CoG

Az 1260 nap, a 3 ½ év próféciája és a Jelenések fenevadjai

Letölthető Word dokumentum

PDF

A legtöbb ember számára komoly gondot okoz megérteni Dániel próféciáinak és a Jelenések könyvének szimbólumait és ebből következően azok üzeneteit is. A különös vadállatok mellett ez a két könyv említést tesz egy 1260 napos, illetve egy három és fél éves időtartamról is, aminek megértése és történelmi kontextusba való helyezése ugyancsak problémát jelent sokaknak. Ebben az írásban elsősorban az ezekkel kapcsolatos igerészekre fogunk alaposabb magyarázatokkal szolgálni. Az itt említett két időperiódust csaknem azonos események jellemezik, amelyeknek azonban létezik - pontosabban létezett - egy 1260 éven át tartó történelmi vonalú megnyilvánulása, valamint lesz még egy “koncentrált”, mindössze három és fél éves időszakba tömörülő, ám messze nagyobb intenzitással végbemenő beteljesedése is. Ezek az adott időszakok pedig a Dániel és a Jelenések könyvének fenevadjaihoz, vagyis a próféciákban bizonyos fenevadakkal jelképezett birodalmak meghatározott uralmi periódusaihoz köthetőek. Ebben az írásban beazonosítjuk a fenevadakat, valamint behatároljuk a számukra meghatározott uralmi periódusok idejét is.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2014, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


Az 1260 nap

A keresztény Szentírás próféciáiban a következő hét alkalommal fordul elő az 1260 év/nap időtartam: 

Dániel 7:25 … [a kis szarv] Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra.

Dániel 12:7  Egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak …!

Jelenések 11:2 … de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.

Jelenések 11:3 Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve”.

Jelenések 12:6 6 az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.

Jelenések 12:14 14 de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve.

Jelenések 15:5 5 És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át;

Ezek az időszakok a maguk kontextusában vonatkozhatnak 1260 évre (ez esetben egy “prófétai nap” egy 360 napból álló bibliai évnek felel meg (v.ö. 5Móz. 14:34 Ez. 4:5-6), illetve vonatkozhatnak egy konkrét, három és fél éves időtartamra is. Az adott időperiódust említő próféciák általában duális jellegűek, vagyis az azokban felvázolt események jellemzőek úgy az 1260 év eseményeire, mint egy adott három és fél éves időszak eseményeire is.

Amikor tehát a nap egy évnek felel meg, akkor az 1260 év egy adott történelmi időszakra utal, míg az ugyancsak 1260 szószerinti napból álló “idő, idők és fél idő” egy három és féléves időkeret eseményeire. Ily módon beszélhetünk dualitásról, ahol az 1260 év egy nagy hamis egyház dominanciájának idejét, a három és fél év pedig az antikrisztusi rémuralom idejét foglalja magában. Más szóval mindaz, ami megtörténik egy 1260 éves történelmi ciklusban, mintegy előképként, az tömörítve és maximalizálva történik meg az antikrisztusi uralom három és fél évében.

Szarnyas oroszlan fenevadDániel könyvének 7. fejezete négy olyan világbirodalmat mutat be, amelyek szerepe meghatározó volt az emberi történelemben. A prófétai leírásokban ezek a hatalmas birodalmak vadállatok formájában vannak ábrázolva. Mivel a Biblia következetesen megmagyarázza a saját szimbólumait, így semmi szükség nincs találgatásokra az állatok jelentése felől: “Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön.” (Dán. 7:17) 

A jelenlegi, saját korunkból nézve az oroszlánnal jelképezett babiloni, a medvével jelképezett méd-perzsa, valamint a négy fejű és négy szárnyú párduccal jelképezett görög birodalmak már réges-régen letűntek, így számunkra csak a bibliai történelem szempontjából érdekesek. Ellentétben a negyedik, a “rettenetes” szörnyeteggel, amit így vázol elénk a próféta:

Dániel 7:7 Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt.

A negyedik, az előzőektől sok tekintetben eltérő vadállat vagy fenevad a római birodalmat jelképezi. Ez már nem egy, a természetben is megtalálható vadállathoz van hasonlítva, hanem egy rettenetes szörnyhöz, mert ez a birodalom teljesen más jellegű, mint a korábbiak. Ez a birodalmi rend ugyanis amellett, hogy erősebb és kegyetlenebb a korábbiaknál, még egy sajátossággal bír: uralma fennmarad egészen a végidőkig, amit a fején lévő tíz szarv jelképez, amit Jézus Krisztus a visszatérésekor fog végleg elpusztítani (Dán. 7:21-22; 26-27). A tíz szarv a római birodalmi rendszer feltámadásait, vagyis a különböző európai erők által megvalósuló időnkénti megújulásait jelképezi az antikrisztus eljöveteléig (v.ö. Dán. 7:24). (Vannak, akik a tíz szarvat tévesen a korabeli római birodalom tíz régiójára korlátozzák, holott a szövegből nyilvánvalóan látható, hogy ezek egymást követő uralmak, amelyeknek működése egészen a kor végéig, Jézus visszajöveteléig fog tartani.) A látomásában a tíz szarv között hirtelen kinőtt még egy szarv:

Dániel 7:8 Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt.

Ennek a többinél kisebb szarvnak, “nagyokat mondó szája volt”, amit egyes fordítások inkább “káromló” szájként fordítanak. Ugyanakkor a tíz szarvból három le lett törve. A kis szarvnak a történelemben való beteljesedését azért fontos pontosan meghatározni, mert ezáltal állapíthatjuk meg 1260 éven át tartó uralmának időszakát.

A fenevad tíz szarva

Az V. században a rettenetes fenevad, a birodalmi Róma keleti és nyugati részekre volt szakadva (a Dániel 2:33 állóképének két lába). A nyugat római területeket ekkor már a germán törzsek dominálták. Az utolsó nyugat római császár, Romulus Agustulus 476-ban lett eltávolítva a trónról, ezzel a fenevad halálos sebet kapott. Ezt követően Itália első királya a germán herulokat uraló Odoacer lett, s ezzel az eseménnyel megkezdődött a “tíz szarv” vagyis a birodalom adott királyok által uralt meg-megújulásának időszaka. Odoacer egy ideig szoros érdekszövetségben állt a kelet-római Bizánc császárával, Zénóval. Csakhogy Odoacer és a germán törzsek (vandálok, herulok, gótok) az ariánus kereszténységet követték, és így a nyugati katolikus püspökök működése egy ariánus király alá volt rendelve.

493-ban a keleti gótok Theodoric vezetésével legyőzték Odoacert és Theodoric lett Itália második királya. Ám Theodorik és a gótok szintén az ariánus kereszténység hívei voltak, így érthető módon a katolikus dominancia nem valósulhatott meg a keleti gót uralom alatt sem. A gótok még I. János pápát is bebörtönözték, aki Ravennában, rabságban halt meg i.sz. 526-ban. Viszont a sokéves felfordulás és háborúskodás után, Theodoric uralma egy bizonyos fokú megnyugvást és békét biztosított Itáliában. E két ariánus királyság mellett volt még egy harmadik, jelentős ariánus királyság; a Karthágót uraló vandáloké, akik kontrol alatt tartották a Mediterrán partvidék egy jelentős részét, és így szintén útjában álltak a katolikus hegemóniának. Fontos tényező, hogy ezek a germán törzsek csodálták a római rendszert, annak államszervezetét és különösen a militarizmusát. A herulok, a vandálok és a gótok birodalma egy az egyben a római mintát követte. Nem csak a római birodalom területeit uralták, de megtartották annak adminisztrációs rendszerét és intézményeit is, így a római fenevad szarvakkal ábrázolt részét képezték. Egyedül az ariánus hitük különböztette meg őket a későbbiekben létrejött szarvaktól, vagyis a római rendszer további megújulásaitól. A “kis szarv” dominanciája azonban meg lett jövendölve, és ahhoz, hogy Rómában megvalósuljon a katolikus, trinitárius egyeduralom, először meg kellett semmisíteni ezeket az ariánus királyságokat! Ez a történelmi feladat a kelet római birodalom császárára, Justiniánusra várt.

Az 1260 év Justiniánus császár végrehajtási törvényrendeletével vette kezdetét

JustinianusA katolikus Justiniánus (i.sz. 527-565), a kelet-római, vagy bizánci birodalom császára a Nika lázadást követően helyre kívánta állítani az egykori Róma teljes birodalmi dicsőségét, s ennek érdekében mihamarabb véget kívánt vetni a vallási megosztottságnak. Céljainak eléréséhez a vallási tolerancia nem volt járható út, ezért feladatának érezte azt, hogy a vallást egy központból kell uralni és irányítani, méghozzá rendkívül szigorúan és kemény kézzel. Ennek megfelelően 533-ban kiadott egy dekrétumot, ami szerint “minden szent egyház feje” az Róma mindenkori katolikus püspöke kell legyen. A következő évben a neves hadvezér, Belisárius (Belizár) vezetése alatt megindította a bizánci seregeket az ariánus királyságok ellen.

