CoG

Az Antikrisztus és Isten népének viszonya

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Az Antikrisztus személyével kapcsolatos próféciákból levonható információk két kategóriára oszthatók: Vannak, amelyek a nemzeti hovatartozására utalnak, és egyben ismertetik a politikai, gazdasági, és katonai hatalmát, valamint a hadjáratainak célirányait. Ezekből a próféciákból megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus mely adott területhez köthető szuperhatalom, vagy bibliai kifejezéssel élve „fenevad birodalom” teljhatalmú uralkodója lesz, és ismertetik azt is, hogy milyen egyéb hatalmi formációkkal fog összecsapni a végidők háborúinak során. Röviden szólva ezek a próféciák a fenevad egész emberiséget érintő geopolitikai tevékenységeit vázolják fel. Emellett vannak olyan próféciák és leírások, amelyek az Antikrisztusnak Izraelhez és Júdához, valamint az újszövetségi szentekhez való viszonyára vetnek fényt. A fősodratú kereszténységen belül igen komoly nézeteltérések vannak már az Antikrisztus nemzeti beazonosításában és birodalmának térségi behatárolásában is, habár a legtöbb felekezet legalább felismeri azt, hogy egy európai illetőségű hatalom, a római birodalom megújulásának uralkodója lesz. A második kategóriába sorolt igerészek értelmezésével kapcsolatban azonban teljes káosz uralkodik a nyugati világ kereszténységének különböző ágazatain belül és minimálisan sem készítik fel híveiket a szellemi megtévesztés ellen. Ebben az írásban az Antikrisztus szellemi munkásságát, az igazakhoz való viszonyát, a szentek megtévesztésére irányított fókuszát kívánjuk ismertetni és hangsúlyozni az idevonatkozó bibliai és egyéb elérhető információk felhasználásával. Az Isten egyházának ezen tanításait sokan fenntartásokkal kezelik, de mint látni fogjuk, a mi álláspontunk egyezik meg a korai keresztényekével, míg a protestantizmusé messzemenően eltér azokétól.


Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei 2018

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. 

 

Weblap: www.churchofgod.hu


 

 Mindaz, amit az Antikrisztusról tudni lehet

 

Előszó – a meghatározó keleti kereszténység

Az Isten gyülekezeteiben gyakran hangsúlyozzuk azt, hogy mi nem a fősodratú protestantizmus és katolicizmus történelmi vonalán vezetjük vissza egyházunk folytonosságát az eredeti apostoli egyházig, hanem egy, azt nem érintő és attól teljesen különálló vonalon. Az aposztázia nagyon korán, már az ősegyház idejében felütötte a fejét, hiszen már az apostolok is figyelmeztettek ellene. Ez az aposztázia Konstantinnal kezdődően a fősodrattá szélesedett, majd Justinius 538-ban kiadott állam/egyház deklarációjával végleg bebetonozódott. Az igaz egyház egy üldözött és illegalitásban működő szervezetté vált a pusztai menedék 1260 évén át. De Róma keze nem ért el minden hová, és az igaz egyház jelentősebb elemei évszázadokon át a kis-ázsiai területeken folytatták működésüket. A IV. század és az iszlám kialakulása közötti időszakban – a  hamis római egyházzal szemben - elsősorban ezek a keleti gyülekezetek, vagy „lámpások” képviselték a tiszta kereszténységet és bibliai igazságokat. Az általános felekezeti megosztottság szempontjából a keleti kereszténység egésze is igen változatos volt és tény, hogy az igaz gyülekezetek itt is kisebbséget képeztek. Viszont hatásuk ezeken a területeken sokkal maradandóbb volt, mint a nyugati, a római katolikus területeken és halványan ugyan, de felismerhető nyomokat hagytak maguk után pl. a kopt, a szír, az etióp, a keleti ortodox és az örmény egyházak dogmatikájában. Jegyezzük meg, bizonyos fokig még a korai iszláméban is. Ez a hatás érzékelhető még az itt említett felekezetek által használt bibliai kánonokban is. 

Ez az igen változatos arculatú keleti kereszténység számos jelentős személyiséget mondhatott magának, mi itt két olyan szerzőtől fogunk idézni, akik az Antikrisztus megjelenéséről nyújtottak részletesebb leírást. Az első egy tömör összefoglaló, a második, időben korábbi tézis pedig egy átfogóbb képet fest elénk az Antikrisztus személyéről és cselekedeteiről, ahogy azt a korai egyház tanította. A két leírás tartalmi mondanivalója megegyezik azzal, amit korunk Isten Gyülekezetei is vallanak az adott témakörben, ami látható lesz az idézetekhez fűzött kommentárokból is.

A szóbanforgó két szerző a Szír Efrém és a Damaszkuszi János, de mellettük ismertetjük néhány olyan apokrif és korai leírás idevonatkozó tartalmait is, amelyek ezen írás témájába vágnak. Ezek közkézen forogtak a korai keresztények köreiben, gyakran hivatkoztak rájuk és sokban hozzájárultak az itt kifejtett nézetek megformálódásához.

 

A korai keresztények apokaliptikus értelmezése

Damaszkuszi János (i.sz. 676-749) a szír egyház egy szerzetese és teológusa volt, sokan az utolsó egyházatyának nevezik őt. A keleti ortodox egyház pedig a maga szentjeként tartja számon (Zárójelben talán említsük meg azt, hogy a damaszkuszi kalifa főadminisztrátora volt). Habár az Isten egyházának igaz gyülekezetei az ő idejében még a kis-ázsiai területeken koncentrálódtak, Damaszkuszi János általános teológiája már azt a fősodratú ágazatot képviselte, amelyből a keleti ortodox egyház formálódott meg. Ezen oknál fogva a COG gyülekezetei nem sorolják őt az igazak közé. Hogy miért említjük meg mégis? Nos, az oknál fogva, mert munkáiból látható, hogy még ebben a viszonylag kései időszakban is éltek és ismertek voltak az eredeti kereszténység idevonatkozó tanításai és hagyományai. „Az Ortodox hit pontos kifejtése” címet viselő és az eredeti egyház dogmatikájának bemutatásával foglalkozó jelentős munkájában Damaszkuszi János egyebek mellett összegzi a korai egyházatyák és a keleti kereszténység Antikrisztussal kapcsolatos tanainak lényegét: 

