CoG

Az új exodus

Ez a rövid írás a második exodus körülményeinek bemutatásával foglalkozik. Ez a majdani esemény a hatalmas próféciai jelentősége ellenére egy igen elhanyagolt, és kevésbé megértett biblikus témakör. Isten Egyháza a keresztény világban szinte egyedülálló módon hirdeti Izraelnek és Júdának, a választott nép e két ágra szakadt házának a helyreállítását a Szentföldre, amely a címben szereplő új exodus alkalmával valósul majd meg. Miért ez a szinte egyetemes meghátrálás a témát illetően? Az nyilvánvaló, hogy az üzenet nem népszerű, a "nagy tanítók" ugyanis nem boncolgatják, nem elemezgetik, nem prédikálnak róla, ha pedig mégis kitérnek rá, akkor az ellenkezőjét próbálják bizonyítani annak, amit a Biblia kijelent. Az Izraellel kapcsolatos "helyreállítási próféciák" azért nem népszerűek, mert kikezdik a világi kereszténység egy szinte "szent tehenének" mondható nézetét, nevezetesen azt a feltételezést, miszerint az 1948-ban megalapított cionista Izrael állam létrejötte a bibliai próféciákban említett Izrael helyreállításának beteljesedése volt. A bibliai új exodust bemutató igék nem adnak helyet ennek az értelmezésnek, s a fenti nézetre felépített eszkatalógiai magyarázatok dominókként döntik egymást. Ennek szomorú következményeként a végidők fontos eseményei ismeretlenek maradnak az átlag hívő számára. Magyarán, az előttünk álló próféciák beteljesedését nem ismerik fel, amikor azok bekövetkeznek, mert egy téves menetrend elvárásai szerint nézik a világ eseményeit.  Ez a rövid írás felidéz néhány fontos próféciát, s az olvasóra bízzuk, hogy ítélje meg, mennyire illeszthetők ezek a modern zsidó állam megalakulásának körülményeihez, illetve beteljesedtek-e a szóbanforgó próféciák a zsidó állam létrejöttével? Ezt az írást egyben bevezetőként szánjuk a Jákob nyomorúsága című íráshoz, amely sokkal részletesebben és alaposabban elemzi majd ezt a nagyon fontos bibliai témakört.


 

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 1996, Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei

 Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetõek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu 


 Az eljövendő új exodus

A próféciák rámutatnak, hogy Isten a közeljövőben újra megmenti majd Izrael teljes népét egy nemzeti katasztrófát követő fogságból, olyan csodatételek által, amelyek eltörpítik az egyiptomi szabadulás alkalmával megtörtént csodákat. Ennek az eseménynek a neve az új, vagy második exodus, amelyhez viszonyítva az elsőt csupán egy halvány tipológiai előképnek nevezhetjük.

Amikor Isten megbízta Mózest azzal, hogy vezesse ki népét Egyiptomból, így szólt hozzá:

2Mózes 6:6 Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok JHVH, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel.

Minden keresztény jól ismeri az egyiptomi kivonulás, vagyis az első exodus történetét, gyakran felelevenítve Isten ekkor véghezvitt csodáit, az egyiptomiakra mért csapásait stb. Viszont a több tucatnyi idevágó bibliai prófécia ellenére kevesbé ismert, és még kevésbé értett az a tény, hogy lesz még egy második exodus, amely úgy méreteiben, mint intenzitásában is messze meghaladja majd az elsőt:

Jeremiás 16:14-15 14 De majd eljön az idő - így szól JHVH -, amikor nem azt mondják többé, hogy él JHVH, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, 15 hanem azt, hogy él JHVH, aki fölhoztaIzráelt észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam.

Maga Isten szórta szét a népét, és Ő is fogja majd egybegyűjteni és hazavezetni őket a Szentföldre, de mielőtt ez a jelentős esemény megtörténne, előtte kemény büntetéseket mér rájuk hitetlenségükért és makacs engedetlenségükért. Ez az ítélet és büntetés tehát az új exodus előzménye, így velejárója.