Belisárius 534-ben a tricamarumi csatában legyőzte a vandálok seregét és ezzel gyorsan véget vetett az észak-afrikai ariánus erőbázisnak. Ezután seregeivel megindult a keleti gótok itáliai királysága ellen, aminek a teljes felszámolása már hosszabb időbe tellett, de 538-ban a nyugat-római területek nagy része “felszabadult” az ariánus uralom alól. A gótok Totilla király vezetésével a következő évtizedben megkísérelték ugyan Itália visszafoglalását, de 561-ben végleges vereséget szenvedtek. Sikeresen megtörtént Justiniánus birodalmi helyreállítása, aminek szerves része lett az általa megújított Római Törvénykód, amit 538-tól alkalmazni kezdtek. A dekrétum szerint Róma minden “szellemi igazság” legfőbb birtokos hatalma, és ennek megfelelően jogában áll az eretnekek üldözése, felszámolása, illetve megbüntetése. A pápa mintegy Róma birodalmi trónjára ült, a katolicizmus a birodalmat összefogandó szellemi ragasztóelemmé vált. A katolikus pápa és a püspökök innentől korlátlan uralmat élvezhettek, felszabadulva a világi uralkodók irányítása és fennhatósága alól. A Vatikán birodalommá vált a birodalomban. Ugyanis korábban a császárok hívtak össze zsinatokat, ők adtak ki vallási rendeleteket, 538-tól kezdődően azonban a pápai hatalom, ha nem is korlátlanul, de függetlenné vált a világi hatalomtól! Innentől kezdve a dekrétumnak megfelelően módjukban és hatalmukban állt az általuk eretneknek tartott hitelvekhez, mozgalmakhoz vagy nézetekhez ragaszkodó keresztények üldözése a civil és katonai karhatalmak közvetlen irányításán keresztül. Miután az ariánus “szarvak ki lettek tépve”, a kis szarv színre lépett a maga “nagyokat mondó szájával”. Ezzel vette kezdetét a “sötét középkor”, és ezzel megkezdődött az 1260 év, amikor is az Isten igaz egyháza a “pusztába” kényszerült. Itt azonban röviden ki kell térünk a történelmi háttérre is.

Az ariánus trinitárius háborúk

Daniel 7:19-22 19 Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek: roppant ijesztő volt, vasfogai és rézkarmai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. 20 Tíz szarv volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, három pedig letört előtte.

A nyugat római területeket elözönlő germán népek ugyan a római birodalom mintájára uralkodtak, s annak az adminisztrációs rendszerét alkalmazták, viszont a vallás tekintetében eltértek a latinoktól. A germánok ugyanis a gyakorlatiasabb, a hétköznapi életet is jobban meghatározó és a mások hite iránt viszonylag toleránsabb ariánus kereszténységet választották. Ez pedig meghatározta az uralmuk arculatát is. Az ariánusok ugyanis az általuk uralt területeken nem üldözték a katolikusokat (noha az agresszív működésüket érthető okoknál fogva korlátozták), és nem üldözték a zsidókat és pogányokat sem. Mindemellett az ariánusok nem voltak az erőszakos hittérítés hívei sem. Tisztában voltak azzal, hogy Istené az elhívás, és mindenki számára biztosították a lelkiismereti szabadságot. A kétféle kereszténység közötti különbségeket talán az alábbi párbeszéd példázza a legjobban.

Aiglan, ariánus püspöktől:

“Habár mi nem hisszük azokat a dolgokat, amelyeket ti hisztek, ám mi nem mondunk azok felől semmi rosszat, mert hiszen az ebben vagy abban való hitet nem lehet bűnként felróni. 

Toursi Gergely, katolikus püspök válasza:

"Te a pogányok védelmezője vagy, és az eretnekek bajnoka, mert megfertőzöd az Egyház dogmáit és engedélyezed a pogányok förtelmes vallásgyakorlatait.”

Forrás: Historia Francorum, V, 43, McKenna (Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic Kingdom).

Az egy igaz Istenben hívő [még ha inkább csak névlegesen is] és annak az Istennek a törvényeinek megfelelni kívánó társadalom nem a legmegfelelőbb eszköz a sátáni célok megvalósítására. Azt semmiképpen nem állíthatjuk, hogy az ariánusok egészében az igaz bibliai hitet, vagy egyházat képviselték - hiszen ugyanúgy a fenevad szarvainak a részét képezték, mint az őket követő trinitaristák - és nyilvánvaló módon nagyon is evilági módszerekkel harcoltak. Azt viszont kimondhatjuk, hogy a két adott választás közül mindenképpen ez volt a bibliailag hitelesebbnek mondható vallás, és éppen ezért kellett a három ariánus királyságot kigyomlálni. A fenevadnak minden tekintetben meg kellett felelni az elvárásoknak: kegyetlennek, intoleránsnak kell lennie, ami vasfogaival mindent felfal és lábaival széttiporja a maradékot. Ennek a hatékonyabb és sokkal megfelelőbb megvalósítására pedig ott volt a “kis szarv”-hoz méltó alternatíva: a háromsághívő, egy központból, egy pápa által irányított “egyetemes” egyház. A katolicizmus babiloni misztériumokra alapozó hite és üres rítusokban, babonákban kimerülő gyakorlatai, a világi, politikai hatalmakkal való összefonódása, a hívek megosztottsága (a bennfentes klérus és a laikusok táborára) egy olyan intoleráns vallást eredményezett, amely sokkal inkább megfelelt a római birodalom feltámadásaival szorosan együttműködő “káromló kis szarv”, illetve a “Nagy Parázna” egyház szerepének betöltésére. Az ariánusok Rómából való kiűzése után:

“Vigilius, Belisarius katonai védelme alatt (i.sz. 538-ban), elfoglalta a pápai széket.” – History of the Christian Church, 3. köt. 327. o.

Az ariánus-trinitárius háborúk egy évszázadon át folytak, s a trinitáriusok győzelmével értek véget. A kis szarv uralomra került és innentől szisztematikusan üldözni kezdte az Isten igaz szentjeit, megváltoztatta az isteni rendet, és ezt a hatalmat gyakorolta 1260 éven át.

Archibald Bower, skót történész az alábbiakban foglalta össze a Justiniánus-i dekrétum hatását:

Az általa [Justiniánus] kiadott rendelet egy hit által és alatt kívánt egységesíteni minden embert, legyen az zsidó, pogány vagy keresztény, s mindazok, akik három hónapon belül nem vették fel a katolikus hitet, hírhedtekké lettek nyilvánítva [meg lettek bélyegezve], s mint ilyenek, minden munkalehetőségtől meg lettek fosztva, úgy civilként, mint katonaként, megvonták tőlük a végrendelkezés jogát, vagyonukat elkobozták, legyen az birtok, vagy érték. Ezek nyomatékos érvek voltak a katolikus hit felvételére; de ennek ellenére sokan ellenálltak annak; s mindazok ellen, akik ezt tették, a legnagyobb szigorral alkalmazták a császári rendeletet. Nagyon sok embert feleségestül és gyerekestül elüldöztek az otthonukból, s ezek csak azt tudták magukkal vinni, amit esetleg magukon elrejthettek, hogy abból fenntartsák magukat; de megfosztották őket még e kevéstől is. - History of the Popes, I. köt. 334. o. és lásd még Gibbon’s Decline and the Fall of Rome, 47. fej. 616-617. o.

A birodalom és az egyház “szentségtelen” frigye

Figyelemben kell tartani, hogy a kis szarv, vagyis a katolikus egyház ugyanúgy a római fenevadból nőtte ki magát, mint a korábbi, politikai és katonai hatalmat gyakorló szarvai. A kis szarv tehát sosem volt az igaz egyház időközben “elkorcsosult” változata, hanem mindig is a sátáni hatalomgyakorlás evilági eszköze. A fenevad tíz szarva az állam és egyház összefonódásából álló, egymást követő, római mintájú birodalmi struktúrát jelenti, ahol a kis szarv nagyokat mondó szája diktált a világi hatalmaknak. A három, erre “használhatatlan” ariánus királyság legyőzése után, a justiniánusi dekrétum szigorúan meghatározott törvényes keretek közé szorította azt, hogy mit hihet egy ember és miként gyakorolhatja a hitét! “Még az alapvető állampolgári jogok is csak az “ortodoxia” [katolicizmus] híveit illették meg. Egy “hitetlen” még birtokot sem örökölhetett és nem vádolhatott meg a törvény előtt egy “ortodox” hívőt. Máglyahalál volt a büntetése azoknak, akik [pl.] manicheusoknak vallották magukat.” (Thomas Fitzgerald, “Justinian the Great”, 110. o.). Ekként teljesedtek be az alábbi igék szavai:

Dániel 7:20-22 20 Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél. 21 Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, 22 míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a Felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot.

Dániel 7:25 Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra.

