CoG

Feleletek gyakran feltett kérdésekre - GYIK

1. rész: Az Istenség

 (1. Kiadás 20000115-20000115)

 Ez az írás egy gyakran feltett kérdésekre válaszokat adó sorozat első része, amely az Isten természetével kapcsolatos kérdésekre és a Szentírás olyan részeire ad feleleteket, amelyekre a mai modern, világi kereszténységnek nincs pontos magyarázata. Rámutat még arra is, hogy miért hibás a Szent Nevek nevű felekezet (Sacred Names Groups), a Messiánikus Zsidó gyülekezetek és a kínai eredetű Igaz Jézus Egyház nézetei és teológiája az Isten természetével kapcsolatban.


PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

Email: secretary@ccg.org

(Copyright © 2000 Wade Cox)

Minden jog fenntartva: A kiadványok erről a honlapról szabadon másolhatóak és terjeszthetőek abban az esetben ha a teljes szöveg változtatás vagy törlés nélkül van másolva vagy terjesztve. A kiadó nevét, címét és a kiadás jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Rövid kivonatok vagy idézetek használhatók kritikus hozzászólásokban és elemzésekben a kiadási jog megsértése nélkül.

Ez a kiadvány megtalálható a World Wide Web-en

http://www.logon.org és http://www.ccg.org


Válaszok gyakran feltett kérdésekre 1. rész : Az Istenség

Ez az írás eredetileg azt a célt szolgálta, hogy válaszokat adjon egy e-mail fórumban feltett kérdésekre. A kérdések olyan komoly teológiai problémákra utalnak, amelyekkel minden kereszténynek előbb-utóbb szembe kell néznie. Érdemes részletesen elemeznünk az itt leírtakat, és remélhetőleg hasznunkra fog válni a mindennapos társalgásainkban és a tanúságtételben.

Már maguk a feltett kérdések is elárulják a Szent Nevek csoportok és különösen a Messiánikus Zsidók teológiai hibáit (a feltett kérdéseikben megtartottuk az általuk használt névformákat). Isten és Jézus Krisztus természetét illetően a kínai eredetű Igaz Jézus Egyház is jelentősen eltorzítja a valóságot.

Magának az Isten Gyülekezeteinek is hasznára válik szembenézni és foglalkozni az alábbi tényekkel.

A feltett kérdésekre az alattuk levő sorban találhatóak a válaszok.

 1. EGY ELOHIM-ban (ISTENBEN) hiszünk. Honnan ered az “Istenfő” kifejezés?

Válasz: Az Istenfő kifejezés a teológusok találmánya, amit egy adott bibliai nehézség leküzdésének céljából hoztak létre. A nehézség számukra az elohim szó többességének meghatározása az olyan írásrészekből, mint pl. a Zsolt. 45:6-7 és Zsid.1:8-9, amelyek rámutatnak arra a tényre, hogy az elohim név számos lényre vonatkozik, továbbá az olyan egyeseknek nehézséget okozó bibliai szövegrészekre, mint például az a kijelentés, hogy Sátán az e világ felett uralkodó theosz vagyis elohim (2.Kor.4:4).

2. A kezdetben ELOHIM teremtette a mennyeket és a földet. Ki ez az ELOHIM? Mi az Ő neve? Ő lenne Yahweh vagy Yahshua?

Válasz: Mindkettő. A kérdés az USA-ból eredő Szent Nevek csoport teológiájából származik, akik téves értelmezésben a Jahovah (általuk kizárólag Yahweh-nek nevezve) és Jashúa (általuk Yeshúa) nevet csak két személyre korlátozzák, holott ezek a kifejezések több lényre is vonatkoztathatók.

A JHVH név egyben egy felhatalmazás által viselt cím is, amikor azt a Seregek Jahovája kiutalja az Őt képviselő lényeknek. A Bibliában található olyan hely, ahol ez a kifejezés egyszerre három angyali lényre is vonatkozik az Ábrahámot és Lótot meglátogató angyalok esetében, Szodoma és Gomora lerombolása előtt. Ezt a látogatást követően JHVH tüzet bocsátott Szodomára és Gomorára, JHVH-tól az égből (1Móz. 18 és 19).

