CoG

A Templom

IV. Rész

„Ezékiel temploma” - a millenniumi templom

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Talán furcsán hangzik, de a Szentírás messze terjedelmesebb és részletesebb leírást nyújt a jövőben felépülő III. templomról, mint amit Salamon, majd az azt megújító Zerubábel, illetve Heródes templomairól együttesen olvashatunk. A fejezetekben leírtak számos méretet és aprólékosan felvázolt adatokat tartalmaznak a millenniumi templommal és a majdan abban végzendő Isten imádattal kapcsolatban. A rendkívüli részletessége ellenére az Ezékiel 40-48 fejezetek a Szentírás egyrészt legelhanyagoltabb, másrészt pedig legvitatottabb részei közé sorolhatóak. A fősodratú kereszténység a maga hibás teológiai elfogultsága miatt nem igen tud mit kezdeni a fejezetekben kifejtettekkel és hajlamos azok elallegorizálására. Noha Isten Szelleme az egész földet betöltve kiárad a nemzetekre és az Újszövetség lesz az egyetemes vallás, ennek ellenére mégis olyan ceremoniális rítusokat fognak végezni, amiket a névleges kereszténység kizárólag az Ószövetséggel asszociál. Létezni fog egy fizikai templom, ahol helyre lesz állítva a templomi imádat, s ahol újra állatáldozatokat adnak a (Zadok ágáról származó) levita papok és globális szinten teljesednek be a Tórában lefektetett elvárások, beleértve a szombatok, újholdak és ünnepek megtartását is. Isten uralma alatt az Újszövetség azt eredményezi, hogy beteljesedjen a nemzetekben mindaz, amit Isten az ószövetségi Izraeltől és az újszövetségi egyháztól is egyaránt elvárt. E jelen korban a Sátán világában nincs hatalmunk és lehetőségünk nemhogy globális, vagy akár nemzeti szinten, de még csak közösségi szinten sem helyreállítani pl. a jubileumi mintájú gazdasági és társadalmi rendszert. Ennek ugyanis alapkövetelménye az a teokratikus uralom, ami lehetővé és kötelezővé teszi a világ, s azon belül a nemzetek számára azt, hogy az isteni törvények szerint funkcionálhassanak. A keresztényeknek nem adatott meg az, hogy ebben a világban egy minta fizikai nemzetként szolgáljanak (ezt testi Izraelnek kellett volna megtenni az Ószövetség alatt). Az egyház ugyanis szellemi módon felel meg a teokratikus uralomnak, ami a jelen korban nem biztosítja számukra azt, hogy a világ egészét megváltoztassák. Nem adatott kezükbe a világgazdasági, politikai és rendészeti irányítása, az továbbra is Sátán kezében van. A hatalomgyakorlás csak az eljövendő világban fog a hatáskörükbe kerülni Krisztus uralma alatt. Ezért lesz a millenniumi időszak olyan, amilyen: a szellemi embereknek akkor már joga és kötelessége lesz a fizikai elvárásoknak való megfelelés is.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2018 Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

A III. templom felépítésének ideje

Mielőtt konkréten a millenniumi templomra térünk, elevenítsük fel a templomsorozatunk egy korábbi fontos következtetését. Manapság ugyanis nagyon sokan várják azt, hogy a közeli jövőben a zsidók felépítsék azt a bizonyos és egyre többet emlegetett III. templomot. Csakhogy egyetlen bibliai prófécia sem jövendöli meg egy III. kőtemplom Isten általi felhatalmazásból való felépítését Jeruzsálemben a II. templom lerombolását követő és a Messiás visszatérése közötti időszakban. Az újszövetségi teológia ezt eleve ki is zárja, ugyanis amint azt a sorozat korábbi részeiben már láttuk, ebben a bizonyos korszakban – a Jahósua két eljövetele közötti időben - nem egy fizikai templom szolgál Isten „szentélyeként”, hanem egy szellemi épület, az Isten egyháza. Az egyházkorszak leteltével azonban valóban fel fog épülni egy monumentális III. templom, aminek struktúrája az Ezékiel 40-48 fejezetekben olvasottak alapján merőben eltér majd a korábbi templomokétól és alapterülete is messze meghaladja azokét, sőt, a funkciójában is lesznek módosítások. Az egyetlen hitelesen III. templomnak nevezett épület tehát csak a Messiás uralkodása alatt fog felépülni és működni, s ezt számos igerész bizonyítja. A legkiterjedtebben természetesen az említett Ezékiel fejezetek foglalkoznak e templommal, amelyekből határozottan kivehető, hogy mindaz már a messiási uralom alatt valósul meg. Emellett számos további próféciai igerész mutat rá arra a tényre, hogy Isten csak a Messiás visszatérése, az egyház (szellemi templom) megdicsőülése és a teljes Izrael helyreállítása, valamint a velük megkötött Újszövetség után helyezi vissza a szentélyt Izraelbe: 