Tudni kell, hogy az Antikrisztusnak el kell jönnie. Előtte azonban szükségszerű az, hogy az evangélium hirdettessen minden nemzet számára (1): És ezután nyilvánul meg az a gonosz, ő az, aki a Sátán munkáival jön el, annak minden erejével és jeleivel és hazug csodáival (2), a megtévesztés teljességével és igazságtalansággal, ami azokban van, akik elpusztulnak, akiket az Úr elpusztít szájának szavával, és megsemmisít eljövetelének ragyogásával. (3) A sátán maga (4) nem akként fog emberré lenni, mintahogyan az Úr emberré lett téve. Távol legyen! Hanem ő [az Antikrisztus] paráznaság révén lesz emberré és veszi magához Sátán teljes erejét. Mert Isten, eleve tudván, azt, hogy ő ezt a módját választja [a megtestesülésének], megengedi neki, hogy benne [abban a testben] lakozzék. Ekként lesz tehát ő – ahogyan már ezt megmondtuk – a paráznaság szülöttje, és titokban nevelkedik fel, hirtelen lép színre és lázad fel és kerül hatalomra. És az ő uralmának, vagy inkább zsarnokságának kezdetén a szentek szerepét ölti fel. (6) De amikor mesterré lesz, üldözni fogja az Isten Egyházát és megmutatja gonoszságát. Ám jelekkel jön el és hamis csodákkal (7), hamisakkal, nem valóságosakkal, és sokakat megtéveszt és eltérít az élő Istentől, azokat, kiknek elméje bizonytalan és ingadozó alapokon áll, úgy, hogy ha ez lehetséges, még a választottakat is botlásba viszi. (8) De elküldetik Énok és Illés, a thesbita és az atyák szíveit a gyermekek felé fordítják (9) vagyis a zsinagógáét az Úr Jahósua a Messiás és az apostolok hirdetése felé: és ezeket [Énokot és Illést, a két tanúbizonyságot] el fogja pusztítani. És az Úr eljön a mennyből, amint az apostolok látták őt felemelkedni, tökéletes Istenként és emberként, dicsőségben és hatalommal, és szájának leheletével elpusztítja a törvénytelenség emberét, a pusztulás fiát. Ne várja hát senki az Urat a földről eljönni, hanem a mennyből, ahogyan erről ő maga tett bizonyságot. - Az Ortodox hit pontos kifejtése IV. könyv, 26.

A keleti egyházak egy másik jelentős teológusa a Szír Szent Efrém (i.sz 306-373), aki időben is - és írásai alapján el lehet mondani, hogy teológiailag is - közelebb állt a korai egyházhoz. Efrém számos remek bibliakommentárt és traktátust írt, köztük egy az Antikrisztussal is részletesebben foglalkozó hosszabb lejegyzést. Az idevonatkozó próféciai megjegyzései a Szt. Efrém kijelentései a világ végéről, a világegyetem beteljesedéséről és a nemzetek nyomorúságáról cím alatt ismertek. Az alábbiakban elsősorban Efrém ezen írásának kivonatait vázlatként használjuk, mivel tömör, jól felépített és átfogó képet nyújt a témában. Ezeket a részeket egyeztetjük a kanonizált Szentírás odavonatkozó verseivel és más releváns szövegekkel. A magyarázatok, illetve kommentek a cikk írójától származnak és a COG tanításait követik. Mivel Efrém traktátusának nem számozottak a szövegei, itt csak Szt. Efrém nevével jelölünk az abból felhasznált idézeteket.

A kísértés órája – a megtévesztő színrelépése

„El kell jönnie a megkísértés órájának, hogy megkísértse [próbára tegye] az egész föld lakosait” (Jel. 3:10)! „Fennhatóságot adtak neki minden törzsön, népen, nyelven és nemzeten” (Jel. 13:7) Efrém erre a két verssorra alapozott igazsággal vezeti fel az Antikrisztus hatalomra kerülésének az okát:

Szt. Efrém „Mert a szent Istennek az engedélyével kap hatalmat [az Antikrisztus], hogy megtévessze a világot, mert igazságtalanság tölti be a földet, és mindenhol mindenféle szörnyűségeket követnek majd el.”

Ennek megfelelően a megtévesztő a legnagyobb bajok, nemzetközi zűrzavar és társadalmi káosz közepette tűnik fel, mint aki képes megoldani a világ problémáit:

Szt. Efrém „Abban az időben, amikor eljön majd a kígyó [Antikrisztus], nem lesz nyugalom a földön; nagy szenvedések, döbbenet, rendetlenség, halál és éhínség lesz szerte a világban.”

Korunkat már pontosan ezek a kaotikus állapotok jellemzik, s ez egyre fokozódni fog az adott ideig az egymást követő gazdasági, emigrációs és társadalmi válságokkal. Ez oknál fogva az Antikrisztus fellépése a kritikus időben szinte szükségszerűvé válik. Mivel Efrém némileg kitér az Antikrisztus születésére is, ezt sem kívánjuk kihagyni:

Szt. Efrém „Tanuljuk meg, barátaim, hogy miféle formában fog eljönni a földre az a szégyentelen kígyó; Mert amiként az emberiséget megmenteni kívánó Megváltó szűztől született és emberi alakban taposta el az ellenfelet az Isten szent erejével, ezért az ellenfél azt eszeli ki, hogy az ő eljövetelét másolja le acélból, hogy megtévesszen bennünket. Az Urunk felhőkön, villámlások közepette jön el, de az ellenfél nem ekként jelenik meg, mert ő egy aposztata. Valójában az ő fegyvere [Sátán eszköze, az antikrisztus] egy megrontott szűztől fog születni, de nem inkarnáció által. Ez a teljességgel megromlott ember úgy jön el, mint egy ravasz tolvaj, hogy elhitessen mindannyiunkat. “

A gyermekkorát teljes ismeretlenségben tölti el, „titokban nevelkedik fel, hirtelen lép színre és lázad fel és kerül hatalomra.” Ez azt jelenti, hogy ma már teljes bizonysággal a földön él a háttérben meghúzódva, de nem egy ismert közéleti személyiségként, s ezért nincs semmi okunk és alapunk a szenzációhajhász találgatásokra. Hirtelen történő fellépésekor minden maximálisan összedolgozik a számára: A rend összeomlása, a gazdasági válságok és az általános kaotikus állapotok miatt az emberek várva-várnak egy olyan igaz vezetőre, aki biztos megoldásokat nyújt. Ő pedig megteszi ezt. Teljes sikerrel járnak az általa használt fortélyos megtévesztési  módszerek, s emellett – amint erre Efrém egy másik munkájában rámutat -, a szellemvilág negatív befolyása is sokkal erősebben fog hatni a hamisság befogadására hajlamos emberekre:

Szt. Efrém „A gonosz szellemek ellepik a világot és univerzálisan akként indíttatják az embereket, hogy azok a legjobb véleménnyel lesznek az Antikrisztus iránt; egy általános és ellenállhatatlan vágyuk lesz iránta.” - Szír Szent Efrém, A 16. ige

A fellépésekor alkalmazott megnyerő viselkedése és módszerei gyorsan sikeressé teszik, teljes elfogadást nyer, hiszen felszámolja a korrupciót, segíti a szegényeket és egy általános pozitív légkört kreál a földön:

Szt. Efrém „Szerény és finom [modorú] lesz és [azt mondja magáról, hogy] gyűlöli az igazságtalanságot, elveti a bálványokat, ám nagyra becsüli a jámborságot. Jóságot mutat és szeretettel lesz a szegények iránt, rendkívül megnyerő és kedves mindenki előtt. Különös tiszteletet mutat a zsidók iránt, mivelhogy a zsidók várják az ő eljövetelét. Mindezek mellett csodákat és jeleket tesz, félelmetes látványokat okoz nagy hatalommal; ravasz módon mindenkinek a kedvében jár és az emberek gyorsan megszeretik őt. Nem fogad el ajándékokat, nem gerjed hirtelen haragra, nem mutat borongós hangulatot, hanem állandóan vidám kedélyt tükröz. És ezen taktikák által oly módon megnyeri a világot, hogy királlyá lesz. Amikor az emberek legkülönbözőbb osztályai [társadalmi rétegei] látják az ő erényeit és erejét, mindegyikükben egyszerre fogan meg egy azonos gondolat és nagy örömmel királyukká teszik őt, ezt mondván maguk közt: ‘Található e még egy ennyire jó és igaz ember?’”

A korszellemet már ma is oly módon befolyásolják a bukott szellemi hatalmasságok ebben a zűrzavaros világban, hogy a növekvő megpróbáltatások közepette egyféle várva-várt csodaként fog hatni az Antikrisztus megjelenése. A világ problémáit megoldó lépései miatt pedig gyors és egyetemes elfogadást fog élvezni. Hogy ez a korszellemre ható démoni aktivitás kapcsolatba hozható-e a 2012-es korszakváltással? A jelek szerint igen! A maguk módján rájátszanak erre a hollywoodi szórakoztatóipar Sátánt éltető termékei is, erősen prekondicionálva a fiatalságot. Ennek a szellemiségnek és az Antikrisztus rendkívüli képességeinek hatására a fellépésekor teljesen magával ragadja a tömegeket, amit tovább fokoz majd a látszólagos erényeivel és különösen a csodatételeivel. Nem egy diktátorként, nem egyféle gonosz Hitlerként fog berobbanni a közéletbe - mint azt sokan gondolják -, hanem egy olyan „tisztalelkű” személyként, aki őszintén meg akarja oldani az emberiség problémáit. Ráadásul a tehetsége és a képessége is adatott ahhoz, hogy ezt megtegye! Sátán évezredek óta vár és készül erre az alkalomra és egy zseniálisan kidolgozott terv szerint emeli uralomra az Antikrisztust, hogy benne lakozva rontsa meg Isten munkáját és emelje magát az Isten fölé. Tervének kivitelezésében egy iránta elkötelezett emberi szervezet, a Sátán zsinagógája asszisztál, ami a háttérből irányítja az eseményeket. A terv lényege egy világméretű káosz okozása, ami az antikrisztusi [világ] rend felállításához vezet. „Orbo ab chao” (a káoszból rend) szól az illuminátusok jeligéje, aminek taktikáját is kifejtik:

„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűséges módon fogja megmutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás [káosz] hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit.” - Albert Pike, 33. fokozatú szabadkőműves nagymester

Egy dolog azonban a bukott emberiség és a névleges keresztények megtévesztése és megnyerése, de teljesen más kihívást jelent az igaz hívő emberek eltántorítása. Emiatt különös figyelmet fordít arra, hogy az igaz keresztényeket maga mellé állítsa, akik iránt - amint a zsidók iránt is - különösen pozitív elfogultságot mutat és mindenféle kedvezményeket biztosít számukra:

Szt. Efrém „Megígér nekik [a szenteknek] mindenféle védelmet, amennyiben elismerik őt vezetőjüknek. Mindazok, akik nem értik meg az [igaz] kereszténységet, úgy tekintenek majd rá, mint az igaz vallás bajnokára és csatlakozni fognak hozzá.”

Illés apokalipszise 2:5-12 6 És egy király – akit majd a ’békesség királyának’ fognak nevezni – támad fel nyugatról. 7 A tenger fövenyére fut, mint egy dühös oroszlán. 8 Megöli majd az igazságtalanság királyát, és bosszút áll Egyiptomon, háborúval és sok vérontással. 9 Az fog történni azokban a napokban, hogy békét fog parancsolni és [hiábavaló] ajándékot ad Egyiptomnak.10 Békét [fog nyújtani] a szentek számára is, [és e szavakkal nyeri meg őket], ’egy az Isten neve ’. 11 Tisztelettel lesz a szentek iránt, és felmagasztalja a szentek helyeit. 12 Hiábavaló ajándékokat fog adni az Isten [egy]házának.

Illés apokalipszise 3:5-13 5 De a törvénytelenség fia ismét megjelenik a szent helyeken. 6 Azt mondja a napnak, hogy "ess alá", s az aláesik. Azt mondja "ragyogj", s az ragyogni fog. Azt mondja, "sötétülj el", s az el fog sötétülni.  7 Azt mondja a holdnak, "válj véressé", és az azzá válik.  8 Az égből fog alászállni az emberek közé, és közöttük jár. Úgy fog járni a tengeren és a folyókon, mintha szárazföldön járna. 9 A sántáknak visszaadja a járásukat. A süketeknek visszaadja hallásukat. A némáknak visszaadja beszédüket. A vakoknak visszaadja látásukat. 10 A leprásokat megtisztítja. A betegeket meggyógyítja. A démonokat kiűzi. 11 Sok csodát tesz és jelet mutat majd azoknak, akik körülötte állnak. 12 Ugyanazokat fogja cselekedni, amiket Krisztus cselekedett, egyedül a halottakat nem fogja tudni feltámasztani. 13 Erről tudjátok meg, hogy ő a törvénytelenség fia, mert képtelen életet adni.