A Jahovih (SHD 3069) az egyedüli formája a névnek, amely kizárólag csak az Igaz Istenre, Eloah-ra utal, és amit ma a zsidók Elohimként olvasnak a szövegekben. A Jahovah 3068 és a Seregek Jahovája név néha utalt más lényekre is, de ilyen esetekben a felmerülő kérdések miatt a nevet megváltoztatták Adonájra.  A Jahova név 134 helyen lett megváltoztatva a Szóferim által (ld. még Bullingers 32. függeléket a Companion Bible-ban, amelyben fel vannak tüntetve mindazok a versek, ahol ez a  névváltoztatás megtörtént ).

3. Ki volt az 1Mózes 14:18-ban említett Melkisédek? Yahweh vagy Yahshua?

Válasz: Egyikőjük sem. Melkisédek Shem volt (ld. a Melkizedek [128] című írást a www.logon.org címen).

4. Az 1Mózes 1:26,27; 11:6,7; Ézs. 6:8-ban  használt ‘mi’ és ‘nékünk’ szó az Atyára és Fiúra, a vőlegényre és annak menyasszonyára, vagy az Elohim-ra és angyalokra vonatkozik?

Válasz: Ezek az idézetek az elohim tanácsra vonatkoznak. Ebben a tanácsban Eloah és az elohim állnak, akik az Isten fiai (ld. Jób.1:6; 2:1; 38:4-7; Zsolt.82:1,6). A választottak szintén elohimmá válnak majd, mint a JHVH Angyala őelőttük (Zak. 12:8). Az elohim lét egy kiterjedt vagy kiutalt létvalóság, ahol az Isten, Eloah, sokakra kiterjesztve önmagát Elohimmá lesz, amikor Ő minden lesz mindenekben (Eféz. 4:6), (lásd A Választottak mint Elohim [1] című írást). 

5. Hány trón van a mennyekben? Csak egy, vagy kettő, vagy három?

Válasz: A mennyekben sok trón van. A Zsolt. 45:6-ban az eredeti szöveg, ’Te trónod az Isten trónja’, a fordításban viszont ’Trónod oh Isten örökkévaló’ lett. ...azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Az elohim lények sokaságából áll, de csak egy Eloah van (vö. Ezsd. 4:24-7:26).

6. Ki az 1Mózes 32:24-30-ban (vö. Hóseás 12:3) leírt lény, Yahweh vagy Yahshua? Vagy valamelyik angyal? Ha ő egy angyal, akkor mi az ő neve?

Válasz: Az ő neve Pele, vagy Csodálatos, és Ő az elohim, Aki a Seregek Yahovájának nevében beszél. Ő az a lény, Aki eljött Jézus Krisztusként. Ő volt továbbá JHVH Angyala, akit szintén neveztek JHVH-nak, amely szó harmadik személybeni jelentése ’ő aki okoz’ (vö. az Annotated Oxford RSV. 2Mózes 3:14-hez írt lábjegyzékével). Ezt a lényt gyakran Mihály arkangyallal is azonosítják nevének jelentése miatt, ami „ki olyan, mint Isten”.

7. A János 3:13; 6:62; és 8:58 idézetek kire vonatkoznak, Yahshuára? Ő volt Ábrahám előtt? Ha igen, akkor milyen formában és mi volt akkor a neve?

Válasz: A válasz ugyanaz, mint a 6-os számú kérdésre. Ő volt az Isten Orcája és Isten Dicsőségének Megjelenítője.

8. Miért tűnik úgy, mintha Yahshua az Atyával egyenlővé tüntetné magát a János 14: 8-9-ben? A János 6:25-26-ban az Atyára vonatkozóan jelképesen vagy példázatokban beszélt?

Válasz: A Messiásban élt a Szent Szellem, ami az Atya ereje. Ember soha nem látta, vagy láthatja az Istent (Ján. 1:18; 1Tim.6:16). A Messiásnak viszont megadatott az’örökkévaló atya’ cím, amint az látható az Ésaiás 6:9-ből, csakúgy, mint a Békesség Fejedelme, és a Főtanács Angyala (vö. Ésa. 9:6 LXX) címek.

