CoG

Az Antikrisztus nemzetisége

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

A bibliai próféciák iránt érdeklődő emberek gyakrabban kerülnek szembe tanítóik különféle találgatásaival, egyedi véleményekkel vagy eltérő felekezeti nézetekkel mintsem konkrét és bibliailag jól megalapozott kijelentésekkel. Példaként, a leggyakoribb bibliai próféciákkal kapcsolatos kérdések egyike az, hogy vajon mely országból, mely nemzet fiai közül fog kikerülni az Antikrisztus. Ezzel kapcsolatban számtalan spekuláció terjeng, s az utóbbi évtizedekben szinte nem volt olyan valamire való diktátor, vagy rangos politikus, nem lett beiktatva egyetlen olyan jelentősebb államfő sem, akiről ne híresztelte volna azt valaki, hogy bizony ő lesz az Antikrisztus. Rossz szokássá vált a bibliai próféciák értelmezését a napi hírekből hallott eseményekhez igazítani, legalábbis a másnapi híradásokig. A megélhetési pásztorok bulvármédia szintű alaptalan feltételezéseiből csak egy következtetést lehet levonni, mégpedig azt, hogy az ilyen nézetek terjesztőinek a leghalványabb fogalmuk nincs arról, amit a bibliai próféciák valóban kinyilatkoztatnak a végidők eseményeiről. Próféciai interpretációjuk nem a Szent Szellem által adott értelemből fakad, hanem abból a bizonyos Péter apostol által említett önkényes értelmezésből (1Pt. 1:20). Pedig bármennyire is hihetetlen, a Szentírás több helyen és rendkívül következetes módon utal a végidőben színrelépő „fenevad-birodalom” geográfiai lokációjára, sőt több alkalommal még, az azt uraló Antikrisztusnak a nemzeti hovatartozására is. Nem kell találgatásokra, légből kapott feltevésekre szorítkozni. Határozott és ismételt próféciai utalások vannak arra, hogy az Antikrisztus egy asszír származású ember lesz, a mögötte álló legfőbb katonai hatalomnak, Asszíriának a „királya”. Ezek után már csak Asszíria modern beazonosítása szükséges és élesen tisztázódik a végidők próféciai képe, ami által érthetőbbé válnak bizonyos történelmi összefüggések is.


E-mail: p.poli@mailcity.com  

Copyright ©2017. Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

 http://www.churchofgod.hu



  Az asszír Antikrisztus

 

 
Amikor a névleges kereszténység „prófécia-szakértői” az Antikrisztusról tanítanak, akkor elsősorban Dániel és a Jelenések könyvének idevonatkozó részeire hivatkoznak. A Dániel könyvének 2. és 7. fejezetei jól követhető módon vázolják fel a korszakunkat uraló birodalmakat egészen a kor végéig, azaz, Krisztus visszatéréséig. A Dániel 2. fejezetének állóképe és a 7. fejezet vadállatai kronológiai sorrendben mutatják be a babiloni, a méd-perzsa, a görög/és utódállamainak, valamint a római birodalomnak az eljövetelét. E tekintetben nincs semmi vita a kereszténység egészén belül. A problémát a negyedik fenevad kontinuitása jelenti és a fősodratú kereszténység ezen a ponton vesztette el a fonalat. Számukra a római birodalom 476-ban megtörtént elbukása és az Antikrisztus színrelépése közötti időszak egy próféciai fehér folt. A Dániel 7 rettenetes negyedik fenevadja tíz szarvval van ábrázolva, s ez a kulcs. A tíz szarv ugyanis a római birodalmi rendszer feltámadásait, megújulásait s ezzel egyben a kontinuitását  jelképezik az antikrisztus, majd pedig az igaz Messiás eljöveteléig (v.ö. Dán. 2:40-45; 7:24, lásd még az 1260 nap című írást). Érthető módon, a katolicizmus és a római rendszert meg-megújító európai birodalmi formációk frigye miatt az illetékesek nem kívánnak magukra ismerni a próféciákban.

