetlen sci-fi produkcióban sem láthatunk, az annak a problémának a feszegetése, hogy ha az ember eljutna a világmindenség távoli pontjaira, akkor vinné magával a bukott természetét és olyanná tenné az új extra terrestial otthonát is, mint amilyenné a földet tette. Egy ilyen közeggel betöltött világegyetemnek egyedül a bukott szellemi rend örülne, hiszen azt egy őket imádó és az ő életmódjukat követő faj népesítené be. Lucifer és követői nem ok nélkül népszerűsítik a világűr meghódításával kapcsolatos sci-fi propagandát.

A NASA okkult gyökerei

 Korábban már szó esett arról, hogy a náci Németország rakétatechnológiája és űrkutatási programja okkult befolyás és irányítás alatt állt (lásd A nemzetiszocializmus okkult gyökerei című írást). Sokak számára talán meglepő, de az amerikai űrprogram, illetve a NASA alapítói is nagyrészt elkötelezett okkultistákból kerültek ki. Az USA űrkutatási programjának egyik legjelesebb egyénisége és a modern rakétatechnológia atyja Jack Parsons egy rendkívüli tehetséggel megáldott rakétamérnök, sugárhajtóműkutató és kémikus volt. A kutató két társával alapította meg a világhírű Jet Propulsion Laboratory-t (JPL) 1934-ben. Parsons és felesége 1939-ben csatlakozott az OTO (Ordo Templi Orientis), valamint a hirhedt okkultista, Aleister Crowley által létrehozott Thelema páholyaihoz. Az OTO egy szabadkőműves mintájú szervezet, a Thelema-t pedig Crowley alapította meg egy sor keleti és nyugati okkult iskola vegyítésével és kiegészítve a szex mágiával, durva rítusos kereteken belül elvégzett szexuális aktusokkal. Jeligéje a „tégy amit akarsz.” Parsons az OTO pasadenai páholyának vezetője lett, saját házának pincéjében tartva meg a rítusos orgiákat. A szekta tagjai azt tartották, hogy közöttük fog megszületni az az egyén, aki elhozza az apokalipszist, aki véget vet az emberiségnek és a civilizációnak, hogy helyébe egy új faj és új civilizációt hozzon létre. A sugárhajtóművek területén számos innováció fűződik Parsons nevéhez, aki minden kísérlet előtt elénekelte Crowlez egy okkult himnuszát a sikerért. A kutató nem ok nélkül van úgy számontartva, mint a JPL és a NASA okkultizálója, hiszen életmunkája a tudomány és okkultizmus összemosása volt. A NASA űrpogramjai és rakétái következetesen pogány istenek után lettek elnevezve. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy minél nagyobb a technikai fejlődés, annál távolabb kerül az ember a teremtőjétől és annál inkább  önmaga „istenévé” válik.

 A tudomány - Messiás, vagy Frankenstein szörny?

 Amint már rámutattunk, ennek a 6000 éves korszaknak csak az elmúlt kb. száz évében fejlett ki igazán a magasfokú technológia, az automatizálás és a számítógépesítés. Az iparosítás és a rohamos robotizálás legfőbb mozgatórugója a mammon imádata, vagyis a profitszerzés volt. Ez a rendszer csupán egy viszonylag kis rétegnek és egy nekik alárendelt kiszolgáló közeg számára nyújtott eddig valóban soha nem látott kényelmet és gazdagságot, a legtöbbek számára azonban nem. A magánbankok, a tech és informatikai óriások hihetetlen vagyonokat halmoztak fel, amit nem az emberiség egészének felemelésére használnak fel, hanem az Új Világrendben kibontakozó luciferiánus ágendák és lázálmok megvalósítására. A mammon halmozását szolgáló technológia emberek tömegeit teszi fölöslegessé, így a rendszer számára szükségtelenné vált az emberiség nagyobb része, amely járulékos veszteségként van elkönyvelve, ahogyan a természet, a föld és a levegő elsszennyeződése is. A globális elit 500 millió főre kívánja lecsökkenteni az emberiség lélekszámát. Ennek a közegnek egy kiszolgálói szerepet szánnak, az ígéret szerint nem lesz semmi magántulajdonuk, de boldogok lesznek”. Ezért a privilégiumért” keményen meg kell majd küzdeni és fel kell vállalni az elkötelezettség követelményeit, majd végül a fenevad bélyegét. A totalitárius célok szolgálatába állított tudomány és technológia nyugodtan nevezhető egy Frankenstein szörnynek. Az antikrisztusi világban nem lesz megtűrve az ellenállás semmilyen formában. A high-tech megfigyelő rendszerek és kontroll mechanizmusok által ellenőrizhetik az élet minden aspektusát, egy gombnyomással szankcionálhatnak bárkit, zárolhatják a bankszámláikat és elkobozhatják minden tulajdonukat „és senki ne addhasson-vehessen, ha nem viseli magán a fenevad jegyét.” (Jel. 13:17)