Jelenések 13:5 És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át;

Más szóval kezdetét vette a katolikus egyház és az állam teljes összefonódásából álló birodalmi felépítés, és vele a nem katolikus “eretnekek” szisztematikus üldöztetése. Legelőször a rivális ariánusokkal számoltak le végleg. Ma az egykori ariánus dogmatika szinte teljesen ismeretlen, ugyanis a katolikusok minden írásukat elégették vagy más módon megsemmisítették. Néhány idézettől eltekintve mindaz, amit ma az ariánusokról tudunk, a katolikusok kezéből származik, így nem igazán tekinthető hiteles forrásnak. Mindenesetre az egy Istenben való hitet és a háromságtan tagadását a mai napig a legádázabb ellenségnek és a legpusztítandóbb eretnekségnek minősítik. A később hírhedté vált inkvizíció intézménye pedig sokkal szervezettebbé és hatékonyabbá tette az “eretnekek” üldözését.

Érdekes tény, hogy a pápákra is ráruházott titulus a “Pontifex Maximus” eredetileg a napimádó kultuszok főpapjainak a címe volt. Augustus császárral kezdődően a római császárok kisajátították ezt a címet, mivel napisteneknek nyilvánították magukat. A ’pontifex’ hídépítőt jelent, a ’maximus’ jelentése pedig “a legnagyobb”. Ez a pogány főpapi titulus aztán a pápák titulusává vált, akik egyesítették a vallási és civil hatalmat.

Számtalan forrást idézhetnénk az 1260 éves pápai hatalomról, az általa uralt kereszténység természetéről, a kínzókamrákról, a máglyán való égetésekről, de ezekre itt a terjedelem miatt nem térünk ki. Az alábbi rövid szemelvény szellemiségét azonban fontosnak tarjuk kiemelni:

IX. Pius pápa (1846-1878) a következő sokatmondó bizonyságtételt tette a pápai hatalomgyakorlás és az azzal kapcsolatos katolikus hozzáállás felől:  

“A katolikus egyház, amit a mi Urunk Jézus Krisztus alapított meg és intézményesített az emberek örök üdvösségének érdekében, az isteni rendeltetésénél fogva egy tökéletes társadalmat formált meg. Ehhez mérten olyan szabadságot kell élveznie, amely szent küldetése kivitelezésének érdekében nem rendelhető alá semmiféle civil hatalomnak.

Ahhoz pedig, hogy szabadon tevékenykedhessen - amint az jár is neki - mindenkor szüksége volt olyan segítségre, ami megfelelő módon asszisztált neki a kor állapotához és szükségeihez mérten. Az isteni gondviselés különös határozatánál fogva a római birodalom elbukásával és királyságokra való szakadásával a római pápának, akit Krisztus helyezett az egész egyház fejévé és központjává, szükségessé vált szert tenni a civil hatalom gyakorlására.

Bizonyos, hogy magának az Istennek a legbölcsebb határozata szerint történt az, hogy a népek tömegei és az evilági uralkodók között a Szuverén Pápa olyan politikai szabadságot élvezett, ami szükséges volt szellemi hivatalának, erejének és a népek felett való törvénykezési joghatóságának gyakorlásához.” – IX. Pius Apostoli Levele Cum Catholica Ecclesia, 1860, március 26.

Forrás: Papal Teachings: The Church, a Solsemes-i benediktiánus papok által összeválogatott pápai tanítások,  fordította; Mother E. O'Gorman, R.S.C.J., Manhattanville College of the Sacred Heart, St. Paul Editions, Boston, © 1980, 1962 by Daughters of St. Paul, Library of Congress catalog card number 62-12454, par. #225,  160 oldal.

“… A korlátlan földi hatalom gyakorlásához való jog szerves része volt az Egyháznak, s ezzel a mennyei meglapítója ruházta fel. Ez érvényesült de facto több mint ezerkétszáz éven át, és bírta azt de jure a természetes isteni törvénynek megfelelően a kereszténység kezdete óta…”

Forrás: The Victories of Rome and the Temporal Monarchy of the Church, 5th edition, By Kenelm Digby Best, London, 1906,  old. XII.

“A keresztény birodalmak, keresztény monarchiák szövetsége tartotta fenn a világon a békét és a rendet attól az órától kezdődően ez idáig. Azt, amit mi keresztény világnak nevezünk, vagyis a keresztény nemzetek nagy családját a keresztény emberekkel, akik szervezetten, szorosan összehangolva éltek az uralkodóikkal, a törvényszékeikkel, a nemzetközi törvények által, szerződések, megállapodások, diplomácia és hasonlók által, ami egy szoros kötelékkel összetartott testületté tette azt – s ez nem szolgál mást, mint a világ biztonságát, a káosz, zavargások és törvénytelenség ellen. Az pedig, hogy ez a gyümölcsöző keresztény európai civilizáció valami ezerkétszáz éven át fenntartotta a békét és folyamatosságot, egyedül a régen megalapított és maradandóan fennálló Róma nagy birodalmi rendjének, elveinek, felszentelt hatalmának és erejének köszönhető, s mint azt mondtam, annak a sónak, ami a mennyből hinttetett alá, és folytatódott a legfőbb pápa személyében, és annak a keresztény civilizációnak, aminek ő volt a megalkotója.”   [127 oldal]

Forrás: Henry Edward Manning (Westminster főpüspöke 1865, kardinálisa 1875)  The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, második kiadás, 1862 , London by Burns & Lambert, 17 &18 Portman Street. (Online at Google Books)

A kis szarv 1260 éven át tartó ámokfutását jól megőrizte a katolikus Európa véres történelme.

Az 1260 év 1798-ban járt le - A pápai hatalom megtörése

Amennyiben az 1260 évet i.sz. 538-tól számítjuk, akkor annak a vége 1798-ra esik. Akik kötődésüknél fogva támadják, vagy vitatják az időperiódus kezdeti dátumát, azok szerint semmi idevonatkozó jelentős esemény nem történt meg az azt lezáró évben. Márpedig bárhogyan is szeretnék elvitatni, egy nagyon idevágó és nagyon fontos dolog igenis megtörtént: ugyanis pontosan ebben az évben Louis Berthier francia tábornok Napóleon utasítására fogságba ejtette a pápát! Ennek körülményei ugyancsak fontosak. Napóleonnak, illetve a Nagy Francia forradalom szülte köztársaságnak létérdeke volt az, hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek a pápai hatalomnak. Amikor a pápa valamivel korábban súlyosan megbetegedett, Napóleon parancsba adta, hogy a pápa halálának esetén semmiképpen sem engedélyezhető egy új pápa beiktatása, a pápai hivatalnak meg kell szűnnie! Csakhogy a pápa felépült és nem maradt más választás, mint a katonai fellépés. Erre kedvező alkalmat biztosított az, hogy Rómában egy lázongás folytán megölték a francia Duphot tábornokot. Ennek indokán Berthier tábornok utasítást kapott arra, hogy foglalja el Rómát és üldözze el a pápát és a kardinálisokat onnan. Napóleon a spanyol királynak kívánta adni Rómát, amennyiben az elismeri a napóleoni francia köztársaságot, ám ez az egyezség nem vált valóra. 1798. februárjában Berthier serege erőltetett menetelés után elérte Rómát, ahol kikiáltotta a köztársaságot és fogságba vitte három kivétellel az összes kardinálist, valamint magát az idős VI. Pius pápát is. A pápa 18 hónappal később meg is halt a francia Velence városának erődjében. Ezzel megszűnt a pápai hatalom és a dekrétumaik nyomatéka. Habár új pápát választottak, annak már nem volt meg a korábbi hatalma. Hivatalosan a Pápai Államok a római köztársaság részévé váltak, amely „állandó szövetségben állt” Franciaországgal. Róma tényleges ura a francia tábornok volt. A templomokat, kápolnákat csupaszra fosztották, a műkincseket pedig elszállították. A klérus minden birtoka államosítva lett. A justiniánusi dekrétumot felváltotta a napóleoni dekrétum, ami lefektette azt, hogy az általuk korábban élvezett hatalom nem kerülhet vissza a pápák kezébe.

A pápai hatalom megtörése nem váltott ki különösebb ellenállást az átlagemberben, ami érhető is annak a módszeresen kegyetlen és gőgös zsarnokságnak a fényében, amit a Vatikán a „kereszténység” fölött oly hosszú időn át gyakorolt. Sokak, különösen a protestáns világban pedig egyenesen nyílt örömmel ünnepelték ennek a „bálványimádó” rendnek az eltávolítását, még azzal együtt is, hogy ez tulajdonképpen egy istentelen rendszer győzelmét jelentette! Franciaországban 1798. március 14–én egy hivatalos gyászünnepet rendeztek az „Ősök Kertjében” a pápaság „eltemetésének” alkalmából. Maga a katolicizmus természetesen nem szűnt meg, de a pápaság intézménye határozottan elvesztette a világi erők fölötti hatalmát. 

