CoG


A honlapon található írások ABC sorrendben

 

 

2012 – Sátán apokalipszise

5Mózes 32:38

A „Nika lázongás”

A 120. Jubileum [Táblázat]

A 151. Zsoltár

A 2. Zsoltár

A bárány áldozatáról

A bibliai Genezis visszhangja a kínai írásjelekben

A bibliai kereszténység és az uzsorakamat

A bibliai korszakok és a “korok terve”

A bűn legyőzése

A Church of God és a  Hetednapi Adventisták kapcsolata

A cionizmusról I. – Sion bibliai definíciója

A cionizmusrol II. Az antikrisztusi szellemiségtől az antikrisztusig

A cionizmusról IV. – A szikáriusok, régiek és újak

A demokrácia és a Biblia

A fejfedés kérdése és Krisztus teste

A Galata levél és a törvény megtartása I.

A Galata levél és a törvény megtartása III.

A Galatákhoz írt levél és a törvény megtartása

A Hetednapi Church of God történelme

A hexagram

A hívők gyülekezetének helyzete a világban – szombatnapi üzenet

A hívők szellemi fegyverzete

A honlapról: Szerkesztői közlemény

A hüpösztatosz szó jelentősége

A III. Templom

A Jubileum kérdése

A káldok – Babilon öröksége

A kánaánita szórványnépek - A szinimiták

A kánonról

A kegyelem szügségelenné teszi e az engedelmességet?

A kelták és szkíták Izrael elveszett törzsei?

A keresztény hit és a magántulajdon szentsége

A két Péter

A kínai szombatosok

A kommunizmus sátáni szimbólumai

A konstantini hitvallás

A korai kereszténység álláspontja a halál utáni mennybemenetelről

A kőbe vésett New Age manifestó

A lábmosás szertartásának jelentősége

A mennyei  kárpit meghasadása

A Millennium és az elragadtatás

A Modern kereszténység eltérítése

A negyedik parancsolat szerepe a történelmi szombattartó egyház gyülekezeteiben

A nemzet intézménye

A nemzeti szocializmus okkult háttere

A New Age kihívás (New Age I.)

A New Age ördögi arca -“A Terv” (New Age II.)

A Noahita törvények

A pogány teremtésmítoszok vs. a bibliai teremtéstörténet

A pusztai menedék egyháza

A pusztai menedék egyháza II.

A pusztító utálatosság

A régi és az új kovász

A Sátán zsinagógája I.

A Sátán zsinagógája II.

A szabadkőművesség és a modern protestanizmus kapcsolatai

A szabadkőművesség szerepe a New Age mozgalom kialakulásában

A szellem halhatatlansága?

A szombat az Édentől a Sinaiig

A Tetragrammaton a korai Szeptuagintában

A toleráns liberalizmus vs. intoleráns bibliai kereszténység

A törvény cselekedetei

A törvény és a kegyelem általi üdvösség kapcsolata

A törvény és a kegyelem harmóniája

A törvény ideiglenes elemei

A törvény ideiglenes elemei I.

A választottak, mint Elohim

A Valenin nap

Adalékok Eszter könyvéhez

Ádám és éva az Éden kertjében

Arabok III. A Mahdi

Arimateai József és a brit ősegyház történelme

Az 1260 nap, a 3 ½ év próféciája és a Jelenések fenevadjai

Az 55. Zsoltár - Az Antikrisztus és Isten népének viszonya

Az advent előtti ítélet

Az anticionista zsidóság kerekasztala

Az antikrisztusizmus

Az arabok II. – Az arabok a próféciákban

Az Arbroath-i nyilatkozat

Az asszír Antikrisztus

Az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése

Az elkötelezettség – szombatnapi üzenet

Az Elohim vagy Isteni Tanács

Az engesztelés

Az ENSZ a globalizmus és Izrael

Az evangélium

Az Isten Fia kifejezés jelentősége

Az Isten szövetsége

Az Isten temploma – A szellemi templom

Az Isten teremtésének archéja, mint az Alfa és az Omega

Az Isten uralma

Az Isten Városa

Az ítélet periódusai

Az izraelita nemzeteket beazonsító bibliai jegyek

Az új exodus

Az újhold időpontjának meghatározása

Az újholdak – Feleletek gyakran feltett kérdésekre

Az újholdak jelentősége

Az újjászületés

Az Úvacsora szertartása

Azonos e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással?

Azonos e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással? II. 

Bemerítkezés Jahósua nevére és a Mát. 28:19. 