 

A jólétből a fogságba

Mindenképpen tisztában kell lennünk az új exodust megelőző eseményekkel. Milyen okok és körülmények vezetnek arra, hogy ennek az exodusnak meg kell történnie? Talán Ézsaiás alábbi szavai foglalják össze legjobban Izrael házának egyre hanyatló, képmutató és siralmas állapotát:

Ézsaiás 1:3-17 3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!  4 Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle.  5 Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.  6  Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. 7 Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; 8 És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. 9 Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. 10 Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! 11 Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;  12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?  13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. 14 Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni. 15 És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek. 16 Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; 17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

Izrael és Júda egésze – a kevés választott igaz hívő kivételével – eltért Istenüktől, és a kor végéig teljes szellemi vakságra lettek ítélve az igazságot illetően. Isten azonban megígérte, hogy eljön az idő, amikor helyreállítja és korrigálja népét, amikor leveszi szemükről a fátylat. A helyreállítás azonban egy korrekció is, amely egy elképesztő méretű büntetéssorozat keretein belül fog megtörténni. Figyelmeztető üzenetünk részben emiatt talál süket fülekre, hiszen az emberek inkább hallgatnak a mézes-mázos szavakra, mint az életmentő figyelmeztetésre. Izrael makacs engedetlensége miatt hétszeres mértékű büntetést fog elszenvedni, amint meg van írva a 3Mózes 26:18, 24, 28 próféciai jelentőségű verseiben. Szó szerint bibliai versek százai vázolják ezt az eljövendő büntetést, amelyhez hasonlót nem szenvedett el egyetlen nép sem a történelem folyamán (Ez. 5:9; Mát. 24:21), és a jövőben sem lesz hozzá hasonló.

Ez az egyre fokozódóbb intenzitással történő, de korrigáló szándékú büntetés heves éhínséggel kezdődik, amit a járványok, betegségek követnek, majd egy megsemmisítő katonai vereség zár le (Ez. 5:12). Az éhezés pl. olyan mértékű lesz, hogy az izraeliták kannibalizmusra kényszerülnek (5Móz. 28:49-53; Ez. 5:10). Ezekben a csapásokban Izrael népeinek kétharmada elpusztul! A túlélő egyharmad nemzeti fogságba, vagyis az európai "fenevad" birodalmának elnyomása alá kerül (Jer. 8:5-14; 9:1-3). A megsemmisítő katonai vereséget ettől az újjáéledt "fenevad" birodalomtól szenvedik el, ami a legkönyörtelenebb módon nyomja el és pusztítja tovább az izraeliták maradékát. Ezt a világbirodalmat Sátán vezérli és irányítja, aki el akarja pusztítani Isten választottait a föld színéről. A szórványban és a haláltáborokban további milliók pusztulnak majd el:

Ezékiel 5:2-4 2 ... Az utolsó harmadot szórd szélnek, s majd kardot rántok utánuk. 3 De egy keveset végy belőle, és tedd köntösöd szegélyébe. 4 Aztán még ebből is végy el egy keveset, dobd a tűzbe, és égesd el tűzben. Láng fog belőle kicsapni. Akkor mondd meg Izrael egész házának:

A maradék egyharmad egy kevés része lesz túlélő, amely még szintén meg lesz próbálva a tűzben. Vagyis a maradék egyharmadnak is csupán egy kis töredéke fogja túlélni ezt a páratlan méretű népirtást (Ám. 5:1-3; Ézs. 6:11-13; Ez. 5:4,17), amit a Biblia "Jákob nyomorúságának" is nevez (Jer. 30:5-8), és ami egybeesik az igaz keresztények "nagy nyomorúságával" (Mát. 24:21).