9. Az Ésaiás 9:6-ból ki ez a gyermek, fiú, csodálatos, tanácsos, erős Isten (El), örökkévalóság atyja, békesség fejedelme?

Válasz: Az ókori izraeliták a Főtanács Angyalával (LXX), vagy JHVH Angyalával (vö. Zak. 12:18) azonosították.

10. Ki a Máté 1:23-ban említett Emmanuel? Ez a mondat azt jelenti, hogy AZ ELOHIM AKI VELÜNK VAN? Ha igen, akkor ki ez az ELOHIM?

Válasz: Szószerinti jelentése: Az El aki velünk van. Ez a cím nem az egyedüli Igaz Istenre vonatkozik, Akiről János 17:3 ír. Ez arra az elohimra vonatkozik, Aki felkenetett a társai közül az öröm olajával, mint elohim (Zsolt. 45:6-7; Zsid. 1:8-9). Ez az elohim volt az, Aki Jákobbal viaskodott, és Aki Mózest és Izraelt átvezette a tengeren, mint a haElohimnak, vagyis az Igaz Istennek az orcája (ld. még 1.Kor.10:4). Ez az Angyal volt az, Aki a törvényt közvetítette, és Aki az Isten Orcájaként szerepelt, és Ő volt Izrael Elohimja, kit az ő Elohimja, a Seregek JHVH-ja, a Jahovi (SHD 3069), vagyis az egyedüli Igaz Isten rendelt el. Az Elyon, aki egyedül Eloah, az egyedül Igaz Isten. Ő küldte el Jézus Krisztust, és ha megismerjük Őt, és a Krisztust, Akit elküldött, az az örök élet (Ján.17:3). (ld. még. a JHVH Angyala [24]Krisztus Istensége [147]; A Teremtés Célja és Krisztus Áldozata [160]; A 45. Zsoltár [177]; A 110. Zsoltár [178]; Hogyan vált Isten Családdá [187]; Az Örök Élet [133]; Joshúa, a Messiás, az Isten Fia [134] című írásokat).

Az ilyen irányú kérdések felmerülései voltak a trinitáriánus rendszer kialakulásának az okai, és ezek a kérdések olyan teológiai hibákon alapulnak, amelyek a pogány vallásokból szivárogtak be a kereszténységbe. Ennek a folyamatnak a történelmi és teológiai kialakuását az Istenség Korai Teológiája [127]; Binitáriánizmus és Trinitáriánizmus [76] és a Neo-Plátónista Irányvonal Kialakulása [17] című írásokban mutatjuk be. A Trinitáriánizmust kialakító folyamat logikáját és szükségszerűségét Az Isten Uralma [174]Az Isten Városa [180] és A Szentlélek [117] című írások vázolják.

Azt, hogy ebben a folyamatban mi Jézus Krisztusnak és az Isten törvényének a szerepe, A Törvény és az Első Parancsolat [253] és A Törvény és az Ötödik parancsolat [258] című írások magyarázzák. A Messiás szerepét A Messiás Szerepe [226]; Jézus Krisztus megtestesülés előtti léte  [243] és az Isten Teremtésének Arché-ja mint az Alfa és Omega [229] című írások mutatják be. Az itt említett írások elérhetőek, vagy rövidesen elérhetőek lesznek magyar nyelven is a www.logon.org vagy www.ccg.org honlapon.

11. Mit jelentenek pontosan a Máté 11:27 és Lukács 10:22 verseinek kijelentései?

Válasz: Ezekre a kérdésekre pontos választ adnak a fent említett írások.

12. Az Apostolok Cselekedetei 20:28 verse kire utal? Ki adta a vérét: Elohim (Isten), Yahovah vagy Yahoshua? Az „úr" azonos-e az Ó Szövetségi Yahwéh-val?

Válasz: Mindkét kifejezés egyazon személyre - Krisztusra - utal ebben az esetben. Hogy hogyan, azt a fentiekben láthatjuk. Krisztus viselte a JHVH nevet kiutalás alapján, de alárendeltje volt az egyedül igaz Istennek.

