CoG

Lévi Testamentuma

A papi tisztségről és a felfuvalkodásról 

I. 1 Lévi szavainak hiteles másolata ez, amelyeket fiaihoz intézett, hogy mindenben ezek szerint járjanak el, mert mindez ott áll még előttük egészen az ítélet napjáig. 2. Egészséges volt még, amikor fiait magához szólította, de már kinyilvánult számára, hogy meg fog halni. Amikor egybegyűltek, így szólt hozzájuk:

II. 1 Én, Lévi, még Háránban fogantam és ott is születtem, csak később mentünk el együtt atyámmal Szikhembe. 2. Fiatal voltam, mintegy húszesztendős, amikor Dina, a nővérünk miatt Simeonnal végrehajtottuk a büntetést Emmór felett. 3. Amikor Abelmaulban őriztük a nyájat, leszállott reám az Úr értelmének szelleme, és láttam azt, hogy minden ember hogyan hagyja el a maga útját, és hogyan építi fel maga köré védfalként a törvénytelenséget, és hogyan ül ott az igazságtalanság védőbástyáin; 4. akkor igen elszomorodtam az emberi nem miatt, és könyörögtem az Úrhoz, hogy mentsen meg ezektől engemet. 5. Majd álom szállott le rám, és egy magas hegyet láttam magam előtt, ez a hegy az Abelmaulban levő Aszpidosz hegység volt. 6. És íme, megnyíltak előttem az egek, majd így szólt hozzám az Úr angyala: - Lévi, jöjj be ide! 7. Átléptem az első égből a másodikba, és láttam a két ég közé függesztett vizeket. 8. Majd a harmadik eget is láttam, mely sokkal fénylőbb volt az előző kettőnél, benne korlátlan ragyogással. 9. Megkérdeztem az angyalt: - Miért van ez így? Erre az angyal így válaszolt: - Ne csodálkozz ezen, mert még másik négy eget is fogsz látni, mikor majd odaérsz, melyek fénylőbbek is és tisztábbak is. 10. Egészen az Úr közelében fogsz állni, istentiszteleti szolgája leszel, titkait te adod hírül az embereknek, és hirdetni fogod majd Izrael eljövendő tisztulást adó fürdőjét és meghirdeted Őt, aki megváltja Izraelt. 11. Általad, és Júda által lesz láthatóvá [jelenik meg] az Úr az emberek között, ezekben szabadít meg minden emberi nemzetséget. 12. Az Úr osztályrészéből van életed, és ő lesz számodra a szántóföld, a szőlő, a termények, az arany meg az ezüst.

III. 1. Halljál hát most a hét égről, ami meg lett mutatva neked. A legelső, és ezért a legutálatosabb is számodra, mivel ez hordozza az emberek összes igazságtalanságát. 2. Ez birtokolja a tüzet, a havat, a kristályt, meg mindazt, ami készen áll az Úr parancsának napjára, az Isten igazságos ítéletének megfelelően, ebben az égben lakik minden olyan szellem, akik a törvény elvetőit büntetésre hurcolják.  3. A másodikban vannak a csatarendben álló erők, amiket az ítélet napjára állítottak fel, hogy megbüntessék a tévelygő, és Beliárhoz csatlakozott szellemeket. Ezen egek felett levő égben már a szentséges angyalok vannak; 4. és a legmagasabban a Hatalmas Dicsőség lakik, aki messze fölötte áll minden szentségnek. 5. Az ezután következőben az Úr színe előtt álló angyalok vannak, akik az istentisztelet szolgálatát végzik, és engesztelik az Urat az igazak minden tudatlanságáért, 6. jó illatú szellemi áldozatot mutatnak be az Úrnak, vér nélküli áldozatot; 7. és ezek alatt ott vannak azok az angyalok, akik biztosítják a válaszvonalat az Úr színe előtt álló angyaloktól. 8. Az ezután következőben ott vannak a trónusok és uradalmak, itt mindörökre himnuszokkal áldják az Istent. 9. Hogyha az Úr reánk tekintene, mindannyian megremegnénk; az egek és a föld, a mélységek megrendülnek nagyságának színe előtt. 10. Mindezekben az emberek fiai érzéketlenek, bűnöket követnek el és haragra ingerlik a Magasságbelit.