Úgy az „egyházi”, mint a szekuláris történelem is tisztában van ennek az eseménynek a jelentőségével. Érdekes módon a szekuláris beállítottságú “tudományos” történelmi források az 1260 éves időkeretet a bibliai próféciák teljes ismerete nélkül, vagy azok mellőzésével, de a tények fényében pontosan azonosítják be:

„1798-ban Berthier generális bevonult Rómába, ahol megszüntette a pápai kormányzatot és helyébe egy világi kormányzatot helyezett el.” – Encyclopedia Britannica 1941-es kiadás.

„. . . Röviddel ezután Berthier diadalmasan bevonult Rómába; ennek alkalmával a fővárosban elültettek egy ‘szabadságfát’ … s kihirdették a szabad és független [római] köztársaság megalakulását, francia katonai védelem alatt. Létrehoztak egy ideiglenes, a független nép által létrehozott kormányt; a pápa minden földi hatalmát megszüntették, aki ezentúl nem tevékenykedhetett semmilyen funkcióban.”- John Adolphus, The History of France, Vol. 2 (London: George Kearsley, 1803), pp. 364, 365.

„Az Örök Város nem mondhatta magáénak többé a pápát; a püspök [pápa] egy idegen országban, fogságban haldokolt; és megszületett egy dekrétum, miszerint nem választhatnak mást helyette.” -- George Trevor, Rome: From the Fall of the Western Empire (London: The Religious Tract Society, 1868), pp. 439, 440.

„Nem csoda hát, hogy fél Európa úgy tartotta, hogy Napóleon vétója maradandó lesz, s ezzel a pápával megszűnik a pápai hivatal.” - Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," in Lectures on the History of Religions, Vol. 3, [lecture 24, p. 1] (London: Catholic Truth Society, 1910).

Róma egy, a pápák uralta kormányzat volt valami 1200 éven át. - Complete Works of the Most Rev. John Hughes, Archbishop of New York, 1866, 2. kötet 778. o.) (a)

Napóleon törvénykódja megfosztotta a pápát annak a világi hatalomnak a gyakorlásától, amit a justiniánusi törvénykód biztosított a számára: “Következetesen felszámoltatik minden földi hatalom, amit a régi pápai kormányzat gyakorolt, s többé nem tölthet be semmi ilyen funkciót.” Ezzel valóban hatályon kívül lett helyezve az 1260 éven át működő justiniánusi dekrétum, és egy teljesen új korszak vette kezdetét. A katolikus egyház, ami hosszú időn át a monarchiák és az arisztokrácia által gyakorolta a hatalmát, a szekularizáció által kénytelen volt háttérbe szorulni. Az egyház elvesztette a hatáskörét az iskolák, illetve az oktatás irányítása felett is, amit az állam vett át.

Az már korábban is előfordult a történelem folyamán, hogy a pápa összetűzésbe került a világi hatalom vezetőivel, de hatalmát eddig sosem nem vesztette el. Napóleon volt annyira bölcs, hogy nem kezdte ki magát a katolikus vallást - a kor erre még nem érett meg - így nem volt szándékában magát az egyházat felszámolni, csupán a klerikális hatalmat kívánta eltörölni. Ezt hatékonyan meg is tette. Ugyanakkor a próféciák határozottan kijelentik, hogy ez a hatalomvesztés ekkor csupán ideiglenes volt, és a közeljövőben újra megvalósul majd a trón és az oltár frigye az antikrisztusi uralom alatt. Ez alkalommal már csak egy rövid időre, mindössze három és fél évre, azaz szó szerint értelmezett 1260 napra nyeri vissza hatalmát. Ekkor azonban az általa véghezviendő üldöztetések intenzitása messze meghaladja azt, amit az 1260 éves periódus alatt produkáltak.

A bibliai próféciák mélyebb megértésének érdekében alaposabb elemzést érdemel az is, hogy ki vagy mi által dőlt meg a “kis szarv” hatalma. A Nagy Francia Forradalom, illetve az abból fakadó napóleoni háborúk (1792-1815) több mint negyed évszázada a világ és a bibliai történelem legnagyobb eseményei közé sorolandók. A forradalom és a háborúk addig soha nem látott emberáldozatot, valami három és félmillió ember éltét követelték (ez volt eddig a harmadik legvéresebb háború a két világháború után). A forradalom megszüntette a korábbi Európa rendjét, hozzájárult a monarchiák felszámolásához, a Vatikán addig korlátlan erejének megtöréséhez és egy teljesen új hatalmi rendszert eredményezett. Nem túlzunk, ha kategorikusan kijelentjük: a ma oly sokat emlegetett “Új Világrend” alapjai ekkor lettek lefektetve. De kik által?

Luciferiánusok vs. hamis kereszténység

Bizonyos bibliamagyarázatokban magát Napóleont jelölik meg, mint a pápai hatalom megszüntetőjét. Ez azonban egy erősen felületes nézet vagy megállapítás, ami nagyon leegyszerűsíti, illetve elködösíti a folyamatok valós lényegét. Habár valóban a magát császárrá kinevező Napóleon volt ennek a kivitelezője, de figyelembe kell venni, hogy ő minden tekintetben a „Nagy Francia Forradalom” gyermeke, vagy ha úgy tetszik, szüleménye volt. A Nagy Francia Forradalom forgatókönyve pedig a nem sokkal korábban színre és működésbe lépő luciferiánus titkos társaság, az illuminátus rend által volt megtervezve, majd kivitelezve! A törvényszegés titkos bűne a Sátán zsinagógája által manifesztálódott, ha ekkor még csak az előtípus szintjén is. A Sátán zsinagógája a nyílt luciferianizmust célul tűző, és annak eljövetelén munkálkodó háttérhatalmi elit. Az általuk irányított titkos társaságok hálózatai, rendjei és tervei is mind ennek a szellemében működtek. Röviden szólva, Sátán és kiszolgálói, a luciferiánus háttérerők megkezdték a végidők eseményeinek előkészítését, amihez ideiglenesen meg kellett törni a hamis kereszténységet reprezentáló pápai hatalmat.

Hogy miért állt Sátán szolgálóinak érdekében elpusztítani uruknak mindaddig leghatékonyabban működő megtévesztő szervét vagy eszközét, a parázna egyházat? Ennek egyetlen magyarázata a sátáni terv végső fázisának célkitűzése.

Tudjuk, a katolikus egyház a Szentírásra, annak Istenére és Jézus Krisztusra hivatkozva gyakorolta teljhatalmát és követelte meg egy hamis, háromságban megnyilvánuló istenkép elfogadását. Ugyancsak a Bibliára hivatkozva tartott fenn egy aposztata, törvényszegő vallásrendet 1260 éven át a civil birodalmak kardja által. Röviden, egy hamis kereszténységet produkált, mialatt az igaz kereszténység képviselői „a pusztába” szorultak. Viszont - s ez a lényeg! - névlegesen ugyan, de mégiscsak az igaz Istenre, az Általa átadott Szentírásokra és Jézus Krisztus tanításaira hivatkoztak, s híveik milliói saját értelmük szerint Istent imádták, még ha Őáltala teljesen elfogadhatatlan módon is.

Márpedig Sátán nem megtévesztett istenimádókat akar, hanem tudatosan őt választó, és a választásuk súlyát felvállaló, elkötelezett, „igaz” luciferiánus híveket. Magának kívánja azt, ami egyedül csak Istennek jár. Az egyértelmű, hogy Sátán sikeresen elterelte, megtévesztette az emberek nagy részét a hamis keresztény egyház formulával, s hosszú időn át nagyon hatékonyan használta ezt az eszközét. De mivel az ő végső célja nem az, hogy az emberek Istent hamisan imádják, hanem az, hogy ő legyen az imádatuk tárgya Isten helyett, ennek megvalósításához ez az eszköz már nem volt megfelelő. Ha egy ember meg van tévesztve, s ezáltal nem ismeri fel az igazságot, nem tapasztalja meg Istent, s nem is követheti Őt az elvárt módon, attól még nem lesz automatikusan elkötelezett luciferiánus. Amikor a Sátán megkísértette Jézust, jól tudta, hogy őt nem fogja tudni egykönnyen megtéveszteni Istennel kapcsolatban, így két rövid próbakérdés után kertelés nélkül kimondta akaratának lényegét: „Imádj engem!” Kissé előre kell ugornunk, de tudnunk kell, hogy az antikrisztusi uralom kezdetén újra helyre fog állni a fenevad birodalma, amikor megnyilvánul a nagy parázna és az állam összefonódásából álló fej. Ez a fenevad megtéveszti az egész világot, majd három és fél éven át üldözi és pusztítja az Isten szentjeit. A végén azonban a fenevad a parázna ellen fordul és elpusztítja, felperzseli azt, vagyis újra, ám akkor már sokkal tömörebben és intenzívebben fog megtörténni az, ami megtörtént 1260 éven át. Ahogy az 1260 év lezáródásával a parázna hatalma megtört a fenevad által, úgy az utolsó neki megadatott három és fél év lezárulásakor is a fenevad fogja elpusztítani véglegesen. (az alábbiakban ez részletesebb elemzésre fog kerülni).