Csodákat tesz, amelyek által megnyeri a névleges keresztények egészét, de nagy megosztást okoz az igaz hívek között is, ami sokak elesését eredményezi:

Szt. Efrém „Ugyanez a sárkány kiterjeszti a kezeit és egybehívja a madarak és csúszómászók seregeit; hasonlón, felkavarja a vizeket és járni fog a mélység felszínén, és úgy jár azon, mint ha az szárazföld lenne. De színtettek ezek... A villámok szolgái lesznek és bejelentik eljövetelét; a démonok teszik ki seregeit, és a démonok fejedelmei az ő tanítványai; messzi földekre rendeli hordáinak vezéreit, hogy hatásukat megmutassák és gyógyítsanak.”

Szt. Efrém „Nagy viszály kerekedik az emberek között abban az időben, különösképpen a hívők köreiben, amikor a Sárkány bőségesen visz véghez csodákat és jeleket, amikor Istennek mutatja magát félelmetes szellemeket röpít az égen, és a démonokat angyalok formájában jeleníti meg, akik rettegve repülnek el a zsarnok előtt, mert az hatalmasat kiált, elváltoztatja formáját és végtelen félelmet kelt minden emberben ...”

Szt. EfrémBátor lélek szükségeltetik ahhoz, hogy megtartsa életét ezen kísértések közepette, mert ha az ember egy kicsit is óvatlan, akkor könnyedén áldozatává lesz a ravasz vadállat jeleinek.”

A névleges, fősodratú kereszténység teljesen meg lesz babonázva általa. A szabadkőművesség befolyása alatt álló modern protestantizmus felekezeteiben eleve olyan tanokat kreáltak, amelyek nagyban elősegítik a megtévesztő munkáját és ennek a közegnek a teljes behódolását. Még az igazak közül is sokan állnak mellé. A Szentírás a gonosz, vagy mihaszna pásztornak nevezi az Antikrisztust, aki a nyáj felügyelőjeként mutatkozik, „de nem keresi, ami elveszett, nem kutat a tévelygő után, nem gyógyítja a sebesültet, nem támogatja a kimerültet, hanem megeszi a kövér állatok húsát, és letépdesi a körmüket.” (Zak. 11:16) A zsoltáros pedig utal rá, mint aki barátságot színlelve bizalmat nyer az Isten házában, majd hátbadöfi a bizalmasát: „Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítő olaj, de a valóságban kivont éles kard.” (Zsolt. 55:22)

A zsidóságot szinte egészében megnyeri és felépít számukra egy templomot. A cionisták azért éltetik majd, mert egy nagyhatalmi támogatóra találnak benne, a rabbinikus judaizmust képviselő vallásos zsidóság pedig azért, mert az igaz Messiás megtagadása után módszeresen arra lettek kondicionálva, hogy csupán egy nacionalista hőst, egy várva várt nemzeti felszabadítót lássanak benne. Ezért:

Szt. Efrém „A zsidók mindenki másnál jobban örülni fognak neki és dicsőítik az Antikrisztus uralmát. És ő, miközben elfogultságot mutat irántuk, mindannyiuk számára helyet [életteret] biztosít és [meg adja nekik] a templomot.”

„És amiként az igaz Krisztus eljön második alkalommal, az ellenfél kihasználja a balgák várakozását, különösen a körülmetélkedettekét; és előállít egy embert, egy varázslót, aki a varázslatok, elbájolás és megtévesztő ravaszságok mestere. Ez fogja magához ragadni a római birodalom vezetését és hamis módon Krisztust utánozza. .... megtéveszti a zsidókat, akik várják a Felkentet ....” -  Szt. Cyril, Catechetical Lectures (i.sz. IV. sz.)

Az Antikrisztus maximálisan meglovagolja a cionizmust és pártfogója lesz a zsidó államnak! Ezzel nem csupán a zsidókat nyeri meg, hanem velük a cionista kereszténység egészét is. Gondoljunk csak bele, milyen dicsőítést kapott Donald Trump a cionista keresztényektől, miután Jeruzsálemet Izrael fővárosának nevezte. Az Antikrisztus ennél messze többet tesz, jogot és katonai védelmet biztosít a zsidó államnak. A templom Antikrisztus általi felépítése különös figyelmet és hangsúlyt igényel. A modern protestáns feltevések szerint, a zsidók a közeljövőben felépítik majd a „III. templomot”, ami az „Isten temploma lesz”, s ahová az Antikrisztus beül majd. EZ ÍGY NEM IGAZ! Az Antikrisztus fogja felépíteni a templomot a zsidók számára, ezzel „bizonyítva” messiási mivoltát és utánozva Krisztus millenniumi templomát (vö. Zak. 6:13). Ez a templom azonban nem Isten temploma, hanem az Antikrisztus temploma lesz. A 2Tesszalonikai levélben említett naon NEM erre a templomra utal, hanem szentek közösségére, az egyházra, ami Isten szellemi temploma (lásd Az Antikrisztus és Isten temploma című írást), ahol ugyancsak sokakat meg fog téveszteni és elesésüket okozza:

2Tesszalonikai 2:3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket [igaz hívőket]. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás [köztetek, hívők között], ..

Az Antikrisztus tehát még az igaz egyházba is be fog férkőzni és sokakat elcsábít maga mellé. Az adott időben az egyház fejeként, a visszatért Messiásnak nyilvánítja magát. Közben pedig a zsidóknak felépített fizikai templomban bevezeti az állatáldozatokat és így a névleges kereszténységet és a rabbinikus zsidóságot is megtéveszti, megnyeri. Csakhogy ekkor, sikerének teljében Istenné nyilvánítja magát – ez lesz a pusztító utálatosság -, s a választottak előtt azonnal lelepleződik a csalása, aminek folytán az igazak határozottan megtagadják a törvénytaposót, ami pedig azonnali üldöztetést eredményez. Sokan megszegik a szövetséget és mellé állnak. Az egyház szétszóródásával és üldöztetésével meg fog szűnni az egyetlen érvényes szövetségnek, az újszövetségnek a „mindennapi” szolgálata:

2Tesszalonikai 2:3-4 .... lepleződik a törvénytiprás embere [a hű maradék előtt/által], a veszedelem fia, 4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába (naon), és Istenként kelleti magát.