A tíz szarv a római fenevadból nőtt ki, annak része, így annak a birodalomnak megújulásait is ott kell keresni, amiből, kinőttek. Márpedig a római birodalom európai székhelyű volt, ahogy az azt feltámasztani kívánó későbbi birodalmi formációk is. [Példának okáért, a sok találgatás ellenére Oroszország nem lehet a „fenevad” hiszen nem a római birodalomból nőtte ki magát]. Dániel tehát ismerteti azt, hogy a római/európai fenevad meg-megújul és a kor végén fel lesz támasztva, amiből levonható, hogy az antikrisztusi birodalomnak Európa lesz a centruma. Emellett Dániel az „északi király”-nak nevezi az Antikrisztust, aminek a lokalitása a már említett próféciai fehér folt miatt megint csak egy vitás kérdés a fősodratú kereszténységen belül. A zűrzavar teljes, manapság divatossá vált pl. Oroszországra, s az utóbbi időkben pedig egyre inkább Törökországra vonatkoztatni. Vannak, akik a lokációtól függetlenül egy iszlám Antikrisztust vizionálnak. Pedig az északi királyság történelmi folyamatossága tisztán követhető (lásd a Dániel 11. című írást). Röviden: az eredeti „északi királyságát” a Dániel 7 harmadik fenevadjának, a görög birodalomnak egy utódállama, a szeleukidák birodalma tette ki (a „déli királyság” pedig egy másik görög utódállam, Egyiptom volt). A szeleukid birodalom a tízszarvú fenevad, a rómaiak által lett megdöntve, amivel az „északi királyságnak” a titulusa  és funkciója is a római birodalomra, majd annak a meg-megújjuló birodalmi formátumaira szállt. A birodalom utolsó feltámadása az Antikrisztus alatt fog megtörténni, amikor is ő lesz „az északi király”.  

Mint tisztáztuk, a fenevad tíz szarva a római birodalom „restaurációit” jelöli. Justiniánus ilyen irányú kezdeményezése eredményezte a pápai hatalom, valamint az állam és az egyház frigyét 538-ban. Egy valamivel későbbi reastaurátor Nagy Károly, a frank  birodalom királya volt. Ez a birodalom több nemzetet is magában foglalt, ám a domináns elemét már a német nép alkotta. A német dominancia tovább fokozódott a „Szent Német-Római Birodalom”-mal. E birodalmak úgy tartották magukat számon, mint a római birodalom és rendszer feltámasztóit, ahol a közös „keresztény” [katolikus] vallás kötötte egybe a  különböző népeket. A rendszernek az időnkénti megújulások biztosították a kontinuitást a történelem folyamán. A kor végén még egyszer lesz egy ilyen feltámadása, amely birodalmi formáció magában foglalja a korábbi, a Dániel 7-ben vázolt birodalmak jellemzőbb vonásait, de messze meghaladja azok erejét (Jel. 13:1-2). Nem mellékesen, ez a rendszer ugyancsak német dominancia, vagy uralom alatt fog állni.

Az ismert bibliai történelemből következően már annyi biztosan levonható, hogy az antikrisztus a megújult római birodalom fejeként egy európai ember lesz. Hogy ezen belül konkrétan milyen nemzetiségű? Dániel könyve erre sehol nem ad pontos választ. A figyelmen kívül hagyott és így a Dániellel nem párhuzamosított próféciák, valamint az ismert történelmi precedens azonban annál inkább nyilvánvalóvá teszik azt, hogy mely nemzetből fog származni. Járjunk hát utána.

Talán hihetetlen, de számos olyan prófécia található a Szentírásban, amelyek konkrétan megnevezik azt a nemzetállamot, amelyből az Antikrisztus származni fog. Való igaz, hogy részben a fordítási hibák által, részben pedig a próféciai dualitás mellőzése, gyakran pedig csak a felületes olvasás, vagy a téves prekoncepciók miatt ezek az utalások a homályban maradnak az átlagolvasó számára. Mint már említve volt, a legnagyobb probléma az, hogy Dániel próféciáit önmagukban kezelik, nem pedig a teljes rendelkezésre álló próféciai kép kontextusában.

