CoG

Isten városa [180]

Jelenések könyvében láthatjuk leírva az Isten Városának eljövetelét a földre. Ez az írás ennek az Új Jeruzsálemnek a szimbolikus jelentését és jelentőségét mutatja be részletesen.


 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

email: secretary@ccg.org

 (Kiadási jog © 1996 Wade Cox)

Minden jog fenntartva: A kiadványok errõl a honlapról szabadon másolhatóak és terjeszthetõek abban az esetben, ha a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra vagy terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Rövid kivonatok vagy idézetek használhatók kritikus hozzászólásokban és elemzésekben a kiadási jog megsértése nélkül.

Ez a kiadvány megtalálható a Világhálón az alábbi web-címeken

http://www.logon.org és http://www.ccg.org és http://www.churchofgod.hu 


 Az Isten Városa

 

A földön történő események utolsó fázisa a Jelenések 20-ban leírt Nagy Fehér Trón Ítélet véghezvitele. Ez a Millennium végén történik, a végső nagy lázadás háborúja után.

Jelenések 20:7-10 7 És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. 8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. 9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat. 10 És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Ebben a háborúban a Jeruzsálemben levő szentek táborát is támadás éri. Sátán még az ezer esztendeig tartó igazságos uralom és jólét után is képes a nemzeteket megtéveszteni és fellázítani úgy, hogy azok újra Krisztus ellen vonuljanak. Az önelégültség veleszületett problémája még ekkor is élni fog az emberiségben. Sátánt elengedik, hogy a lázadás által rámutasson arra a fő akadályra, ami miatt az emberiség nem képes részesülni Isten Országában. Sátán ezután el lesz távolítva, és lelki létének ereje elvetetik tőle, melynek energiája a lázadás emlékeztetőjéül lesz felhasználva. Ezután történik a második feltámadás.

Jelenések 20:11-15 11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. 12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. 13 És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. 14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

Miután megtörtént a feltámadás, és az ítélet folyamata befejeződött az emberiségen és a bukott angyalokon, Krisztus átad minden hatalmat az Istennek, Aki az Ő kezébe adta azt.

1Korintus 15:20-28 20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22 Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. 25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. 26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. 28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

Az alávettetés a fentiekből jól láthatóan Jézus Krisztusra is vonatkozik. Krisztus tehát nem egyenlő vagy örökkévaló lény Istennel, hanem része annak a folyamatnak, amely által Isten minden lesz mindenekben. Ezért van egy Istenünk, aki mindeneknek Atyja, mindeneknek felette van, mindenekben jelen van, és mindenkiben munkálkodik (ld. Eféz. 4:6).

Az Isten munkájának célja az új ég és az új föld, ahol az elmúlt dolgok még az emlékezetbe sem jutnak többé (Ésa. 65:17). Izrael magva, vagyis utódai megmaradnak Isten előtt Krisztus uralma alatt a Millennium végéig (Ésa. 66:22), amikor a feltámadás után minden test megszűnik létezni. Jeruzsálem az igazság városa lesz, Sion pedig a szent hegy, itt a földön (Zak.8:3). Az Új Jeruzsálem a mennyekből száll alá (Jel. 3:12).

Isten ígérete szerint várjuk az új eget és az új földet, amelyekben igazság lakozik (2Pét. 3:13). A régi korok hitben élői - legalább Ábrahám ideje óta (Zsid. 11:10) - várták az Isten Városának eljövetelét. Ennek néztek eléje a pátriárkák, és ebben a városban lesz az ő lakhelyük (Eféz. 2:6,18-22).

Zsoltárok 48-ban láthatjuk: Isten Városa az Ő szentségének hegyén áll.

Zsidók 8:5 bemutatja, hogy a földi sátor csupán árnyéka a lelki, mennyei sátornak, ami az Isten Kertje vagy Isten Hegye.

A sátorszentély Salamon idejében kiterjedt, vagyis kibővült a Templommá, az Isten által megadott terv szerint (1.Krón.28:10-12). Ezzel a kiterjesztéssel és az épület helyének megváltoztatásával Isten azt mutatta meg, hogy kiterjeszti és új helyre helyezi az épületet, ami magába foglalja az emberi teremtést is. Ez békeidőben történt, de a hűség és engedelmesség feltételeihez lett kötve (1.Krón. 28:10). Isten mindörökké abban a templomban fog lakozni (Ezék. 43:1-9). Minden Isten utasításai és ígérete szerint történik (Ezék. 43:10-től 44:31-ig). Ezékiel 43:31-ben a próféciát a szúrák alapján adja elő, amelyek írott rendelkezések a törvényt és a próféciákat illetően. (Csakúgy, mint a Korán, ami szintén Szurák-ban íródott).

