CoG

Dán testamentuma az indulatosságról és a hazugságról

I. 1 Dán szavainak hiteles másolata ez, amelyeket utolsó napjaiban mondott el fiainak. Életének százhuszonötödik esztendejében összehívta egész nemzetségét, 2 és így szólott hozzájuk: - Hallgassátok meg beszédemet, Dán fiai, fogadjátok meg atyátok szájából ezeket a szavakat. 3 Szívemben és egész életemen át megtapasztaltam, hogy az igazság a jótettekkel együtt kedves és helyeselt az Isten előtt, meg azt is, hogy gonosz dolog az indulatosság és a hazugság, mivel ezek tanítják meg az embert az összes gonoszkodásra. 4 A mai napon már megvallom néktek gyermekeim, hogy a szívemben örvendtem József halálának, az igaz és jóságos ember halálának; 5 azért örültem annak, ami akkor Józseffel történt, mivel atyánk jobban szerette őt, mint minket. 6 Az irigység és a nagyravágyás lelke azt mondotta nékem: - Hiszen te is az ő fia vagy. 7 Beliár szellemei közül egy felszított engem, és azt mondotta: - Fogd ezt a tőrt, pusztítsd el vele Józsefet, atyád tégedet fog szeretni, ha ő halott lesz. 8 Az indulatosság lelke hatalmába kerített, és ahogyan egy párduc elkapja a kecskegidát, úgy csaptam volna le én is Józsefre. 9 De atyánknak, Jákobnak az Istene nem adta őt kezeim közé, nem engedte, hogy egyedül találjam, semmit sem hagyott elkövetni ebből a gazságból, mivel két kormánypálca adatott Izraelben.

II. 1 Gyermekeim, én mostan meghalok, hitelt érdemlő szavakkal mondom néktek; ha nem tartjátok távol magatokat a hazugság és az indulatosság szellemétől, és ha nem szeretitek az igazságot meg a türelmet, akkor elvesztek. 2 Elvakultság van ugyanis az indulatosságban, mert nincsen olyan indulatos ember, gyermekeim, aki az igazságban látná meg a másikat. 3 Legyen az ilyen akár az apa, akár az anya, úgy bánnak egymással, mintha ellenségek lennének, ha pedig testvér lenne, nem ismeri meg a másikat, ha meg az Úr prófétája az ilyen, nyomban elhallgat, ha igaz, nem lát, a barátot nem ismeri az ilyen. 4 A megtévesztés lelke ugyanis a hálójával körülveszi az ilyen embert, elvakulttá teszi természetes látásában, hazugságok által elhomályosítja értelmét, és így a saját képmását kapja meg az ilyen az emberben. 5 Mi áll az ilyen ember szeme előtt? A szív gyűlöletét állítja eléje, és a maga szívét adja oda, hogy az ilyen testvére ellen legyen és megölje azt.

III. 1 Gonosz dolog az indulatosság, gyermekeim, az ember lelke helyében az lesz a lélek, 2 de még az  indulatos ember testét is kisajátítja, felette zsarnokoskodik, saját erejét adja oda az ilyen testnek, hogy mindenféle törvényszegést véghezvigyen, 3 és amikor egy lélek így cselekszik, őt igazolja, mivelhogy nem is látja, hogy mit művel valóban. 4 Ezért az indulatos ember még ha oly erős is lenne, az indulatosságában háromféle erőt kap meg: egyet a körülötte levő dolgok lehetőséget felkínáló erejétől; a másodikat az igazságtalanság művelőitől és győztesek gazdagságától, harmadikat a test természetében kapja meg, így saját indítására is megteszi a rosszat. 5 Ha pedig gyenge ember ő és így indulatos, a természetében kétféle erő segíti abban, hogy a törvényeket kikerülje. 6 Ez a lélek, az indulatosságé, a hazugságéval egyetemben a sátán jobbján jár, hozzá hasonlóan hazuggá válik mindenki, aki őt követve cselekedik.

IV. 1 Most pedig értsétek meg, hogy az indulatosság ereje hiábavalóság! 2 Legelőször lázító beszédekben, majd tettekben izgatja fel az embert, azután elkeseredett romlásban zavarja össze a gondolkodásunkat, ilyenképpen emelkedik fel a lelke a nagy indulatosságban. 3 Ha pedig valaki ellenetek mondana valamit, ne hajoljatok indulatosságba, és ha valaki dicsér benneteket, nem változtok meg, nem jöttök ki a sodrotokból, sem a gyönyörökben, sem a képzelődésben. 4 Legelőször is a füleket gyönyörködteti ő, és így sarkallja az értelmet, hogy az ingerlő dolgokra gondoljon, és amikor már indulatba jött, világos, hogy haragszik is. 5 Akár szükségbe, akár tobzódásba jutna közületek valaki is, gyermekeim, ne zúgolódjatok, mert ez a szellem kíván tobzódóvá tenni, azzal, hogy a kívánságok folytán indulatba jön. 6 Akár szegénységbe, akár gazdagságba juttok gyermekeim, ne legyetek szomorkodókká, mert a szomorúságból lép elő az indulatosság együtt a hazugsággal. 7 A gonosz indulatosság a hazugsággal egyetemben kettős arculatú, egymást uszítják abban, hogy hogyan zavarják össze a gondolkodásunkat, a szívben mindig zavart keltenek; és ha a szív folyton e zavarban van, az Úr otthagyja az ilyent, és így Beliár fog uralkodni felette.