Szt. Efrém „A föld és a tenger sírni fognak, mert elhallgatnak a zsoltárok és az imák hirtelen eltűnnek az emberek ajkairól. És a Krisztus Egyháza nagy síránkozással sír majd, mert az ünnepei és isteni szolgálatai [„áldozatai”] nem lesznek többé. 

Dániel 11:31-33 ...Meggyalázzák a megerősített szentélyt [héb. ham·miq·dāš], megszüntetik a mindennapit [héb. hat·tā·mîḏ ] az áldozat szó nem szerepel az eredeti szövegben] , és felállítják az iszonyatos bálványt. 32 Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. 33 A nép okosai sokakat meggyőznek, de fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre.

Máté 24:9-13 9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. 11 És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. 12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. 13 De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

Miért szükséges az Antikrisztus számára az Isten egyházának megnyerése? Sátán szempontjából ez egy teljesen logikus lépés, hiszen az egyház az egyetlen olyan földi testület, ami fölött nincs hatalma. Nem meglepő hát az, hogy minden erejét és fondorlatát arra fordítja, hogy megtévessze és hatalmába kerítse az igazakat. Meg lehet-e Isten népét téveszteni? Nos, Jahósua nem ok nélkül figyelmeztette a tanítványait ekként: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.” (Mt. 24:4-5) Pál pedig az elbizakodottakat inti meg: „Aki pedig azt hiszi, hogy nagyon biztosan áll legyen óvatos, nehogy elessen!” (1Kor. 10:12) A fentiekből levonhatóan tömegesen lesznek elhívott keresztények, akik meg lesznek tévesztve és elpártolnak az Úrtól, vétkeznek a szövetség ellen, míg a választottak mindvégig kitartanak a hűségben. Ez az Antikrisztus utolsó kísérlete arra, hogy a hűségeseket megnyerje, de ebben nem jár sikerrel, felfedik őt és elhatárolódnak tőle.

Ezen a ponton hirtelen minden megváltozik, az addig igaznak és jónak mutatkozó uralkodó egy gyors fordulattal kegyetlen világdiktátorrá lesz. Időközben felgyorsulnak a folyamatok a politikai arénában is, és az Antikrisztus immáron a végleges, tíz király szövetségéből álló fenevad uralkodójaként véres háborúkba keveredik. Megnyilvánul a valós sátáni természete, kezdetét veszi a szentek iszonyatos üldöztetése és az emberiség sanyargatása. 

Szt. Efrém „Gyorsan megszervezi a birodalmát és dühében három királyt le fog győzni. És ekkor ez a kígyó büszke lesz szívében és felöklendezi a keserűségét; felzaklatja a világot, szembeszáll annak korlátaival, elnyom mindenkit és megrontja a lelkeket. Nem mutatja magát többé áhítatosnak, de [innentől] mindenkor egy kemény, kegyetlen, bosszúálló, ingerült, erőszakos, szemérmetlen, rettenetes, felháborító, gyűlöletes, gyalázatos, gonosz, ártalmas, szégyentelen emberként viselkedik, aki azon fáradozik, hogy az egész emberiséget az istentelenség hasadékába taszítsa. Sok jelet fog tenni, noha ezek hamis csodák lesznek és nem valósak. .... a nép rettegve áll előtte, s ő ezt mondja: minden nép látja az erőmet és hatalmamat. .... Megtéveszti az egész világot, eltompítja a látását mindenkinek; és sokan hisznek benne és a hatalmas Istenként dicsőítik őt.”

Dániel 8:23-25 23 Uralmuk végén, amikor teljessé válik a gonoszság, egy ravasz és cselszövő király támad. 24Nagy hatalma lesz, bár nem a maga erejéből. Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár a vállalkozása. Irtja a hatalmasokat és a szentek népét. 25 Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret-furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. (MMT)

Dániel 8:25 A szenteken lesz a gondolata és jószerencsés lesz a hazugság kezében és szíve fölmagasztaltatik, és csellel sokakat elpusztít, és a pusztítás férfiait állítja föl és a KÉZ zsinagógáját létrehozza és bosszút áll. (LXX)

A politikai arénában az időközben összeomlott izraelita nemzetek és a zsidók kiszolgáltatottakká lesznek és az Antikrisztus – aki korábban egy baráti szerződést kötött velük – megszegi a szövetségét, ellenük fordul és elpusztítja a nemzeteik java részét. Ez már a nagy nyomorúság három és fél éve. A választottak ezt felismerve Jahósua utasítását követve (Lk. 21:20-24) azonnal menekülni fognak:

Szt. Efrém „Sokan a szentek közül, akik abban időben találtatnak, az utálatos eljövetelekor, patakokat sírnak a Szent Isten előtt, hogy mentse meg őket a kígyó elől. Nagy sietséggel a pusztába menekülnek, és rettegve bujdokolnak a hegyekben és barlangokban; földet és hamut szórnak a fejükre, éjjel nappal imádkozva nagy alázatosságban. És ez adatik meg számukra a Szent Egytől: A kegyelme arra a helyre vezeti őket, amit erre meghatározott [számukra] és megmenekülnek, szakadékokban és barlangokban, nem látva az Antikrisztus jeleit és bűvöleteit – Mert az Antikrisztus eljövetelének felismerése nem okoz nehézséget az értelmesek számára. De annak, akiknek elméje az evilági dolgokhoz kötődik és szereti a földit, számára ez nem lesz felfogható; mert az, aki állandóan csak az evilági dolgokkal foglalkozik, hogy ha hall, akkor sem érti meg, nem fog hinni, sőt, megveti azokat akik ezeket mondják. De a szentek erőt vesznek, mert elvetik maguktól ennek a világnak a gondjait.”

Az erre méltó igazak elmenekülnek a pusztai menedék oltalmába, ahol biztonságban élik túl a három és fél éven át tartó nagy nyomorúságot (Jel. 12:6), mások pedig mártírhalált vállalnak, hogy jobb feltámadást nyerjenek, megint mások üldöztetésben részesülnek, hogy azok által tisztuljanak meg, mossák fehérre ruháikat a Bárány vérében (Jel. 7:14, 22:14). Ez idő alatt megtörik a szentek ereje (Dán. 12:7), a hét lámpás kialszik, de ekkor színre fog lépni a két olajfa, a két tanúbizonyság Énok és Illés személyében, akik szembeszállnak az Antikrisztussal.