Ezékiel 37:25-27 25 Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyen atyáitok laktak; rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké; és Dávid, az én szolgám lesz a fejedelmük mindörökké. 26 A béke szövetségére lépek velük, örök szövetség lesz ez velük; megerősítem és megsokasítom őket, és szentélyemet köztük állítom fel mindörökre. 27 A hajlékom köztük lesz, és én az ő Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.

Az Isten hajléka ez esetben duális módon már a felépült III. templomban, valamint az egyénileg megtért izraelitákban is jelen lesz. Az olyan ószövetségi szövegrészek, mint a 3Móz. 26:11-12; Ézs. 32:11; Ezék. 11:17, 20:34,41; 2Sám. 7:14 egyben próféciák is az eljövendő helyreállításról, s közvetve a szentélyről. Ez a templom az első feltámadást követően épül meg, amikor Jahósua mellet a feltámadott szentek uralkodnak a földön, s amikor Izrael fiai megkötik az Újszövetséget.

Amikor Jahósua kemény szavakkal megítélte a farizeusi judaizmust és annak gyakorlatait, mondanivalóját egy olyan próféciával zárta le, ami tökéletesen megfelel a fentieknek:

Máté 23:37-38 Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyott puszta lesz a házatok!  Mert mondom nektek: Nem láttok engem mostantól, amíg azt nem mondjátok: ‘Áldott, aki az Úr nevében jön!’«

Jahósua ebben a próféciában kijelentette, hogy a fizikai templom pusztasággá válik mindaddig, amíg Izrael fiai mindannyian megtérnek, felismerik és Istentől valóként fogadják el a visszatérő Messiást és áldani fogják őt. Zakariás ugyancsak rámutat arra, hogy az Isten temploma a messiási korszakban fog felépülni:

Zakariás 6:12-13 12 Ezt mondd neki: Így szól a Seregek URa: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti JHVH templomát. 13 Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik.

Így, ha a zsidók esetlegesen fel is építenének valami épületet - a szövetségen kívüli állapotukban és a meghatározott idő előtt -, annak nem lesz semmi legitimitása Isten szemében! Egy ilyen épület nem lesz az Isten hieron-ja, nemhogy naon-ja. Viszont ha a zsidók maguk nem is, de az Antikrisztus szükségszerűen fel kell, hogy építsen a zsidók számára egy templomot a megtévesztés céljából, hiszen legitimizálnia kell a messiási kérkedéseit. Ez tehát az antikrisztus és követőinek temploma lesz, nem Istené. Mindezzel már foglalkoztunk több korábbi írásban, s ebben a részben inkább azt a valódi III. templomot kívánjuk bemutatni, amiről Ezékiel próféta nyújt egy nagyon részletes leírást.