Ezékiel 43:11 És ha pirulni fognak mind amiatt, amit cselekedtek: e ház formáját és berendezését, kijáratait és bejáratait és minden formáit és minden rendeléseit és minden formáit és minden törvényeit jelentsd meg nékik és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját és minden rendeléseit, s azokat cselekedjék.

Ezékiel 43:10-ben a próféta láthatóan azért mutatja be a templomot Izraelnek, hogy megszégyenítse őket a bűneik miatt. Az arányait saját maguknak kellett megmérni. Az arány (Héb. Toknit; LXX diagraphes) az a mérce, amellyel megmérettetik a minőség, más szóval ami az irányadó mérték.

Krisztus nem kézzel csinált szentélybe ment be, ami csak a másolata (görög: Antitypos vagyis képviselő) az igazinak, hanem magába a mennybe, hogy most Isten előtt álljon értünk (Zsid. 9:24).

 

Az Isten városa az az Isten kertje és az Éden

1Mózes 2:8 erre a tényre hivatkozik.

Ezékiel 28 és Ézsaiás 14 bemutatja Sátánt, aki Édenben - az Isten kertjében - volt, mint egyike a két felkent, oltalmazó Kérubnak. Bár itt az írás nem egyértelműen utal a másik Kérubra, de ezt a szövetség ládáján levő dekorációk megerősítik. Ez által a másik oltalmazó Kérub által lett Sátán levettetve az Isten hegyéről, amit az Ezék. 28:16-os vers mutat meg. Ha megnézzük a legrégebbi elérhető írásokat az LXX-ben a 16-os versről, és Órigenész egy fennmaradt írását (De Principiis, 1.4 könyv ), akkor láthatjuk az eltérést a modernebb fordításokban. Órigenésztől idézve:

Kereskedelmeid bősége miatt belsőd erőszakkal telt meg és bűnbe estél; ezért levetettelek téged szentségtörőt az Isten hegyéről, és az oltalmazó Kérub kiűzött a tüzes kövek közül.

Sátán egy volt az Isten Fiai közül ezen a hegyen az Isten kertjében, vagyis Édenben (Jób 1:6; 2:1; 38:4-7; lásd még Az Isten Uralma 1:2-ben az Isten Fiai részt)

A mennyei város és az Isten hegye azonos a gyülekezet hegyével.

Az Éden kertje vagy paradicsom, ami a mennyben van, (2.Kor.12:2-4) le fog ereszkedni a földre, azon a helyen, amelyet Isten előkészített erre. Ez a terület az, ahol az eredeti földi Éden kertje is volt. Sion megújul, és olyanná fog válni, mint Éden (Ésa.51:3).

 

Éden, mint az Isten kertje

Isten egy kertet ültetett Édenben (1.Móz. 2:8), és az itt leírt események analógiák az Egyházra vonatkozóan. Ádám és Éva elbukása egy lecke, ami az Egyház és Krisztus Sátánnal való szembenállását mutatja (1.Móz. 3:15). Az Egyház az asszony, aki vágyakozik a férje után (1. Móz. 3:16; Jel.12; Ezék. 16). Az asszony magja a kígyó fejére tapos, az pedig az asszony sarkát mardossa (1.Móz. 3:15). A Sátán által vezetett lázadás el lesz tiporva (Róm. 16:20).

Az Énekek Énekében a kert az egyházat jelképezi (Ének. 4:12-16; 5:1).

Ebben a kertben, az Isten paradicsomának, vagyis az Isten kertjének közepén található az élet fája (Jel.2:7). A választottaknak Krisztuson keresztül, és az Isten törvényének betartása által joguk van ehhez a fához (Jel.22:14).

