5Mózes 32:8

 Letölthető Word dokumentum

PDF

A Septuaginta és a maszoretikus szövegek közötti eltérések esetenként más-más olvasatot és értelmet adnak a Biblia bizonyos mondanivalóinak. Ebben az írásban egy ilyen jellegzetes példát szeretnék megvizsgálni, s rámutatni arra, hogy a maszoretikus szövegekben előforduló hibák milyen komplikációkat okozhatnak, és mennyire kihatnak más bibliai szövegrészek (át)értelmezésére is. A szóban forgó igerész az 1Mózes 32:8 verse, aminek a lényegi mondanivalóját maximálisan elhomályosítja a maszoréták szövegváltozata. Hogy miként és mi oknál fogva, azt az alábbiakban taglaljuk.

Az Ap.Csel 7:14-ben István feleleveníti azt az eseményt, amikor Jákob, fiai és azok családjai Egyiptomba költöztek József hívására, s ekkor István az egész izraelita nemzetség számát 75 főre teszi. A maszoretikus fordításokon alapuló protestáns Bibliákban - legyen az az angol King James, vagy a magyar Károli, stb. - az Egyiptomba költöző izraeliták teljes száma 70 főben van megadva úgy az 1Mózes 46:14, mint a 2Mózes 1:5 versekben is. Az LXX pedig mindkét helyen, az 1Mózes 46:14-ben és a 2Mózes 1:5-ben is azt a 75 fős számot adja meg, amit István is említett a Szentírásokat egyébként nagyon jól ismerő hallgatóinak. Zárójelben talán megjegyzendő, hogy a Holt tengeri tekercsek idevonatkozó idézete ugyancsak az LXX-et támogatja.

Ezúttal most nem is arra tenném a hangsúlyt, hogy az István által megadott szám a helyes és magától értetődő, hiszen az akkori világ Bibliája – beleértve zsidóságot és a korai kereszténységet is – a Septuaginta volt, a maszoretikus szöveg csak hosszú évszázadokkal később lett összeállítva a mai formájában. De még csak nem is arra kívánok fokuszálni, hogy a Szent Szellemben tanúvallomást tévő István bizonysága által nyilvánvaló a Septuaginta hitelessége és a maszoréták hibája. Ami engem megragadott az az, hogy ez a maszoréták által tévesen megadott szám további következetlenségeket okozott, ami nagyon negatívan hat ki más bibliai igerészek tartalmi mondanivalójára is, erősen elhomályosítva a lényeget:

5Mózes 32:8 A Felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint. 9 Mert JHVH része az ő népe, Jákób a kimért öröksége. [maszoretikus]

5Mózes 32:8 Amikor a Felséges részt adott a népeknek, amikor szétosztotta Ádám fiait, megszabta határaikat az Isten angyalainak száma szerint. [LXX]

A lényeg a 8. versben van, ami határozottan arra a bábeli nyelvzavart követő eseményre utal, amikor Isten elválasztotta a nyelveket és a nemzeteket egymástól. Az 1Mózes 10-ben 70 nemzetséget láthatunk listázva (Izraelt nem számítva, ami Isten öröksége). A fenti versben a nemzetek elválasztásának a módján van a hangsúly, amit a két verzió teljesen másként határoz meg. A maszoréták változata szerint a nemzetek szám szerinti leosztása „Izrael fiainak száma szerint” lett meghatározva és aszerint is ment végbe. A 70-es számot illetően a maszoréták hivatkozási pontja a már említett 1Mózes 46:27 és 2Mózes 1:5 versek. Más szóval szerintük a 70 nemzetség számát amiatt rendelte el Isten, mert ez volt megadva az izraelita törzsi őscsaládok számaként – legalábbis az ő hibás szövegeikben. Annak logikájára, hogy a pogány népeket miért is kellett volna az izraelita ősnemzetségeknek a száma szerint meghatározni és leosztani, semmi magyarázatot nem kapunk. Nem mellékesen, amikor a nemzetek itt felvázolt elosztása megtörtént, akkor Izrael még nem is létezett. 