Szt. Efrém „És amikor a veszedelem fia szándéka mellé állítja az egész világot, akkor elküldetik Énok és Illés, hogy megcáfolják a Gonosz Egyet; Szerénységgel telve egy kérdést intéznek hozzá. A két szent elé fog állni, hogy felfedjék a ‘kárhozat fiát’ a körülötte álló nagy tömeg láttára, s ezt mondják neki: ‘Ha te Isten vagy, mondd meg nekünk azt, amit kérünk tőled. Hol van elrejtőzve az a két régi [korból való] ember, Énok és Illés? A Gonosz Egy azonnal válaszol a két szent embernek: ‘Akár a mennyben keresitek őket, akár a tengerek mélyén, minden lakhely nyitva áll előttem. Nincs más Isten, csak én; és én képes vagyok mindenre a földön és az égen.’ Ezt mondják a kárhozat fiának: ‘Ha Isten vagy, hívd elő a holtakat, hogy támadjanak fel. Mert meg van írva a próféták könyveiben és a szent apostolok által, hogy amikor a Krisztus megjelenik, fel fogja támasztani a holtakat a sírjaikból. Ha ezt nem teszed meg, akkor kijelentjük, hogy ő, aki megfeszíttetett, nagyobb nálad; mert ő feltámasztotta a halottakat és maga is feltámasztatott dicsőségre.’ Abban a pillanatban a Gonosz Egy haragra gerjed a szentek ellen, megragadja a kardot és az utálatos levágja az igazak fejeit.

Illés apokalipszise 4:7-12 7 Amikor Illés és Énok hírét veszi, hogy a szégyentelen megmutatkozott a szent helyen, lejönnek és harcolni fognak ellene, szólva:  8 Nincs tebenned szégyen? Amikor a szentekhez csatolod magad, hiszen te mindig idegen vagy közöttük. 9 Ellensége voltál azoknak, akik a mennyhez tartoznak, és ellene vagy azoknak is, akik a földi világhoz tartoznak. 10 Ellensége voltál a trónoknak [mennyei uradalmaknak], az angyalok ellen cselekedtél, te mindig idegen vagy. 11 Úgy estél le a mennyből, mint a hajnali csillagok, elváltoztál, és a te [saját] nemed [fajod] idegenné lett számodra. 12 De te nem szégyelled magad, amikor akaratosan Isten ellen lépsz fel [mert] te vagy az ördög.

A korai keresztények szó szerint hitték azt, hogy az elragadtatott Illés vissza fog térni (Mal. 4:5-6), a másik, korábban elragadtatott szenttel, Énokkal. Ezt számos apokrif és korai egyházatya írása bizonyítja, mint pl. az itt többször idézett Illés apokalipszise is. Illés helyreállítja a hitet Izraelben és Júdában, ám az izraelitáknak csak parányi maradéka éli túl ezt a vészkorszakot, „de a maradék megtér! Jákob maradéka az erős Istenhez.” (Ézs. 10:21)

A luciferi világrend rövid uralma

Énok és Illés az utolsó figyelmeztetést adja az emberiségnek, ezután teljesen elszabadul a pokol! Az Antikrisztus egy rövid időre megvalósítja a luciferi álmot, amit Albert Pike korábban idézett írásának folytatásában így fejtett ki:

„A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve."

A Fenevad még az általa felhasznált nagy paráznát, a hamis világegyházat is megsemmisíti (Jel. 17:16-17) a maga névleges keresztényeivel és hamis judaizmusával, mert a célt tévesztett vallásoskodó emberek ezen a ponton már teljesen szükségtelenek lesznek számára. Sátán nem megtévesztett keresztényeket és zsidókat kíván uralni, hanem hozzá hithű, őt nyíltan felvállaló és istenítő igazi luciferiánusokat. Egy olyan sátáni világkorszakot (New Age) kíván megvalósítani, ahol alapkövetelmény az igaz Isten megtagadása és Lucifer istenítése. Az emberiség azon része, amely nem képes, vagy nem kíván felemelkedni a „szellemi evolúció” következő fokára, azok romlott magok, pusztulniuk kell, és a legkegyeletteljesebb dolog az, ha elveszik tőlük a nyomorúságos életüket. Ez szervezett módon és németes precizitással fogják elvégezni:

„Az emberi személyiségek teljes spektrumából csupán negyedrésznyi fog felemelkedni … egynegyed rész az ártalmas és ezek megromlott magok. Az ilyeneknek az elmúlt korokban engedélyezve volt, hogy természetes halállal haljanak meg. /…/ Most azonban, amikor közeledünk egy nagy hittudományos ugráshoz, és a teremtett emberből a társteremtő ember lesz - vagyis ember, aki az isteni erő örököse - az ártalmas egynegyedet likvidálni kell a társadalom testéből. /…/ Szerencsére ezért nem ti vagytok felelősek. Mi vagyunk azok. Mi [luciferiánus papság] vagyunk az Isten válogatási folyamatának a felülvigyázói a földön. Ő választ, mi pedig pusztítunk. Mi vagyunk a sápadt ló lovasai, mi vagyunk a Halál.” - Barbara Marx Hubbard, The Revelation: Our Crisis is a Birth, 235. o.

A New Age eszmeiségének és eszközeinek bemutatása a New Age Terv című írásban olvasható. A rendszer minden követőjétől elvárják azt, hogy magára vegye a Sátán iránti elkötelezettség bélyegét. Aki nem viseli ezt a bélyeget, az semmit nem árulhat és vásárolhat, s így megszűnik az alapvető létbiztonsága:

Jelenések 13:16-17 16 Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, 17és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.

Szt. Efrém  „Mert a gyötrő azt teszi, hogy mindenkinek mágán kell viselnie a fenevad bélyegét, amikor az a maga idejében – vagyis annak elrendelt idejében – eljön hogy megtévesszen mindenkit a csodáival. Abban az időben csak azok vásárolhatnak élelmiszert és egyéb szükségleteket, akik magukon viselik a bélyeget, és felügyelőket helyez föléjük, akik véghezviszik a parancsait.”