Maga Napóleon is képviselte az eljövendő antikrisztus bizonyos jellemvonásait, hiszen a későbbiekben így vázolta fel karrierjének lényegét:

"Az én politikai metódusom a következő; oly módon kívánom uralni az embereket, ahogy az emberek többsége kormányozva kíván lenni. Úgy gondolom, el kell ismerni egy nép függetlenségi akaratát. A Vendee háborút azáltal nyertem meg, hogy katolikussá tettem magam, Egyiptomot úgy nyertem meg, hogy ott muszlimmá lettem, s azáltal, hogy ultramontane-vé tettem magam, megnyertem magamnak Itália lakosainak lelkeit. Ha pedig a zsidó nemzetet szándékoznám uralni, akkor felépíteném nekik Salamon Templomát.” - Hales, The Catholic Church in the Modern World (New York: Doubleday and Company, 1958), 56. o.

Az antikrisztus egy zseniális katonai vezető és egy cselszövő ember lesz, aki sokakat megnyer a csalárdságával, s Napóleon bizonyos fokig ebben is előképezte őt.

Nem az a kérdés, hogy a Vatikán hatalmát, s az azzal való visszaéléseket valóban szerette-e az általuk uralt nép nagy része a történelem folyamán. Tudjuk, hogy nem igazán. Ahogy az sem kérdéses, hogy a pápai hatalomnak gyakran szembe kellett néznie kihívásokkal, előfordultak belharcok is, és alkalmanként a pápai hatalom is meggyengült. A lényeg azonban a következő: a törvény 1260 éven át biztosította a pápai hatalmat, Justiniánus törvénykódjával kezdődően, és ezt az állapotot Napóleon törvénykódja szüntette meg. Ezzel az eseménnyel, mintegy előtípusként valósult meg a Jelenések 17. fejezetének próféciája, miszerint a fenevad a nagy parázna ellen fordul és elveszejti azt.

Mint azt már láttuk, a Sátán zseniális megtévesztő eszközének, a nagy parázna egyháznak a szellemi fogságában lehet olyan ember, aki azt véli, ő a Biblia Istenét imádja. Ezeknek fel kell fogniuk, hogy megtévesztés áldozatai voltak, s lépniük kell, mert számukra egyetlen üzenet van: “Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel.18:4). A megtévesztés alól fel lehet szabadulni, meg lehet térni Istenhez, Aki magához hív, de csak egy erre adott időkereten belül.

A Jelenések titokzatos fenevadjainak beazonosítása

Dániel könyvének 7. fejezete és a Jelenések könyvének több fejezete szoros kapcsolatban állnak egymással, kiegészítik egymást, s mondanivalójukat összevetve teljesebb képet kapunk. A Jelenések 12. fejezete felvázolja, hogy Sátán, a sárkány formájában üldözőbe veszi az asszonyt, és megemlíti az 1260 éves periódust, ami alatt ez az asszony, vagyis Isten igaz egyháza a pusztába menekül (Jel. 12:13). Amikor Sátán a sárkány „üzemmódban” dolgozik, az azt jelenti, hogy az általa e célból létrehozott és uralt birodalmi és katonai struktúrát használja fel céljai érdekében. Az igaz egyház a birodalmi üldöztetés elől menekül a pusztába. Ezután Sátán a kígyó formájában ered az asszony után (Jel. 12:15). Amikor a kígyó „üzemmódban” operál, akkor a megtévesztés, vagy elcsábítás eszközét használja. Mivel az asszony Isten oltalma alatt volt a pusztában, a birodalmi erők nem érhették el, ezért sátán megtévesztő tanítókat, tanokat “küldött” utána, hogy azok által söpörje el, mint egy áradattal. Ezt az áradatot azonban elnyelte a föld (16. vers), nem ártott az asszonynak. Majd eljutunk a 12. fejezet utolsó soraihoz:

Jelenések 12:17-18 17 Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, 18 és odaállt a tenger fövenyére.

Ezek a sorok közvetlen kapcsolatot adnak a 12. és 13. fejezetek között. Az asszonynak voltak bizonyos “utódai”, akik nem menekültek a pusztába, s akiket így a sárkány képes volt elérni és üldözni. Ezek ugyancsak igazak, hiszen “megtartják az Isten parancsait [ahogy az a Törvényben le van fektetve], s meg van náluk Jézus bizonyságtétele.” Ekkor a sárkány a tenger fövényére állt, mintegy szemlélve a tengerből feljövő fenevadat, a szentek üldöztetésére létrehozott eszközét. János részletesen leírja ezt a fenevadat, bemutatva nekünk Sátán “erőszakszervezetét” a világban:

Jelenések 13:1-8 1 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. 2 Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. 3 Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat: 4 imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: „Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?” 5 És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; 6és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. 7 Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: 8 hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.

E fenti soroknak, ahogyan Dániel bizonyos próféciáinak is, duális beteljesedése van. Ez a birodalmi rendszer üldözte a szenteket 1260 éven át, s ez lesz felhasználva az utolsó időkben az antikrisztusi uralom alatt, amikor negyvenkét hónapon (1260 tényleges napból álló, 3 ½ év alatt) üldözni fogja Isten népét a Nagy Nyomorúság periódusa alatt.

De mielőtt a részletekbe mennénk, azonosítsuk be ezt a fenevadat, mert több tisztáznivaló van. Vannak ugyanis, akik ezt a fenevadat egy emberrel, magával az antikrisztussal azonosítják. De milyen embernek van hét feje és tíz szarva? S mint az már korábban is említve volt, a Biblia maga adja meg a válaszokat a saját szimbólumainak jelentésére. Ezekkel az állatokkal pedig már találkoztunk Dániel könyvében.

Fenevad kompozitEz a fenevad kompozit formában magában foglalja a Dániel 7 fenevadjainak mindegyikét. (Az egyéni állatok azonosítása fentebb megtörtént.) Ez a fenevad tulajdonképpen azonos a Dániel 7:19-21 rettenetes fenevadjával, a római birodalommal. Ez ugyanis magáénak mondhatja az oroszlán (a babiloni birodalom) királyi méltóságát, pompáját, a medve (a méd-perzsa birodalom) iszonyatos erejét, valamint a párduc (a görög és négy utódállamának) gyorsaságát és ravaszságát, taktikai fölényét. A hét fej tehát a Dániel 7 fenevadjainak a fejei egy testen. (Mivel a párducnak négy feje, illetve utódállama volt, így adódik ki a hét fej.) A rettenetes, római fenevad fején lévő a tíz szarv már szintén be volt azonosítva. A fej, amelyik halálos sebet kapott (Jel. 13:3), az a római birodalom 476-ban megtörtént elbukása volt, ami aztán újra megelevenedett az egymást követő tíz szarv, vagyis a birodalmi folytonosság formájában, ami Jézus Krisztus visszatéréséig tart. Ennek a Babilonnal kezdődő és történelmi korszakokon át uralkodó fenevad-rendszernek maga a sárkány, Sátán adta az erejét. A jelenések tehát kissé más nézőpontból mutatja be a birodalmi rendszert, mint Dániel. Ugyan ez vonatkozik a “kis szarv”-ra, a hamis egyházra is.

Jelenések 13 - a “kétszarvú fenevad”

Sátán a maga uralma alatt tartja az egész világot, s létrehozott egy olyan birodalmi rendszert, ami által kedve szerint, ha kell, erőszakos módon is irányíthatja az eseményeket. Ezzel párhuzamosan létrehozott egy olyan hatalmas hamis vallásrendszert is, ami által megtévesztésben tartja a világot (v.ö. II. Kor. 11:14; Jel. 12:9, 20:3). Sátánnak megvannak a maga álapostolai, csaló munkásai, hamis tanítói, akik az igaz hit képviselőinek hazudják magukat (II. Kor. 11:13-15), miközben félrevezetik a tömegeket. Teszik ezt a legnagyobb felkészültséggel, a lehető legszervezettebb formában és a legalaposabb módon:

Jelenések 13:9-15 9 Ha valakinek van füle, hallja! 10 Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének. 11 És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. 12 Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. 13 Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; 14 és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. 15 Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.

Ez a kis bárányként mutatkozó vallási fenevad azonban úgy beszél, mint a Sárkány. Mivel a Biblia a “fenevad” szimbolikát birodalmakra használja (Dán. 7:17,23), ez azt jelenti, hogy ez a vallási “fenevad” is egyféle birodalmi erőt képvisel, ami így képes hatalmat is gyakorolni. Hogy miből tudjuk azt, hogy ez egy vallási szervezet? Abból, hogy úgy mutatkozik, mint egy bárány. A Szentírásban a bárány Jézus Krisztust szimbolizálja (v.ö. Jn. 1:29. I.Kor. 5:7; Jel. 17:14), vagyis ez a fenevad úgy láttatja magát, mintha Jézus Krisztus szervezete lenne – vagy, ahogy ők magukat nevezik, “Krisztus földi helytartói” – de valójában ez az egyház a sárkány szócsöve. A sárkány pedig maga Sátán (v.ö. Jel. 12:9, 20:2). A vallási fenevad „gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében”. Az első fenevad a római birodalmi struktúra, ami 554-ben, a justiniánusi birodalmi helyreállítással gyógyult ki a 476-ban elszenvedett halálos sebből. Ez a kis vallási fenevad a nagy birodalmi fenevadnak a hatalmát gyakorolja, annak nevében, egy állam/egyház struktúra összefonódásának formájában. A Jelenések 13. fejezete tehát abban az állapotában mutatja be ezt a hamis vallási rendszert, amikor uralmát képes volt gyakorolni, miután a birodalom felépült a halálos sebből. Ez pedig pontosan az az 1260 éves periódus, amit korábban felvázoltunk, valamint, a még előttünk álló antikrisztusi uralom három és fél éve.