A millenniumi állapotok és a III. temlom

A millennium eljövetelével hatalmas változások mennek végbe a természetben is. Miként az emberek szellemisége és az állatok természete, úgy a föld geográfiai arculata is jelentősen meg fog változni a jelen korszakunk lezárása után. A szellemi és fizikai szennyezettségektől megtisztított és átalakított föld messze ideálisabb lesz az életre a millennium idején. A föld felszíne átalakul, hegyek tűnnek el és emelkednek fel, a kietlen sivatagok megszűnnek, friss folyók, patakok fakadnak és az időjárás is sokkal kiegyensúlyozottabbá, kedvezőbbé válik majd. Ezékiel egy látomásban Izrael majdani földjére került, ahol látta a jövő Jeruzsálemét és az abban felépülő III. templomot. Ekkor megjelent előtte egy mérővesszővel ellátott angyal, aki mérni kezdte a templomot, majd a körülötte elfekvő város területét is. Jeruzsálem városa az eredeti helyén fog maradni, de egy igen magassá emelkedett hegyen fog elterülni: „Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál.” (Ézs. 2:2; vö. Mik. 4:1-2; Zak. 14:10). A templomból a keleti kapu mentén egy vízfolyam fog kiáradni, aminek éltető vize az Arahbába ömlik (Ez.47:1-10). Tehát a látomásában felvázolt templom sem a helyszínét illetően, sem pedig a méreteiben és felállásában, de mint látni fogjuk, még csak a funkciójában sem hasonlítható össze az előző két fizikai templommal! Először is lássuk a templom megadott méreteit: Az Ezékiel 42:20 rámutat, hogy a templom mind a négy oldala egyenként 500 könyöknyi hosszú lesz:

Ezékiel 42:20 Négy irányban mérte meg a falat körös-körül minden oldalukon – ötszáz könyök hosszú és ötszáz könyök széles –, hogy a szentet elkülönítse a közönségestől.

Az Ezékiel 40:5 verséből tudjuk, hogy a szóban forgó mérőpálca az hatkönyöknyi hosszú, és hogy az itt használt könyök egy tenyérhosszal meghaladta az általánosan használt könyökhossz méretét (ami egy férfi alsókarjának a mérete). Az adott méretekből levonható, hogy a méréshez használt hatkönyöknyi mérőpálca az kb. 3,6 méter hosszú. Ez azt jelenti, hogy a templom minden egyes oldala 500 × 6 = 3000 könyöknyi lesz, ami pedig összesen 1800 négyzetmétert foglal magában. Ez a méret többszörösen meghaladja a korábbi jeruzsálemi templomok területét, és ha a régi templomhelyen épülne fel, ahhoz le kellene rombolni a történelmi Jeruzsálem egy jelentős részét.

A város teljes külső mérete, s így alapterülete ugyancsak messze nagyobb lesz:

Ezékiel 48:35 A teljes kerület tizennyolcezer mérték. A város neve ezen túl ez lesz: „JHVH ott van.”

A város falainak együttes hossza 18000 × 6 = 108000 könyöknyi, azaz, valami 65 km. Mivel ez a külső méret teljes hossza, minden egyes oldal ennek a méretnek a negyedét, vagyis kb. 16 kilométer hosszúságot tesz ki. A város így messze nagyobb területű lesz, mint az ótestamentumi Jeruzsálem. S bár az arányok megváltoznak, „Jeruzsálemet magasra emelik, de minden a maga helyén marad” (Zak 14:10). Magának Izraelnek a területe is jelentősen megnövekszik, ami ekkor a Nílustól az Eufráteszig fog kiterjedni.

A millenniumi templom egyedi vonásai

Tudjuk, hogy a sátorszentély és később maga a salamoni templom is a mennyei szentély fizikai másolatai voltak, amelyeket éppen ezért az Isten által megadott pontos minta szerint kellett felépíteni (Héb. 8:5; 9:24). Ezékiel próféta által pedig tudjuk azt is, hogy Krisztus millenniumi uralma alatt ugyancsak funkcionálni fog egy fizikai templom, ahol ámbár már szellemi szolgálatot végeznek, de a fizikai rítusok is visszatérnek. Noha az Ezékiel által felvázolt III. templom külsőségeiben némileg hasonló lesz az Ószövetség alatt funkcionáló kőtemplomhoz, ám lesznek jelentősebb eltérések is. Az alábbiakban felsoroljuk az eltéréseket és rámutatunk a III. templom egy olyan sajátos vonására, amiket sem a sátorszentély, sem pedig a Salamon által felépített kőtemplom, illetve annak a Zerubábel, majd Heródes által újjáépített, kibővített változatai nem mondhattak magukénak. A méretei, mint már láttuk, messze meghaladja majd a korábbi épületekét, de nem csak ebből áll a különlegessége.