Az ókor egyik legnagyobb katonai hatalma az asszír birodalom volt, amely i.e. 722-ben nemzeti fogságba vitte Izrael házát, az északi tíz törzset. Isten hosszú időn át figyelmeztette Izraelt a prófétái által arra, hogy ha nem térnek meg, akkor Asszíria elsöpri és fogságba viszi a teljes nemzetet. Ez oknál fogva igen nagyszámú ilyen asszír vonatkozású próféciával találkozunk az ószövetségi írásokban (így pl. Ézsaiás, Hóseás, Mikeás és Ámósz könyveiben). Ezek a próféciák rendkívül fontosak, ugyanis szerzőik utalnak a korabeli izraeliták hűtlenségére és arra, hogy a bálványimádatuk miatt iszonyatos büntetés fog eljönni rájuk - ami rendre meg is történt. Ugyanakkor ezek a próféták üzeneteik teljes fokú beteljesedésének idejét határozottan az utolsó időkre, a messiás eljövetelének idejére, vagyis, a végidőkre teszik. Így ezek nyilvánvalóan duális próféciák, amelyeknek az ókori beteljesedésük mellett lesz egy messze intenzívebb beteljesedése a végidőkben. Ez egy nélkülözhetetlen kulcs az Írások megértéséhez, ugyanis így ezek a leírások nem csupán történelmi leckékként szolgálnak a számunkra, hanem ugyan olyan biztos próféciai figyelmeztetésekként, mint amik az ókori Izrael számára voltak! Vegyük csak példaként az Ézsaiás 10. fejezetét, ahol a próféta megjövendöli Izrael királyságának [a tíz törzsnek] az elpusztítását és fogságba menetelét „az asszír” által – ami természetesen meg is történt. Csakhogy a prófécia hirtelen előre ugrik néhány ezer évet, a képbe behozva az Izraelt megmentő és „az asszírt” elpusztító Messiást, aki onnantól Izrael királya lesz mindörökre! Másszóval, az Ézsaiás 10 elsősorban egy a végidőkre szóló prófécia, aminek az ókori beteljesedése csak előképe volt annak, ami röviddel Krisztus visszatérése előtt fog megtörténni! Hóseás Izrael házához szóló próféciáiban pontosan ugyanez a dualitás látható. Amint Izrael tíz törzsét fogságba vitte Járeb, „az asszír” úgy modern leszármazottaikra is ez a sors vár a kor végén, ugyancsak Járéb, „az asszír”, vagyis az Antikrisztus keze által. A Járéb titulussal illetett asszír nagykirály ugyanis az Antikrisztus egy korai előtípusa volt. Ezoknál fogva hasznunkra válik őt közelebbről megismerni.

Járéb neve mindössze két helyen fordul elő, a Hóseás 5:13 és 10:6 versekben. Maga a név nem egy asszír király személyneve - ilyen néven egyetlen asszír királyt sem ismerünk a történelemből -, mint inkább egy rá jellemző titulus. A katolikus fordítás pl. nem adja vissza a nevet, hanem „a nagykirály”-ként fordítást használja. A nyelvszakértők szerint a Járéb név a héber ריב (rib), igegyökből származik és jelentései „harcos”, „törekvő”, illetve „versengő”. Az egy vitás kérdés, hogy a Járéb titulus az eredeti ókori vonatkozásában melyik Izraelt megtámadó asszír királyt kívánta jelölni; Salmanassárt, II. Szárgónt, vagy Tiglát-Pileszert. Az is lehetséges, hogy több király viselte a titulust akkoriban. De valójában ez nem is lényeges, hiszen Járéb csupán egy előtípusa volt a végidőkben feltűnő, sokkal nagyobb jelentőségű Járébnek. Ami azonban már lényeges, az az, hogy amikor ezek a próféciák a kor végén be fognak teljesedni „az asszír” , a harcos király, s leginkább a versengő király” megnevezés pontosan illik az Antikrisztusra és ezen utolsó időkre szóló próféciában valójában őt is szándékozza jelölni!

A kor végén a nemzeti fogságba kerülésük előtt az izraelita nemzetek [Izrael teljes háza] szörnyűséges szellemi és fizikai állapotba kerülnek, s ezek az állapotok szemünk előtt bontakoznak ki a napi hírekben. Emiatt Isten ítéletet hirdet ellenük és csapásokat hoz rájuk:

Ézsaiás 1: 4-9 4 Lám, a bűnös nemzet, a gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevők nemzedéke, elvetemült fiak! Elhagyták az Urat, s megvetették Izrael Szentjét, hátat fordítottak neki. 5 Még hol verjelek meg benneteket, amiért hűtlenségre hűtlenséget halmoztok? Beteg az egész fej és a szív teljesen erőtlen. 6 Tetőtől talpig sehol sem ép, csupa sebhely, zúzódás és nyílt seb. Mégsem nyomták ki, nem kötözték be, és olajjal sem puhították. 7 Országotok pusztává lett, városaitokat elnyelték a lángok. Földeteket szemetek láttára idegenek élik fel: pusztasággá lett, mint Szodoma földje a pusztulás után. 