Mivel a maszoréták által megadott szám eleve nem pontos - mert Jákob teljes háznépének száma 75 fő volt - így ők valami egyéb ok miatt erőszakolták rá ezt a magyarázatot az 5Mózes 32:8 versére! De mi ez az ok?

Nos, a válasz a Septuaginta szövegének azon soraiban rejlik, amit megváltoztattak: „az Isten angyalainak száma szerint.”

Természetesen jogos a kérdés: Mi kapcsolat áll fent a nemzetek száma és az Isten angyalainak száma között? Nos, nagyon is sok. Úgy az Ószövetség, mint az Újszövetség is Istent az istenek Isteneként mutatja be (v.ö. 5Móz. 10:17; Dán. 2:47, stb. 1Kor. 8:5). Az Isten fiaira, az angyalokra gyakran utal az Írás úgy, mint „elohim”, azaz „istenek”. Az isteni rend és struktúra részéhez tartozik az, hogy Isten uradalmi pozíciókba helyezi szellemi fiait. Ezek a szellemi fejedelemségek nagyon is létező entitások, akiket a pogányok gyakran imádnak az igaz Isten helyett. A szentírás beszél egy „isteni tanácsról”, amelynek az Isten a feje (Zsolt. 82:1). Ez a koncepció ismert volt a korai pogány világban is. Az ugariti mitológiák arról tanúskodnak, hogy az ő pantheonjuk feje egy bizonyos „El” (ő volt a Fő istenség és Felségesként is utaltak rá), akinek 70 fia alistenként funkcionált. A zsoltárokban említett isteni tanács ugyancsak hetven főben van megadva (ennek mintájára alkották meg a Szanhedrint, azaz a földi tanácsot, melyhez egy alaposabb elemzést az

„Elohim, vagy isteni Tanács” című írásunk nyújt). Izrael korai periódusában ez az ismeret „alapnak” számított. A Septuaginta fordítói nagyon jól tudták azt, hogy az 5Mózes 32:8-ban említett Isten fiai (beney ‘elóhim) kifejezés a mennyei szellemlényeket (angyalokat) jelöli, s azért fordították ’angyalnak’ a valamivel későbbi Septuaginta verziókban, hogy egyértelművé tegyék, itt bizonyos, Isten által uradalmi pozíciókba helyezett mennyei szellemlényekről van szó. Ezt a fordítást használták aztán a további olyan igerészekben is, ahol Isten fiairól van szó. (pl. Jób. 1:6; 2:1; 38:7). Így lett a görögben az eredeti huion theou-ból aggelon theou.

A pre-rabbinikus judaizmusból ránk maradt Jásár könyve ugyancsak ezt az „elveszett” ismeretet tükrözi:

Jásher 9:31-32 31 És építették a tornyot és a várost, s tették ezt a dolgot mindennap, sok napon és éven keresztül. 32 És Isten így szólt a hetven hozzá közel álló angyalhoz: Menjünk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy egyik ember ne értse meg a másiknak a nyelvét, és akképpen cselekedtek velük. (az 1887-ben, J.H. Parry & Company által, Salt Lake City, Utah-ban kiadott angol fordítás alapján)

A „közel álló angyalok” az isteni tanács angyalait jelöli. A pre-maszoretikus judaizmus még a helyes álláspontot képviselte.

Egy Pseudo-Jonathan Targuma-ként ismert irat az 5Mózes 32:8-9 verseinek arám nyelvű parafrázisát örökítette meg, ami egyféle átmenet a korai héber szöveghagyományok és a rabbinikus, vagy maszoréta szövegek között. A lényegi mondanivalója ugyanis még határozottan a Septuagintában található szóhasználatot és koncepciót támasztja alá, ugyanakkor kiegészíti azt a maszoréták téves számon alapuló magyarázatával is:

5Mózes 32:8 Amikor a Felséges felosztotta a világot a Noétól származó nemzetek között, az emberek gyermekeinek, és az írásoknak és nyelveknek akkor történt elkülönítésekor, sorsot vetett... Kijelölte a nemzetek határait, Izrael teljes, hetvenfős lélekszámának megfelelően, akik Micraim-ba [Egyiptom] mentek. A Felséges felosztotta a földet a Noétól származó nemzetek között, elválasztotta egymástól az emberek gyermekeinek írását és nyelveit az elosztás időszakában, sorsot vetett a hetven angyal, a nemzetek fejedelmei között, akiknek megbízatása volt a város felülvigyázása már abban az időben is. Meghatározta a nemzetek határait a Micraim-ba levonuló Izrael teljes, hetvenfős száma szerint (Targum Pseudo-Jonathan, J.W. Etheridge angol fordítása alapján, kiemelés hozzáadva).

A későbbiek folyamán azonban elmaradt az eredeti korrekt szövegmagyarázat, s a maszoréták hibás érve vagy magyarázata érvényesült. A két szöveghagyományt elemző szakértők egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy a maszoréták ezeket a „politeizmust érzékeltető szövegrészeket” tudatosan módosították annak érdekében, hogy az Írásokban még véletlenül se legyenek olyan versek, amelyek kikezdhetik Izrael népének abszolút monoteizmusát. Ez a megállapítás helyénvaló, hiszen közismert, hogy a maszoréták ugyan ezen oknál fogva írták át YHVH nevét 134 alkalommal, módosítva azt Adonáj-ra.

Az 5Mózes 32:8 versnek az értelmi megváltoztatása további olyan szövegmódosításokat eredményezett, amiket hozzá kellett igazítani a már eltorzított verzióhoz. Emiatt az 5Mózes 32:43 verse is teljesen mást ad vissza a Septuagintában, mint a maszoretikus írásokban:

Maszoréta:

1Mózes 32:43 Ó dicsérjétek, ti nemzetek, annak népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de megtisztítja népének földjét! 

LXX:

Deuteronomy 32:43 Ti egek, ujjongjatok Vele, Istennek fiai, mind boruljatok elé! Ti népek, ujjongjatok népével, Istennek minden angyalai, öltsétek erejét magatokra!  Mert megtorolja szolgáinak vérét, hasonlóval fizet ellenségeinek. Bosszút áll gyűlölőin, az Úr megtisztítja népének földjét a bűntől.

 

A qumráni tekercsek idevonatkozó idézete (4Qdeut) a Septuagintát követi. Láthatóan a maszoréták következetesen kihagyták azokat az utalásokat, amelyek az angyalok Isteni felhatalmazását, illetve az Általa rájuk ruházott hatalmi pozíciójukat említi.

Utószó:

A kinyilatkoztatott igazságok által belátást nyerhetünk az isteni rend számos „titkába”, s ezeket az információkat nem véletlenül adta meg Isten az Ő népének. Az Isten írásba foglalt igazságainak elferdítése, vagy elhomályosítása egy Szent Szellem ellenes munka, még akkor is, ha azt vallási buzgalomból való „jószándék” vezérli. Ha a vakokra bízzuk a vezetésünket, akkor velük együtt gödörbe esünk. A protestantizmus nagy része éppen azt a szöveghagyományt követi, amelynek egyébként nem titkolt szándéka a keresztény messianizmus elhiteltelenítése. A fentebbiekben tárgyalt példa mellett számos más bibliai igazság lett „átszabva”, s hívőkként felelősségünk ezeket tisztába tenni.

 Nem mellékesen a vitatott idézetek Mózes énekének részét képzik. A szentek, akik legyőzik a fenevadat, énekelni fogják Mózesnek, az Isten szolgájának és a Báránynak az énekét (Jel. 15:3). Nem feltételezhetjük, hogy a kurta verziót fogják énekelni.

 

 


 

 Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

  Copyright © 2015, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldalhttp://www.churchofgod.hu


Kapcsolódó téma:

Septuaginta vs. Mazorettikus írások