Az Ezékiel által bemutatott templomban ugyanis:

Azonban a messze legszembetűnőbb és legfontosabb eltérés az, hogy a III. templomból egy folyóvíz fog fakadni és kiáradni, aminek óriási jelentősége van. A templom a földet uraló Krisztus székhelye lesz, tőle árad ki az élet vize, a Szellem, ahogy Jóel megprófétálta: „forrás fakad az Úrnak házából” (Jóel 3:18). Ezékiel részletesebben mutatja be ezt a Szellemet jelképező és a templomból fakadó folyamot:

Ezékiel 47:1-5 1 Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. 2 Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. 3 Azután kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. 4Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. 5 Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni. 6 Akkor ezt kérdezte tőlem: Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. 7 Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. 8 Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá-völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. 9 Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. 10 Halászok állnak majd ott, és Én-Gedítől Én-Eglajimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a Nagy-tengerben. 11 De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak.

A víz csupán egy kis bokáig érő érként fakad, ám ahogyan távolabbra halad, egy egyre szélesedő és mélyülő folyóvá válik. Partjai mentén fák nőnek és a Holt-tengerbe ömölve életre alkalmassá teszi annak addig sós, halott vizét, kivéve annak bizonyos mocsaras széleit. Mielőtt analizálnánk mindennek a jelentőségét, vizsgáljunk meg egy ezzel párhuzamos próféciát, ami további rálátást nyújt ennek a vízfolyamnak a funkciójára:

Zakariás 14:8-11 8 Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből, egyik ága a keleti [a Holt] tenger felé folyik, másik ága a nyugati [Mediterrán] tenger felé; így lesz télen-nyáron át. 9 JHVH lesz a király az egész földön. Azon a napon JHVH lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. 10 Az egész ország síksággá változik Gebától Rimmónig, Jeruzsálemtől délre. Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a régi helyén marad; a Benjámin-kaputól addig, ahol a régi kapu volt a Szeglet-kapuig, és a Hananél-toronytól a királyi borsajtókig. 11 Lakni fognak benne, és háború nem pusztítja többé, hanem biztonságban lesz Jeruzsálem.

Zakariás leírása szerint azon a napon, amikor a Messiás az Olajfák hegyére veti a lábát egy folyóvíz fakad majd Jeruzsálemből, amely két ágra fog szakadni. Ez előképe lesz a Jelenések 22:1-2-ben olvasható élet vizének:

Jelenések 22:1-2 1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. 2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.

A fentiekből tulajdonképpen meg is kaptuk a választ arra, hogy a millenniumi templomból kiáradó víz mit jelképez: Az élet vizét, a kiáradó Szent Szellemet. És pontosan emiatt nem folyt víz az ószövetségi fizikai sátorszentélyből, illetve a kőtemplomból és főként nem fog folyni egy az eltorzult rabbinikus judaizmus követői által esetlegesen felépített „III. templomból”!

Az Ószövetség, s annak szolgálatai ugyanis nem biztosították általánosan a Szent Szellem kiáradását és nem eredményeztek sem üdvösséget, sem örök életet, s ez oknál fogva hiányzott is annak jelképezése a fizikai szolgálatból. A választott kivételtől eltekintve (Róm. 11:5) Izrael egésze megtagadta Istent, az élő vizek forrását:

Jeremiás: 2:11-13 11 Cserélt-e pogány nép isteneket? – pedig azok nem is istenek! De az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. 12 Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek nagyon! – így szól JHVH. 13 Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.

Ennek végeredményeként Isten elvált népétől és megvonta tőlük a templomimádatot, pusztasággá téve a fizikai „házat” a Messiás visszatéréséig (Mát. 23:38). Azonban amint azt a próféciák megjövendölték, a messiási országlás alatt kiárad majd Jeruzsálemből az Isten Szelleme és „betölti a földet JHVH ismerete, ahogyan a tengert víz borítja.” (Ézs. 11:9). Ennek fizikai manifesztációja lesz a templomból kiáradó vízfolyam Krisztus ezeréves uralma alatt. És bár a millenniumi templom lesz az első olyan fizikai templom, amely magáénak mondhatja ezt a sajátos vonást, de az, amit az szimbolizál, az már beteljesedett e jelen korban az Isten szellemi templomában [az egyházban]!

