CoG

Népek múltja, jelene és jövője a Bibliai próféciák alapján


Email: p.poli@mailcity.com

Szerző: Póli Pál
Copyright © 2001 Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.


A Biblia próféciái szerint egy minden eddiginél hatalmasabb diktátor fog Európában feltűnni, akit a Szentírás a fenevad, az Antikrisztus és a törvénytaposó jelzőkkel illet. Mely ország vezetője lesz ez a teljes világuralomra törő egyén? Melyik mai nagyhatalom adja majd a katonai és politikai magját ennek a szuperdiktátornak és birodalmának, és mely országok zákóznak mögé teljes katonai erejükkel? Mely ország lesz a szellemi, illetve vallási háttere ennek a szuperhatalomnak – a Nagy Babilon szellemiségének? Ha ismerjük a Biblia bizonyos kulcsait, akkor minden kétséget kizáró választ adhatunk ezekre a kérdésekre. Ennek az írássorozatnak pontosan az a célja, hogy választ adjon mindezekre, és tanúbizonyság legyen a nemzetek ellen.

 

Sátán, mint a nagy sárkány

A Biblia legfontosabb témaköre és egyben leglényegesebb üzenete az uralkodással és hatalommal kapcsolatos tanítások. Senki nem mehet be az Isten országába anélkül, hogy alávetné magát azon országlás uralkodójának, az Istennek (Krisztuson keresztül), az Ő törvényeinek (Jel. 22:14), vallásgyakorlatainak és az emberi lét minden aspektusát meghatátozó rendeleteinek. Két alapvető uralom létezik a világban: az Istené és a Sátáné. Az emberiség elbukása óta Sátán uralma lett a meghatározója a föld történelmének, és az emberiség cselekedeteit az ő uralma, államvezetése (országlása) és törvényei jellemzik. Minden probléma, ami az emberiséget sújtja, az Sátán országlásának és törvényeinek eredménye. A Biblia részletesen bemutatja az ókori birodalmak kialakulását, uralmát, de a próféciákon keresztül vázolja a különböző nemzetek jövőjét is. Az Istentől elszakadt emberiség cselekedeteit és törvényeit egy más szellemiség uralja és irányítja, nem az Isten törvénye és a Szentlélek vezetése. Ez a szellemiség attól a lázadó szellemi lénytől ered, aki magát a Teremtő Istent akarta kivetni a világmindenség fölötti uralomból (Ésa.14:13-14). Ez a lény Sátán, aki ennek a világnak az istene és uralkodója (2.Kor. 4:4), és akinek erejében áll az egész világot félrevezetni, megtéveszteni és uralni (1.Ján. 5:19; Eféz.2:2; Jel.12:9). Sátán az a sárkány, aki erejét és hatalmát adja az egymást követő világbirodalmaknak (Jel.13:2), amelyeket a Biblia szimbolikusan fenevadakként nevez meg (Dán 7:4-8, 19-21). A Sárkány megnevezés egyáltalán nem véletlen. Sátánra három megnevezést ad a Biblia, és mindegyiknek van egy sajátos jelentősége. Ezek a nevek a kígyó, az ördög és a sárkány. E három megnevezés egyben Sátán három fő módszerére utal, amelyekkel az emberiséget el akarja pusztítani. Az első, a kígyó a megtévesztő módozat. Sátán tudja, ha megtéveszthet valakit úgy, hogy az elforduljon az Isten utasításaitól, az az ő hatalmába kerül és mivel megszegte Isten rendeletét, azzal elnyeri a bűn zsoldját, a halált. Ezt tette az első emberpárral is és sikeresen a halálba vitte őket ezzel a módszerrel. Miután tételesen megjött a törvény, tudta, hogy ha valakit nem képes megtéveszteni, azt a bűnre való kísértésbe tudja vinni, mint az ördög a kísértő, aki miután megkísértett és bűnbe vitte az embert, azután képes azt vádolni az Istennél, mint a halált jogosan megérdemlő bűnöst. Harmadjára, mint utolsó lehetőséget, a sárkány módozatot használja fel a hűek elpusztítására. Akiket nem képes megtéveszteni, akiket nem képes bűnre vezetni, azokat az általa uralt emberi hatalmak keze által próbálja  eltörölni a föld színéről. Mint sárkány, az általa uralt birodalom teljes társadalmi és katonai erejét arra szítja, hogy azok irtsák, pusztítsák, üldözzék azokat, akiket nem bírt megtéveszteni vagy megrontani. És így kapnak fontos szerepet és nagy jelentőségetaz az általa uralt birodalmak. Azok a különböző fenevadakkal jelképezett emberi társadalmak, amelyeket ő ural és irányít, az Isten és az Isten népe elleni elkeseredett harcában.