Ha konkrét számokban akarjuk kifejezni a pusztulás méretét, akkor még megdöbbentőbbek az adatok. Ma hozzávetőleg négyszázötven és ötszázmillió közé tehető az izraelita származású emberek száma a földön. Izrael alatt természetesen a teljes Izrael házát értjük, beleértve "az elveszett tíz törzs" leszármazottait is, akiknek száma a Biblia szerint annyi, mint égen a csillag (vö. 1Móz. 15:5; 22:17; 24:60; 26:4 és lásd még az Izrael háza - az elveszett tíz törzs című írást). Mire Krisztus visszatér és közbelép a megmentésükért, addigra a legjobb esetben is néhány tízmillió izraelita marad életben, de a várható rosszabb esetben maximum néhány millió (vö. Ézs. 24:6). Tudnunk kell, ez az eljövendő holocaust Isten kezétől van, mint büntetés Izrael népein (Hós. 13:12-13), amit jobb, ha mélyen az emlékezetünkbe vésünk (Ézs. 10:5-6). Természetesen a büntetést végrehajtó nemzeteken is bosszút áll majd Isten, a véghezvitt kegyetlenségükért (Ézs. 10:6 -20).

Az izraelita nemzetek Júda kivételével "keresztény nemzetek", abban a hamis meggyőződésben, hogy az evangélium és kegyelem elvetette a törvény megtartásának szükségét, és látszólagos vallásosságuk elégséges lesz a próba napján. A "bővölködésre" koncentráló, és a bajok előli "elragadtatás" fantáziatanában hívő embereket természetesen felkészületlenül fogják érni a büntetés szörnyűségei. Ezt az általtó, önmegcsaló nézetet vázolja elénk Isten, amikor a büntetés okait elénk tárja:

Ezékiel 5:6-9 6 Fellázadt törvényeim ellen, jobban, mint a nemzetek, és megvetette parancsaimat, jobban, mint a körülötte élő népek. Semmibe vették törvényeimet és nem tartották meg parancsaimat.7 Ezért azt mondja az Úr, az Isten: "Mivel lázadóbbak vagytok, mint a körülöttetek élő népek, mivel nem tartjátok meg parancsaimat és annyira sem tartjátok szem előtt törvényeimet, mint a körülöttetek élő nemzetek, 8 azért ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, én felkelek ellened és végre is hajtom körödben a büntető ítéletet a népek szeme láttára. 9 Iszonyatos tetteid miatt olyan dolgot viszek körödben végbe, amilyet még nem vittem, és soha többé nem viszek végbe.

Ezékiel 5:13-17 13 Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és bosszút állok rajtuk. Akkor majd megtudják, hogy én, JHVH szóltam féltékenységemben, amikor majd kitöltöm rajtuk haragom. 14 Pusztasággá teszlek, gyalázat tárgyává a körülötted lévő népek között, mindenki szeme láttára. 15 Gyalázat és gúny tárgya leszel, elrettentő példa a nemzetek számára, amelyek körülvesznek, amikor végrehajtom rajtad ítéletemet, haraggal, bosszúval és kemény büntetéssel. Én, JHVH mondtam ezt16 Elárasztalak az éhség félelmetes nyilaival a vesztetekre - mert hiszen ezeket pusztulásotokra küldöm -, és éhséget bocsátok rátok, összetöröm a kenyeretek botját. 17 Éhséget és vadállatokat szabadítok rátok, amelyek megfosztanak titeket gyermekeitektől, pestis és vér gázol át rajtad, s kardot fordítok ellened. Én, JHVH mondtam ezt."

Ezékiel 6:11 Így szólt JHVH Adonáj: Csapj tenyeredbe, toppants lábaddal és mondd: Jaj az Izráel háza minden gonosz útálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el;

Ez a próféciasorozat határozottan a végidőkre szól, a teljes Izrael házához, közvetlenül Krisztus visszatérése előtt, amikor az izraelták által gyakorolt modern, langymeleg és antinómian kereszténység is ítélet alá kerül, mivel elfordultak Isten törvényétől! Ugyanakkor a keresztények, akik fellázadnak Isten törvénye ellen, az izraelita népekkel együtt elszenvedik ezeket a csapásokat, amit az ő esetükben a Nagy Nyomorúságként ismerünk. Ahogyan Izrael áltatta magát azzal, hogy az Istennel megkötött szövetség feltételeit át lehet hágni, úgy a langymeleg keresztények is áltatják magukat, amikor a kegyelemre hivatkozva nap-mint nap megrontják a szövetséget, és Jézus vérét tiporják.