Ádám az elbukása előtt hozzáférhetett az Atyához, ahogy az egyház hozzáférhet az alámerítkezés utáni megújulást követően. A fák lelki lényeket is jelképeznek (lásd az Egyiptom bukása: A Fáraó törött kezének próféciája című írást, és vesd össze Ezékiel 28-cal). Minden fa élelemre szolgált, de két fa ezek közül vezető szerepet játszott. A jó és gonosz tudásának fája láthatóan Sátánt és az ő életmódját ábrázolta (Ezék. 28:12-13; 31:8-9). A többi fa irigyelte ezt a fát. Sátán valójában is ott volt az Isten kertjében. Az, hogy az emberpár a fák közé bújt el Isten elől, az arra utal, hogy a vétküket szerették volna tanítóikra vagy közvetítőikre hárítani. Nekünk végső soron Istennel kell a kapcsolatot kialakítani.

 

Sion hegye, a szent város, az Isten hegye és Isten gyülekezete egyformán fejezik ki Isten lakhelyét

Isten az építője ennek a városnak (Zsid. 11:9). Ő a körülmetélésünk kőkése (Józs.5:2) az Izrael kősziklája, amelyen minden alap és kő fekszik (5.Móz. 32:15,18,30-31; 1.Sám.2:2; Ésa. 51:1-2) és Akitől a Messiás is ered (Dán. 2:34,45). A város alapjai a próféták és az apostolok, Krisztus pedig a fő szegletköve ennek az épületnek, amelyet az Isten magának épít lakhelyéül (Eféz.2:19:22).

Zsoltárok 68:15-16 bemutatja, hogy Isten Básán hegyét választotta, ahová a lakhelyét teszi. Ez lesz tehát az a hely, ahol Isten temploma fog állni, amikor az a földre kerül. Ehhez kapcsolódik a Zsoltárok 48, ami az Isten eljövendő városáról beszél az Ő szentséges hegyén.

Ezután Isten áthelyezi az univerzum székhelyét erre a földre, ahová Ő maga is eljön lakni. Ekkor az Isten dicsősége betölti az egész földet (Ésa. 6:3). Ebben a rendszerben az Isten és a Bárány fog örök világosságot adni.

Jelenések 21:1-2 1 Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. 2 És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.

Az új Jeruzsálem itt úgy van bemutatva, mint a menyasszony, aki felékesíti magát a férje számára. A választottak viszont már hivatalosak voltak és részesültek is a Bárány mennyegzőjének vacsorájában ezer évvel korábban. Ez a második kapcsolat a végső egyesítése a teljes mennyei és földi teremtésnek Jézus Krisztus alatt.

Jelenések 21:3-4 3 És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. 4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

A különbség annyi, hogy ekkor már maga Isten is az emberekkel lakozik, nem csak Krisztus, mint az Isten képviselője, és a Szent Szellem, mint ami által ismerhettük Isten lényegét és természetét. Ebben az új világban Isten halhatatlanságot ad a teremtésének. A Szent Szellem az építő- és kötőanyaga az Isten városának, és az tartja egybe az egész építményt.

Jelenések 21:5-8 5 És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. 6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. 7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. 8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.

Itt láthatóan, ekkor Isten megadja az örök életet a második feltámadásban lévő tömegeknek is. Ne felejtsük el azt, hogy az első feltámadás ekkorra már ezer éve megtörtént, és a második, vagyis az általános feltámadásban a bűneiktől megtérők szintén örök életet nyernek. Az Atya Isten az Alfa és az Omega. Krisztus számára a protos és eschatos, vagyis az első és utolsó megnevezés utaltatott ki az Atyától. A kettő között különbség van (lásd. Jel. 1:8,17). A felsorolás bemutatja azokat, akik nem kapnak örök életet a második feltámadásban. Aki nem tér meg, az egyszerűen örökre elpusztul az égő tóban.

Jelenések 21:9-14 9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 10 És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. 11 Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz; 12 És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, amelyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13 Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugatról három kapu. 14 És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.