A Messiás első eljövetelekor az őt befogadó választott zsidók és pogányok váltak Isten szellemi szentélyévé, miután Jahósua bevégzett munkája által megkaphatták az élő vizet, újjászülettek Isten örök életet adó Szellemétől:

János 4:10 Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.

János 7:37-39 37 ... Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 39 Ezt pedig a Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Szellem, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

Pünkösd napján (hetek ünnepe) meg is történt ez a csoda, amikor Isten Szelleme kiáradt az egyházra, Isten újszövetségi népére. Péter apostol Joel eredetileg a korszakot lezáró utolsó időkre szóló próféciáját duális módon akkor az egyházra alkalmazta:

Ap.Csel. 2:17-18 17 A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Szellememből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. 18Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom Szellememet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.

Bár az vitatott, hogy ezen a Pünkösdön hol gyűltek egybe a tanítványok mindannyian egy helyen, de a jelek arra mutatnak, hogy azt követően már a templom környékén hirdettek egy nagyobb tömeg előtt. Pünkösd egyike volt az izraelitáknak adott jeles ünnepeknek, aminek alkalmára még a messze földeken élő zsidók, izraeliták [a tíz törzs tagjai] és prozeliták is ellátogattak Jeruzsálembe (Ap.Csel. 2:5-11). Ezt alátámasztja az is, hogy Péter egy nagyobb tömeghez szólva mondta el a híres prédikációját, amelynek hallatán aztán háromezer ember megtért és bemerítkezett a hitbe (ők bizonyára a teljes tömeg kisebbségét képezték). Szimbolikus módon talán épp a templom déli oldalán történt meg mindez, ahol a ceremoniális fürdőmedencék helyezkedtek el, lehetőséget nyújtva 3000 ember viszonylag gyors bemerítkezéséhez. Bárhogyan is, ekkor létrejött az egyház, az a szellemi épület, amin keresztül aztán kiáradt a világba az élet vize! Az egyházból - szellemi épület lévén -, nem egy a valóság árnyékaként szolgáló fizikai vízfolyam árad ki, hanem annak valósága a szellem és a szellemi élet gyümölcsei. Tudjuk, a kereszténység egy parányi csoporttal vette kezdetét és ez a kis ér elkezdett növekedni, először sekély, piciny patakként indult folyásnak, ami aztán egyre növekedett és kiszélesedve, mélyülve adott életet az arra elhívatottaknak minden nyelvből és népből szerte a világban (itt most eltekintünk a hamis kereszténység pályafutásától). Ahogyan a folyam vizei életet adnak az élettelen Holt tengernek, úgy a Szellem is életet ad az addig bűneiben halott egyénnek. De a folyam energiája nem alábbhagy, hanem egyre inkább növekszik és terjedt, kiterjesztve az életet szerte az addig halott világban - kivéve a posványt. A posványos, mocsaras részek, amelyek továbbra is az életet oltó sót adják, a világot és annak kívánságait feladni nem akaró, a sötétséghez ragaszkodó embereket szimbolizálja. A kárhozottakat, akik nem kérnek az Isten szelleméből, mert nem akarnak megváltozni, sem megtérni a bűneikből és így nem juthat el hozzájuk az élet. Amint Lót felesége a tiltás ellenére is visszatekintett arra a bűnös városra, amit el kellett hagyniuk és sóbálvánnyá változott (1Móz. 19:26). Az egyházkorszakban is és a millennium idején is lesznek emberek, akiket nem éltethet meg az élő víz a halott szellemi állapotuk miatt. E korszak végén az ilyen lelkek követik el a nagy elpártolást és állnak az Antikrisztus mellé, a millennium végén pedig ugyancsak az ilyen lelkeket hiteti el Sátán és fordítja őket Isten és népe ellen miután egy kis időre ki lesz engedve a mélységből (Jel. 20:7-9).

