CoG

Ruben testamentuma az értelmességről

 

Az értelmességről

 I. 1 Ruben végakaratának hiteles másolata ez, amelyet halála előtt fiainak meghagyott, életének százhuszonötödik esztendejében. 2 József halála után két esztendővel, elgyengülésének napjaiban összegyűltek fiai, meg fiainak fiai, hogy még láthassák őt. 3 Akkor így szólott hozzájuk: - Gyermekeim, én meghalok, elindulok atyáim útján. 4 Amikor meglátta ott Judát, Gádot, Ászert, a testvéreit, így szólott hozzájuk: - Támasszatok meg, testvéreim, hogy elmondhassam testvéreimnek, meg gyermekeimnek mindazt, amit a szívemben elrejtve őrizek, mert mostantól már elhagyatottá leszek. 5 Majd fölkelt, megcsókolta őket, és sírva mondotta: - Hallgassatok reám, testvéreim, hallgassátok meg mindazt, amit Ruben, a ti atyátok most parancsolatként meghagy néktek. 6 Íme, ma tanúnak hívom mindannyiótok előtt az ég Istenét, ne járjatok az ifjúság esztelensége és paráznasága szerint, mint én, aki megbotlottam, amikor beszennyeztem és bemocskoltam atyámnak, Jákobnak fekhelyét. 7 Megmondom néktek azt is, hogy az Úr hét hónapon át igen nagy csapást mért rám ágyékomban, és ha atyám, Jákob nem könyörög értem az Úrhoz, akkor az Úr elpusztított volna engem. 8 Harminc esztendős voltam, amikor ezt a gonoszat cselekedtem az Úr színe előtt, és hét hónap alatt egészen a halálig elgyengültem. 9 Hét esztendőn keresztül lelkemet bűnbánóan az Úr elé tártam. 10 Bort és részegítő italt nem ittam, semmiféle hús nem ment be számba, a kívánkozás kenyerét nem ízleltem meg. Bűnöm felett siránkoztam, mert az igen nagy volt, és nem volt hozzá hasonló egész Izraelben.

II. 1 Most pedig halljatok mindarról, gyermekeim, amit a megtérésem idején láttam: a megtévesztés hét szelleméről! 2 Hét szellem adatott Beliártól ellenségül az embereknek, az ifjúság minden tettének ők a fejei. 3 Ez a hét szellem adatott át neki a teremtéskor, hogy általuk rontsa meg az ember minden cselekedetét. 4 Első az élet szelleme, vele létrejött az ő beállítottsága. Második a látás szelleme, vele létrejött a vágyakozás. 5 Harmadik a hallás szelleme, vele létrejött a tanítás; negyedik a szaglás szelleme, általa adatott meg a levegő és lélegzet beszívása és kifúvása. 6 Ötödik a beszéd szelleme, vele létrejött a tudás. 7 Hatodik az ízlelés szelleme, vele létrejött az ételek és italok elköltése, erő teremtetett beléjük, mert a táplálékokban van az erő alapja. 8 A hetedik a nemzésnek és a közösülésnek szelleme, vele jött közénk az élvezetvágy által a bűn. 9 Ez utóbbi a teremtés utolsó alkotása, és elsődleges az ifjúságban, mert tudatlansággal telt; és az élvezetvágy úgy vezeti a fiatalt, ahogyan a vak jár az árok felett, vagy mint a barom a szakadéknál.