Benjámin törzse

Beszélgetés a Galatákhoz írt levélről

Bevezető a Nemzetiszocializmus okkult háttere című íráshoz

Bevezető JHVH ünnepeihez

Britannia bibliai vonatkozású történelme

COG történelmi táblázat

Columba

Dán törzse

Dániel 11

Dávid trónja I. - Isten örök szövetsége Dáviddal

Dávid Trónja II. – Júda királyi pálcája

Dávid Trónja III.  Dávid trónjának elplántálása és felépítése

Dávid Trónja IV.  Mellékletek és kiegészítések

Dominionizmus

Edom – Törökország és Közép-Ázsia a próféciákban   

Elám – A nyugati szláv népek eredete és próféciai szerepe

Elám – a nyugati szláv népek és próféciai szerepe  

Előszó a cionizmussal foglalkozó írássorozathoz

Ezékiel 38:39 I.

Ezékiel 38-39 I.

Ezékiel 38-39 II.

Feleletek gyakran feltett kérdésekre: Az Istenség

Fiam vagy te, ma szültelek téged I.  

Fiam vagy te, ma szültelek téged II.

Genealógia Ádámtól II. Erzsébetkirálynőig

Genealógia II. Trójaiak/Habsburgok

Genealógia III. A Trójai/Frank ág

Góg és Magóg az iszlám és a közel-keleti keresztények eszkatalógiájában

Halloween

Hány évet ölel fel egy jubileum?

Héberek, izraeliták, zsidók – a megnevezések tisztázása

Hit és cselekedetek

Hitvallásunk

Hogyan történhet meg az angolszász világ összeomlása egyetlen hónap alatt?

Hóseás 5 – Az izraelita nemzetek elbukása

Illés eljövetele

Ireneusz és Énok könyve

Ismertető az etióp ortodox Tewahido egyházról és kánonjáról

Isten aratási ünnepei

Isten családjának teremtése

Isszakár törzse

Izmael – az arab nép bibliai eredete és próféciai szerepe

Izrael Háza – Az elveszett tíz törzs

Izrael háza – Az elveszett tíz törzs III.

Izrael háza, az elveszett tíz törzs II.

Izrael titka

Jahósua a Messiás, az Isten Fia

Jáván fiai I. – A görögök és latinok

Jáván fiai II. - Thársis és Dodanim

Jáván fiai III. - A jávániták a próféciákban

Jézus és a parázna asszony

Jézus és a Tízparancsolat

Jézus Krisztus Istensége

Jézus Krisztus szolgálati ideje [Táblázat]

JHVH Angyala

Jób és a Tízparancsolat

Josephus leírása a zsidóság három felekezetéről

Josephus lejegyzése Jeruzsálem ostromáról

Júda törzse

Judaizmus vs. cionizmus?

Káin és Ábel

Kezdetben

Khám nemzetségei és a „khámita átok”

Ki fogja megállítani az esőt? – szombatnapi üzenet

Ki volt Jób?

Kicsoda Isten?

Kicsoda Jézus?

Kikhez lett elküldve a 12 apostol?

Kisarjadt-e már a fügefa?

Kolossze 2:16-17

Krisztus követői és a belopódzkodott ideológiák

Lady Liberty

Látogatás az ukrán szombatosoknál

Lázár példázata

Leckék az Exodusból

Luther Márton és a “Sola Scriptura”

Magánjog

Marx és az illuminátusok

Megpróbáltatások és vigasztalódás

Megsokasodnak majd a törvény áthágásai

Melkizedek

Melkizedek és a modern ABC

Melléklet a Babilon öröksége című íráshoz

Melléklet a Dávid Trónja című írássorozathoz

Messiási prófécia a bölcsesség könyvéből

Mi a Szentszellem?

Mi hitelesíti a  házasság intézményét?

Miért nem ünnepeljük a karácsonyt?

MMT írások

Mózes széke és a farizeusok

Mózestől a rabbikig

Naptár 2017

Nefilim

Nem a jó cselekedetek által üdvözülünk

Németország – Asszíria, az Isten haragjának eszköze

Népek múltja, jelene és jövője - bevezető

Nimród

Nimród I. felvezető

Niszán hónapi táblázat

Noé és az özönvíz

Pál apostol és a Tízparancsolat

Peszah

Peszahi receptek

Pogány ünnepek vagy Isten ünnepei -  Melyik?

Pünkösd ünnepe

Rabbinikus tanács Izrael kormánya ellen

Róma 14

Róma 9:5

Salamon és a 666

 

Sátán és a jobbszem eltakarásának jelentősége

Sátán zsinagógája és a születésjog áldásai I.

Sátán zsinagógája vs. a születésjogi nemzetek II.

Sátán zsinagógája vs. a születésjogi nemzetek II.

Sokan vannak az elhívottak de kevesen a választottak

Szent Margit vs. a kelta egyház

Szeptuaginta vs. Maszoretikus írások I. - A szöveghagyományok ütközése

Szombatnapi üzenet/Négyezer éves karácsony?

Testvériség vs. ál-testvériség

Tiszta és tisztátalan állatok listája

Toledoth Jeshu

Tubal 

Zakariás 11.

Zsidó volt e Jézus (Jahósua)?