IV. 1. Tudjátok meg tehát, az Úr ítéletet fog tartani az emberek fiai felett, akkor majd a sziklák megrepednek, a Nap elsötétül, a vizek kiszáradnak, a tűz kialszik, minden teremtmény megsemmisül, a láthatatlan szellemek elenyésznek, és a Magasságbeli látogatásakor zsákmányt szerez a Hádész, de a hitetlen emberek megmaradnak igazságtalanságukban és ezért bűnhődésre ítéltetnek. 2. A Magasságbeli könyörgéseidet meghallgatta, hogy téged emeljen ki az igazságtalanságból, hogy téged fiává tegyen, színe előtt istentiszteletet végző szolgájává. 3. A tudás ragyogó fényességében fénylesz Jákobban, és olyan leszel majd, mint a Nap Izrael minden magva számára. 4. Áldás adatik reád és minden magvadra, amíg az Úr nem tekint le az egész pogány világra, kik irgalmasságában az ő fiai lesznek majd mindörökre; a te fiaid azonban kezüket emelik rá, és agyonverik őt. 5. Ezért adatik meg most tenéked a tanács és az értelem, hogy a fiaiddal is megértesd ezeket, 6. mert mindaz, aki áldja őt, áldásban részesül, akik pedig átkozzák, elvesznek.

V. 1. Akkor megnyitotta előttem az angyal az ég kapuját és megláthattam a szent templomépületet, meg a dicsőség trónusán a Magasságbelit. 2. Így szólt hozzám: - Lévi neked adom a papi szolgálattevés áldásait, egészen addig, amíg el nem jövök, hogy Izrael közepette lakozzam. 3. Majd az angyal levezetett a földre, pajzsot és kardot nyújtott át nekem, és azt mondta: - Hajtsd végre az ítéletet Szikhemben Dináért, veled leszek majd, mert az Úr küldött engemet. 4. Én pedig elpusztítottam Emmor fiait, amint ez megíratott a mennyek tábláin. 5. Én pedig így válaszoltam: - Kérlek Uram, mondd meg nekem a nevedet, hogy a szorongattatás napjaiban hívni tudjalak. 6. Mire ő így szólt: - Én vagyok Izrael népének közbenjáró angyala, hogy ne érje őket semmiféle csapás a vég bekövetkeztéig, mert minden gonosz szellem ellenük harcol. 7. Mindezek után felébredtem az álomból és áldottam a Magasságbelit, és azt az angyalt, aki közbenjárója Izrael népének, meg minden igaznak.

VI. 1. Amikor atyámhoz mentem, találtam egy fémkígyót, és ezért lett ennek a hegynek Aszpisz a neve, amely közel van Gebálhoz, Abilától meg jobbra esik; 2. ezen igéket pedig megőriztem szívemben. 3. Tanácskoztam atyámmal meg Rubennel, a testvéremmel, hogy mit mondjunk majd Emmor fiainak, és mit tegyünk velük, mivel ily nagy utálatosságot követtek el azzal, amit a húgommal műveltek. 4. Akkor én az elsők között megragadtam magát Szikhemet, Simeon pedig Emmort. 5. Ezek után megérkeztek testvéreim is, és a kardok élével büntették meg a várost. 6. Amikor atyánk hallott ezekről, haragra lobbant, és elszomorodott, mert felvették ők a körülmetéltséget, de ennek következtében haltak meg; ezért az áldását másképpen mondta ránk. 7. Vétkeztünk, mivel tudtán kívül ezt megtettük, ő pedig egészen elgyengült azon a napon. 8. De én tudtam, hogy az Isten parancsa volt ez a büntetés Szikhem felett, mert Sárával és Rebekával is úgy akartak tenni, mint ahogyan Dinával, a nővérünkkel elbántak, de azt megakadályozta az Úr. 9. Így üldözték ők Ábrahámot, atyánkat, aki idegen volt ezen a földön, eltaposták hasas nyáját, és rokonát, Jebláet pedig meggyalázták. 10. Hasonlóan bántak minden jövevénnyel országuk területén, ezek asszonyaikat elrabolták, majd elűzték őket. 11. Ezért lángolt fel az Úr haragja ellenük mindörökre.