Tehát, Sátán és a vele elbukott angyalok állnak a földön kialakult birodalmak mögött (Dán. 10:20) – az Isten engedélyével egy nagyobb cél érdekében – és a nemzetek félrevezetésén keresztül próbálják Isten tervét meghiúsítani vagy megdönteni. Isten természetesen a mindenható és mindentudó Hatalmas Isten, a népek és korok Istene, akinek tervét lehetetlen meghiúsítani. Ő tudja, kijelenti és meghatározza mindennek a végét a kezdetüktől fogva (Ésa.46:10). Ezen túl, prófétáin keresztül figyelmeztetésként kijelenti azt is, hogy miket fog tenni (Ámos 3:7), mielőtt azokat megteszi. Isten akarata, hogy a világ népei nemzetekbe tömörülve, egymástól különválasztva éljenek (1Móz. 10:32, 11:5-9; 5Móz. 32:8; Ap.Csel. 17:26), hogy egyéni nemzeti csoportosulásokban ítéltessenek meg azáltal, hogy társadalmaik milyen szinten tagadják meg vagy fogadják el és gyakorolják az Isten törvényzetét. Sátán ezeket a független nemzeti kormányzatokat és esetleges jó választásaikat úgy akarja meghiúsítani, hogy azokat egy uralom alá vonja, és ennek céljául alakította ki a centralizált birodalmi rendszert. Ennek a rendszernek a lényege az olyan hatalmi összpontosítás, amelyet egy adott erős nemzet hódítások, erőszak és háború által visz véghez, hogy megszűntesse a legyőzött, gyengébb nemzetek függetlenségét, azokra saját uralmát és törvényzetét kiterjesztve – olyan törvényzetet, amely Sátántól jön és erőszakkal meghiúsítja, hogy az uralt népek gyakorolhassák az Isten parancsolatait. Nem véletlen az, hogy minden birodalom végcélja a teljes világuralom. Sátánnak ez a legcélszerűbb módszer arra, hogy az egész világot egyetemesen tudja uralni, és megakadályozza azt, hogy – az Izraelnek megadott minta alapján – egy független nemzet Isten országlása alá vethesse magát, Isten törvényeinek gyakorlásával, azok áldásait élvezve (5Móz. 28:1-14). A Sátán uralma alatt álló világ, vagyis annak tőle eredő törvényrendszerei és az ő sugallatai által vezetett uralkodók minden szempontból gátolják vagy akadályozzák egy centralizált uralom által azt, hogy egyének vagy csoportok alávessék vagy akár alávethessék magukat az Isten akaratának és törvényének. Erről szól, ez a lényege minden birodalomak, minden hatalmi csoportosulásnak Bábel óta (köztük az Európai Uniónak is), és az utóbbi időkben sokat hangoztatott "új világrend" is kimondottan ezt a célt szolgálja. Az egyedüli cél az Isten uralmának, az Isten országlásának megakadályozása, eltörlése. Még az Isten országlását visszaállító Krisztus ellen is inkább harcolnak (Jel. 19:19) a föld seregei, mintsem annak alávessék magukat – annyira megátalkodott a sátáni önakarat. Ennnek vet véget véglegesen Krisztus, Aki egy valóban új világrendet fog elhozni a földre, amelyben minden nemzet békében és jólétben élhet az Isten országlása alatt, szabadon választva azt egy új szellemiség eredményeképpen, amely által saját akaratukból vetik alá magukat Isten jóságos és jót eredményező uralmának.