„Akkor majd minden lélek siránkozni fog és mélyen sóhajtoznak; mert akkor meglátják a kimondhatatlan nyomorúságot, ami követi őket éjjelen és nappalon, és sehol nem találnak eledelt, amivel kielégíthetnék éhségüket. Mert a kígyó kegyetlen felügyelőket rendel ki, [A „kéz”, vagy a Sátán zsinagógája, a „szellemi felvigyázók”] és csak azok vásárolhatnak némi eledelt, akik a homlokukon és a jobb kezükön viselik a gyötrőnek a bélyegét. Abban az időben a csecsemők anyjuk ölében enyésznek el, s szintúgy az atyák a feleségükkel, a gyermekek pedig a piactereken, és senki nem lesz, aki eltemetné őket. Az utcákon szertefekvő holtak bűzt árasztanak és a bűzük keményen üti meg az embereket ...”

Az antikrisztusi uralom ezen stádiumára a New Age tanai vetnek némi fényt. A New Age dogmatikájában, mindazoknak, akik be kívánnak jutni a luciferiánus Új Korszakba és fel kívánnak emelkedni egy magasabb létformára, azoknak keresztül kell menniük egy beavatáson. A beavatott végérvényesen azonosul Luciferrel, illetve a sátáni akarattal és szándékkal, aminek felveszi a jegyét, vagy bélyegét. Aki tehát magára veszi azt, az Lucifer mellett döntött, a „Sátán elsőszülötte”, a kárhozat gyermeke és sorsuk az örök kárhozat (Jel. 14:9-12).

Isten azért engedi meg mindezt, mert az emberiség csak ily módon tanulja meg a leckét, azt, hogy a lázadás és a bűn csak hihetetlen szenvedéseket okoz és végül halált eredményez. Az emberiség a teljes önpusztítás szélére sodródik, ám mielőtt véget vetne önmagának, Isten visszaküldi Fiát, aki elpusztítja azokat, akik pusztították a földet (Jel. 11:18), az Antikrisztust pedig megemészti az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével. (2Thessz. 2:8)

Az itt felvázolt „forgatókönyv” a korai egyház tanításait tükrözik, amit osztanak velük, korunk igaz szentjei.

Szemelvények a korai keresztény irodalomból

A fentiekben leírtak alapjait a korai egyház által használt irodalom és emellett a [még] igaz egyházatyák hagyományai szolgálják.

Didakhé XVI 1-8 1 Őrködjetek életetek fölött! Ki ne aludjanak mécseseitek és ki ne oldódjon övetek! Legyetek készen! Nem tudjátok ugyanis az órát, melyben Uratok érkezik. 2 Gyakran gyűljetek össze, azt keresve, mi válik lelketek javára! Semmilyen időnek nem lesz haszna kitartásotokat illetően, ha a végső időben tökéletesek nem lesztek. 3 A végső napokban ugyanis sok hamis próféta lesz, sok rontó, a juhok farkasokká válnak, a szeretet gyűlöletbe fordul át; 4 amikor felgyülemlik a törvénytelenség és gyűlölni fogják egymást az emberek, s akkor fog megjelenni a világcsaló Isten fiaként, a Föld kezébe adatik és jeleket és csodákat művel, melyek a világ kezdete óte nem voltak. 5 Az emberek világa ekkor tűzpróbára kerül, és sokan megbotránkoznak és elvesznek, akik azonban kitartanak hitükben, megmenekednek ama átkozottól. 6 És ekkor tűnnek fel majd az igazság jelei; először az ég megnyílásának jele, másodszor a harsona hangja, s harmadszor a holtak feltámadása [ez az egyetlen és igazi “elragadtatás]. 7 Nem mindenki támad fel azonban [az első feltámadásban], amint megmondatott: Eljön az Úr és vele összes szentjei. 8 A világ akkor majd meglátja az Urat, amint eljön az ég felhői fölött.

A Didaké figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó nemzedék keresztényei leélhetik úgy az egész életüket a hitben és a jó cselekedetekben, hogy az semmit nem számít a végén, ha megbotlanak és a hitüket elhagyva elpártolnak az igazságtól az antikrisztusi kísértés idején.

Iréneusz rámutat arra, hogy a Nabukadnezár által felállított bálvány az eljövendő gonosz király, az Antikrisztus előképe volt, aki üldözi és pusztítja mindazokat, akik nem imádják őt, s ez lesz az igazak utolsó küzdelme, ami által eldöntetik az örök sorsuk:

Irénusz Eretnekek ellen V. könyv 29. fejezet:

1 ... Mert ez az igazak utolsó küzdelme [a nagy nyomorúság], amelyben, amikor győzedelmeskednek, megkoronáztatnak a romolhatatlansággal. 2 És ezért van ebben a vadállatban, amikor eljön, mindenféle gonoszságnak és minden csalásnak összegzése, hogy az elpártolás minden hatalmát, amely belefolyik és bele van zárva, a tüzes kemencébe lehessen vetni. (Mát. 24:21) Ezért helyénvaló, hogy nevét a hatszázhatvanhatos szám adja meg, hiszen saját személyében összefoglalja a gonoszság egész keverékét, amely az angyalok elpártolásából származott, mielőtt az özönvíz megtörtént. Mert Noé hatszáz éves volt, amikor özönvíz jött a földre, elsodorva a lázadó világot, ama legaljasabb nemzedék miatt, amelyik Noé idejében élt. És [az Antikrisztus] is összefoglalja az özönvíz óta kigondolt bálványok összes tévedését, együtt a próféták gyilkosaival és az igazak levágóival [Sátán zsinagógájával]. Mert a kép, amelyet Nabukadnezár felállított bizony hatvan sing magas volt, míg a szélessége hat sing volt; ami miatt Ananiást, Azariást és Misaelt, amikor nem imádták azt, a tüzes kemencébe vetették. Ami velük történt, azzal prófétai módon kimutatták az igazak ellen feltámadó haragot a vég idején. Merthogy a kép egészében előképe ama ember eljövetelének, kijelentve, hogy kétségtelenül minden embernek egyedül őt kell imádnia. Így tehát Noé hatszáz éve, melynek idején az özönvíz megtörtént az elpártolás miatt, és a képmás singjeinek száma, amely miatt az igaz embereket a tüzes kemencébe küldték, ezek jelzik ama férfi nevének számát, akiben a hatezer év elpártolásának teljessége, igazságtalansága, hamis próféciája és csalása öszpontosul; amely dolgok miatt a tűz világkatasztrófája el is fog jönni [a Földre].