VII. 1. Akkor így szóltam atyámhoz, Jákobhoz: - Általad fosztja meg az Úr a kánaánitákat, és földjüket neked adja, utánad meg magvadnak. Ne töltsön el a harag azért, Uram, ha az Úr kipusztította a téged körülvevő kananeusokat, és a földjüket neked adja, utánad pedig magvadnak. 2. A mai naptól fogva Szikhemet az esztelenek városának nevezik, mert ahogyan a bolondokkal szoktak bánni, úgy bántunk el mi is ővelük. 3. Mivel esztelenül cselekedtek Izraelben azzal, hogy beszennyezték nővérünket. 4. Ott ők leteperték nővérünket, így mi mint öldöklők mentünk el Bételbe.

VIII. 1. Mindezek után még láttam egy másik jelenetet is, amely hasonló volt az előbbihez; és ez hetven napra rá történt. 2. Hét fehér ruhába öltözött embert láttam, akik így szóltak hozzám: - Kelj fel és öltsd magadra a papság ruháját, az igazságosság koszorúját, az értelmesség igéit, az igazság saruját, és a hit melltáskáját, a jeladás mitráját és a prófétaság efódját. 3. Egyesével hozták oda hozzám, majd rám adták ezekkel a szavakkal: Mostantól fogva az Úr papjává lettél, te és magvad egészen a világ végezetéig. 4. Az első megkent a szent olajjal és átadta nekem az ítélethozatal pálcáját; 5. A második tiszta vízben fürdetett, majd kenyérrel és borral etetett meg, és a legszentebbet, a szent és dicsőséges ruhát adta reám; 6. A harmadik egy efódhoz hasonló vászon öltözéket adott rám; 7. A negyedik egy bíborhoz hasonló övvel felövezett engem; 8. Az ötödik egy olajfaághoz hasonló gallyat adott a kezembe; 9. A hatodik koszorút tett a fejemre, 10. a hetedik pedig a papság diadémját tette a fejemre, a kezeimet pedig megtöltötte füstölőszerrel, hogy a papi tisztemet elvégezhessem az Úr előtt. 11. Ezek után így szóltak hozzám: - Lévi, az eljövendő Úr dicsőségének jeléig magvad három ágra fog bomlani. 12. Az első az, akiben ott lesz a hit, ő a nagy örökös, senki sem lesz nagyobb nála; 13. A második megmarad a papi hivatalában; 14. A harmadiknak pedig új név fog adatni, mert Judából kél föl a király, aki egy új papságot fog alapítani a pogányok mintája szerint, minden nemzet számára. 15. Az ő megjelenése kimondhatatlan, miként a magasságbeli prófétáé, aki Ábrahám atyánk magvából való. 16. Minden, ami csak kívánatos Izraelben, az a tiéd és magvadé, minden gyönyörködtető látomásban nektek lesz részetek, az Úr asztalában részesül magvad. 17. Közülük fognak kikerülni a főpapok, a bírák, meg az írástudók, mivel az ő ajkuk őrzi a szent helyet. 18. És amikor felébredtem megértettem, hogy ez az álom olyan volt, mint az előző. 19. Én pedig mindezt szívem mélyébe rejtettem, még egyetlen embernek sem mondtam el ezt itt a földön.

