CoG

Izrael bibliai azonosító jelei

Úgy a keresztény, mint a bulvár médiában is időről-időre felüti a fejét a szenzációs hír: Felfedezték Izrael elveszett törzseinek modern leszármazottait! A "megtalált izraelita törzseket" általában földünk valamely távoleső, elmaradott részén, néhány száz vagy ezer lelket számláló, primitív körülmények között élő parányi népcsoportok képviselik.  Ezeknek a  viskókban élő, szegénységben tengődő embereknek a sorsán semmit nem változtat igazán a nagy "felfedezésük", a pillanatnyi hírnév után hamarosan feledésbe merülnek, és csak idő kérdése, hogy valahol máshol újra felbukkanjanak az elveszett törzsek leszármazottai. Az ilyen bulvárlap szintű hírek terjesztése azonban elég nagy szegénységi bizonyítványt állít ki a modern kereszténység bibliaismeretéről. A Szentírás ugyanis számtalan alapos, és igen részletes leírást ad arról, hogy Izrael törzsei milyen körülmények között fognak élni az utolsó időkben. Más szóval, a Biblia megadja Izrael nemzeteinek pontos azonosító jegyeit, amelyek nem illenek más népekre! Ezek az igerészek tehát nem csak abban vannak segítségünkre, hogy általuk beazonosítsuk Izrael elveszett törzseit, de abban is, hogy elvessük a fentebb említett szenzációhajhász ál "felfedezések" hitelességét. Ebben az írásban arról kívánunk felvilágosítást nyújtani az olvasóknak, hogy milyen adott bibliai kritériumok alapján azonosíthatjuk be Izrael nemzeteit. Ezt az írást egyben az Izrael háza – az elveszett tíz törzs című tanulmány mellékletének szánjuk.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © Isten Egyházának Gyülekezetei 2009


Minden jog fenntartva.
A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. 

Weblap: www.churchofgod.hu


 Az izraelita nemzeteket beazonosító bibliai jegyek

 

1. A bibliai Izraelnek a próféciák szerint hatalmas népességgel bíró és felmagasztalt nemzetnek kell  lennie:

1Mózes 12:2 És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.

1Mózes 18:18 Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.

Ez már önmagában is kizár bármiféle távoleső, talán egzotikus, de jelentéktelen és parányi néptöredéket:

Megjegyzések:

a) Izrael tíz törzse eltűnt a történelem színteréről Kr. e. 721-ben, ám a próféciák szerint mégis egy, a kor végéig létező nagy nemzetté, pontosabban nemzetközösséggé fognak válni.

b) Az egyedüli nemzet, amely a "nagy" jelzőt nevében is viseli, az Nagy-Britannia, József Efraim nevű fiának nemzetsége.

 

2. Ábrahám fiai nemzetekké válnak. Az ábrahámi ígéreteket Izsák utódai örökölték, s az ő utódai, az izraeliták nemzeteket (többes számban) fognak kitenni:

1Mózes 17:5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.

1Mózes 17:6  És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.

1Mózes 17:16 És megáldom őt [Sárát] és fiat is adok ő tőle néked [Izsákot, az izraelita nemzetek ősét], és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.

Megjegyzések:

a) Ezek az ígéretek azt mutatják, hogy Izrael nem csupán egyetlen nemzetből fog állni [amit általában véve csak a zsidókra vonatkoztatnak, akiknek egyébként 2000 éven át nem volt nemzeti otthona], hanem nagy lakossággal bíró nemzetek közösségévé!

b) Ez egy kettős, azaz duális prófécia, amely ígéretei szerint Ábrahámtól és feleségétől, Sárától a nagy népek mellett királyok dinasztiái is erednek. A királyi ígéretek az igaz Juda törzsében teljesedtek be (lásd a Dávid trónja című írást).

 

3. Izrael egy nagy nemzetté, és egy nagy nemzetközösséggé fog válni. Ismételve: Egy nagy nemzetté, és nemzetek közösségévé: 

1Mózes 35:11 És monda néki az Isten: Én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból.

1Mózes 48:19 .ő [Manassze]is néppé lesz, ő is megnevekedik; de az ő öccse [Efraim] nálánál inkább megnevekedik, és az ő magja népek sokaságává lesz.