Elsődleges szerepe, feladata az emberiség megtévesztése, amit teljes sikerrel véghez is visz:  Jeleket, csodákat tesz, s az Isten szavára, a Bibliára hivatkozva, “megtéveszti a föld lakóit”, eltérítve az embereket az igaz Istentől egy számára elfogadhatatlan vallási struktúra és annak gyakorlatai által. Ennek a megtévesztésnek a részeként az igaz bibliai tanok, koncepciók hamis értelmezést kapnak. A Bibliára hivatkozva az emberek egy teljesen más - egy háromságban megnyilvánuló – istent imádnak, más törvényeket rendelnek el (v.ö. Dán. 7:25), és más (sátáni) szellemiséget képviselnek. A pápai hatalomgyakorlás kezdetéhez vezethető vissza az a katolikus tanítás, miszerint Krisztus visszatérése és uralma a katolikus egyházban valósult meg, a pápa az Isten földi helytartója, s ezáltal már megkezdődött Krisztus földi országlása, a Millennium! Ezen “isteni” hatalmánál fogva okozta azt, hogy a föld lakói imádják az első fenevadat. A Szent Német-Római birodalommal kapcsolatban (ami a fenevad hét fejének, illetve megújulásának egyike volt), még az Enciklopédiák is azt jegyzik meg, hogy azt “az Isten földi országlásának” tartották!

Jelenések13:16- 16 És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, 17 és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. 18 Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.

Tartsuk szem előtt azt, hogy a kétszarvú vallási fenevad a megtévesztés eszköze, mert a dolgok pontos megértéséhez ez nagyon fontos tény.

A Dániel 7 kis szarva és a Jelenések 13 bárányhoz hasonló fenevadja azonos a Jelenések 17 nagy paráznájával, ami az alábbiakban kerül bemutatásra.

Jelenések 17 - a nagy Babilon, a parázna nő, az általa megült skarlát színű fenevad fejei és a parázna asszony büntetése

Amikor a Jelenések 17. fejezete a nagy parázna Babilont elénk tárja, akkor a “szajha” egy hétfejű, skarlátvörös színű fenevadon ül.

Jelenések 17:1-5 1 Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül, 2 akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói”. 3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, 4 az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, 5 és a homlokára írva ez a titokzatos név: „A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja”.

Ez a szajha [egyházszervezet] paráznaságot követett el a föld királyaival. Amikor ez a gazdag és felékesített asszony [a katolikus egyház] erejének teljében volt (az 1260 éves hatalmának idején), akkor az uralkodók és a királyok rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak vele, vagyis szellemileg paráználkodtak vele. Ez a kettős, állam/egyház hatalmi struktúra révületben tartotta a föld népeit, akik kábulatukban [megtévedve] elfogadták ezt az “isteni rend” részeként. A világ polgárai ugyanis azt kapták ettől a rendszertől, amit gyarló emberi módon mindig is kívántak: nagyfokú gazdasági és anyagi jólétet, és a hatalom által megvalósított biztonságot. 

A parázna nő egy hamis, aposztata egyházat jelöl. A Szentírás szimbolikájában az Isten egyháza egy tiszta és szűz leányként van ábrázolva (II. Kor. 11:2; v.ö. Ef. 5:22-27). A parázna nő ellenben egy romlott, korrupt egyházat jelképez. Az általa megült és irányított fenevadnak hét feje van. Maga a fenevad természetesen a már többször is beazonosított római birodalmi struktúra, de mit jelképez a hét feje? Nos, a Dániel 7 “kis szarva”, csak akkor lépett színre, miután három szarv ki lett tépve, s így az csak az utolsó hét szarv felett uralkodott. A Jelenések ugyan ezt a képet adja vissza csak más szimbolikával és részletesebben. Itt, a kis szarv egy nő személyében van ábrázolva [a Bibliában a vallások gyakran leányokként vannak szimbolizálva], és nagy Paráznaként megnevezve. A két bemutatás (a kis szarv és a parázna asszony) ugyanarra a hamis vallásrendszerre vonatkozik. Szarv, mert az hatalmat jelent, s parázna nő, mert egy hamis rendszert jelenít meg, egy világméretű, az ősi babiloni misztériumokra épült álkeresztény vallást, ami uralja az általa megült birodalmi struktúrát, illetve annak hét fejét, a struktúra hét egymás után következő felelevenedését. Így tehát a Dániel 7. vadállatának utolsó hét szarva azonos a Jel. 17 vadállatának hét fejével, amit a “kis szarv”, illetve a Nagy Parázna irányít és használ fel az Isten igaz szentjeinek üldözésére! 

Jelenések 17:6-7,18 6. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. 7. Ezt mondta nekem az angyal: „Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van. … 18. Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.

A gazdag és felékesített parázna asszony a skarlát fenevadon ül, s mintegy gyeplővel irányítja azt abba az irányba, olyan tettekre késztetve, amelyek az ő gonosz és perverz kedvének megfelelnek. Vagyis hatalmában áll a fenevad birodalmának minden karhatalmi és katonai szerveit felhasználni az Isten igaz szentjeinek üldözésére, amit kíméletlenül gyakorol, olyannyira, hogy részegre ihatja magát a szentek kiontott vérével. Ezt a hatalmat a vallási tanításai, a szellemisége és filozófiai eszméi biztosítják, amelyek a birodalom szellemi hátteréül szolgálnak, viszont szöges ellentétben állnak az Isten által a Szentírásban kinyilatkoztatott valós bibliai értékekkel és renddel. Saját érdeke által a legkegyetlenebb módon üldözi és pusztítja Isten azon szentjeit, akik nem menekültek a “pusztába”. A szajha rettenetes működésének egy sajnálatos következménye az, hogy a Bibliát és vele a kereszténységet sokan a Vatikán hamis bibliaértelmezései, valamit az elkövetett embertelen tettei alapján ítélik meg. Márpedig ez egy hamis egyház, soha nem volt keresztényi, csak babiloni és sátáni. A Jelenések könyvének két főbb szereplője két nő; az egyik egy vakítóan tiszta fehér ruhába öltözött menyasszony, Krisztus jegyese, az igaz egyház, amely megőrzi Isten parancsolatait és Krisztus bizonyságtételét, s aki tökéletessé tette magát a szenvedések és megpróbáltatások által (v.ö. Jel. 19:7). A másik pedig a bíborba és skarlátba öltözött, arannyal ékszerezett parázna nő, a hamis egyház. A kettő között soha nem volt, nincs és nem is lesz átfedés.

A fenevad hét fejének egyikén azonban ugyancsak megjelenik a tíz szarv szimbolikája! Mit jelent ez? Nos, ez az utolsó 10 király összefogásából álló birodalom, ami a hét része, ugyanakkor egy nyolcadik, vagyis habár a hetedikből nőtte ki magát, de jellegénél fogva attól mégis különállóként kell kezelni.

Jelenések 17:8-14 8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. 9 Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van! A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: 10 öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. 11 A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba.

János a 8. verssel kezdődően már a végidőkhöz közeli történelmi állapotában mutatja be nekünk a fenevadat, “amikor az volt, és nincsen, de még újra fel fog tűnni a mélységből”. Vagyis abban az állapotában, amikor a nagy parázna által irányított történelmi fenevad, az iszonyatos erejű római birodalmi rendszer hatalma egy viszonylag rövid időn át szünetelt létezni. Más szóval, ez az a kb. 200 éves periódus, ami az 1260 éves uralom vége (1798) és az utolsó, a hetedik fej megjelenése között eltelik. Az 1260 év alatt öt király uralkodott illetve öt nagy történelmi periódusa létezett a római rendszerű birodalmi struktúrának:

  1. A Justiniánus által i.sz. 554-ben helyreállított római birodalmi rend.
  2. Nagy Károly frank birodalma (i.sz. 800)
  3. Nagy Ottó “Szent német római” birodalma (i.sz. 962)
  4. A Habsburg birodalom (i.sz. 1530).
  5. A napóleoni birodalom, amely ugyan elpusztította a parázna hatalmát, ugyanakkor Napóleon mégis a pápa közreműködésével lett megkoronázva 1804-ben, amikor is a koronát kiragadva a pápa kezéből, önmagát koronázta meg (ezzel is kifejezve annak alárendeltségi állapotát). Más szóval az ötödik “fej” felszámolta ugyan a parázna hatalmát, ugyanakkor fel is használta annak az alárendelt közreműködését. 