13. Yahoshua csak egyszerű közbenjáró lenne, mint azt az 1.Tim.2:5 kijelenti? Lásd még a Gal.3:20; Mik.4:3; Ésa.59:15,16 verseket. Ki ez a közbenjáró?

Válasz: A Törvény angyalok által lett elrendelve egy közbenjáró keze által. A Jelenlét Angyala, Aki a Törvényt Mózesnek átadta, Krisztus volt (Ap.Csel. 7:35-35).

14. Kiről beszél a Mikeás 5:2 idézet?

Válasz: A személy, akiről itt szó van, továbbá a szöveg célja és mondanivalója a Mikeás 5:2-3 [121] című írásban van részletesen elmagyarázva.

15. Ha összevetjük a Példabeszédek 30:4 és Zakariás 14:9 szövegeit, hány lény van azokban bemutatva? Két, vagy csak egy lényről van-e szó?

Válasz: A Példabeszédekben ez áll: Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? A válasz a következő sorokban található: Eloah teljes beszéde igen tiszta...(Péld. 30:5). A válasz tehát: két lényről, Eloahról és annak Fiáról, a Messiásról van szó.

16. Ha senki nem ismeri az Atyát, és ha senki nem hallotta az Ő hangját (mint azt János 1:18; 5:37 mondja), akkor honnan jött az Ő hangja? Lásd még Máté 3:17; 17:5; 2Péter 1:17,18. Hogyan jöhetett ez az Atyától?

Válasz: A János 1:18 azt mondja, hogy ”az egyszülött isten, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt” (ld. még Hort, On Monogenes Theos in Scripture and Tradition). Ezt a témakört szintén kielemzik a fent említett írások, különösen a [243]-as számú írás).

17. Miről, vagy kiről beszél a Példabeszédek 8:22-31? Mi ennek az írásrésznek a tárgya – a Bölcsesség, vagy Yahshua?

Válasz: A Példabeszédek 8:22 részről az általános vélemény az volt, hogy az a Bölcsességről, mint a Szent Szellemről beszél. Később ezt a nézetet megváltoztatták azért, hogy Krisztus létét úgy állíthassák be, hogy az megelőzte a Szent Szellem létrehozását, és azt állíthassák, hogy a Szent Szellem mindkettőjüktől eredő; majd pedig még később, a toledói zsinaton létrehozhassák a Filioque határozatot, miszerint a Szentlélek az a Fiútól ered (ld. az Egylényegűség az Atyával [81] című írást).

18. Ki a kőszikla? Ez az 1. Korintusi levél 10:4-ben megadott jelző Yahwehre vagy Yahoshuára vonatkozik? Ha Yahoshuára, akkor az Ó Szövetség Yahovája egyenlő lenne az Új Szövetség Yahoshuájával?

Válasz: (A név pontos változata Jahovah, nem pedig Yahweh. A Yahweh névforma használatára az Abrakadabra: A Nevek Jelentései [240] című írás ad bővebb magyarázatot). Itt a Seregek Jahovájáról van szó, aki maga Eloah (lásd A Keresztény Hitvallás [A1]), Ő volt, és Ő most is a Kőszikla. Krisztus az a szellemi kőszikla, Aki Izraellel volt a vándorlás ideje alatt a sivatagban (1 Korint.10:4). A Jahovah, aki Krisztus volt, nem azonos azzal a Kősziklával, aki Eloah vagy a Seregek Jahovája.

Sacred Names Groups (Szent Nevek Csoportok) szintén nem voltak képesek felfedezni a különbséget a kettő között, ezért ebben a tárgykörben zavaros a teológiájuk. Amíg nem értik meg ezt a lényeges pontot, addig továbbra sem fogják megérteni az Isten természetét. Velük ott van a legnagyobb probléma, hogy a Jahovah név jelentésének csak egyetlen változatát használják az Istenre, a Vagyok aki vagyok. A Sacred Names teológia teljesen mellőzi az Istenre vonatkozó többi elnevezéseket és azok használati módját, mint pl. a Seregek Jahovah-ja vagy Jahovih (3069), Eloah, Elohim és a HaElohim; így nem értik, hogy hogyan és mikor vonatkozik az adott név az egy igaz Istenre, és mikor vonatkozik a Jahovah vagy elohim név Krisztusra és az Isten többi fiaira.