A szent város, az új Jeruzsálem egy szellemi épület, ami az Isten fiaiból áll. Az Isten szent városa ugyanazon a rendszeren alapul, amely mintaként adatott Mózesnek a Sínai hegynél. Ez a tizenkettes szám háromszor négyes leosztásán alapul. Izrael tizenkét törzse szolgálja a leosztás alapjait. Minden nem-izraelita nép e tizenkét csoport egyikéhez van elosztva. A tizenkét apostol bírája lesz a tizenkét nemzetségnek (Mát. 19:28). A tizenkét apostol a város tizenkét alapja. Őket jelképezte a tizenkét kő, amelyekre utalnak a próféciák (Józs.4:5). A 144000 a törzsekből van kiválasztva, mindegyikből 12000 (Jel. 7:5-8). Itt a vezetőségre és uralkodásra vonatkozó fogalom ellentéte a hierarchikus felépítésnek. Az apostolok azok az alapok, amelyekre támaszkodik a város köveinek súlya. És minden kő a fölötte levő kövek terheit viseli.

Jelenések 21:15-16 15 Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. 16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.

A választottak, akik a filadelfiai gyülekezet rendszerében élnek, azok oszlopokká lesznek az Isten templomában (Jel. 3:12), és fontos szerepük lesz a Millennium ideje alatt az Isten országlásában. Később, az Isten városának eljövetelekor annak központi részét képezik.

A templom megmérését a Jelenések 11:1-ben találhatjuk. Az a templom vagy naos  tulajdonképpen a választottakból álló szellemi épület. Az Isten városában láthatóan nincs külön templom. Ez a város teljességében az Isten szentélye, mert Isten jelenléte egészében kiterjed az összes egyénre, akikből a város falai és felépítése áll. Ez a város egy halhatatlan lényekből álló szellemi épület.

A város mérete - szélessége, hosszúsága és magassága - tizenkétezer futamnyi (stadia). A megadott dimenziók az Izrael törzseinek tizenkétezres leosztásának elméletén alapulnak, de itt olyan elrendezésben, hogy a város alakja egy hatalmas kockában nyilvánul meg. Egy stadion (többes számban: stadia) = 600 görög láb, ami durván 200 méter. (Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities). Egy stadion 400 sing, azaz kb. 215,5 méter (Interp. Dict. of the Bible, 4. Köt. 838 old.).

Tizenkétezer futam = 2.586.000 méter; vagy 1.469 mérföld; vagy 2.364 kilométer. Így a város minden fala 2.158.896 négyzetmérföld, vagy 5.589.125 négyzetkilométer.

Ha stadia-ban mérjük az Isten városát, akkor az 1.728.000.000.000 köb-stadia. Egy stadia egyenlő 400 singgel. A sing egy angyalnak és egy embernek (lásd lentebb) a mérete, így az 1.728.000.000.000 x 400 adja a valószínűleges összlétszámát az egyéni lényeknek, akiket az Isten városa magában foglal.

Az Isten városa a 144.000-ből álló szellemi papság rendszerének elvén nyugszik.

Az Isten városának alakja egy tökéletes kocka, úgy, mint a Salamon templomában levő Szentek Szentje, ami szintén egy húsz singből álló tökéletes kocka volt. Az oltár mérete, amelyről Ezékiel 43:16-17 ír, tizenkét sing hosszú és tizenkét sing széles. A város mérete tehát a Szentek Szentje és az oltár kiterjedésének fogama alapján adódik. A kiterjedés azt mutatja, hogy Isten folyamatosan terjeszti ki és formálja önmagát a teremtésben, míg azt teljesen a saját képére alakítja.

A város felépítése a választottak hívásának, válogatásának és munkájuk megítélésének alapján történik, és ők adják meg annak a külső méreteit vagy dimenzióit.

Jelenések 21:17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.

A mennyei közigazgatás központjában ezer angyali lény uralkodik. Egy az ezer közül volt, Aki váltságdíjként adta magát az emberiség megváltásáért (Jób 33:23-24). Ő, a Megváltás Angyala az elohim Izrael fölött (1. Móz. 48:15-16).

A fal mérete 144 sing, és itt egy ember mérete megegyezik egy angyaléval. Ez azt mutatja, hogy ekkorra az emberek olyanokká válnak, mint az angyalok, és mint testvérek, Isten fiaiként betöltik Krisztus ígéretét Lukács 20:36-ból. Ha kapcsolatba hozzuk ezt a verset a 144000-rel, akkor az a 144-nek ezres leosztásaira utal, ami a város külső falait teszi ki. A 144-ben láthatóan két, hetvenkét főből álló tanács van (a hepdamakonta [duoLuk. 10:1,17), a 144000-ben pedig 2000-szer hetvenkettő. Tehát az új univerzális adminisztráció 2000 páros rendszerből fog állni (vagy 288.000 emberből és angyalból), amely a földről uralkodik (lásd. még 5.Móz. 4:19).