Ámosz 3:1-2 1 Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felőletek, Izráel fiai; mindama nemzetségek felől, a melyeket felhoztam Egyiptom földéről, ezt mondván: 2 Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért.

Hóseás 5:1-10-11 10 Rettenetes, amit Bételben láttam: Efraim ott paráználkodik, Izrael beszennyezi magát. 11 Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet!

Ámosz és Hóseás próféták teljes könyvei figyelmeztetések Izrael házához, s rámutatnak a közelgő büntetésük okaira. Hamarosan eljön az ideje annak, hogy József fiai - a büszke angolszász nemzetek – összeroppannak és megtörve „az asszír”-hoz kell forduljanak támogatásért. Ez az elkerülhetetlen prófétai kinyilatkozás! Csakhogy a hanyatló Izrael Asszíriával való kétségbeesett politikai próbálkozásai teljesen hiábavalók lesznek: „[Járeb] nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet,”  - hiszen valójában nincs is szándékában segíteni -, ehelyett; „az asszír, akire támaszkodni próbálnak az veri meg őket.” (vö. Ézs. 10:20, lásd még az Asszíria - Isten haragjának eszköze című írást). Ráadásul, maga Isten rendelte el az asszírt arra, hogy kezében botként használja fel népének megbüntetésére (Ézs. 10:5-6). A Dániel 8:25, 9:27-ből tudjuk, hogy az Antikrisztus hamis szövetségre lép sokakkal, s ennek része lesz az Izraellel megkötött, valamint egy külön, Júdával megkötött békeszerződés is. Ezeket váratlanul és alattomosan meg fogja szegni és támadást intéz majd a tönkrement és legyengült izraelita nemzetek ellen, aminek folytán:


Hóseás 9:3 Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni [nemzeti fogságba], Asszíriában esznek majd tisztátalan étket.

Hóseás 11:-5-6 5 [Efraim/Izrael] Visszatér Egyiptom földjére [nemzeti fogságba], Asszíria [„az asszír”, az antikrisztus] lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. 6 Kard járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődeit.

Ezékiel 23:7
[Szamária/Izrael] Paráználkodott ezekkel a válogatottakkal, az asszírok fiaival, ezek iránt gyulladt szerelemre, és megfertőzte magát a bálványaikkal. 8 Nem hagyott fel az Egyiptomban elkezdett paráznasággal sem; már ifjúságában együtt háltak vele, simogatták szűzi keblét, és paráználkodást folytattak vele. 9 Ezért kedveseinek – az asszírok fiainak – adtam, akik iránt szerelemre gyulladt. 10 Ezek fölfedték mezítelenségét, elvitték fiait és lányait, őt magát meg karddal pusztították el. Így lett hírhedt az asszonyok között, mert végrehajtották rajta az ítéletet.

 Dániel 8:25
... [ az antikrisztus] szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat;

Izrael ereje egyetlen hónap alatt fog megtörni. A nemzeti csapásoktól súlytott, meggyengült Izrael háza nagyrésze elpusztul a fenevad katonai támadásai által (Ez. 5:1-17). Az asszír, Isten haragjának eszközeként (Ézs. 10:5-6) viszi véghez az izraelita nemzetek fizikai vesztét, java részüket elpusztítja a Jákob nyomorúságának nevezett népirtásban. (Jer. 30:7). A minden eddigit meghaladó nemzeti holocaust mellett sokakat elcsábít, vagy eltántorít (Dán, 11:30). Izrael nagyobb része elpusztul, kisebb maradéka rabságba, nemzeti fogságba és szórványba kerül. A maradék egyharmad pedig „mint egy eldobott cserép” újra szét lesz szórva szerte a világban, tovább lesznek tizedelve a kard által:

Ezékiel 5:8-13 8 ...Nézd, én felkelek ellened és végre is hajtom körödben a büntető ítéletet a népek szeme láttára. 9 Iszonyatos tetteid miatt olyan dolgot viszek körödben végbe, amilyet még nem vittem, és soha többé nem viszek végbe. 10 Az apák megeszik gyermekeiket, s a gyermekek megeszik apjukat. Végrehajtom rajtad a büntetést, és a szél minden irányába szétszórom azokat, akik megmaradnak belőled. 11 Ezért, amint igaz, hogy élek – mondja JHVH, az Isten –, mivel borzalmas dolgaiddal és iszonyatos tetteiddel megfertőzted szentélyemet, elvetlek, szemem nem néz rád többé irgalommal és nem kegyelmezek neked. 12 Lakóid egyharmada pestisben hal meg körödben, és éhínség által pusztul el, egyharmada kard élén hull el körülötted, egyharmadot meg szétszórok a szél minden irányába, és kardot rántok utánuk. 13 Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és bosszút állok rajtuk. ...