19. János 20:28-ban Tamás ezt mondja Yahoshuának: "Én Uram (kuriosz) és én Istenem (theosz)". Ki hát ez a személy? Yahoshua, Elohim, vagy az Elohim fia?

Válasz: Mindhárom kifejezés helyes. Viszont nem Ő a Ho Theos (Az Isten) vagy Ha Elohim (Az Isten) aki Eloah. Az Eloah név egyesszámú, Őfelé irányul az imádat, Tőle ered a törvény (ld.Ezsd.4:24-7:24). A határozott névelő csak Az Istenre, Eloahra, a mindenség Atyjára vonatkozik.

20. A Lukács 1:48 és 2:11-ben ez a megváltó elohim van bemutatva?

Válasz: Az írás világosan ezt mondja, de a megváltó a Megváltó nevében cselekszik, aki Eloah. Vagyis ez szintén egy kiutalt cím, csakúgy, mint a Jahova és Elohim. A Jób 33:23-ból látható, hogy egy angyal az ezerből az, Aki megváltói munkát végez. Ez a Megváltás vagy Gondviselés Angyala volt a pátriárkák elohimja (1Móz. 48:15-16).

21. a. Ki, vagy mi az Isten jobbkeze az Ó Szövetségben?

Válasz a: Az az elohim, akire a Zsoltárok 45:6-7 utal, aki pedig Jézus Krisztus a Zsidókhoz 1:8-9 alapján.

 21.b. Az Apostolok Cselekedetei 7:55-ben miért mondta el az ott leírtakat István, és miért mondta Mikeás próféta az 1 Királyok 22:19 és 2Krónika 18:18-ban leírtakat?

Válasz b: Az Isten fiai, a mennyei seregek az Isten trónjának jobb és bal oldalán sorakoznak. Krisztus a halálból való feltámadása által megbizonyíttatott hatalmasan az Isten Fiának (Róm. 1:4) és az Isten jobb kezénél ül ugyanabban a dicsőségben, amely az Övé volt az Atya mellett, mielőtt a világ megformálódott volna (ld. még a fent említett írásokat).

22. Mi az Önök véleménye a János 1:1-ről, ahol „És az ige Yahvah-val volt." Hány lényről van szó ebben az idézetben?

Válasz: A szöveg görögül van írva, így itt nincs a JHVH szó használva. Ha ez a szöveg JHVH nevét használná, akkor inkább így hangzana: „Jahovah a Seregek Jahováhjának irányába (pros) volt.” A névnek ezt a használati módját láthatjuk a Zakariás 2:5-9 szövegeiben, ahol az Atya az Jahovah Szabaoth. Az isteni lény, aki megjelenik Jeruzsálemben éz Sionban az utolsó időkben, az JHVH, de nem a Seregek JHVH-ja, Aki Őt elküldi. A 11. vers ezt mondja:

És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem.

Itt egyértelműen a Messiás, JHVH, vagyis az Úr beszél Istenről, a Seregek JHVH-járól, Aki Őt elküldte. A János 1:1- ben levő szöveg pontos fordítása szerint az ige vala az Isten felé, nem pedig az Istennél (ld. pros Ton Theon) és (egy) theosz volt a logosz (határozatlan névelővel); vagyis: a theoszunk a logosz volt, aki az az alárendelt elohim, Akit a Zsoltárok 45:6-7 bemutat, és Aki a JHVH Angyala (ld. Zakariás 12:8). Ezt részletesen elemzi a Jézus Krisztus megtestesülés előtti léte [243] című írás.