Jelenések 21:18 És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.

Ez az új rendszer hasonlatos az aranyhoz, amely megtisztult a tűzben. Semmi bűn nem lesz benne, és mindenki számára tisztának és tökéletesnek bizonyul.

Jelenések 21:19-21 19 És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; 20 Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. 21 A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.

A város alapjai a tizenkét apostolból állnak. Az alapok mindegyike drágakövekkel van ékesítve. A drágakövek minőségét az mutatja meg, hogy mennyire törik meg rajtuk a fény. Minden drágakő ennek a fénytörési képességnek a mértéke szerint van értékelve. A fény az Isten és a Bárány. A tizenkét kő mindegyike sajátos, és egyénileg lényeges érték.

A város minden egyes kapuja egy hatalmas gyöngyből áll. Ez a drága gyöngy az Isten hívása, ami által bejuthatunk a városba (Mát. 13:46). A gyöngy egy adott ‘mag’ körül formálódik, ami akár csak egy porszem is lehet. E porszem köré folyamatosan és rétegekben formálódik a gyöngy. Ez a folyamat hasonlatos a mustármag példájához. Az Isten Szelleme az a mag, ami elindítja a folyamatot, és az egyén elkezdheti a növekedést az Isten ismeretében és természetében. Azért áll minden kapu egyetlen gyöngyből, mert minden személy csak a saját maga által formált gyöngyön keresztül jut be az Isten városába, a szűk kapun keresztül (Mát. 7:14). Minden különálló gyöngy ilyen módon alakul ki a Szent Szellem munkája által. Senki nem adhatja át a saját életében befejezett munkát, vagy a belépésének jogát egy másik személynek. Ezért nem segíthettek és adhattak olajat lámpásaikból az eszes szüzek a bolond szüzeknek, akik nem készültek fel, és így nem volt elég olajuk, amikor eljött az idő.

A város kapui tulajdonképpen a törvényre és a bizonyságtételre épülnek (Ésa. 8:20). Ez fokozatosan, rétegenként történik, parancsra új parancs, szabályra új szabály (Ésa. 28:10). Ezek teszik ismertté a mennyek országának titkait (Mát. 13:10-17,18-23).

Jelenések 21:22-26 22 És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a Mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. 23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány. 24 És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik. 25 És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz); 26 És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. 27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.

Ekkor már eljutottunk odáig, hogy nem lesz szükség többé templomra, mert Isten és Krisztus együtt lakozik az építményt kitevő lényekkel. A Millennium (beleértve a második feltámadást is) az a próbaidő, ami alatt felkészülhet az emberiség erre az új rendszerre. Minden élő lény, úgy az emberi és angyali seregekből, beleértve a megtért pogányokat is, átalakulnak és részesei lesznek ennek az építménynek a választottakon keresztül. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok az Isten fiai (Róm. 8:14). Istennek ez a terve le lett fektetve, mielőtt a világot megteremtette volna.

Jelenések 22:1-5 1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki. 2 Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. 3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki; 4 És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz. 5 És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.

Az élet fája újra elérhető lesz az emberiség számára - melynek tizenkét gyümölcse az Izrael törzseinek számán alapul, amint abba beleolvadnak a nemzetek. A fa levelei pedig a pogányok gyógyítására valók. Minden nemzet Izrael egyik törzsébe lesz beoltva.