III. 1 Mindezek tetejében ott van még a nyolcadik, az álom szelleme, vele létrejött a természet extázisa és a halál képmása. Ezekben a szellemekben vegyült el a megtévesztés szelleme. 3 Első a paráznaságé, aki az ágyékunkban és az érzékiségben él. Második a gyomorban élő telhetetlenség szelleme. 4 Harmadik a májban és az epében élő háborúskodás szelleme, negyedik a hízelkedés és az alakoskodás szelleme, hogy tetteiben szépségesnek mutatkozzon. 5 Ötödik a nagyzolás szelleme, hogy előtte meghajoljanak és nagyot gondoljanak róla. Hatodik a hazugság szelleme, hogy romlásban és irigykedésben formálja meg szavait, saját fajtája és környezete kárára. 6 Hetedik az igazságtalanság szelleme, vele együtt van a lopás és a kapzsiság, hogy szívének élvezetvágya szerint járjon el; az igazságtalanság szelleme együttműködik a többi szellemmel a [megvesztegető] ajándékok elfogadásában. 7 Mindezen szellemek mellett, ott van még az álom szelleme, a nyolcadik szellem, a megtévesztésé és a képzelgésé. 8 Ilyenképpen jut a pusztulásra minden fiatal, mivel ez értelmét elhomályosítja az igazságtól, nem jár az Úr törvénye szerint, és nem hallgat atyáinak intéseire sem, amint velem is megtörtént ifjúságomban. 9 Most hát, gyermekeim, szeressétek az igazságot és az megoltalmaz titeket! Tanítani akarlak benneteket, hallgassatok tehát Rubenre, a ti atyátokra! 10 Ne ragadjon meg benneteket az asszony ábrázata és ne legyetek olyan asszonyok társaságában, akiknek férjük van, és ne kotnyeleskedjetek asszonyi dolgokba. 11 Ha nem pillantottam volna meg az árnyékban fürdő Bilhát, nem követtem volna el oly súlyos törvényszegést. 12 Gondolataimat megragadta az asszonyi mezítelenség, nem hagyott aludni, mígnem elkövettem az utálatosságot. 13 Mert Jákob, az atyánk ekkor atyjánál, Izsáknál tartózkodott, akkoriban volt ez, amikor Gáderben éltünk, az efratai Betlehem szomszédságában. Bilha pedig részeg volt, ott hevert az ágyán fedetlenül. 14 Meglátva őt mezítelenül, bementem hozzá, és elkövettem azt az istentelenséget, majd otthagytam őt úgy, hogy aludt tovább, és kimentem. 15 De az Isten angyala kinyilatkoztatásában azonnal feltárta atyám előtt istentelen tettemet, sírt énmiattam, őt pedig soha többé nem érintette.

IV. 1 Legyetek óvatosak, hogy ne fogjon meg benneteket az asszonyok szépsége, és ne is foglalkozzatok az ő ármánykodásaikkal, inkább járjatok a szív egyenességében és az Úr félelmében! A jó munkákon fáradozzatok, legyetek gyakorlottak az írásokban és a nyájaitok között, ameddig az Úr nem adja meg nektek a házasság kötelékét azzal, akit ő választott, nehogy úgy megszenvedjetek, ahogyan egykor én. 2 Utálatos tetteim miatt egészen atyám haláláig nem volt merszem Jákob arcába tekinteni, és nem mertem egyik testvéremmel sem beszélni. 3 Lelkiismeretem a mai napig zaklat az elkövetett tisztátlanság miatt. 4 Még az atyám bátorított engemet, és könyörgött érettem az Úrhoz, hogy szűnjék meg fölöttem az Úr haragja, ahogyan az Úr vezette. Attól fogva vigyáztam magamra, és bűnt többé nem követtem el. 5 Így hát gyermekeim, tartsátok meg mindazt, amit meghagyok nektek, nehogy bűnt kövessetek el! 6 Mert a paráznaság a lélek csapdája, Istentől elszakít, és fokozatosan a bálványokhoz vezet, mivel ő az, aki megtéveszti az értelmet és a gondolatvilágot, az ifjakat időnek előtte a Hádészba vezeti. 7 Sokakat romlásba taszít a paráznaság, legyen bár valaki már az érett korban vagy nemes származású, szégyenletes dolgokat művel, szégyenletessé válik az emberek fiainak szemében és csúf tárgyává Beliár szemében. 8 Hallottátok József esetét, miként tartóztatta meg magát József az asszonyokkal szemben és tartotta tisztán gondolatait a paráznaságtól, így az Istennél és az embereknél egyaránt tetszésre talált. 9 Mert bár sok mindent elkövetett érte az egyiptomi asszony, mágusokat hívatott, varázsszereket vitt neki, de ő határozott elgondolásból nem engedte be szívébe a parázna vágyakat. 10 Ezért atyáink Istene megszabadította őt minden látható és elrejtett haláltól. 11 Mert ahol az értelmet nem győzi le a paráznaság, akkor ott Beliár sem diadalmaskodhat.