IX. 1. Két nappal ezután én és Júda, atyánkkal Jákobbal együtt elmentünk Izsákhoz. 2. Atyámnak atyja megáldott engemet, azon látomás minden egyes igéjének megfelelően, amit előtte láttam, és nem akart lejönni velünk Bételbe. 3. Amint megérkeztünk Bételbe, atyám egy látomást látott velem kapcsolatban, hogy én úgy állok ott előttük, mint az Isten papja. 4. Akkor felkelt még kora hajnalban és mindenéből tizedet adott az Istennek értem [rajtam keresztül], 5. és megérkeztünk Hebronba és ott letelepedtünk. 6. Izsák állandóan magához intett, és a törvényekre okított, ahogy azt nékem megmutatta az Isten angyala. 7. Papi tisztem végzésére tanított, a leölt áldozat, a véres áldozat, az első zsenge áldozat, a fölajánlások és a megszabadító áldozat törvényeire. 8. Minden nap tanítgatott engem, mivel még nem voltam gyakorlott az Úr színe előtt. 9. Ezt mondotta: - Gyermekem, óvakodjál a gonoszság [paráznaság] szellemétől, mert ez ott akar maradni nálad, és a te magvad által fogja a szentélyt beszennyezni. 10. Még fiatal korodban vegyél asszonyt magadhoz, de olyant, akin nem esett sérelem, olyant ne vegyél magadhoz, aki közönséges, vagy más nemzetségből való, és pogányt se vegyél el. 11. Mielőtt a szentélybe lépnél, fürödj le, az áldozat közben is mosd le magadat, és amikor pedig bevégezted az áldozatot, ismét mosdjál le. 12. Az Úr elé tizenkét olyan fát hozzál, amelyek minden időben hoznak levelet, ahogyan ezt én Ábrahámtól tanultam. 13. Mindenféle tiszta állat és szárnyas közül mutassál be áldozatot az Úrnak. 14. Minden elsőszülöttet, és minden első termésből való bort áldozz fel neki, és minden áldozatot sóval hints meg.
 
X. 1. Most tehát gyermekeim tartsátok meg mindazt, amit meghagytam nektek, mert amit atyáimtól hallottam, azt jelentettem ki nektek! 2. Ártatlan vagyok minden istentelenségeitektől meg minden törvényszegéseitektől, amit csak tenni fogtok az idők teljességében, mikor a Megváltó eljön. Mert istentelenekké lesztek, Izraelt félrevezetitek, és gonoszságaitokban fellázadtok az Úr előtt. 3. Izraellel egyetemben semmibe veszitek a törvényeket, tisztátalanságotok miatt [az Úr] nem viseli el Jeruzsálemet, hanem elhasítjátok a templom öltözetét, ami felfedi szégyeneteket. 4. Foglyokként lesztek szétszórva a pogányok között, utálat tárgyává váltok és olyanokká, mint akiket eltapostak. 5. Azt a házat, amelyet az Úr választ magának, Jeruzsálemnek fogják nevezni, amint ez ott van Énoknak, az igaznak könyvében is.

XI. 1. Majd pedig asszonyt vettem magamhoz, ekkor huszonnyolc éves voltam, az ő neve pedig Melkha volt. 2. Méhében fogant és szült, fiának a Gersan nevet adtam, mivel a földünkön ekkor még jövevények voltunk, a Gersan név ugyanis jövevényt jelent. 3. Látomást láttam vele kapcsolatban, hogy nem ő lesz az, akit az első rendbe sorolnak. 4. Koáth harmincöt esztendős koromban született, a napfelkelte órájában. 5. Látomásomban láttam, hogy ő az összes gyülekezet közül a leghatalmasabbak közepére állíttatik, 6. ezért adtam neki a Koáth nevet, amely a nagyságok vezetőjét és tanácsadóját jelenti. 7. Életem negyvenedik évében harmadiknak megszületett Merari, nehezen szülte meg az anyja, és ezért neveztem el őt Merarinak, ami annyit jelent „keserűségem”, és [az anyja] kevéssel utána meg is halt. 8. Jokabet pedig hatvannégy esztendős koromban született Egyiptomban, de ekkor már én nagy dicsőségben álltam testvéreim között.