 Minden kétséget kizárva, az antikrisztusi időkben lesz egy utolsó nagy Sátán és angyalai által gerjesztett, robbanásszerű technológiai fejlődés. Mivel az emberiséget leginkább egy tiszta energiaforrás kápráztatná el, így e területen mindenképpen várható egy áttörés. További fejlődés várható a digitalizáció, a mesterséges inteligencia, a nanotechnológia és egy teljesen újtípusú, ufo-szerű repülőtechnológia terén is, akár a Vril (elektromágneses) energia felhasználásával. Ennek előkészületei már javában végzik a globalista elit olyan erre szakosodott szervezetei, mint pl. a Klaus Schwab által elnökölt World Economic Forum, illetve a „negyedik ipari forradalom” machinátorai. Azt csak találgathatjuk, hogy milyen fejlesztések és kisérletezések folynak titkos laboratóriumokban, és milyen közvetlen vagy közvetett démoni befolyással. Egy technikai qvantum-ugrás rövid távon kecsegtető eredményeket produkálhat, kényelmesebbé teheti az életet, ugyanakkor sokkal pusztítóbbá teszi majd a hadieszközöket és így a háborúkat is. A technika képessé tette az elit hatalmi kört arra, hogy globális problémákat kreáljonak, hogy aztán azokra globálisan irányított megoldásokat vezethessenek be. A Covid-mizéria a velejáró megszorítások és korlátozások csupán egy enyhe és pajkos előfutárai voltak annak, ami eljön a világra. Tartsuk figyelembe, hogy eddig nem volt egyetlen olyan tudományos fejlesztés sem, ami rövid úton ne lett volna katonai, vagy háborús célokra bevetve. Így volt ez még az atombombával is. Pedig a modern atomfegyverekkel az ember többszörösen képes elpusztítani a gondjára bízott bolygót és önmagát, amit meg is tenne, ha Isten nem lépne közbe (Mt. 24:22). A luciferi örök élet reménye a transz-humanizmusban, a robot és géntechnológiában, valamint a bukott szellemi rend tagjaival való keveredésben merül ki.  A sátáni tudomány nem másról szól, mint arról, hogy Földünk élővilágának génálományát – beleértve az emberét is -, hozzáigazítsák a természet rendje ellen már elkövetett bűnök okozta károkhoz. Nekik szól a figyelmeztetés: Isten elpusztítja azokat, akik pusztítjáka Földet” (Jel.11:18).

 Istennek azonban teljesen más terve van az emberiséggel.

 A technológiai a Millenniumban és az után

 A Biblia szerint a visszatérő Krisztus és a vele jövő szentek lovakon érkeznek meg az égből (Jel. 19:11,14), nem pedig repülő csészealjakon, és nem egy űrflottával. Ez nagyon beszédes.