V. 1 Őrizzétek meg tehát gyermekeim az Úr parancsolatait, törvényeit pedig tartsátok meg, álljatok el minden indulatosságtól, a hazugságot gyűlöljétek, hogy köztetek lakhasson az Úr, Beliár pedig eltakarodjon tőletek! 2 Mindegyiktek az igazságot mondja felebarátjának, ne kerüljetek bele az élvezetvágyakba meg a zagyvaságokba, inkább legyetek békességesek, az Isten békéje lakozzon nálatok, nehogy erőt vegyen rajtatok a háborúskodás. 3 Egész életeteken át szeressétek az Urat, de egymást is igaz szívvel. 4 Bár tudatában vagyok annak, hogy a végső napokban ti is elpártoltok az Úrtól, ellenszegültök Lévinek, Judának is ellene mondotok, de semmiképpen sem tudjátok legyőzni őket. Az Úr angyala fogja vezérelni ezeket, mert őbennük áll fenn Izrael. 5 Amint elhagyjátok az Urat, mindenféle gonoszság útjain jártok, a pogányok utálatosságait művelitek, törvénytelen asszonyoktól származtok, mindenféle gonoszságok közepette munkára kelnek bennetek a gonoszság szellemei is. 6 Énoknak, az igaznak könyvéből tudom, hogy vezéretek majdnem a sátán lesz, és minden Lévi ellen fölfuvalkodott lélekre hallgattok majd, csak ne Lévinek szolgáljatok, és így azok ne is tudják bűntelenné tenni őket az Úr színe előtt. 7 Azok a fiaim, akik mégis közelednek Lévihez, velük együtt fognak vétkezni, Juda fiai pedig kapzsiak lesznek, elrabolják a másét, miként az oroszlánok teszik. 8 Ezért majd velük együtt fogságra hurcolnak titeket is, és ott ugyanúgy megkapjátok ti is az egyiptomi csapásokat, meg a pogányok minden gonoszkodását. 9 Ezek után visszatértek az Úrhoz, és irgalmat fogtok nyerni nála, bevezet benneteket a megszentelődésbe, és a békességet kiáltja köztetek. 10 Fölkél majd akkor miattatok Juda és Lévi nemzetségéből az Úr szabadítása, meg fog küzdeni Beliárral, és örök bosszút áll ellenségeinken.  11 A Beliár által fogságban tartott szentek lelkeit kiragadja, szíveteket pedig visszafordítja az Úrhoz, azoknak pedig, akik segítségül hívják őt, mindörökre békességet adományoz. 12 Akkor a szentek az édenkertben nyugalomra találnak, az új Jeruzsálem felett pedig örvendezni fognak az igazak, és itten felragyog majd az Úr dicsősége az idők végezetéig. 13 Jeruzsálem többé nem válik pusztasággá, Izraelt sem fogják fogságra hurcolni, mivel az Úr közöttük lesz, és ott az emberekkel érintkezik. Izrael szentje uralkodik felettük szegénységben és alázatosságban, mindenki, aki csak hisz benne, igazságban fog uralkodni az egekben.

VI. 1 És most féljétek az Urat, gyermekeim, óvakodjatok a sátántól, meg ennek szellemeitől! 2 Járuljatok az Istenhez, meg az ő angyalához, aki a ti közbenjárótok, mert ő a közbenjáró angyal Isten és az emberek között Izrael békéjéért, ő áll fel az ellenség uralmával szemben. 3 Az ellenségetek mindezek miatt azon lesz majd, hogy tönkretegyen mindenkit, akik csak lehívják az Úr nevét. 4 Mert tudja, hogy azon a napon, amikor Izrael megtér, az ellenség uralma véget fog érni. 5 Maga a békesség angyala erősíti meg Izraelt, és elhárítja tőlük az összes gonoszságot mindörökre. 6 Izrael törvényszegéseinek napjaiban nem hagyja el őket az Úr, hanem olyan nemzetté teszi őket, amely az akarata szerint cselekszik, mert az angyalok közül egy sem mérhető hozzá. 7 Neve ott lesz majd Izrael minden vidékén, és a pogányok között mint Megváltó. 8 Óvjátok tehát gyermekeim magatokat mindenféle gonosz cselekedettől, vessétek ki magatokból az indulatosságot és az összes hazugságot, szeressétek az igazságot meg a türelmet, 9 és mindazt, amit hallottatok atyáitoktól, adjátok tovább gyermekeiteknek, hogy ezáltal titeket is elfogadjon a nemzetek Megváltója, aki igazságos, türelmes, egyszerű és alázatos tetteivel tanítja az Úr törvényét. 10 Mindenféle igazságtalanságtól álljatok el, és ragaszkodjatok az Úr törvényének igazságosságához; és megtartattok mindörökké, 11 engemet pedig atyáim közelébe temessetek!

VII. 1 Amint elmondotta ezeket, megcsókolta őket, és igen idős kort megélve hajtotta álomra a fejét. 2 Fiai eltemették őt, majd pedig fölvitték csontjait Ábrahám, Izsák és Jákob közelébe. 3 Mindaz, amit csak megjövendölt nekik Dán - hogy az Isten törvényéről megfeledkeznek, örökrészüket pedig megváltoztatják, Izraelhez tartozó nemzetségüket és hazájukat egyaránt -, beteljesedett.