V. 1 Mert gyermekeim, az asszonyok mind gonoszak, mivel nincs se erejük, se hatalmuk a férfiak felett, a külsejükkel, szép formájukkal csábítanak, és így azokat a maguk oldalára állítják; 2 és, akiket bár testi erővel legyőzni nem tudnak, mégis diadalmaskodnak felettük fondorlatosságaik miatt. 3 Ezzel kapcsolatosan mondotta nékem, és oktatott engem az Úr angyala, hogy az asszonyok a férfiakon túl, inkább legyőzetnek a paráznaság szelleme által, szívükben ármánykodnak a férfiak ellen, felcicomázottan legelőször a gondolataikat zavarják meg, csábos tekintetükkel mérget szórnak, majd ha cselekedeteikkel célt értek, rabságra vetnek. 4 Mert bár az asszony nem tud erővel birokra kelni a férfiakkal, de a szajhák viselkedésével elszédítik őket. 5 Meneküljetek tehát gyermekeim a paráznaság elől, és parancsoljatok rá feleségeitekre, meg a leányaitokra, hogy ne cicomázzák fejüket, se külsejüket, hogy megszédítsék az elmét, mert minden asszony, aki így ármánykodik, az az örök büntetésre lesz fenntartva. 6 Hiszen így bájolták el az őrangyalokat is még a vízözön előtt, minduntalan rajtuk járatták szemeiket, egymás iránti vágyban éltek, gondolataikat cselekedeteik követték, így emberekké lettek, és a férfival való együtthálásban mutatkoztak meg előttük. 7 És az asszonyokban felgerjedt a vágy a testük iránt, és ilyenképpen nemzették a gigászokat. Mert az égigérő őrangyalok ezért jelentek meg az asszonyok előtt.

VI. 1 Őrizkedjetek tehát a paráznaságtól, és ha tisztán kívánjátok tartani az elméteket, vigyázzatok érzelmeitekre minden asszonnyal szemben. 2 Parancsoljatok rájuk, ne érintkezzenek a férfiakkal, hogy ők is megtisztuljanak gondolkodásukban! 3 Mert a velük való állandó társaság, mégha istentelenséget nem is követnek el, számukra gyógyíthatatlan betegség, nekünk pedig pusztítás Beliártól, és örök gyalázat. 4 A paráznaságban ugyanis nincs semmi megfontoltság, semmi istenfélelem sincs benne, de a vágyaiban ott lakik az összes irigykedés. 5 Megmondom nektek, ezek miatt ti irigykedni fogtok Lévi fiaira, próbáltok majd föléjük kerekedni, de ezt sohasem fogjátok elérni. 6 Mert az Isten tart ítéletet felettünk, ti pedig a gonoszok halálával fogtok meghalni. 7 Az Úr ugyanis Lévinek és Júdának adta meg az elsőbbséget, de velük együtt nekem is, meg Dánnak és Józsefnek, hogy a fejedelmek felett álljunk. 8 Éppen ezért megparancsolom nektek, hallgassatok Lévire, mert ő ismeri az Úr törvényét. Az ítéleteket ő mondja ki, és az áldozatokat ő mutatja be egész Izraelért, felkent főpapként az idők végezetéig, amint azt az Úr megmondotta. 9 Megeskettelek benneteket az ég Istenére, hogy mindegyiktek igazságosan fog bánni embertársával, 10 és hogy alázatos szívvel fogtok Lévi elé járulni, hogy megkapjátok szájából az áldást. 11 Ő pedig áldást mond Izraelre és Júdára, mert benne választatott ki az Úr, aki majd uralkodik minden nemzet felett. 12 Hódoljatok az ő magva előtt, mert értünk fog meghalni a látható és láthatatlan küzdelmekben, és a világmindenség királya lesz közöttetek.

VII. 1 Ezeket hagyta meg fiainak Ruben, és meghalt. 2 Koporsóba helyezték őt egészen addig, míg fel nem hozták Egyiptomból. Hebronban temették el, a kettős barlangban, ahova egykoron atyáit helyezték.