23. Amikor a Róm. 9:5; 1Tim. 3:16  és Titus 2:13 a theos szót használja, mire vonatkoztatja azt?

Válasz: A Theosz szó határozatlan névelővel használva van a Fiúra a következő versekben: Máté 1:23; János 1:1; (1:18 a legkorábbi kéziratokban, de nincs már meg a Receptusban, ahol az uion szóval helyettesítették), 20:28 stb., Róm. 9:5; 2Péter 1:1; 1János 5:20 (vö. Kol.2:9 és 2Péter 1:3,4). A theosz szó használatának jelentősége a határozott névelő nélkül ugyanaz, mint a Zsoltárok 45:6-7 és Zsid.1:8-9 versekben. Krisztus az aionok elohimja, Aki testben eljött. Ez teszi a különbséget Eloah és azok között a lények között, akikre az elohim kifejezés utal, Krisztus lévén az Isten fiainak feje. Az igaz Egyháznak mindig is ez volt a tanítása évszázadokon keresztül, mielőtt a Trinitáriánusok feltűntek, és bevezették a kereszténységbe az ezt ellenző tanításaikat. A Heydock-féle megjegyzések a Douay Bibliában 1851-ben helytelenül és hibásan tették hozzá az 1 János 5:20 vers lábjegyzékéhez azt, hogy a határozott névelő (Az) abban a versben Krisztusra utal, mint az elohim. Ezt pontosan annak okából tették, hogy nyíltan szembeszálljanak a Heydock által Sociniánusoknak nevezett csoportokkal, vagyis az Unitáriusokkal (ld. a Socinianizmus Áriánizmus és Unitáriánizmus [185] és A Negyedik Parancsolat Szerepe a Történelmi Szombattartó Egyház Gyülekezeteiben [170] című írásokat).

A KJV-ben (King James Version) az 1Tim. 3:16 fordítása a British Museumban fellelhető A. Kódex áthamisított írásrészén alapszik. A Companion Bible ezt részletesen megmagyarázza. A szöveget más tintával átírták két különböző alkalommal is, az eredetit elfedve, megmásítva. Az O (jel. aki) egy vonal hozzáadásával Theta lett, és később egy sigma is hozzá lett adva. A Theta Sigma pedig a theosz szó elfogadott rövidítése, és így Krisztusra vonatkoztatták a szöveg jelentését, pedig nem Rá vonatkozik. Ez egy hamisítás, amit ma már minden valamire való, jobbnevű fordítás kijavított.

Titusz 2:13 Krisztusra vonatkozik, mint a hatalmas és Megváltó Isten dicsőségének megjelenítője. A KJV fordítás úgy tünteti fel ezt a sort, mintha Krisztus lenne a hatalmas Isten, holott ő a dicsősége a Megváltó Istenünknek. Krisztus volt a Jelenítő Angyal, mint Isten dicsőségének megjelenítője a tűz és füst oszlopban. Ő az Izrael fölé rendelt, felkent elohim, akinek elsődleges szerepe van az üdvösség tervében. Ez a szövegrész a KJV angol nyelvezetében szándékosan lett oly módon összeállítva, hogy a trinitáriánus nézetet támassza alá.

24. a. Egyesek azt tanítják, hogy két külön JHVH (vagy Yahweh) létezik! Kik azok? 1. Van egy látható; 2. És van egy láthatatlan. Milyen bizonyítékok szólnak e feltételezés mellett?

Válasz: 24. a: A JHVH név legalább három, valójában négy lény neve is volt a Biblia szövegeiben az 1 Mózes 18-19. fejezeteiben. Az egyik JHVH – a vezetőjük – Ábrahámmal maradt, míg a két másik JHVH Lóthoz vette útját Szodomába. Ezután JHVH tüzet bocsátott alá az égből JHVH-tól a mennyből. Ez alapján a JHVH kifejezés és cím használatos azokra az angyali lényekre, akik a Seregek JHVH-jának, az egy igaz Istennek, Eloáhnak, vagyis a Magasságos (Elyon) Istennek a nevében cselekszenek, általa küldve és Őt képviselve. A Bibliában ily módon több személyre vonatkozik ez a cím.

A Sacred Names felekezet teológiája teljes mértékben képtelen ezekkel a tényekkel megbirkózni, mert számukra a Yahovah név az Isten személyneve, ami csak és kizárólag Őrá vonatkozik. Mivel a kifejezéseket nem értik azok teljes használati módjában, azokat csak az Atyára vonatkoztatják, így képtelenek megérteni a név működését és annak teológiai következményeit. Ezért teológiájuk hibás, téves következtetéseket alakított ki.

24. b. Tehát az Ó Szövetségben szereplő Yahovah egyenlő lenne az Új Szövetség Yahoshuájával?