Hóseás 11:5 5
Visszatér Egyiptom földjére, Asszíria [az asszír] lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. 6 Kard járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődeit.

A rettenetes üldöztetés és viszontagságok közepette a maradék maradéka végre felfogja, hogy Isten miért büntette meg őket és tiszta szívükből fognak Istenhez fordulni:

Ezékiel 5:13 .... Akkor majd megtudják, hogy én, JHVH szóltam féltékenységemben, amikor majd kitöltöm rajtuk haragom.

Hóseás 5:15 Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

„Az asszír veszedelem” számos olyan prófécia tárgya, amelyek fölött csak átsiklik az átlag olvasó és nem hozza kapcsolatba a Jelenésekben és Dániel könyvében olvasható végidőkre szóló  próféciákkal, s így elveszik a számukra a jelentősége.

Korábban említve volt az, hogy gyakran a fordítások sem adják vissza hitelesen az üzenetet. Ahol több fordítási verzió létezik, ott lehetőség van a szövegek összehasonlítására. Példaként, az angol nyelvterületen igen sok verzió létezik. A legnépszerűbb angol fordítás a híres KJV, így itt ezt vesszük alapul. KJVbible.net keresője szerint 22 bibliai vers foglalja magában “az asszírok” (10 helyen), illetve “az asszír” (13 helyen) kifejezéseket, ezen igehelyek egyikében (az Ézs. 19:23-ban) mindkét forma előfordul. Mivel az Ézs. 19:23-ban “az asszír” nem egy bizonyos próféciai személyt jelöl, hanem általánosan az asszír/okat, aki/k Asszíriából valók, így marad tehát 12 elemzésre szoruló igerész. A sokat idézett és fontos hivatkozásul szolgáló Ézsaiás 10 egyike azon 13 helynek, ahol “az asszír” egy konkrét próféciai személyt jelöl. Más angol fordításokban más-más arányban fordulnak elő az asszír és Asszíria fordítási változatok. Megjegyzéskén tegyük hozzá, néhány magyar fordítás is érzékelteti a különbséget - így pl. a revideált Károli – azáltal, hogy Asszíria helyett az asszír király olvasható. Az alábbi helyeken az angol KJV szövegéhez igazítjuk az adott magyar fordítást a keretbe helyezett “az asszír” feltüntetésével.

Isaiah 10:5 O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation.

Ézsaiás 10:5 Jajj Asszíriának [az asszírnak],  haragom vesszejének. (Szent István Társulat Katolikus)

Isahiah 10:24 Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt.

Ézsaiás 10:24 Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól [az asszírtól]! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron;  (revideált Károli)

Isaiah 14:25 I will crush the Assyrian in my land; on my mountains I will trample him down. His yoke will be taken from my people, and his burden removed from their shoulders."

Ézsaiás 14:25
Megrontom Assiriát [az asszírt] földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. (revideált Károli)

Isaiah 23:13
Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.

Ézsaiás 23:13
Ímé, a Káldeusok földe; a nép, mely eddig nem vala; Assiria [az asszír] adá azt a puszta lakosainak; felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt. (revideált Károli)

Isaiah 30:31 For through the voice of the LORD shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod.

Ézsaiás 30:31 Mert az Úrnak szavától megretten Assiria [az asszír], veri azt akkor vesszővel; (revideált Károli)

Isaiah 31:8
“And the Assyrian shall fall by a sword, not of man; and a sword, not of man, shall devour him; and he shall flee from the sword, and his young men shall be put to forced labor.

Ézsaiás 31:8 És elesik Assiria [az asszír], nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek;

Isaiah 52:4 For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause.

Ézsaiás 52:4
Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria [az asszír] nyomorgatá őt ok nélkül. (revideált Károli)

Ezékiel 31:3
Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature; and his top was among the thick boughs.

Ezékiel 31:3 
Nézd, Asszíria [az asszír] olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szépek voltak ágai, árnyas a lombja, magasra nőtt, teteje a felhőket érte. (Magyar Bibliatársualt újfordítású Biblia)

Hosea 5:13 When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound.

Hóseás 5:13 Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába [az asszírhoz] járt, a nagy királyhoz [Járébhez] küldözgetett. De az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket.