XII. 1. Gersan asszonyt vett magához, és ez megszülte neki Lomnit és Szemeit. 2. Koáth gyermekei pedig Ámbrán, Iszák, Khebró és Ozél. 3. Merari gyermekei meg Molli és Mouszesz. Kilencvennégy esztendős koromban Ámbrán feleségül vette leányomat, Jokebetet, mivelhogy ők, ő és a leányom, ugyanazon a napon születtek. 5. Nyolcesztendős voltam, amikor Kánaán földjére bevonultunk, tizennyolc éves koromban öltem meg Szikhemet, tizenkilenc évesen lettem pappá, huszonnyolc esztendős koromban vettem asszonyt magamhoz, és negyvennyolc esztendős koromban mentem le Egyiptomba. Íme, ti mind az én gyermekeim vagytok, háromnemzedéknyien. 7. József száztizennyolc esztendős koromban halt meg.

XIII.
1. Most pedig gyermekeim, megparancsolom nektek, hogy teljes szívetekből féljétek Urat, a ti Isteneteket. Járjatok egyszerűségben, az ő törvényei szerint! 2. Tanítsátok az Írásokat gyermekeiteknek, mivel ennek egész életünkön át meg lesz az értelme, szüntelenül olvassátok fel az Isten törvényét, 3. mert annak, aki Isten törvényét ismeri, megbecsülésben lesz része, és bárhová is vetődne, nem olyan ő, mint egy jövevény. 4. A szüleinél is több barátot szerez magának az ilyen ember, és sokan törekednek arra az emberek közül, hogy szolgálatára lehessenek, és hogy a szájából hallhassák a törvényt. 5. Az igazság szerint járjatok gyermekeim itt a földön, hogy kincsetek legyen az mennyekben. 6. Vessétek be szíveteket jósággal, hogy életetekben ott legyen az; ám ha rosszat, gonoszat fogtok vetni oda, learattok minden gyötrődést és szorongattatást. 7. Nagy sietséggel ragadjátok magatokhoz a bölcsességet az istenfélelemben, mert ha fogságba kerültök, vagy városaitok meg mezőségeitek lerombolásakor az arany, az ezüst meg az összes értéktárgyaitok odavész, de a bölcs embertől a bölcsességet senki nem veheti el, csupán az istentelenség elvakultsága meg a bűn nyomorúsága. 8. A bölcsesség az ember számára világító lámpa a küzdelmekben, általa a hazájától távol, az idegen földön, a pogányok között is barátokra talál. 9. Mert ha ezt valaki elsajátítja és szerinte cselekszik, a királyoknak trónszéken ülő társa lesz, ahogyan József, a mi testvérünk.