Tiszta beszéd. Az igazak nem lesznek elragadtatva, hanem utolsó nagy próbaként ki kell állniuk a nagy nyomorúság minden addigit meghaladó szenvedéseit. Az Antikrisztusban az emberiség 6000 évének minden istentelensége és minden gonoszsága fog kicsúcsosodni és „az lesz a szentek béke tűrése, hogy megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel. 14:12).

Ézsaiás felemelkedése IV. Fejezet (Ezékiás testamentuma):

Ezékiás testementuma 4:1-13 1 És most Ezékiás és fiam, Josáb, ezek a világ beteljesedésének napjai. 2 Amikor betelik az adott idő, Beliár a nagy uralkodó, e világ fejedelme le fog jönni, aki uralta [e] világot mióta létre jött, aláereszkedik majd az égből embernek formájában, egy törvénytipró királyként, anyagyilkosként: ő maga lesz ez a király. 3 Üldözni fogja a sarjat, amit a Szeretett és a tizenkét apostol ültetett el. A tizenkettőből egy a kezébe lesz adva. 4 Ez az uralkodó annak a királynak a formájában fog eljönni, és vele jön e világnak minden erőssége, és azok engedelmeskedni fognak neki minden kívánalma szerint. 5 És az ő szavára felkel a nap az éjszaka folyamán és előtünteti a holdat a hatodik órában. 6 És mindent, ami kedvére van megteszi a világban: úgy tesz, és úgy beszél, mint a Szeretett, és ezt mondja: “Én vagyok Isten, és nincs előttem senki más.” 7 És a világon minden ember hinni fog benne. 8 És áldozatot mutatnak be neki és szolgálni fogját őt, mondván: Ez az Isten, és nincs mellette senki más.” 9 És akik addig társak voltak a Szeretett befogadásában, azoknak a nagyobb részét maga felé fordítja [megnyeri magának].10 És a csodái bizonyságot nyernek minden városban és területen. 11 És felállítja a képmását önmaga előtt minden városban. 12 És uralkodni fog három éven és hét hónapon és huszonhét napon át. 13 És sok hívő és szent, akik megláthatták őt, akiért reménykedtek, akit keresztre feszítettek, Jézust, a Felkent Urat, [miután én, Ézsaiás láttam őt, akit megfeszítettek és aki felemelkedett] és azok szintén, akik hittek benne – ezekből kevés marad azokban a napokban mint az ő szolgái, miközben pusztából pusztába menekülnek, várva a Szeretett eljövetelét.

Ezen leírások szerint a kor végén az igaz keresztény hittől elpártolók alkotják a többséget, akik elárulják egykori hittestvéreiket. A szentek kevesen maradnak és a pusztai menedékben várják Uruk eljövetelét.

Nem lesz korai elragadtatás, de lesz földi menedék és oltalom

A korai keresztények egyáltalán nem vallották és hirdették a modern, szektariánus protestantizmus által kreált „elragadtatás” tanát, miszerint a szenteket felragadja az égbe Krisztus a nagy nyomorúság előtt, és az elől. Ez egy viszonylag modern, alantas szándékú szellemi kalandorok által kreált hamis tan, amit korunk szabadkőműves sikerpásztorai terjesztenek tovább, az ellenfél ügyét szolgálva (a részletekért lásd a Modern kereszténység eltérítése és A szabadkőművesség a protestantizmusban című írásainkat).

Mint láttuk, a Szentírásból és a korai egyház bibliailag megalapozott anyagaiból, következetesen az vonható le, hogy az Antikrisztus dühe és üldöztetése leginkább az igaz egyház ellen fordul, ám az egyház feddhetetlen és hűségesnek bizonyult elemei fizikai oltalmat találnak a „pusztai menedék” formájában. A többség pedig, mint az arany, „tűzben próbáltatik meg”. Ezért lesz szükséges az egyháznak a kitartásra és türelemre (Jel. 13:10), mert csak az menekül meg, aki a végsőkig kitart (Mt. 24:23). Amennyiben Krisztus el kívánta volna ragadni követőit az antikrisztusi borzalmak elől, akkor nem figyelmeztette volna őket arra, hogy legyenek óvatosak, nehogy meg legyenek tévesztve a hamis messiások által (Mt. 24:23-27). Mi több, a Jelenések könyve határozottan kijelenti, hogy az antikrisztusi fenevad „hatalmat kap arra, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson fölöttük.” (Jel. 13:7).

Pál rámutat, hogy a valódi „elragadtatás” az kevéssel a nagy nyomorúságot követően, a hetedik trombitaszóra, az első feltámadáskor történik (1Thessz. 4:16-17). Krisztus maga is utal ennek az eseménynek az időzítésére:

Máté 24:29-31 29 Ama napok nyomorúságát követően tüstént elsötétül majd a nap, a hold nem sugároz fényt, a csillagok az égből lehullnak, és a mennyei hatalmak meginognak. 30 Akkor aztán láthatóvá lesz az égen az ember Fiának jele. Akkor gyászolni fognak a föld összes törzsei, és meg fogják látni az embernek Fiát, ahogy az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel eljön. 31 Akkor hangos kürtszóval szét fogja küldeni angyalait, hogy az ég egyik szélétől a másik széléig a négy szél irányából őhozzá gyűjtsék kiválogatottait.

Miután a visszatérő Messiás magához veszi a feltámasztott igazakat a föld légkörében, onnan velük együtt tér vissza uralni a földet.

Tisztában vagyunk azzal, hogy sokan a végidők szentjei közül ma még Babilonban vesztegelnek, és csak reméljük, hogy az olvasottak után lesznek, akik szükségét érzik annak, hogy megvizsgálják hitük alapjait és tanítóik hitelességét. Ahhoz, hogy egy hívőnek egyáltalán lehetősége legyen az utolsó idők próbáiban helytállni, először is tudnia kell azt, hogy nem lesz semmiféle elragadtatás, ami kivonja a szenteket az egész világra eljövő tűzpróba elől. Azokat, akik meg lettek tévesztve ezzel a nem biblikus tanítással eleve teljesen felkészületlenül érik majd az események és már nem lesz hová fordulniuk. A névleges kereszténység, beleértve a karizmatikus protestantizmust is, egy hatalmas babiloni bazár ahol neves tanítók kufárkodnak a maguk drágán adott, de romlott szellemi portékáival a hívek megrontására – ebből ki kell futni, gyorsan és addig, amíg lehetőség van rá (Jel. 18:4).