A történelem folyamán voltak bizonyos nemzetek, amelyek következetesen többször is hatalomra törekedtek és ideiglenesen el is nyerték azt, majd rettenetes dolgokat cselekedtek. Más nemzetek kevésbé jelentős, vagy akár jelentéktelen szerepet töltöttek be. A legtöbb nemzet szenvedett az ilyen hatalmi törekvésektől. Az utolsó időkben egy minden előzőnél hatalmasabb és kegyetlenebb birodalom alakul ki, Sátán utolsó kísérleteként arra, hogy e világot teljesen uralma alatt tartsa, és mint sárkány, általa kiirtson minden élőt, aki nem veti magát uralma alá, aki nem veszi fel annak az uralomnak jeleit, bélyegeit – bármi is legyen az a jel. Ez a diktatorikus világbirodalom üldözni fogja az Isten testi népét, az izraelita nemzeteket, és a nagy nyomorúság ideje alatt csaknem teljesen kipusztítja őket a föld színéről (Jer. 30:7; Ezék. 5:2-17; Mát.24:21). Háborút visel majd az Isten szellemi szövetsége alatt álló, megszentelt szellemi Izraellel (Gal. 6:16), vagyis az Isten Egyházával is (Mát. 24:21; Jel. 7:14; Jel. 12:17). Ez a nagyhatalom bizonyos európai nemzetek szövetsége lesz, melynek magját és legfőbb katonai erejét bizonyos európai népek teszik ki. Az utolsó idők háborúiban négy jelentősebb nemzeti csoportosulás fog szembenállni egymással. Az első az izraelita népek, a 12 törzs leszármazottai, akik bűneik miatt elvesztik minden gazdagsági és katonai erejüket, és a fenevad fogságába kerülnek, ahol egy elenyésző maradék kivételével elpusztulnak. A második csoportosulás a fenevad uralma alatt álló nemzetek, akik egyben az "Észak királysága". A harmadik, a "Dél királysága" egy arab, muszlim federáció. A negyedik a keleti népek federációja lesz, akik csaknem megsemmisítik a fenevad katonai erejét a világháború utolsó fázisában. Mindegyik csoportosulás nemzetei ismertek, azaz a Biblia feltárja, mely nemzet melyik csoportosulásba kerül majd. Ennek az írássorozatnak a célja azonosítani a bilbiai neveken megnevezett nemzetek mai leszármazottait, hogy így azonosíthassuk az adott nemzetek szerepét és hovatartozásukat az utolsó időkben, továbbá figyelmeztessük őket, és tanúbizonyságot tegyünk nekik arról, ami reájuk fog jönni. Végül, de nem utolsósorban, tudatni az Isten népével, az egyházzal, hogy miként fognak a próféciák beteljesedni, mi várható a közeljövőben, és milyen próbákat kell kiállniuk.

 

A Nemzetek Táblája és a nemzetállamok kialakulása az özönvíz utáni időkben

A világ egyéni nemzetei végülis sokaságokká növekedett családok, nemzetségek. A világon ma elő emberiség minden nemzetei Noé három fiának a leszármazottaiból, vagyis azok utódaiból állnak. Ez a három eredeti pátriárka az emberiség három fő néptípusának az ősatyja is egyben. A három alaptípus: a fehér vagy világosbőrű embercsoport, a fekete vagy sötétbőrű embercsoport, és a keleti, vagyis sárgabőrű népcsoport (Énok 89:9). Minden ma élő nemzet ennek a három alaptípusnak, illetve azok keveredésének az eredménye. 

A Nemzetek Táblája: Az emberiség leosztása az özönvíz után

A Teremtés könyvének 10. fejezete bemutatja az emberiség három fő csoportjának leágazásait, bemutatva az egyéni nemzetközösségek ősapjait.

1Móz. 10:1 Ez pedig Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

A Biblia mindig az eredeti nevükön nevezi meg a népeket, a próféciákat szintén úgy adja meg a különböző nemzetek számára – beleértve a végidőkre szólóakat is –, hogy eredeti, bibliai nevükön szól hozzájuk. Már csak ez okból is feltétlenül szükséges azonosítanunk az 1Móz. 10-ben megadott neveket a mai leszármazottaikkal. Az azonosításhoz elsősorban a Bibliát, majd a Kánonon kívüli írásokat, ókori történelmi forrásokat, és még a néphagyományokat is használjuk segédeszközként. A részletes azonosítás az alábbi írásokban történik:

Nemzetek [1] Bevezető írás a sorozathoz

Nemzetek [2] Izrael Háza – az elveszett tíz törzs

Nemzetek [3] Dávid Trónja – Isten szövetsége Dáviddal

Nemzetek [4] Németország – Asszíria, az Isten haragjának eszköze

Nemzetek [5] A Káldok – Babilon öröksége

Nemzetek [6] Élám

Nemzetek [7] Kéturah fiai

Nemzetek [8] Góg és Magóg

Nemzetek [9] Ishmael és Ésau

Nemzetek [10] Mesek és Tubál

Nemzetek [11] A Latinok

Nemzetek [12] Khám