A látomás ezen pontján ez az öt, a nagy parázna által vezetett birodalmi korszak (vagy “fej”) már elpusztult, vagyis letűnt, „egy uralkodik”, s egy „még jönni fog”. Ez azt a történelmi állapot jelenti, amit ma élünk meg a végidőkben, a fenevad birodalom utolsó megnyilvánulása előtt. Ezt az átmeneti időszakot a 6. fej uralma törte meg egy rövid ideig, s erre vonatkozik “az egyik már uralkodik” kijelentés. A hatodik fej a Mussolini és Hitler által dominált tengelyhatalmi rendszer volt, ami tulajdonképpen Garibaldival kezdődött meg 1870-ben. A pápai hatalom nagyrészt helyre lett állítva 1929-ben, amikor Mussolini visszaadta a Vatikánt, s annak önálló hatalmát pápai kézbe a lateráni egyezmény keretein belül:

[Wikipédia: A lateráni egyezmény vagy lateráni szerződés az olasz fasiszta kormány és a katolikus egyházfő között Rómában, a lateráni palotában megkötött egyezmény az olasz állam és a pápaság viszonyának rendezéséről. 1929. február 11-én írta alá XI. Piusz pápa és Benito Mussolini.]

Ezzel a nagy parázna visszakapta a hatalmát és politikai befolyását (a Jelenések 13. fejezetében felvázolt tíz szarv közül a kilencedik azonos a Jelenések 17 fenevadjának hatodik fejével). Noha a lateráni szerződés Mussolini és a fasizmus ideje alatt lett megkötve, a diktatúrát követő demokratikus kormányzatok is ratifikálták azt, mivelhogy 1947-óta a lateráni paktum Olaszország demokratikus alkotmányának a részévé lett téve! A parázna hatalma így hivatalosan helyreállt ugyan, ezúttal azonban még nem áll rendelkezésére egy olyan hatékony birodalmi struktúra, amelyet felhasználhatna a szerepének megfelelő módon. A hatodik fej gyors elmúlása óta a pápák nem véletlenül vetették latba minden erejüket és méltóságukat Európa egységesítésének érdekében!

Jelenünk egy történelmi léptékkel mérve viszonylag rövid időperiódus, amikor a nagy parázna az adott helyzet miatt nem üldözheti Isten szentjeit, mert nem tud maga mögött egy ehhez szükséges diktatórikus birodalmi rendszert. A következő nagy történelmi esemény azonban a közelgő hetedik fej korszaka lesz. Ennek a fejnek már ugyanazok lesznek a jellemezői, mint az 1260 éven át tartó állam/egyház összefonódásából álló rendszereknek. Újra egymásra talál a nagy parázna és a fenevad, amikor annak a 7. feje feltűnik.

A Jelenések 17 egy körképet nyújt, és bibliai szokás szerint magyarázatot ad a látomás jelentéseire is. A nagy hamis vallás nemzetek, népek, nyelvek, stb. felett ül, megtévesztve azokat hamis tanításaival, ahogyan az megtörtént a történelem folyamán és történni fog az utolsó három és fél évben. Ugyanakkor a 12. és 16. versek már konkrétan a tíz szarv uralmával foglalkoznak. Ez a fenevad rendszer utolsó és végleges feltámadása lesz, amit az antikrisztus alá elkötelezett tíz király, illetve az általuk uralt nemzetekből álló szoros szövetség fog kitenni, s amit a visszatérő Jézus Krisztus fog megsemmisíteni:

Jelenések 17:12-17 12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. 13 Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. 14 Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek”.  15 És így folytatta: „A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. 16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. 17 Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.

A 16. vers különös figyelmet érdemel, mert itt egy bámulatosan nagy fordulatot vesz a kép. A fenevad meggyűlöli a paráznát, s azzal hálálja meg annak szívéjes közreműködését, hogy tűzzel pusztítja el. Csakúgy, mint ahogyan az 1260 éves időperiódus után a birodalmi rendszer felszámolta a pápai hatalmat, éppúgy a három és fél év végén az antikrisztusi birodalom is véget vet a kis időre és adott célból helyreállított nagy paráznának. Ezúttal azonban véglegesen és teljesen megsemmisíti. Ezt “Isten teszi a szívükbe, hogy végrehajtsák a szándékát”, vagyis, hogy kivitelezzék a parázna fölötti ítéletét. Az antikrisztusnak a maga szempontjából is lesz erre oka. A Bibliára, annak Istenére és a Megváltó Krisztusra hivatkozó nagy paráznát meztelenné teszi, azaz felfedi hamisságát. De teszi ezt oly módon, hogy a parázna által névlegesen képviselt Szentírás, annak Istene és Krisztus is hiteltelennek látszódjon. A Sátán által oly hosszú időn át sikeresen használt megtévesztő eszközre nem lesz többé szükség, mert ebben a fázisban színt vall és megnyilvánul a luciferiánizmus uralma! A kronológia fontos: a fenevad hetedik feje az a birodalmi rendszer lesz, ami a nagy parázna és a fenevad szövetségéből áll a nagy nyomorúság három és fél éve alatt, s ez egy igen kiterjedt méretű földi hatalom lesz. A három és fél év végén azonban a fenevad véget vet a paráznának, amit a Jelenések 17:16-17, a 18. fejezet egésze és a 19:1-2 versei vázolnak fel alapos részletességgel. A parázna pusztulásával eljön az utolsó tíz király rövid ideje. Ily módon ez az uralom a hétnek a része, de mégis egy nyolcadiknak számít, mert a parázna hirtelen elpusztításával teljesen megváltozik a birodalom jellege. Ez az uralom a bukott emberiség utolsó órája. Szó szerint is, és képletesen is, ugyanis ez a képződmény mindössze egyetlen próféciai órára kap hatalmat (Jel. 17:17). A prófétai számítás alapján egy próféciai óra az 30 nap, vagyis egy hónap (lásd az alábbi magyarázatot):

A próféciai 1 óra időtartam meghatározására két magyarázat létezik: Az egyik szerint ez 15 napot, a másik szerint pedig egy 30 napos periódust takar. Az első magyarázat érve: mivel a nap 24 órából áll, egy óra pedig a nap 1/24-e, így a nap/év értelmezés alapján ez kb. 15 napot jelent. A 30 nap melletti érv a János 11:9-re alapozva (Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van a napnak? ) ezt megduplázza. Eszerint tehát egy próféciai óra az egy 30 napos hónapnak felel meg. Ez utóbbit támasztják alá a Dániel 12:7-12 versei, ahol az 1260 nap, vagy a 3 ½ év a “szent nép megrontásának” az idejét jelöli, amit egy 30 napos periódus követ, hogy az 1290 nap beteljesüljön. Ez a harminc nap azonos a tíz király „1 órás” uralkodásával.

Sátán és a luciferiánusok egy órás “New age”-e

A parázna fenevad általi elpusztulása sokakban vet fel jogos kérdéseket. Hogyan lehetséges az, hogy az antikrisztus részint a judeo-kerszténység hamis messiásaként tűnik fel, ugyanakkor ő lesz a luciferi világrend uralkodója is? A válasz az antikrisztusi uralom utolsó egy órás fázisában rejlik. Miután a megtévesztés eszköze, a nagy parázna el lesz pusztítva, s vele együtt megszűnnek a hamis “judeo-kereszténység” eszméi is, eljön a nagy luciferiánus színvallás ideje. Ekkor ugyanis megvalósul a sátán zsinagógájának, vagy “elsőszülötteinek” célkitűzése és álma, a New Age, a luciferiánus “aranykorszak”. Mindaz, amire oly kitartóan és buzgalommal készítették fel az emberiséget.

A Biblia rámutat, hogy a nyolcadik fej a kárhozottak gyülekezete és birodalma lesz, ugyanis mindazok, akik elkötelezett részesei annak, azok nincsenek benne az élet könyvében.

Jelenések 8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik.

A föld lakóinak azon jelentős része, amely azonosul a fenevaddal, annak szellemiségével és ennek jeléül magára veszi annak bélyegét, az kárhozatra jut. Ez azt jelenti, hogy kirekesztik magukat az üdvösségből. Mivel megátalkodott módon, azaz tudatosan - döntésük teljes súlyát felvállalva, elvetve az igaz Istent és az Ő Krisztus általi kegyelmét – választották Sátánt az istenüknek, és az ő gyarló életmódját követendőnek. Ez lesz a sorsrésze mindazoknak is, akik az addigi történelem folyamán a gonosz imádói voltak. A Krisztus visszatérésekor megtörténő első feltámadás az elsőszülöttek feltámadása lesz, úgy Isten elsőszülötteié, mint Sátán elsőszülötteié:

Dániel 12:2 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre [isten elsőszülöttei], némelyek gyalázatra és örök utálatra [Sátán elsőszülöttei a kárhozatra].