Hósea 11:5 He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refused to return.

Hóseás 11:5
Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria [az asszír] lesz a királya, mert nem akarnak megtérni.

Micah 5:5-6 5 And this man shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men. 6 And they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof: thus shall he deliver us from the Assyrian, when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.

Mikeás 5:4-5 4
Ez lesz a békesség! Ha [amikor] Asszíria [az asszír] országunkra támad, és behatol palotáinkba, hét pásztort állítunk ki ellene, és nyolc főrangú embert. 5 Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát. Megment, amikor az asszír országunkra támad, és behatol a földünkre.

A kor végén az asszír vagy Járéb az Antikrisztusként ismert személy lesz. Ezt a korai keresztények tényként kezelték.

A korai keresztények utalásai

A kereszténység első évszázadaiban még közismert volt az a tény, hogy „az asszír” nem egy allegorikus antikrisztusi utalás, hanem az ő nemzeti származását jelöli.

A 3. század első harmadában a legjelentősebb római teológus az a római Hippolytus volt, akit Ireneusz tanítványaként tartanak számon. Hippolytus ezt írja az antikrisztussal kapcsolatban:

 „Mindezeket [antikrisztusi utalásokat] tehát nem másról mondják, hanem arról a zsarnokról és szégyentelenről, aki Isten ellensége, .... s aki felől Ézsaiás így szólt: ‘Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.’

Hippolytus az Ézsaiásban és Mikeásban olvasható „az asszírral” kapcsolatos próféciákat is ekként kommentálta: „az asszír az Antikrisztus egy másik megnevezése”. A korai keresztény irodalomban az Antikrisztus egy jelzője „a szégyentelen” vagy „a szemérmetlen” volt.

A Pettau-ból való Victorinus püspöktől származik a legkorábbi ránk maradt teljes Jelenésekkel foglakozó kommentár a 3. század utolsó harmadából. A később mártírhalált halt Victorinus az Antikrisztus elpusztításával hozza kapcsolatba Mikeás 5:5 versét, kommentálva: „Körbekerítik Asszíriát (az asszírt), vagyis az Antikrisztust.”

Lactantius (ugyancsak kései 3. századból), egy további olyan korai keresztény író, aki asszírként jelöli az Antikrisztust:

„Egy király jön majd el Asszíriából, aki gonosz szellemtől fogantatik, és aki az emberi faj megrontója és pusztítója lesz, s aki leront mindent,.... és az a király nem csak önmaga gyalázatát viseli, hanem a hazugságok prófétája is lesz ... és erő [hatalom] adatik neki arra, hogy csodákat és jeleket tegyen, amelyekkel becsapja az embereket, hogy imádják őt... Ezután megkísérli az Isten templomának elpusztítását és üldözni fogja az igazakat.”

Az Illés apokalipszise néven ismert kora keresztények által használt írásban az északi királyság és  az Asszíria megnevezések szinonimák, s ekként az asszírok utolsó királya az Antikrisztussal van beazonosítva. A korai keresztények ezen ismerete rendkívül figyelemre méltó, hiszen tisztában voltak azzal, hogy az ő korukban a fenevad, Róma volt, s azzal, hogy az a birodalmi rendszer fogja dominálni a világot a kor végéig. Ugyanakkor a római birodalom, korszakunk végén feltűnő változatának fejét, az antikrisztust Asszíra királyaként említik. Modern korunkban az Isten Gyülekezetei (Church of God) az a testület, amely következetesen azt tanítja, hogy az antikrisztus a fenevad birodalom kulcs nemzetét kitevő Asszírának/Németországnak a „királya” lesz.

Zárójelben talán jegyezzük meg, hogy ha az asszír szószerint is „király” lesz - vagyis az európai királyi házak valamely ágának a leszármazotta -, akkor jahudita (zsidó) vér folyik az ereiben, s  nincs kizárva a dávidi vonal jelenléte sem.