A nemzetek örök életet nyertek, és gyógyulásuk teljes. Az uralkodás rendszere még mindig annak a kiutalásnak az alapján történik, amit Isten meghatározott, amikor a nemzeteket hetven fia alá rendelte (5Móz. 32:8 LXX & HTT). Az univerzum felosztása ugyanazon az alapon történik, amit Isten megadott Izrael számára példának, a tizenkét törzs négyes leosztásaiban. A különbség annyi, hogy ezek a negyedek már a tökéletes rendszerben fognak megvalósulni. Az elosztások a következő alapon történnek: A három és a harminc, a hetven és a 120 egészen a 12000-ig minden törzsből. A választottak uralkodtak a földön a Millennium ideje alatt (Luk. 19:17-19), olyanokká válva, mint az angyalok (Mát. 22:30). Ők már az Isten fiai (Mát. 5:3-11). Ez később minden nemzetre kiterjed (Mát. 8:11), mert ez az Atya tetszésére van (Luk. 12:32). A választottak leosztásaik szerint, mint királyok és papok uralkodnak a teremtés fölött, előkészítve azt az univerzum fejlesztésének következő fázisára. A fentebb említett ezres leosztás a 144000-nek a felépítéséből ered, ami maga is része egy rendszernek. Ezek az ezres angyali részlegek egyesülnek az emberi ezrekkel. Ez 2000 páros tanácsot tesz ki a fenti 144-ből, ami angyali és emberi. Az Isten neve az Ő szolgáinak homlokára lesz írva, akik Isten hatalmát gyakorolják Krisztus alatt az univerzum fölött. Ezek a lények uralják és ítélik az egész világmindenséget. Ők mind elohim (Zak. 12:8). Uralkodásuk kiterjed a földre (Zsolt. 8:1-9; Dán. 2:44-45), és az újra rendeződött univerzumra (Dán. 7:27,12:3; 5.Móz. 4:19).

Jelenések 22:6-9 6 És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. 7 Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. 8 És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. 9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.

Az imádság egyedül az Istennek, vagyis Eloah-nak jár (5. Móz.32:17). A választottak kötelessége a Bibliában leírtakat követni, mint Isten parancsolatát. A választottaknak megnyílnak a próféciák úgy, hogy azok maguk is az Isten parancsolatává válnak. Tehát az Ó és az Új Szövetség próféciái parancsok, amelyeket a választottaknak be kell tölteni, amikor azok ereje megnyilvánul számukra, és az ő feladatukká válik beteljesíteni. Így a helyreállítás munkája a valasztottaknak adott parancs (lásd Ésa. 66:19-24). Ha a kezünket rátettük az ekére, nem nézhetünk vissza.

Jelenések 22:10-14 10 Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. 11 Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. 12 És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. 13 Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. 14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

A parancsolatok megtartásai adják tehát a jogot az élet fájához, de Krisztus kegyelmi áldozatán keresztül, vagyis az Ő tanúbizonysága alapján. Tehát a megtérés és alámerítkezés a Krisztus tanúbizonyságának hallatán az előfeltétele az üdvösségnek és a törvény helyes betartásának. Sokak elbukását okozza, hogy nincsenek tisztában azzal, mi a törvény szerepe, szándéka. Az, hogy a bűn és  a bűnösök az Isten városán kívül maradnak, nem azt jelenti, hogy ezek az emberek akkor is élni fognak. Ez csak azt mutatja, hogy elszalasztották az alkalmat a városba bekerülésre, amikor annak az építése folyamatban volt. Ez a folyamat a patriárkákkal és a prófétákkal kezdődött Kr.u. 30-ig, majd innentől folytatódott az egyházzal Krisztus eljöveteléig, az eljöveteltől pedig a Millenniumon keresztül az általános feltámadás ítéletéig. Akik nem akartak vagy nem tudtak megtérni, azok kívül maradtak.

Jelenések 22:15-21 15 De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot. 16 Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. 17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. 18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; 19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. 20 Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen. (Károli).

Az utolsó időkben érthetővé válik a Jelenések könyve. Az egyén választása meghatározó, hogy cselekszik-e az igazság hallatán. A megváltás tervének mozzanatai könnyen érthetően, és egyszerűen vannak megadva. Az utolsó időkben ez az igazság hirdetve lesz, de az emberiség mégsem tér meg bűneitől. Az utolsó fázisa ennek az időnek szörnyűséges szenvedés lesz. Isten megmutatja Sátánnak, hogy lássa: hová vezetett az ő uralkodása és rendszere. A világ láthatóan önmagát rombolja, de mégsem akar megtérni. Hamarosan az idő rövidre lesz vágva, hogy a föld megmeneküljön a teljes pusztulástól.

Krisztusnak megadatott az Isten hatalma. Ő a kezdet és a vég. Isten mindent Rajta keresztül vitt véghez. Mindez szabadon megkapható, ha alávetjük magunkat Isten uralmának, megtartva az Ő parancsolatait. Krisztus végrehajtja az Isten törvényét, hogy örök életet nyerjünk. Mi vagyunk az Isten városa, ami Krisztus és az apostolok alapjaira épül.