Válasz: 24. b. Egyikük igen, az Új Szövetség Messiása, Jashúa lett, de legalább három másik nem. Az a több számú lény, akik az Ó Szövetségben viselték a JHVH címét, nem az egy igaz Isten volt, Akit soha senki nem látott vagy láthatott (1Tim.6:16).

25. Ki az Emmánuel az Ésaiás 7:14-ből?

Válasz: Isten (El, nem pedig elohim), Aki velünk van. Ez az ’el aki velünk van’ nem más, mint a Messiás.

26. Miért kiáltott fel Jézus így: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet"? Néhány felekezet azt tanítja, hogy az Atya nem létezik külön. Ez levonható-e pl.János 16:26-ból? Igaz lenne az állításuk, miszerint Yahoshua az egy Istenség, mint az Atya és a Fiú, akik között nincs különbség?

Válasz: János 16:27 egyértelműen megmagyarázza: „Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.” Továbbá: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust”  (János 17:3).

A Sacred Names csoportok és néhány Messiánikus Zsidó felekezet teológiája, valamint a kínai eredetű Igaz Jézus Egyház is ezt a téves teológiát tanítja. Ez a nézet a héber szövegek hibás értelmezéseiből fakad, továbbá abból, hogy nem értik a nevek használati módját az adott szövegekben. Ez a modalizmus egy formája, amely jellemző volt a korai rómaiakra az Attisz isten imádatában. Ez a nézet mellőzi a korai egyház teológiáját, csakúgy, mint a Szentírás mindkét részében található nevek és címek jelentését és jelentőségét. A fentebb említett tanulmányok részletes magyarázatot adnak a nevek jelentéseiről és a velük kapcsolatban kialakult nézetekről.

27. Ki támasztotta fel a Messiást a halálból? Önmagát támasztotta fel, vagy valaki más támasztotta életre? (ld. János 2:19; 11-25; Márk 16:6; Máté 28-6l; Lukács 24:34,36).

Válasz: Isten parancsolata által támadt fel a halálból. Neki lett megparancsolva, hogy fektesse le életét, és Neki lett megparancsolva, hogy vegye azt újra fel. De amikor meghalt, akkor halott volt. Nem volt valamely része életben maradva a mennyekben. Mert az az Antikrisztus doktrínája lenne. Szókratész, a történész azt állítja, hogy az 1János 4:2-3szövegeit megváltoztatták az eredeti görögben. Véleménye szerint azok manipulálták a szöveget, akik el akarták választani vagy különíteni Krisztus emberségét az isteniségétől. Vagyis az 1János 4:2-3-nak így kellene hangzani:

Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: Minden lélek, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; és amely lélek elkülöníti Jézus Krisztust, az nem Istentől van, hanem az Antikrisztustól.

(Ld. Iréneusz 16:8 (ANF, 1. Köt. 443. oldal lábjegyzékét; lásd még A Keresztény Hitvallás [A1], CCG. 7. old ).

28. Miért imádkozott úgy a Messiás, ahogyan azt tette a Máté 27:46; Lukács 23:34,46; János 19:28-ban? Ezáltal a Zsoltárok 22; Ésaiás 53:12; Zsoltárok 69:3 és 31:4 próféciáit töltötte be?

Válasz: A Zsoltárok 22:1-re választ ad az arra utaló 22:25. zsoltár. „Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.” Mindezek annak érdekében történtek meg, hogy tisztán láthassuk: a Messiás mennyire Isten szeretetétől függött a megpróbáltatásaiban és a feltámadásában, és egyben példa számunkra, hogy mi is mennyire Isten szeretetétől függünk. Ez egyben válaszol az előtte levő kérdésre is.

29. Nem azt mondta magáról a Messiás, hogy ő maga az Elohim a János 10:33-ban vagy 5:18-ban?

Válasz: Nem igaz! Itt Krisztus nem mondta azt, hogy Ő elohim. Miután azzal vádolták, hogy ember létére az elohimmal eggyé tette magát, Ő ezt válaszolta:

János 10:34-36 34 Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? 35 Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható), 36 Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!

