CoG

Simeon testamentuma az irigységről

Az irigységről

I. 1 Simeon szavainak hiteles másolata ez, amelyet halála előtt fiainak elmondott, életének százhuszadik esztendejében, és ugyanebben az évben halt meg József is. 2 Elgyengülésének napjaiban összejöttek meglátogatására, ő pedig erőt véve magán, felült, megcsókolta őket és így szólott hozzájuk:

II. 1 Halljátok hát mindazt, amit a szívemben őrizek, hallgassatok hát Simeonra, az atyátokra! 2 Atyánknak Jákobnak második fiaként születtem; anyám, Lia adta nekem a Simeon nevet, mert az Úr meghallgatta könyörgéseit. 3 Roppant erős ember voltam, nem rettentem én vissza semmitől sem, nem féltem semmit elkövetni. 4 A szívem keménnyé lett, májam hajthatatlanná, bensőm könyörtelenné, 5 márpedig a férfias megjelenés a Magasságbelitől adatik az emberek lelkébe és testébe egyaránt. 6 Ebben az időben irigykedtem Józsefre, mivel atyánk mindannyiunknál jobban szerette őt. 7 Az irgalmatlanságig megkeményítettem elmémet ellene, mert a megtévesztés fejedelme elküldte hozzám az irigykedés szellemét, és ez elvakulttá tette az értelmemet, hogy ne úgy közeledjek Józsefhez mint a testvéremhez, és ugyanakkor nem voltam tekintettel még Jákobra, az atyámra sem. 8 Ám az ő Istene és atyáinknak Istene elküldötte angyalát, és kiszabadította őt kezeim közül. 9 Akkor történt ez, mikoron én Szikhembe mentem, hogy kenetet vigyek a pásztoroknak, Ruben pedig Dothaeimbe, hogy a szükséges dolgokat beszerezze számunkra, meg mindazok pótlását, ami elhasználódott. Júda, a testvérünk eladta őt az izmaelitáknak. 10 Mikor megjött Ruben, elszomorodott, és meg akarta menteni őt atyánk miatt. 11 Én pedig megharagudtam Júdára, hogy élve elengedte Józsefet, és öt hónapon keresztül haragudtam reá. 12 Lesújtott reám ezért az Isten, megfosztott karjaim erejétől, így a jobb karom hét napon keresztül félig elszáradttá vált. 13 Akkor megértettem, gyermekeim, hogy mindez József miatt történt velem. Bűnbánatot tartottam és sírva könyörögtem az Úrhoz, hogy tegye újra egészségessé a karomat, akkor én távol tartom magamat minden szennytől, irigységtől és minden esztelenségtől.14 Mert beláttam, hogy olyasvalami után lobbant fel a vágyam, ami gonosz az Úr előtt, meg atyánk, Jákob előtt, Józseffel a testvéremmel kapcsolatban, mivel irigykedtem reá.

III. 1 Éppen ezért óvakodjatok, gyermekeim, a megtévesztés és az irigység lelkétől, 2 mert az irigység uralni tudja az összes emberi gondolatot, nem hagyja az embert sem enni, sem inni, de még azt sem engedi, hogy az valami jót tegyen. 3 Minden esetben irgalmatlanul elbánik azzal, akit irigyel, de a megirigyelt mindenkor virulni fog, az irigykedő pedig elsorvad. 4 Két esztendő minden napján az Úr félelmében sanyargattam lelkemet, és megtudtam akkor, hogy az irigységet csak az Úr félelme tudja elűzni. 5 Aki az Úrhoz menekül, attól elfut a gonosz szellem, és a gondolatai ezzel megkönnyebbednek. 6 Ezek után már ő is együtt érez azokkal, akikre irigykednek, azokat sem ítéli el, akik szeretik őket, és így már az irigység is otthagyja őt.

IV. 1 Atyám érdeklődött felőlem, mivel szomorúnak látott, mire azt mondottam: - A májam fáj. 2 Mert jobban búsultam én, mint ők együttvéve, hiszen én voltam a vétkes József eladásában. 3 Amikor lementünk Egyiptomba, megkötözött engemet, mint egy kémet; elismertem, hogy méltán szenvedek, és ez nem szomorított el. 4 József jó ember volt, az Isten szelleme lakott benne, jószívűségében és könyörületességében nem tartott meg semmi rosszat magában velem szemben, hanem ugyanúgy szeretett engemet is, ahogy a többi testvéremet. 5 Őrizkedjetek tehát, gyermekeim, mindenféle féltékenykedéstől és irigységtől, járjatok a lélek egyszerűségében és a szív jóságában, emlékezvén atyátok testvérére, hogy az Isten nektek is kegyelmet, dicsőséget és áldást adjon a fejetek felett; amint azt az ő esetében láthattátok! 6 Egyetlen napon sem mutatott haragot veletek szemben a most elmondottak miatt, sőt szeretett benneteket úgy, mint saját lelkét vagy fiait, dicsőségre emelt benneteket, gazdaggá tett titeket, és elhalmozott barmokkal meg mindenféle terményekkel. 7 Ezért, gyermekeim, szeressétek minden testvéreteket szívetek jóságából, és távozzon el tőletek az irigykedés szelleme! 8 Ez megkeményíti lelketeket, testeteket lerontja, elmétekben indulatokat támaszt, gondolataitokat véres cselekedetekre buzdítja, és nem engedi, hogy értelmünk az emberek javán fáradozzon, de még az alvástól is megfoszt; így támaszt zavart a lélekben és remegést a testben; 9 mert még álmában is a gonoszság utáni megindultság elemészti őt, a gonosz szellemek zaklatják a lelkét, és gyötrik a testét, és zavartan ébred fel álmából; és így az ilyen, mint gonosz és mérgezett szellem birtokosa mutatkozik meg a többi ember előtt.