De még az egyéni hívőben (akinek a teste ugyancsak a Szent Szellem temploma (1Kor. 6:19) is csak fokozatosan növekszik, formálódik a Szellem által Isten és Krisztus jelleme a teljesség eljöveteléig: ahogy növekszik, fejlődik a kegyelemben: „Gyarapodjatok [növekedjetek] Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.” (2Pét. 3:18)

Az újszövetségi szellemi szentély és a millenniumi fizikai templom tehát sok tekintetben osztoznak a szimbolikus jelentéseket illetően. A millenniumi korszakban Isten Szelleme, Igéje és törvénye Jeruzsálemből kiindulva egyre nagyobb folyammá dagadva tölti majd be a földet (Ézs. 11:9; Mik. 4:2). Ez oknál fogva a víz teli lesz halakkal és partján álló halászok tömegesen fogják a hálóikba azokat (Ez. 47:10).  Ezek a halászok nem eledelre fogják ki a halakat, hanem az emberi lelkek halászai lesznek, amint Jahósua Péternek is megmondta, hogy emberek halászává teszi őt (Márk 1:17). A millenniumban az e sátáni korszakban megtért és az első feltámadásban részesülő, megdicsőült igazak vonják Istenhez és az igazsághoz az embereket, ők lesznek a népek királyai és papjai/tanítói „az emberek halászaiként” az ezer év alatt Krisztus vezetése alatt.  Ezek a halászok nyújtanak szellemi útmutatást az embereknek. A bukott angyalok ekkor már el lesznek zárva és a levegőben uralkodó szellemiség a krisztusi szellemiség lesz. Ő és a megdicsőült szentek adnak majd szellemi útmutatást és pozitív impulzust az embereknek (vö. Ézs 30:21).

Ezékiel 47:12 12 A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul.

Ezeknek a fáknak a levelei és gyümölcsei nem a fizikai test táplálására alkalmasak, hanem szellem gyógyítására. Havonta új termést hoznak, ami azt jelenti, hogy egy évben 12 alkalommal hoznak gyümölcsöt. Mik lesznek ezek a gyümölcsök? A Szellem gyümölcsei. „Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait” (Zsolt. 46:5), hiszen ennek vizei életet és gyógyulást hoznak majd az akkori világban, s teljesen megváltozik általa az emberiség szellemi beállítottsága:

Ézsaiás 2:2-5 2 Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, 3 felé tart számos nép, és így szól: „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.” 4 Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. 5 Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!

JHVH ismerete betölti az egész földet, mert Isten kiárasztja Szellemét minden testre (Jóel 3:1):

Habakuk 2:14 Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert.

Ézsaiás 11:9 Nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

Amit ma a sátáni szellemiség, illetve a bűn hatalma alá rekesztett emberiség nem csak megélni, de még csak felfogni is képtelen, az az, hogy a Szellem által vezetett emberek igenis képesek engedelmeskedni az Isten törvényének és betartják parancsolatait. A törvény így beteljesedik, és így teljesedik be. Ezt jelen korunkban csak Isten igaz egyháza képes felfogni és megélni. A millennium idején azonban a nemzetek végre megtanulnak majd békében egymás mellett élni és kiáradnak rájuk Isten áldásai:

Zakairás 14:6-9 6 Azon a napon nem lesz többé sem hideg, sem fagy. 7Csodálatos nap lesz – csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is világos lesz. 8Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemben. Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik fele a nyugati tenger felé folyik: télen és nyáron így lesz. 9 Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen, és az ő neve lesz az egyetlen.