Zsid. 2:11 kijelenti, hogy a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Mivel a Szentírások alapján magát Krisztust is az Isten szentelte fel, így mindenki Isten által szentelődik meg, ahogyan Krisztus is Általa lett megszentelve.

30. Ha összehasonlítjuk a Zsolt 47:5 idézetet a Luk. 24:5 és az ApCsel. 1:9 idézeteivel, akkor az, Aki felmagasztaltatott mint JHVH, ugyanaz a Lény, Aki Jashúa a Messiás lett?

Válasz: Felvonul Elohim (felmagasztaltatik) harsona-szónál, kürtzengés között JHVH. Itt Krisztusról van szó, de Őt az Ő Elohimja magasztalta fel (ld. Zsolt. 45:6-7; Zsid.1:8-9).

31. A Jelenések 1:8-ban ki van bemutatva, JHVH vagy Jashúa? Ő az uralkodó Elohim?

Válasz: A Jelenések könyvében a Krisztus felmagasztalásának folyamatát bemutató szövegeket részletesen megmagyarázza Az Isten Teremtésének Arché-je mint az Alfa és az Omega [229] című írás. Ez az írás rámutat arra a tényre is, hogy néhány Biblia-fordítás (mint pl. KJV) fordítási hibákat követett el azokban a szövegrészekben.

32. Hogyan vagy miként ismerhetjük fel a Messiás Atyját mint különálló lényt a következő igeidézetekből: János 14:7,9; Márk 9:37; János 12:45; 15:24; 1János 2:13,14?

Válasz: Ha valaki megismeri Krisztust, akkor megismeri az Atyát is, Aki Őt elküldte (Ján.17:3). A kettő személy nem ugyanaz a Lény, mint ahogyan azt a Igaz Jézus mozgalom próbálja fejtegetni, és ahogyan a Messiánikus Zsidók és Sacred Names mozgalmak hibásan feltételezik.

33. Ha kijelenthetjük azt, hogy az Elohimnak nincs születése vagy halála, akkor Jashúanak, a Messiás halálának esetében nem mondhatjuk-e azt, hogy halála csak a testet pusztította el, a lelkére viszont nem vonatkozott (mint pl. a János 6:63 utalása).

Válasz: Az Antikrisztus doktrínája megpróbálja elkülöníteni Krisztus emberségét és isteniségét, ahogy azt a fentiekben bemutattuk. A halálkor a szellem visszamegy Istenhez, Aki azt teremtette (Préd. 12:7) (ld. A Halottak Feltámadása [143] és A Lélek [92] című írásokat).

34. Ha összevetjük a János 1:14-et a Zsidók 2:14-gyel, levonható-e az a következtetés, hogy JHVH szelleme Jashúának, a Messiásnak formájában jött el?

Válasz: A fentiekben már válaszoltunk erre. Az a JHVH, Aki a Seregek JHVH-jának az Angyala volt, nem tartotta zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő legyen, hanem inkább magát megalázta és emberként eljött közénk, mint Jashúa (Jézus Krisztus), engedelmesen a halálig, még a kereszten való halálig is (Filipp. 2:5-8). Az Istenhez hűséges angyali seregek nem törtek az Isten hatalmára, hanem engedelmesek maradnak iránta mindvégig. A Messiás azért lett elküldve, hogy az egész bukott teremtést visszabékítse Istenhez.

35. A Zsidókhoz 9:16-17 szerint ki volt az, akinek meg kellett halnia? JHVH-nak vagy Jashúának? Kié a halál végrendelete az Édenkertből?

Válasz: A fentiekben már erre is válaszoltunk. A halál az engedetlenség miatt jött az emberiségre, a bukott angyalok hatása alatt. (Ld. Az eredendő bűn doktrínája. 1. Rész: Az Édenkert [246] és Az eredendő bűn doktrínája. 2. Rész: Ádám Nemzedékei [248] című írásokat). Jashúa viseli a JHVH-nevét, és Ő egy elohim lény, mint azt már a fentiekben bemutattuk. Őt küldte el az Isten: „mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött (monogene) Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Mindannyian elohimmá válunk Isten szellemi országában. A törvényünkben ez áll: „Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan (Zsolt. 82:6)... és"a Szentírás meg nem bontható" (János. 10:34-35).