V. 1 Mindazonáltal József egész megjelenésében szépséges volt, látásra gyönyörködtető, semmiféle gonoszság nem lakott benne; mert az arcvonásokban kitükröződik a zaklatott szellem. 2 Most tehát, gyermekeim, szíveteket alakítsátok a jó szellemében az Úr színe előtt, egyenesítsétek meg útjaitokat az emberek színe előtt, és így majd kegyelmet fogtok találni Isten és az emberek előtt egyaránt. 3 Vigyázzatok arra, hogy ne váljatok paráznákká, mert minden rossznak szülőanyja a paráznaság, elszakít bennünket az Istentől, és Beliárhoz vezet. 4 Mert megtudtam azt is Énok írásából, hogy fiaitok veletek együtt paráznaságban romlottakká lesznek, és Lévin kardot fogva igazságtalanságot követnek el. 5 De még Lévi közelébe sem tudnak férkőzni, mert az Úr harcát harcolja ő, és győzelmet fog aratni összes seregeitek felett. 6 És számuk kevés lesz, szétszórva Léviben és Júdában is, és nem lesz önállóvá közületek egy sem, ahogyan ezt atyám, Jákob is megjövendölte előre áldásában.

VI. 1 Íme mindent előre megmondtam nektek, legyetek tehát azon, hogy lelketek bűneiből megigazultakká váljatok! 2 Ha elűzitek magatokból az irigységet meg mindenféle nyakasságot, úgy fognak virágozni a csontjaim Izraelben, mint a rózsa, testem pedig mint a liliom Jákobban, illatozásom olyan lesz, mint Libanon illata, az idő végeztéig szentek növekednek ki belőlem, mint a cédrusok, amelyek ágai messzire elnyúlnak. 3 Akkor majd Kánaán magva mind kipusztul, elvész Amálek minden utódja, és elpusztulnak mind a kappadókiaiak, és minden hettita a romlásba jut. 4 Akkor majd a föld kiveti magából Kámot, és az egész pogányság elpusztul. A föld megnyugszik majd mindenféle zavargásoktól, és minden ég alatt dúló háborútól. 5 Ekkor fog majd Széth megdicsőülni, mert az Úr, Izrael hatalmas Istene megjelenik a földön emberi alakban, és megszabadítja benne Ádámot. 6 Ekkor a tévelygés minden szellemét eltaposásra adják, és az emberek uralkodni fognak a gonosz szellemek felett. 7 Akkor majd örvendezésben én is feltámadok, és áldani fogom a Magasságbelit az Ő csodálatos tetteiben, mert az Isten testet ölt magára, együtt étkezik az emberekkel, és megszabadítja az embereket.

VII. 1 Most tehát gyermekeim, hallgassatok Lévire, és végezzétek el a tisztulást Júdában, és ne kerekedjetek fölé ennek a két törzsnek, mert belőlük fog felkelni néktek az Isten szabadítása. 2 Mert Léviből főpapként, Júdából királyként kelti föl az Istent és embert; így fogja ő megszabadítani az összes pogányt és Izrael népét. 3 Ezért mindannyiotoknak meghagyom, de ti is parancsoljátok meg gyermekeiteknek, hogy tartsák meg így ezeket minden nemzedékükben.

VIII. 1 Ezzel befejezte Simeon mindazt, amit csak fiainak meghagyott, és elnyugodott atyáinál százhúsz esztendős korában. 2 Romolhatatlan fából készült koporsóba helyezték, hogy csontjait átvigyék Hebronba. Az egyiptomiak háborúskodása idején titokban vitték el, 3 József csontjait pedig ott őrizték az egyiptomiak, a királyok sírboltjai között. 4. A varázslóik ugyanis megénekelték, hogy József csontjainak átvitelekor egész Egyiptomot sötétség fogja borítani, és igen nagy zavargás lesz majd az egyiptomiak között, mert lámpával sem látják meg még a testvéreiket sem.

IX. 1 Simeon fiai pedig a gyászolás törvényeinek megfelelően elsiratták atyjukat, és ottmaradtak Egyiptomban egészen azon kivonulás idejéig, amely Mózes keze által történt.