 Amennyire a Bibliából ez kivehető, az Isten ezeréves királyságában az emberiség agrikultúrális termelést fog folytatni, erre alkalmas ideális körülmények között. Az idevonatkozó igerészek a legkisebb mértékben sem érzékeltetnek egy technológiailag szuperfejlett, iparosított korszakot. Ehelyett inkább ilyen idillis állapotokról olvashatunk:

 Ézsaiás 30:23-24 23 Vetésednek esőben lesz része, bárhol vetsz a földön, és a föld teremtette kenyér ízes lesz és tápláló. Nyájaid tágas mezőkön legelnek majd azon a napon. 24 Ökreid és szamárcsikóid, amelyek a földet megmunkálják, sóval vegyített, szórólapáttal megtisztított eleséget esznek.

A fenti igerész rámutat arra a nagyon fontos tényre, hogy a földmunkákat nem gépesítve végzik el, hanem az erre alkalmas állatok segítségével. Ebből levonható, hogy hasonló módon fog működni a közlekedés is, vagyis, lovakon, illetve állatok által vontatott szekereken. A kétkezi munka soha nem lesz felszámolva, vagy automatizálva, s az ember függ másoktól, mindenki maga termeli meg a szükségleteit:

 Ézsaiás 65:21-22 21 Házakat építenek, és ők laknak benne; szőlőt telepítenek, és ők élvezik gyümölcsét.  22 Nem azért építkeznek, hogy más lakjék benne; s nem azért ültetnek, hogy más egye gyümölcsét. Mert népem életkora hasonló lesz a fák életkorához; és választottaim maguk veszik hasznát kezük minden munkájának.

 

Mikeás 4:4 Szőlője tövében ül majd mindenki, meg fügefája alatt, és senki nem zavar senkit. A Seregek Urának ajka mondta ezt így.

 Isten egy mintanépnek szánta Izraelt, hogy általuk példázza a megfelelő fizikai életmódot az emberiség egésze számára. Amíg Izrael a teokratikus rendszer keretein belül és annak megfelelően funkcionált, addig minden egyes izraelita nemzetségnek és családnak sorsvetés által adatott magánbirtoka, öröksége volt. Ezt az Isten törvénye szerint soha, semmilyen körülmények között nem is veszíthették el véglegesen – kivétel persze a szövetségszegést. Ha egy család valami okoknál fogva elvesztette a birtokát, azt a jubileumi évben vissza kellett nekik szolgáltatni. Az emberek a maguk terméséből éltek meg, önfenntartóak voltak, s ez a minta lesz az alapja a millenniumi rendszernek is, immáron kiterjedve az egész emberiségre. A korszak ipara” elsősorban a gazdasági, az építkezési és a mindennapi használati eszközök létrehozatalát szolgálja majd a szükséges technológiai szinten.  A sokat idézett vers szerint, az emberek „ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé” (Ézs. 2:4) Isten újjáteremti az eget és a Földet, a régi (az általunk ismert jelen) a feledésbe fog merülni (Ézs. 65:17) minden szennyeződésével, fertőjével és romlott, kietlenné tett állapotával. Az ipar nem fogja meghaladni azt a szintet, hogy az károsítsa a természetet és az a mammonimádat elvén alapuló gazdasági és pénzrendszer sem leszjelen, ami ezt a növekvő károsodást előidézhetné. Az emberi élet fókuszába az fog állni, hogy megtanulja az örök lét feltételeinek való megfelelést az Isten által lefektetett kereteken belül. Ezt a szuper high-tech csak megnehezítené – ahogy ez korunkra oly jellemző. Másszóval a történet a karakter, a jellem fejlesztéséről, a maradandó értékek kialakításáról fog szólni, nem a tudományos előrehaladásról.

 Ismételten, egyetlen olyan bibliai idézetet nem tudnánk felhozni, amely magasfokú iparosításra és technológiára utalna a millennium idején. Az Isten ezeréves királyságának végén Sátán ki lesz engedve a mélység fogságából és azon nyomban fel is lázítja annak a kornak a kárhozatra kerülő tömegeit, mindazokat, akiknek a neve nincs benne az élet könyvében és az erre hajlamos szellemeik befogadják a lázító üzenetet. Szinte hihetetlen, hogy egy békés, egészségben és jólétben, boldogságban eltelt korszak után még megfoganhat az emberben az elégedetlenség. Sátán megtévesztő módszereinek és az idevonatkozó történelmi tények ismeretében kijelenthetjük, hogy a technológiai ismeretekkel való kecsegtetése ismét hozzá fog járulni a lázadáshoz. Hivatkozhat arra, hogy egykoron az ember már majdnem elérte az önmegvalósítást és a tudománynak köszönhetően már a világmindenség birtokbavételének határán állt, de Isten zsarnoki módon elfojtotta a próbálkozást, majd földhözragadt, primitív szinten vegetáltatta az emberiséget ezer éven át.