Megjegyzések:

a) A fenti próféciák Jákobhoz, illetve a tőle eredő izraelita nemzetekről szólnak, amelyek szerint az izraeliták egy nagy néppé, és emellett népek sokaságává (nemzetközösséggé) lesznek. Abszolút kizárva azt, hogy ez csak egyetlen kis népre, a zsidókra vonatkozzon. Izrael nevét József fiai öröklik (1Móz. 48:16).

b) Jákob Manassze nevű unokája vált egy egyedülálló hatalmas nemzetté, míg öccse, Efraim a népek sokaságává, vagyis egy nemzetközösséggé lett. Ezenkívül a többi izraelita törzs szintén önálló nemzetekké vált. A világon egyedül az angolszász népek alkotnak egy hatalmas nemzetet (USA/Manassze) és egy nemzetközösséget (British Commonwealth/Efraim). Rokonaik az európai kontinens észak-nyugati részén élő szintén izraelita népek.

 

4. Az izraeliták nagyszámú, hatalmas lakossággal bíró nemzetekké lesznek. Számuk a föld porához, az ég csillagaihoz és a tenger homokjához hasonlítható:

1Mózes 13:16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.

1Mózes 28:14 És a te magod olyan lészen mint a földnek pora

Róma 9:27 "Ha annyi is Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül [az utolsó időkben, a nagy nyomorúság megpróbáltatásai után]." 

Ahhoz, hogy ez a próféciai hasonlat igaz legyen, Izrael utódainak legalább százmilliókban számolható néppé kell válniuk. Az Efraimtól és Manassétól származó angolszászok együttesen legkevesebb kétszázmilliós népesség, nem számítva a köztük letelepedett, nem feltétlenül izraelita származású emigránsokat. A többi törzs együttesen egy további százmilliós népesség  (köztük Rúben maga negyvenöt-ötven milliós leszármazottal).

 

5. Az izraeliták nemzetei kiterjednek a földkerekség számos részére, tehát nem köthetőek egyetlen geográfiai lokációhoz a helyreállításig. Kolonializáló nemzetek, amelyek csaknem minden földrészen megtalálhatóak, és egyéni nemzetekként vannak számon tartva:

1Mózes 28:14 És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugatra és keletre, északra és délre, és te  benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.

1Mózes 49:22 Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat.

Ez az ígéret soha nem teljesedett be az ókori Izraelben. Csak az elmúlt évszázadtól kezdve vált az angolszász nép úgy gazdaságilag, mint népességének számában is hatalmassá, kolonializálva a földünk egynegyedét. József valóban termő ág, fiai az angolszászok valóban a legnépesebb izraelita nemzetség, amely "meghaladja a kőfalat", vagyis túlmegy a határokon és kolonializáló néppé lesz (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika stb.).

 

6. Amikor és ameddig a születési jog áldásait élvezik, az izraeliták a háborúkban legyőzhetetlenek.

4Mózes 24:8 Isten hozta ki Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé (unikorné): megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri.

Ézsaiás 54:15 ….A ki ellened összegyűl, elesik általad.

Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Amíg az izraeliták az áldásokat élvezik, és amíg Istent követik egy emberként, addig egyetlen nép sem lesz képes legyőzni őket.

 

7. Háborúkban olyanok, mint az oroszlán.

4Mózes 23:24 Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem iszsza.

4Mózes 24:9 Lehever, nyugszik, mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? A ki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen.

Mikeás 5:7 És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson.

Az izraelita nemzetek a nagy világháborúkból győztesen kerültek ki. Nagy-Britannia címerét az oroszlán és az unikornis (egyszarvú ló) díszíti (v.ö. 5Móz. 33:17).  A Mikeás 5:7 még előttünk álló, vagyis jövőre szóló prófécia, amikor Isten a helyreállított Izrael által tesz rendet a maradék nemzetek között.

 

8. Az izraeliták uralják a világ tengereit és az óceánokat.

4Mózes 24:7 Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi (pontosabb fordítás szerint: magjaid bő vizek között lesznek); királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa.

A XIX. században Anglia az óceánok és a tengerek urává válik, a britek benépesítettek távoli szigeteket, földrészeket. A XX. században az USA válik domináns hatalommá, a világ legnagyobb kereskedelmi és hadi flottáival.

 

9. Gazdag és bőséges termések (gazdasági áldások).

5Mózes 33:13-14 13 Józsefről pedig monda: Áldott az Úrtól az ő földje az égnek kincseivel, a harmattal és az alant elterülő mélységes vizekkel; 14 A nap érlelte drága terméssel; és a hold sarjasztotta drágaságokkal;

5Mózes 33:28 És bátorságban lakozik Izráel, egymaga  lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek.