 

A szenvedés az Istenhez való visszatérést eredményezi

Isten kijelenti, hogy a túlélő izraeliták emlékezni fognak a próféciai figyelmeztetésekre, felismerik, hogy gonoszságaikért és bálványimádatuk miatt kellett elszenvedniük a nagy nyomorúságot, és megszívlelik a korrigálást, ami az őszinte megtérést jelenti (Ezék. 6:8-10). Emlékezni csak arra tudnak az emberek, amit egyszer hallottak. Hallani viszont csak azoktól lehet, akik ezt kimondják, hangoztatják! Ezt a figyelmeztetést ma egyedül az Isten Egyháza hirdeti, ami önmagáért beszél, és ítélet azok fölött, akik pásztoroknak mondják magukat, de veszedelembe viszik a juhaikat a hazug szavak által. Ahogy az idő halad, Isten felemeli ezt a hangot, egészen a két tanúbizonyság megjelenéséig, akik az igazakat felkészítik Krisztus visszatérésére (lásd az Illés eljövetele és A két tanúbizonyság című írásokat).

Izrael vezető nemzetei, József két törzse, vagyis a Brit Nemzetközösség és az USA angolszász lakosai a jelenlegi vezető gazdasági és politikai helyzetüket hirtelen elvesztve, földönfutó üldözött menekültekké lesznek. A világ nemzetei elképedve, iszonyattal néznek majd erre a teljesen váratlan és hatalmas bukásra (5Móz. 28:37; Ez. 5:14-15). Isten szava rámutat, hogy milyen fokú félelem és bizonytalanság fogja el az egyik napról a másikra elbukott és rabbá lett nép tagjait, amikor még a levelek zizzenésétől is megriadnak:

5Mózes 28:66-67 66 És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. 67 Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! - a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.

3Mózes 26:36 A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe gyávaságot öntök az ő ellenségeiknek földén, és megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elől futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is őket.

Ebből az állandó rettegés és dermesztő halálfélelem állapotából lesznek végül megmentve (Hós. 11:11), akkor, amikor úgy érzik, már minden kilátástalan, és nincs menekülés (Ézs. 49:14). De Isten megóvja az arra szánt maradékot (Ám. 9:9), és csodák véghezvitelével menti meg őket.

 

A szabadítás kezdete

Az antikrisztusi rémuralom tetőpontján, a teljes kilátástalanság csúcsán azonban megszólal a hetedik harsona, és visszatér Krisztus, mint Urak Ura és Királyok Királya (Jel. 17:14),Aki szentjeivel legyőzi a fenevad seregeit. Izrael elenyésző maradéka látni fogja Krisztus visszatérését és fogvatartóik pusztulását, ami az egyiptomi szabadulás mintájára történik meg. Ez az exodus annyiban különbözik az elsőtől, hogy amíg az elsőben egész Izrael egy országban, Egyiptomban volt elnyomva, addig a másodikban szétszórtan élnek a világ nemzetei közt (Ézs. 11:11-12). Ekkor végre elismerik vétkeiket, szövetségszegésüket, és a legmélyebb megtérést mutatva visszatérnek Istenükhöz, Aki ígérete szerint visszavezeti őket hazájukba, erőt és bizalmat öntve beléjük. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy Izrael és Júda háza ezzel az exodussal fog újraegyesülni:

Zakariás 10:6-12 6 Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, JHVH vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. 7 Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vigad szívük JHVHban. 8 Idehívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. 9 Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. 10 Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. 11 Aggódva kelnek át a tengeren, de JHVH megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. 12 Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek - így szól JHVH.

Ekkor teljesedik be a prófécia, miszerint "eggyé lesz téve József fája és Júda fája" (Ez. 37:16-28), azaz évezredek után újraegyesül végre Izrael háza és Júda háza.