Sokatmondó tény, hogy amíg a babiloni nagy parázna megtévesztéseit el lehet hagyni, abból ki lehet, sőt, ki is kell futni (Jel. 18:4-5), addig a röpke idejű, 8. fenevad rendszer szellemileg elkötelezett luciferiánusainak a megvalósult „New Age”-e azokból tevődik ki, akiknek „a neve nincs beírva az élet könyvébe”. Vagyis elvetik a megtérés utolsó lehetőségét is, és „harcolni fognak a Bárány ellen, a Bárány azonban legyőzi őket” (Jel. 17:14).

A nagy parázna 1260 éven át gyakorolta hatalmát a fenevad felett, s ennek az időnek a lejártával a fenevad teljesen új arculatot öltött. Napóleont pl. olyan rendkívül szoros érzelmi - s talán családi - kapcsolatok is fűzték az okkult Meroving dinasztiához, hogy az meghatározta uralkodásának és birodalmának jellegét. A pápai hatalom kiiktatása után a XIX. század az okkult évszázadává lett, úgy szellemi, mint politikai fronton. Politikai fronton megjelentek a nemzeteket rabszolgaságba sodró és tömegpusztító ideológiák és gazdasági rendszerek. Szellemi fronton legalább ennyire rossz volt a helyzet, ha nem rosszabb. Az ezoterika és az okkult tanok a fősodratú kultúra részévé lettek, megszületett a New Age mozgalom a maga luciferiánus tervével és lehengerlő anti-Biblia propagandájával. A nagy parázna leányainak – a kismillió al-felekezetre osztott protestantizmusnak - a teológiája egyre inkább az okkult hátterű politikai cionizmus jól kalkulált segédeszköze lett. A bibliai kereszténység, habár kikerült a “pusztába” való száműzetéséből és hosszú idő után újra szabadságot élvezett, a bőséges ezoterikus választéknak köszönhetően csaknem teljesen kiszorult a szellemi mezőnyből.

Majd sor került a hatodik fej uralmára. Az okkultista náci vezetőség által létrehozott Harmadik birodalom már nagyon határozottan érzékeltette a valós New Age szellemiségre jellemző tetteket és “megoldásokat”, enyhe ízelítőt adva abból, hogy mit is fog magával hozni a New Age Terv, illetve a nyíltan felvállalt luciferiánizmus megvalósulása.

A rövid jelen, a választások kora, az utolsó esély, mielőtt eljön a vég. Hamarosan megjelenik a fenevad hetedik feje, s a föld lakói rajongva hódolnak neki.

A “hetedikből való nyolcadik fenevad" tíz királya megegyezik a Dániel állókép-látomásában felvázolt szobor (Dán. 2:33, 42-44) lábszárainak tíz lábujjával. A két lábszár a nyugati és keleti felekből álló római birodalmat jelképezi, annak tíz lábujja pedig azt a tíz királyt, illetve az általuk uralt nemzetek, nemzetközösségek összefogásából álló utolsó birodalmi formációt, ami a nagy parázna elpusztítása után minden erejét az antikrisztus mögé helyezi a megvalósított luciferiánizmus, vagy New Age egyetlen órájára. A Dániel 2:43 versének szövege arra utal, hogy a tíz király uralma alatt a bukott angyalok és emberek újra megkísérlik a keveredést, vagy a genetikai manipulációt, mint egykor a Nefilim idejében: „Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.” Ez még érthetőbbé teszi azt, hogy miért vár rájuk teljes pusztulás és kárhozat. Ezt a képződményt már maga a visszatérő Jézus Krisztus fogja elpusztítani (Dán. 2:34-35, 44-45; 7:26-27; 9:11-13; Jel.17:14, 18:20).

Isten ítélete

Isten ítéletéhez nem kell magyarázatot fűzni, hiszen az idevonatkozó szövegek önmagukért beszélnek.

Dániel 7:9-14 9 Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. 10 Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. 11 Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. 12 A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig-óráig életben hagyták őket. 13 Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. 14 Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

Dániel 7:26-27 26 De majd összeül a törvényszék, és elveszik hatalmát; megsemmisül, és végleg elpusztul. 27 A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom.

Jelenések 19:11-21 11 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; 13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 17 És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: „Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, 18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. 19 És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, 20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.

Zakariás 14:3, 12-13  3 De JHWH harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. 4 Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. … 12 Ilyen csapással fog az ÚR sújtani minden népet, amely Jeruzsálem ellen vonul: megrothad a húsuk még életükben, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad szájukban. 13 Azon a napon JHWH nagy zűrzavart támaszt közöttük: az emberek egymásra támadnak, és kezet emelnek egymásra.

 

Záradék Mi a helyzet a protestanizmussal?

Jelenések 17:5 ... „A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja”.

A kis szarv és az 1260 éves prófécia közvetlenül érinti a ma szerteágazó felekezeti hálózatra bomlott protestanizmus egészét is. A protestánsok egyetlen szándéka a katolikus egyház megreformálása volt (innen a „reformáció” megnevezés), amit többek között az olyan nyilvánvaló túlkapások, mint a búcsúcédulák árúsítása tettek szükségessé. Ha egy szervezetet átformálunk, megreformálunk, attól még ugyanaz a szervezet marad, legfeljebb hatékonyabbá és elfogadhatóbbá válik. Amennyiben azonban a pápai katolicizmus a római birodalmi fenevad nagyokat beszélő kis szarvával azonosítható, akkor következésképpen az anyaszervezetet reformálni szándékozó protestanizmus is annak a részét kell, hogy képezze! Más szóval a protestanizmus vitathatatlanul a katolicizmusnak, s ezzel egyben a kis szarvnak a szervezeti leágazása! A protestáns felekezetek „Nagy Babilon leányai”. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a protestanizmus a katolikus egyházon keresztül vezeti vissza történelmi folyamatosságát és némileg kozmetikázva ugyan, de megőrizte annak alpvető hittételeit is [ez talán más fénybe helyezi a „történelmi egyházak” fogalmát”]. A reformációval kezdődően az európai fenevad birodalmát kitevő területeket vagy a katolikus, vagy pedig a protestáns kereszténység uralta. Ezalatt az idő alatt Isten igaz népe még az 1260 éves „pusztai” menhelyén működött. A protestáns teológusok nem nagyon tudják egy olyan 1260 éves periódusra vonatkoztatni a próféciát, ami valami módon ne inkriminálná a protestanizmust. Emiatt elvetik az adott időperiódus történelmi vonatkozását, és kizárólag a három és fél éves értelmezését tartják hitelesnek. Vagyis az antikrisztusi uralom utolsó három és fél évére vonatkoztatnak minden egyes olyan próféciát, amiben előfordul ennek az időmeghatározásnak bármely (1260 nap, 42, hónap. 3 ½ év) változata.

Az 1800-as évekig a protestanizmus lényegében egyetlen nagy felekezetet képezett, úgymond „egy arca volt”. A pápai hatalom elbukásával egyidőben megkezdődött a protestanizmus felkekezeti osztódása, aprítása. Egyre másra jelentek meg az új tanítók és az új protestáns mozgalmak, mind a maga sajátos, egy adott tanításra való fókuszával és értelmezésével. Amikor eljön az ideje, meg fog történni a „családegyesítés”.

Ugyanakkor az igaz egyház nem szorult többé a kiszorított pusztai létre, a történelem által adott lehetőségek által újra nyíltan működhetett. A humanizmus szabadsága ezt lehetővé tette. Az 1800-as évek elejétől kezdve az izraelita népek gyors ütemben felveszik a 2520 éven át visszatartott születésjogi áldásokat (lásd az Izrael háza az elveszett tíz törzs című írást). Az izraelita nemzetek szabad, jóléti államaiban szabadon, üldöztetés nélkül, hatékonyan működhetett az igaz egyház. Sátán azonnal meghozta a zseniális ellenlépéseket, és háttérhatalmi erőinek bázisává a születésjogot öröklő nemzeteket tette meg. A születésjog elrablása olyan sikeresen és hatékonyan ment végbe, hogy az angolszász világ mérhetetlen gazdasági, majd katonai ereje a XX. század második felére teljes mértékben a Sátán zsinagógájának gazdasági és katonai kiszolgáló eszközévé vált. Ennek egyenes következménye pedig a majdani, három és fél éven (1260 napon) át tartó Jákob nyomorúsága lesz.

Az európai fenevad rendszereket 1260 éven át uraló Nagy Parázna hatalmát a háttérhatalom által létrehozott szekuláris, humanista rendszer pusztította el, hogy előkészítse az antikrisztusi uralmat és a luciferianizmus egyetemes felvételét. A három és fél év végén a Fenevad a nagy parázna ellen fordul és véglegesen megsemmisíti azt. Az antikrisztus megvalósítja a New Age álmot, ami mindössze 30 napon át tart, s a visszatérő Jézus Krisztus elsöpri azt, és elhozza vele az Isten királyságát a földre.

 

 CoG