Tény, hogy az amerikai fősodratú protestantizmus fundamentalista irányzatának jónéhány tanítója ugyancsak tisztában van az antikrisztus „asszír” származásával. Ez részben az angolnyelvű bibliafordításoknak köszönhető, amelyekben az „asszírok” helyett a pontosabb „az asszír” (egyesszám harmadik személyben) megnevezést olvasható bizonyos kulcsfontosságú igékben. E tanítók esetében azonban legtöbbször az asszír nép modern beazonosítása a hiányos, illetve hibás. Ők ugyanis az egykori Asszíria területén elfekvő modern országok népeinek valamelyikét vélik az asszírok leszármazottainak, elsősorban a nem arab szíreket, de még ebben sincs megegyezés, ugyanis vannak, akik Törökországból, mások pedig Irakból, esetleg Iránból vélik eljönni „az asszír antikrisztust”. A 2016-17-ben végbement törökországi folyamatok láttán sokan Erdogán török államfőt nevezték meg az eljövendő Antikrisztusként, ami remek példája a fősodratú keresztenység próféciai fejetlenségének, következetlenségének, illetve teljes elbulvárosodásának. Ha bármely közel-keleti vezető diktatorikus irányt vesz fel, azonnal antikrisztusi kandidátussá válik. A  mai Törökország bizonyos területei egykor valóban az asszír birodalomhoz tartoztak, de ennek alapján semmiképpen nem lehet a végidők Asszíriájával összemosni, hiszen a törökök csak valamikor az i.sz. V. században jelentek meg ezeken a területeken. Az asszír egyébként is az asszírok királya lesz, nem a törököké. Fokozza a zavart az, hogy a mai Szíria területén egykor elfekvő szeleukid birodalom, az eredeti észak királya, a fenevad előfutára volt, Antiochus Epiphanes pedig az Antikrisztus előtípusaként van számontartva, s ezt nyomós érvként használják azok, akik közel-keleti származásúnak tartják az eljövendő Antikrisztust. Ez az érv viszont alaptalan, ugyanis a szeleukid  birodalom egy görög utódbirodalom, volt, aminek a császárai is mind görög származásúak voltak, nem pedig „szírek” vagy „asszírok”. A nézet tejesztői elfelejtik azt is, hogy a szeleukid birodalom utáni kövekező fenevad már az európai központú római birodalom volt. Nem is túl régen ezek még alapismereteknek számítottak keresztény körökbe. A bulvárprófécialógusok legnagyobb hibájának mégis az mondható, hogy az Izraelhez szóló próféciákat a zsidó államra próbálják korlátozni, vagy ráruházni, s ez okozza a téves értelmezéseik döntő többségét. Tény, hogy a közel-keleten, elsősorban Szíriában és Irakban valóban él egy „asszír”-nak nevezett etnikai kisebbség, ám ez a népelem parányi, megosztott és együttesen is alig több, mint egy félmilliós főt számlál. Az nincs kizárva, hogy ez a népelem valóban az eredeti Asshur hátramaradt és némileg elarabosodott töredéke, de ennél sokkal valószínűbb az, hogy ők Shem egy másik fiának Arámnak a leszármazottai, ahogy egyébként a nem arab szármzású szír lakosok is. Arám leszármazottai, az arámok ugyanis viszonylag nagyszámban fordulnak elő Bejrútban, Szíriában, kisebb számban Irakban és még kisebb számban Törökországban, ahol „szírekként” ismertek. Ezeket az arámokat az olyan tisztán sémi jegyek jellemeznek, mint a magas testalkat, a szőke, vagy világosbarna haj és a kék/zöld szemszín. Így teljesen eltérnek a sötétebb, félig sémi, félig hamita arab származású szír lakosoktól. Mindenesetre, ez a közel-keleti „asszír”-nak nevezett népelem egy több országban eloszlott és kisebbségi sorban élő nemzetség. E népelemnek nincs önálló nemzeti gazdasága, a „katonai ereje” pedig csupán néhány ezer főt számláló, jobbára öreg Kalasnyikovokkal felfegyverzett önvédelmi milíciákból áll. Semmilyen tekintetben nam hasonlíthatók össze a rendkívül szervezett, gazdasági és katonai nagyhatalomnak számító modern Asszíriával. Márpedig az Antikrisztus által uralt Asszíria katonai hadereje a próféciák szerint teljes népeket fog elsöpörni és meghódítani köztük a ma még rendkívül erős, de már hanyatlásnak indult izraelita nemzeteket is!