 

A hazatérést csodák kísérik, mint egykor

Izrael és Júda maradéka visszatér Jeruzsálembe a föld négy széléről, számtalan országban való szétszórtságból. Isten előkészíti a hazatérők útját, csodák által széles utat biztosít számukra a hazatéréshez (Ézs. 11:16,; 35:8-10; 43:19), ha kell, csodák által távolítja el az akadályokat, bármi legyen az (Ézs. 40:3-5). Amikor másodjára nyújtja ki Isten a kezét népének megmentésére, felelevenednek az egykori exodus bizonyos mozzanatai, csodái is:

Ézsaiás 11:11-12,15 11 Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét JHVH, hogy megvegye népe maradékát, mely megmarad Asszíriában és Egyiptomban, Patrószban, Kúsban és Élámban, Sineárban meg Hamátban és a tenger szigetein. 12 Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről. ... 15 JHVH pedig kiszárítja Egyiptom tengerének öblét. Öklével megfenyegeti az Eufráteszt, forró szelével hét ágra vágja, és saruval is járhatóvá teszi. 16 Olyan útja lesz népe maradékának, az Asszíriában megmaradtaknak, amilyen Izráelnek volt, amikor kijött Egyiptomból.

Ezzel az új exodussal valósul meg Izrael valós, egyetlen és igazi helyreállítása, Izrael háza József házának vezetése alatt ekkor egyesül újra testvérnépükkel, az igaz Júda házával. Izraelből elvesznek a hamis pásztorok, Júdából pedig végleg el lesznek távolítva a hamis zsidók, akik zsidóknak hazudják magukat, de nem azok, hanem Sátán zsinagógája (Jel. 3:9). A nemzet tehát teljes testi, fizikai és szellemi gyógyulásban részesül (Ézs. 35:3-6; Jer. 33:6-7).

 

A második exodus legnagyobb csodája

A helyreállítás tehát nem csupán fizikai lesz, nem pusztán saját hazájukba térnek vissza, hanem szellemileg is visszatérnek Istenükhöz, JHVH-hoz! Ez a szellemi gyógyulás talán a legnagyobb csoda, ami megtörténhet egy emberrel. Tulajdonképpen, még mielőtt hazatérnek, Isten megköti velük az új szövetséget, feleleveníti bennük a törvényt, és végleg eltakarítja közülük a lázadókat:

Ezékiel 20:34-38 34 Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal! 35 Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől-szembe állva törvénykezem veletek. 36 Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek - így szól az én JHVHém, JHVH. 37 Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe38 Megtisztítlak benneteket az ellenem lázadóktól és hitszegőktől; és kivezetem őket abból az országból, amelyben jövevények voltak, de Izráel földjére nem fognak bemenni. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok JHVH!

Ezékiel 36:24-28 24 Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. 25 Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Mindentisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek27 Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. 28 Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.

Ez a szellemi megújulás, a gyógyulás és Isten törvényeihez való visszatérés tehát előfeltétele lesz annak, hogy az izraeliták maradéka egyáltalán hazakerülhessen Izrael földjére. Amíg mindez nem történik meg, addig egyszerűen nem beszélhetünk Izrael helyreállításáról. Ez lényeges, hiszen a jelenlegi zsidó állam sokaknak a helyreállított Izraelt jelenti, mindenidevágó és tiszta bibliai idézet ellenére. Hiszen mikor látták az ateista cionisták szemtől-szembe Istent a népek pusztájában? Valamint elfogadták-e az új szövetséget, megkapták-e az új szívet, s a velejáró szellemi gyógyulást? Amennyiben a válasz nemleges, úgy a jelenlegi közel-keleti Izrael állama nem lehet a helyreállított Izraelnek még csak része sem, nemhogy annak egésze! Mert az Újszövetség megkötésével és hazatérésükkel kiárad Izrael népére a Szent Szellem, elnyerve az ígéreteket (vö. Ez. 11:19-20).  A Bibliában az igaz Izrael helyreállítása, az exodus/hazatérés következetesen a teljes megtérés, és az újszövetség elfogadásával történik meg. Mondhatjuk úgy is, hogy az exodus a világi szellemiségből is kihozza Izraelt, nem csupán a fizikai fogságból.