5Mózes 8:9 Oly földre, a melyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és a hol semmiben sem szűkölködöl…

Az izraelita népek, különösen az Egyesült Államok és Kanada, a világ éléstárai voltak, hatalmas és kiváló termőföldekkel rendelkeztek, bőséges terméseket arattak és zavartalanul, hatékonyan folyt a termelés.

 

10. Nagyrészt békességben, elzártan lakoznak.

5Mózes 33:28 És bátorságban lakozik Izráel, egymaga  lesz….

Anglia, USA, Kanada, és Ausztrália elkülönült szigetek, kontinensek, amelyeket eddig soha nem foglalt el ellenség.

 

11. Ásványi kincsekben gazdagok a földjeik.

5Mózes. 8:9 . oly földre, a melynek kövei vas, és a melynek hegyeiből rezet vághatsz!

Az USA, Kanada és Ausztrália mérhetetlenül gazdag ásványi kincsekben. A brit szigetek vas- és szénbányái nélkülözhetetlenek voltak az ipari forradalomhoz, ami Angliát a gazdasági élvonalba robbantotta.

 

12. A nemzetek félik, tisztelik és irigylik őket.

5Mózes 2:25  E napon kezdem rábocsátani a népekre, hogy féljenek és rettegjenek tőled az egész ég alatt, és a kik híredet hallják, rendüljenek meg és reszkessenek te előtted.

5Mózes 28:10  És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.

A briteket irigyelték és félték a nemzetek, végig az egész XIX. század folyamán. Olyan hatalmas területeket uralt, mint India és Afrika jelentős része (a világ egynegyed része brit kézben volt). A XX. században pedig az Egyesült Államokat, pontosabban gazdagságát és hatalmát irigyelte és félte az egész világ. Mindazonáltal a próféciáknak a végső beteljesedése még előttünk áll, és Izrael helyreállítása után nyer teljességet.

 

13. Az izraeliták világelsők az anyagiakban és adakozásban.

5Mózes 15:6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt….

5Mózes 28:12….és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

A XIX. században a Brit Birodalom, a XX. században pedig az USA volt a világ pénzügyi központja. Az USA  néhány évtizeddel ezelőtt még a világ legnagyobb és legbőkezűbb hitelezője volt.

 

14. Nemzetek sokaságát uralják.

5Mózes 15:6 .és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

Ez különösen a brit világbirodalom esetében volt igaz, ahol Nagy-Britannia oly sok népen, és oly hatalmas területek felett uralkodott, hogy "a nap soha nem nyugodott le a Brit birodalom fölött". A II. Világháború és a Brit Birodalom hanyatlása után az Egyesült Államok vált egy szuper-nagyhatalommá, és vette át a világ "vezetését". Egyetlen nemzet sem uralkodott ezeken az angolszász nemzeteken, amióta megkapták a születésjog birtoklását az 1800-as évek elején. Ez változni fog a közeljövőben, amint gonoszságaik miatt elvesztik méltóságukat, és újra nemzeti fogságba kerülnek majd a végidőkben.

 

15. Bírják az ellenségeik kapuját.

1Mózes 22:17…és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.

Minden főbb szárazföldi és tengeri szoros vagy átjáró az angolszász, és más izraelita népek kezében volt a születési jog beteljesedésének idejében. Csupán néhány ezek közül: A Szuezi-csatorna, a Panama-csatorna, a Gibraltári-szoros, Aden, Malakkai szoros, Tűzfok, Hong Kong és Szingapúr, a Kyber átjáró stb. 

 

16. Tengerparti országokban és szigeteken élnek.

Ézsaiás  41:1 Hallgassatok reám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelgjenek, majd szóljanak, együtt hadd szálljunk perbe!

Ézsaiás 49:1 Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek…

Ézsaiás 51:5 Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.

Jeremiás 31:8 Ímé, én elhozom őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttök lesz vak, sánta, viselős és gyermek-szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.

Jeremiás 31:10 Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.

Izrael vezető törzse, Efraim szigetlakó vagy tengerek partjain élő nép, mint ez látható a nemzetközösségükbe tartozó Ausztrália, Új-Zéland és Kanada esetében is. Manassze, vagyis az USA szintén óceánokkal van körülvéve, a többi izraelita nép (Írország, Hollandia, Belgium, Franciaország és a Skandináv országok, valamint Dél-Afrika) szintén tengerparti országok lakói.