Ézsaiás 35:1  1
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! 2 Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája; meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. 3Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! 4 Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” 5 Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. 6 Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. 7A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldellő fű és nád terem… 8 És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyongnak rajta. 9 Nem lesz ott oroszlán, más ragadozó sem jár arra; a megváltottak vándorolnak rajta, 10 akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok térnek vissza rajta. Éneket zengve érnek a Sionra, s örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

Izraelben a sátorok ünnepe, valamint “az utolsó nagy nap” ünnepe a nagy az őszi betakarítási idényére esett, s ez előképe annak a nagy szellemi aratásnak, ami a millennium alatt, majd az azt követő Nagy Fehér Trón ítéletkor megy majd végbe. Ebben a periódusban a testi létét hitben és engedelmességben bevégző ember a test leoldásával átalakul öröklétű szellemi lénnyé és csatlakozik az isteni családhoz.

Az áldozati rendszer visszaáll?

Kétségtelenül érdekfeszítő téma a millenniumi világ földrajzi átrendeződése és az a számunkra szinte felfoghatatlan dolog, hogy az emberiség egy teljes szellemi átalakuláson fog keresztülmenni. Ennek ellenére sokakat mégis az állatáldozatok visszaállításának témaköre foglalkoztat leginkább. Ez valóban a millennium egy titokzatos eleme és teológiai szempontból is jogos kérdések elé állít bennünket. Az Újszövetség ideje alatt, vagyis valami kétezer éven át ugyanis nem kellett fizikai állat és egyéb áldozatokat bemutatni a szellemi szolgálatot végző egyházban.

Héberek 9:28 Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

Héberek 10:1-12 1 Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat; 2 Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna. 3 De azok esztendőnként a bűnre emlékeztetnek. 4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. 5 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, 6 Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. 7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat. 8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek, 9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, 10 Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. 11 És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. 12 Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

Az Ezékiel 43:18; 46:24 mellett néhány más ószövetségi prófécia nyilvánvaló utalást tesz arra, hogy a millenniumi időszak alatt újra be lesznek vezetve, vagy ha úgy tetszik, helyre lesz állítva az állatáldozatok elvégzése (vö. Ézs 43:18; 46:24; Jer. 33:15). Miért van ez így?

Ahogyan az ószövetségi időkben sem az volt a célja az állatáldozatoknak, hogy „elvegyék a bűnöket” úgy a millenniumi állatáldozatoknak sem ez lesz a célja. A bűnöket egyedül a Bárány vére mossa el. A mózesi törvény (aminek részét képezték az áldozatok) azt a célt szolgálta, hogy megismertesse az emberekkel a bűnt (Róm. 3:20). Az áldozataik nem vették vagy vették el a bűnt, a bűnös ember szellemileg továbbra is el volt vágva Istentől. Az áldozatok konkrétabb célja inkább az volt, hogy megtanítsák, illetve emlékeztessék az esendő embert a bűn súlyára és elkerülhetetlen végzetes következményére: a bűn halált von maga után (Róm. 6:23). Márpedig a millenniumi királyságban még lesz bűn, annak ellenére is, hogy Sátán és angyalai el lesznek zárva a mélységbe és nem befolyásolhatják az emberiséget. Az emberek tisztában lesznek azzal, hogy a Messiás meghalt értük is, a tökéletesség, vagy teljesség azonban még nem jött el. A millenniumban az I. Ádám szerinti teremtés esendő természettel bíró tagjainak az életük folyamán kell átformálódniuk a II. Ádám szerinti, szellemi emberré. Az esendőség elkerülhetetlen következménye a bűn, s az áldozatok „évről-évre az esztendőnként a bűnre emlékeztetnek” (Zsolt. 10:3).

Ahogyan a Szent Szellem kiáradásának lesz egy fizikai manifesztációja a templomból kiáradó vízfolyam által, úgy a Bárány áldozatának és a mai szentek „égő áldozatainak” (hitből fakadó cselekedeteiknek) is lesz egy látható fizikai manifesztációja a fizikai áldozatok formájában. Ez egyféle összetett, ideális rendszer lesz, ahol a megváltozott emberi szellemiség és a fizikai körülmények adottak lesznek a hit cselekedeteinek és a szívből való törvénytartásnak az optimális megvalósításához a még esendő anyagi világban. Hasonló körülmények között történik meg a millenniumi korszakot követő második feltámadásban részesülők ítélete a Nagy Fehér Trón előtt. Ezt követi majd a teljesség, és Isten minden lesz mindenekben.