A hazatérők nem egy kevély, és önmaguk erejében bízó nép lesz, hanem alázatos és szolgálatkész nemzet. A büszkeség helyett alázatosan és fohászkodva követik Istent (Jer. 31:7-9; 50:4-5), ami az igaz megtérés és a Szent Szellem munkájának gyümölcse. Nem lesznek többé olyanok, mint őseik, hanem tiszta szívvel és odaadó akarattal engedelmeskednek az Úrnak.

A megtérés eredményeként Izrael újra nagy lesz, a maroknyi nép tömegekké növekszik (Hós. 1:10), s azzá a nemzetté lesznek, amelynek Isten eleve eltervezte őket.

 

Az egyház feladata

A keresztény hívőknek fontos szerepük van abban, hogy az "őrálló" (Ez. 33:1-9) hangjával figyelmeztessék Izraelt a közelgő veszedelemre, s egyben felkészítsenek egy maradékot, amely az üzenetünk eredményeként méltó lesz majd a menekülésre és hazatérésre. Szerepünk fontosabb, mint valaha is volt, különösen a hamis vagy felhígított evangéliumok, és az álzsidók (Jel. 3:9) aknamunkája miatt.

Jelenleg körülbelül félmilliárd izraelita él a földön, de haszontalan pásztorok pusztítják Isten osztályrészét (Jer. 12:10; 50:6), akik elnyerik méltó büntetésüket (Jer. 22:22; 23:1-2; 25:34-36). Jajj lesz a haszonleső, magukat tápláló pásztoroknak, akik pusztulásba viszik Izraelt (Ez. 34:1-10).

Jákob veszedelme egyben a nagy nyomorúság is, amelyet az egyháznak is el kell szenvednie, ugyanakkor feladatunk része az izraeliták Istenhez való visszahívása az evangéliumon keresztül.

Máté 10:23 Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia."

Igen, az egyház fontos küldetése lesz az igazság hirdetése, és Izrael megtérésre való felszólítása a nagy nyomorúság idején is. Az igazságot meghamisító és törvénytipró pásztorok elmozdítása után az Isten erejében hirdető "jó pásztorok" vezetik majd a nyájat (Jer. 3:15). Ma a hamis pásztorok ahelyett, hogy figyelmeztetnék a nyájat a közelgő veszedelemre, inkább egyféle jóléti kereszténységet hirdetnek, ahol az evilági gyarapodás a cél, s ahol a megpróbáltatások elől el lesznek "ragadva" a hívők. Pedig egyre jobban láthatók már a "születési fájdalmak" jelei, vagyis a nagy nyomorúság gyülekező fekete felhői. A rossz alapokra, hamis elvárásokra épített hit elégtelennek bizonyul majd a próbák idején, és a váratlan események miatt sokan elhidegülnek, majd elesnek a hittől. Krisztus eképpen figyelmeztet bennünket ezekre az időkre:

Máté 24:7-13 7 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8 De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! 9 Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. 10 Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11 Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12 Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. 13 De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Jákob nyomorúsága, az izraeliták büntetése tehát egybeesik a keresztények megpróbáltatásaival. Amikor az Emberfia visszatér, hazavezeti Izraelt az új exodusban a nekik ígért földre. Ugyanekkor, a mindvégig hűen kitartó igaz hívők pedig elnyerik az első feltámadást, ami az ő exodusuk ebből a világból az ő "ígéretföldjükbe", Isten szellemi országába! Ők lesznek majd a túlélő testi Izrael szellemi pásztorai (Jer. 23:3-4) az ezeréves országlásban. Ajkukon lesz majd a híres millenniumi tanítói vers: "Ez az út, ezen járjatok!" (Ézs. 30:21). Azért taníthatnak az Isten országában királyi és papi hatalommal, mert ők már e korban felismerték, hirdették annak az országlásnak a rendjét és törvényeit. De ami még ennél is fontosabb, megtanulták alávetni magukat annak a törvénynek minden ördögi nyomás ellenére.