 

17. Izrael az Isten szavának megtartója.

Zsoltárok 147:19-20 19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. 20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Ézsaiás 59:21 És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!

Isten Izraelnek adta meg kijelentéseit és Igéit, akik aztán megőrizték azt. Az angol nyelvet beszélő népek váltak a világ elsődleges igehirdetőivé, és a Szentírás elsődleges kiadóivá.  Oka van annak, hogy az angol nyelvterületen élő nemzetek több Bibliát nyomtattak ki, mint bárki más a világon, s ez abból fakad, hogy ők Ábrahám és Izrael leszármazottai. Temészetesen a prófécia teljes mértékű beteljesedése csak Izrael megtérésével valósul meg. Mindenesetre Izraelt a fenti kijelentések fényében is a keresztény kultúrkörben kell keresni.

 

18. Krisztus követőivé lesznek.

Lukács 2:32 Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.

Ap.Csel. 5:31 Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.

Az angolszász és egyéb izraelita nemzetek keresztények, még akkor is, ha ez nagyrészt csupán névlegesen van így. Viszont az angolszász-kelta népek vallását és gondolkodásmódját egyértelműen meghatározza az Ábrahámi Örökség, még ha a fizikai azonosságukat - mint Izrael népe – nagyrészt el is vesztették önmaguk és a világ előtt.

 

19. Gondját viselik a szegényeiknek.

5Mózes  15:7 Ha mégis szegénynyé lesz valaki a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt;

5Mózes  15:11 Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és  szegény atyádfiának a te földeden.

Az angol nyelvterületeken és az Északnyugat-Európában élő szegényeknek általában véve jobban gondját viselik, különösen más országokkal összehasonlítva. Részben ezért is nevezik  ezeket az országokat "jóléti" államoknak.

 

20. Izrael áldás lesz a népekre

Mikeás 5:6 És Jákob maradékai olyanok lesznek a népek sokasága között, mint az Úrtól jövő harmat, és mint az esőcseppek a füvön…

Annak ellenére, hogy Izrael áldásainak nagy része csak Krisztus Millenniumi uralmával fog igazán és véglegesen beteljesedni, ezek az áldások bizonyos fokon már e korban is megnyilvánultak.

 

Utószó:

Ez az írás korántsem merítette ki az összes Izraelre vonatkozó bibliai jegyet, csupán némi útmutatást kívánt nyújtani ahhoz, hogy vannak bizonyos alapvető kritériumok az elveszett törzsek azonosításához. Ezek után, amikor a kedves olvasó legközelebb egy olyan riportot hall vagy olvas, amely az elveszett izraelita törzsek leszármazottainak a felfedezésével foglalkozik, tegyen magának egy szívességet: vegye elő a Bibliáját, és elevenítse fel az Izraelre vonatkozó próféciai és egyéb azonosító igerészeket, majd azok alapján ítélje meg a hír igazságtartalmát.

Izrael törzsei a modern nemzetek között:
 

Törzs

Anyjuk neve

  Mai lakhelyük

Jelvényük

  Rúben

 Léa

  Franciaország

 Mandarókafa,         emberfej, hullámok      

  Simeon

 Léa

  Szétszórva    Izraelben

 Városkapu, kard

  Lévi

 Léa

  Szétszórva  Izraelben

  Kard, vagy a papi   melltábla

 Júdah-Zerah/Pérez

 Léa

  Az angol és európai királyi      házak

  Oroszlán / 3 oroszlán, vörös oroszlán, vörös kéz

  Zebulon

 Léa

  Hollandia

  vitorláshajó

  Isszakár

 Léa

  Finnország, Frízia

  Nap, hold és csillagok

  Dán

 Bilha

 

  Írország, Dánia

  Kígyó, sas, ló

  Gád

  Zilpah

  Svájc

 Seregek, hadisátrak

  Ásher

  Zilpah

  Belgium, Luxemburg

  Kehely, olajfa

  Naftali

  Bilha

  Svédország

  Szarvas

  Benjámin

  Rákhel

  Norvégia, Izland,  Quebec

 Farkas

 József / Efraim

  Rákhel

 Nagy-Britannia és a Brit  Nemzetközösség tagállamai

  Bivaly, Unikornis

 József /  Manasseh

  Rákhel

 Egyesült Államok

 Olajágak, bika, nyilak