Ézsaiás és Dániel próféciáinak szinkronja

Amíg  a Dániel 11 próféciái jobbára az általánosabb geopolitikai szempontokból, addig az Ézsaiás 10. és Hóseás 5. fejezetei elsősorban Izrael házát (értsd az „elveszett” tíz törzs) és Judát érintően vázolják fel ugyan azokat az eseményeket. Ezek tehát teljesen párhuzamos próféciák, amelyek harmonizálásával egy sokkal élesebb és teljesebb képet kapunk a végidők eseményeiről! Az alábbiakban ennek néhány példáját láthatjuk:

Ézsaiás 10:13-14 8 Mert így szól [„az asszír”]: Vajjon vezéreim nem mind királyok-é? 9 Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Arphádot? És Samariát [Izrael házát], mint Damaskust? 10Miképen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Samariának, 11 Avagy a mint cselekedtem Samariával és az ő bálványaival; nem úgy cselekedhetem-é Jeruzsálemmel és bálványképeivel? 12 Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, [megbünteti népét Izraelt] meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét. 13 Mert ezt mondá: Kezem erejével míveltem ezt és bölcseségemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket; 14 És kezem úgy találta mintegy fészket a népek gazdagságát; és a mily könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak csipogott volna is!

Dániel 11:36-43 36 És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik. 37 Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát. 38 De a helyett tiszteli az erődök istenét annak helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. 39 És az erődített városokban így teszen az idegen istenek nevében: aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt. 40De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat. 41 És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. 42 És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik. 43 És ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében.

József törzsei végleg elgyengülve az Isten által rájuk bocsátott természeti és gazdasági csapásoktól a kiszolgáltatatott helyzetükben Asszíriához és annak ellenfeléhez, Egyiptomhoz fognak fordulni a szövetség reményében (Hós. 5:13). Ez a kettős játék, ahogy az ókorban, úgy ezúttal is eredménytelen lesz: akihez segítségért fordulnak [az asszír], az bünteti meg őket iszonyatos módon. Az asszír által okozott pusztítás lesz Jákob nyomorúsága, a három és fél éven át tartó nagy nyomorúság, ami egyaránt érinti a testi és a szellemi Izaelt:

Ézsaiás 10:24-25 24 Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron; 25 Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre lészen!

Dániel 11:33-35 33 És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. 34 És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel. 35 És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van.

Miután Isten megbünteti s ezáltal korrigálja népét, elégtételt vesz értük büntetésük eszközén, az asszíron:

Dániel 11:45 És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.

Ézsaiás 31:8 És elesik Assiria [az asszír], nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek;

2Tesszalonikieknek 2:8
Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével.

Ezek által tér meg az addig pártütő Izrael és hűtlen Juda az Istenéhez:

Zakariás 10:10-12  10 Mert visszatérítem őket, Égyiptom földéről, Assiriából is összegyűjtöm őket, és behozom őket Gileád és Libánon földjére, és elég sem lesz nékik. 11 És átvonulnak a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik Assiriának kevélysége, és Égyiptom királyi pálczája elvész. 12 És megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól JHVH.

Koránt sem mellékesen, mivel Izrael és Júda végső büntetése és az azt követő helyreállításuk még előttünk áll, így a cionista „Izrael” (pontosabban Júda) államában nem valósulhatott meg a helyreállítás. A valóság az, hogy Júda az ítéletre lett egybegyűjtve, mert: „Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet! (Hós. 5:11)

A IV. Birodalom felemelkedésének bibliai realitása

Hogy mennyi valós realitása van annak, hogy a római birodalom feltámasztását célul tűző és ezt meg is valósító Szent Római Birodalom korunkban újjáéledjen? Mielőtt elmosolyognánk magunkat a kérdésen, ne feledjük el azt, hogy ez az intézmény ezer éven át Európa folyamatosan fennálló központi hatalma volt (800-tól 1806-ig). Azt se felejtsük el, hogy ez a formáció a 20. században  is képes volt megelevenedni és a két világháború alkalmával nagyon közel került ahhoz, hogy az egész világ vezető és irányító nagyhatalma legyen. Továbbá ne feledjük el, hogy a háttérben jelenleg is komoly erők munkálkodnak azon, hogy „Európa megmentésének” jelszava alatt feltámasszák ezt a birodalmi rendszert.

“Az [Európai] Unio a Szent Római Birodalom örökségében él, habár a népességének nagyrésze figyelmen kívül hagyja ezt az örökséget.” - Otto von Habsburg.

S végül, de nem utolsósorban ne felejtsük el azt, hogy a bibliai próféciák kijelentése szerint ez a  hatalmi struktúra még egyszer sikeresen fel fog támadni, amikor is: „Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre.” (Jel. 13:7). Igen, Európa „keresztény” nemzeteire is, sőt, leginkább őrájuk.

Kapcsolódó írások:

Hóseás 5

Hogyan történhet meg az angolszász világ gyors összeomlása?