 Ami múlandó, az elmúlik

 A jelen fizikai univerzum, amelyben élünk nem a végtelen örökkévalóságra lett szánva, így értelemszerűen az örök fizikai létet is képtelenség ebben elérni. Az univerzum órája az elmúlás felé ketyeg, mert eleve múlandóságra lett szánva, helyébe új eget és földet teremt az Isten (Jel. 21:1-2). A változtathatóságnak kitett anyagi világ megteremtésének egyetlen célja az volt, hogy megfelelő teret biztosítson az istenfiúság, a megváltoztathatatlan örök és tökéletes szellemi lét elnyeréséhez azok számára akiket erre rendelt. Ezt látjuk kifejtve a Róma levélben:

 Róma 8:19-25 19 Mert  a teremtés feszültségben és sóvárogva várja Isten fiainak megnyil-vánulását. 20 A teremtés ugyanis hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, 21 azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság [múlandóság] rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. 22 Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés mostanáig együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik 23 Sőt nemcsak ők, hanem mi, a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk, mert a fiúvá fogadtatást várjuk, azaz testünknek megváltását. 24 Mert a mi megmentésünk reménységre szól, a reménység pedig, ha látjuk, nem reménység. Mert, amit látunk, minek azt remélni is? 25 Ám ha azt, amit nem látunk, reméljük, akkor állhatatossággal várjuk is.

 Amíg a halandó, anyagi világba zárt első Ádámnak a föld adatott hatásköréül, a  második Ádám szerinti szellemi ember már egy teljesen új világmindenséget fog örökölni:

 Héberek 2:5-9,16 5 Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alá rendelte. 6 Bizonyság erre az egyik helyen a következő: Mi az ember, hogy megemlékezzél róla? Mi az ember fia, hogy gondot viselsz rá? 7 Az angyalok alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel, tistességgel koszorúztad. 8 Lába alá betettél mindeneket, s úrrá tetted keyed művei fölött. Ha mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami nem volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. 9 De annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koszorúját nyerte el, hiszen Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. ... 16 Hiszen Isten nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel.

 Az ideiglenes fizikai létünk tehát arra szolgál, hogy Krisztus által és Krisztusban felemelkedjünk az istenfiúságra, hogy tökéletessé legyünk téve az isteni létre és halhatatlan szellemlényekként örököjük a mindenséget. A szellemi lényekre nem hatnak a fizikai világ korlátai, nem csak ismerik az anyagi világ minden titkát és törvényszerűségét, de hatni tudnak arra és irányítani is képesek azokat. A megdicsőült istenfiak ezen létvalóságában teljesen okafogyottá válik az űrkutatás és az űrutazás, ahogyan az a tudomány is, ami ezt fizikailag lehetővé teszi. Még az Isten engedelmes angyalai is az akarat, illetve a gondolat sebességével jelennek meg a fizikai világegyetem bármely pontján. Az istenfiúsággal járó teljesség az örök élet állapotában egy minden képzeletet felülmúló, szinte felfoghatatlan létállapot a korlátolt emberi értelem számára.

 1Korintus 2:9 Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív [értelem] föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.

 Noha az Isten kinyilatkoztatás és Szentszelleme által némi belátást nyerhetünk annak a létnek bizonyos aspektusaiba, a teljességét képtelenek vagyunk felfogni. A kinyilatkoztatott tények ismeretében azonban biztosra kijelenthetjük azt, hogy mindaz, ami ránk vár messze meghaladja majd a legfantasztikusabb sci-fi képzelgést is.

 
v