XIV. 1. Gyermekeim, tudom Énok könyvéből azt, hogy egészen a végső időkben istentelenséget követtek el az Úrral szemben, mindenféle gonoszságra vetemedtek, testvéreim is szégyenkezni fognak miattatok, és ez majd minden pogány előtt gúny tárgya lesz. 2. Atyánk, Izrael tiszta marad a papok mindenféle istentelenségétől, akik kezüket felemelik a világ Megváltója ellen. 3. A föld felett levő égbolt tiszta, ti meg mint az ég világítótestei, olyanok vagytok, mint a Nap és a Hold, tisztábbak a pogányoknál. 4. De mit fog tenni akkor a pogány világ, ha ti elsötétültök istentelenségeitekben, ha gyermekeitek előtt is megvetitek a tisztaságot, mert ezekért van a világ világossága, és azért adatott meg néktek, hogy megvilágítson minden embert. Ezen szándékaitokban irgalmatlanságot vontok magatokra, mert az Isten végzésével ellenkező parancsokat tanítotok, 5. az Istennek felajánlott tárgyakat megraboljátok, a neki szánt rész legjavát ellopjátok és még az áldozatbemutatás előtt eltulajdonítjátok a neki kiszemelt dolgokat, ezekkel mit sem törődve, együtt étkeztek a tisztátalanokkal, 6. harácsolásaitok közepette tanítjátok ugyan az Isten parancsolatait is, de meggyalázzátok az ifjakat, Jeruzsálem szüzeit bemocskoljátok, parázna és házasságtörő asszonyokkal éltek együtt, a pogányok leányai közül vesztek feleséget, bár megtisztítjátok őket Törvénytelen [módon elvégzett] tisztulásokban, így együtthálásaitok Szodoma és Gomora istentelenségéhez hasonló. 7. A papi rendetekkel kérkedtek, de a hatalmatokat az emberek ellen fordítjátok, sőt nemcsak ellenük, hanem Isten parancsai ellen is. 8. Felfuvalkodásaitokban kigúnyoljátok a szent dolgokat, lenézitek és megvetitek azokat.

XV. 1. Mindezek miatt majd a szentély – amelyet az Úr maga választott ki – tisztátalanságában pusztasággá válik, ti pedig foglyok lesztek szétszórván az összes pogány között. 2. A pogányok pedig utálkoznak majd rajtatok, Isten igazságos ítélete folytán örök gyűlölet és szégyen lesz az osztályrészetek, 3. és mindenki, aki csak lát benneteket, örülni fog pusztulásotoknak; 4. És ha nem nyernétek könyörületet Ábrahám, Izsák és Jákob, a mi atyáink miatt, magvunkból egyetlen egy sem maradna meg itt a földön.

XVI. 1. Énok könyvéből tudom, hogy hetvenhét esztendeig tévelyegni fogtok, papi tiszteteket megszentségtelenítitek, az áldozatokat beszennyezitek, 2. a törvényt elhomályosítjátok, a próféták szavait kiüresítitek és a megbomlott rend idején üldözni fogjátok az igaz embereket, gyűlölitek az istenfélőket, az igazak szavait utálatossá teszitek, 3. és azt az embert, aki a Magasságbeli hatalmával megújítja a törvényt, csalónak nyilvánítjátok, végül pedig rátörtök és megölitek őt, de nem veszitek észre mikor ő feltámad, ti akiknek fejére az ő ártatlan vére gonoszságaitok miatt visszaszáll. 4. Ezért a szentélyetek pusztasággá lesz, egészen alapjaiig megszentségtelenítik. 5. Egyetlen tiszta hely nem marad számotokra, átkozottakká lesztek és szét lesztek szórva a pogányok között mindaddig, míg ő újra nem tekint le reátok, megkönyörülve magához fogad benneteket a hitben és a vízben.

XVII. 1. Most, hogy hallottatok erről a hetvenhét esztendőről, halljatok hát valamit a papi tisztetekről is. 2. Minden jubileumi esztendőben meglesz a papság; az első jubileum idejében nagy lesz majd az, aki a papi tisztben elsőként fölkent, úgy szól ő az Istenhez, mint az atyjához és papsága tökéletes lesz az Úr előtt örömének napján a világ üdvösségéért fel fog támadni. 3. A második jubileum idején a fölkent szeretteinek sírása közepette fog megfoganni, papsága tiszteletet érdemlő lesz, mindenki dicsőíteni fogja majd őt. 4. A harmadik pap szomorúságban fogan. 5. A negyedik meg fájdalomban, mert reája fogják rakni az összes igazságtalanságot, akkor egész Izraelben mindenki gyűlölni fogja embertársát. 6. Az ötödik majd sötétségben fogan meg, hasonlóan a hatodik és hetedik is. 8. A hetedikben ott lesz az a szenny, amit én még kimondani sem bírok, sem az Úr, sem az emberek előtt, mert ezt csak azok ismerik, akik meg is cselekszik azokat. 9. Ezért fogságban és idegenben fognak élni, földjeik és vagyonuk semmivé foszlik. 10. Az ötödik héten visszatérnek a pusztává lett földjeikre, és ekkor újjáépítik az Isten házát. 11. A hetedik héten visszajönnek majd a papok is, ők a bálványimádók, az erőszakoskodók, a pénzsóvárok, a dölyfösek, a törvény elvetői, a zabolátlanok, a fiatalok megrontói és a jószág fölemésztői.

XVIII. 1. Ám az Úr majd papi tisztükben bünteti meg őket, véget vetve annak. 2. Akkor az Úr új papságot támaszt, aki előtt fel fog tárulni az Úr minden igéje. Végső napokban igazságos ítéletet fog tartani a földön, 3. csillaga felkél az ég boltozatára, úgy, mint egy király, mint a nap fénye nappal, úgy fog a tudás kiáradni és az egész földön magasztalni fogják. 4. Úgy fog ragyogni itt a földön, miként a Nap, az égbolt alól elűzi majd a sötétséget, és békesség lesz az egész földön. 5. Azokban a napokban az egek ujjongani fognak, a föld vigadozik, a felhők örvendeznek, az Úr ismerete ekkor kiárad az egész földre, mint a tenger vize, és az Úr jelenlétében álló dicsőséges angyalok örvendezni fognak mindezekben. 6. Az egek megnyílnak, a dicsőség szentélyéből [templomából] kiárad majd föléjük a megszentelődés, ugyanúgy az atyai szavak is, Ábrahám, Izsák és Jákob atyánk ajkáról. 7. A Magasságbeli dicsősége szólal meg, felette az értelem és a megszentelődés szelleme ott nyugszik majd rajta a vízben. 8. Ő fogja megadni fiainak igazságban az Úr hatalmát mindörökre, és neki már nem lesz utódja nemzedékről nemzedékre az idők végezetéig. 9. Papságának idején (a pogányok mind eltelnek tudással itt a földön, és megvilágosodnak az Úr kegyelméből, Izrael pedig tudatlanságában kisebbedni fog, papsága fölötti sírásában egészen elsötétül) a törvényszegők felhagynak a bűnnel, az igazak pedig az Úrban lelnek nyugalomra. 10. Ő nyitja meg a paradicsom kapuit, megálljt parancsol az Ádámot fenyegető gyilkos, pusztító kardnak, a szenteknek az élet fájáról fog enni adni, és a megszentelődés szelleme száll rájuk. 12. Ő fogja Beliárt bilincsbe verni, gyermekeinek pedig megadatik az a hatalom, hogy a gonosz lelkek felett tapodjanak. 13. Az Úr örvendezni fog gyermekeikben, szeretteit megáldja az Úr mindörökre. 14. Akkor majd eltölti az öröm Ábrahámot, Izsákot meg Jákobot, én is éppúgy örvendezni fogok, és minden szent magára ölti az örömöt.

XIX. 1. Most pedig, gyermekeim, mindannyian figyeljetek reám, magatoknak válasszatok: vagy sötétség, vagy a világosság; vagy az Úr törvénye, vagy Beliár cselekedetei! 2. Fiai pedig válaszoltak, mondván: Az Úr színe előtt járjunk, törvényei szerint. 3. Atyjuk erre ezt mondotta: Tanú az Úr, tanúságtevők az angyalai, és tanú vagyok én is és ti is, hogy saját szájatokkal tettetek tanúságot mellette. Fiai rámondták: - Tanúk vagyunk. 4. Ebben megnyugodott Lévi, aki fiainak meghagyta ezeket. Lábait kinyújtotta, és atyái mellé temették százharminchét esztendős korában. 5. És a koporsójába tették őt, majd sietve eltemették Hebronban, Ábrahám, Izsák és Jákob mellé.