CoG

Az ENSZ, a globalizmus és Izrael

 Szombatnapi üzenet
120.26.7.9/2003.10.04

 

Ez a szombatnapi üzenet az emberiség javát szolgálni kívánó, de emberi jószándékokon alapuló és célt tévesztett kísérletek hiábavalóságára mutat rá. Isten népe egyedül Istenben, s Krisztusának eljövendő uralmában látja az emberiség egyetlen reményét. Az emberi tervek, megoldások eddig valójában mindig több problémát okoztak, mint amit megoldani szándékoztak volna. Némely ilyen terv pedig nemcsak haszontalan, hanem határozottan Istenellenes próbálkozás, amit a lázadás szellemisége szít bennük, és gyorsan Sátán eszközeivé válnak. Az ilyen hiábavaló emberi próbálkozások egyik modern példája az ENSZ néven ismert szervezet, és annak céljai. Emlékezzünk arra, hogy Isten nélkül minden próbálkozás nemcsak hiábavaló, hanem átkot von maga után:

Jeremiás 17:5 Így szól JHVH: Átkozott az ember, aki emberben bízik, és testet tesz támaszává, de JHVH-tól eltávozik a szíve.

Az egyedüli maradandó dolgok ebben a világban csak azok a dolgok, amelyeknek Isten a szerzője, és amelyek kinyilvánított akarata szerint épülnek:

Zsoltárok 127:1 Ha nem JHVH építi a házat, építői hiábavalóan fáradoznak rajta.

Az alábbi cikket a közelmúltban elhalálozott Garner Ted Armstrong írta, és a Twenty-First Century WATCH című COG hírmagazin 2003. Augusztus/Szeptember számában jelent meg.

 

Az ENSZ, a globalizmus és Izrael

Szerző: Garner Ted Armstrong

Az Egyesült Nemzetek Szervezete nevet viselő – de valós egyetértést egyáltalán nem ismerő – szervezet tagországai között képviselve van minden elképzelhető hamis vallás, különböző elnyomó diktatorikus kormányzatok, egypárt-rendszerű államok, sőt, szigorú teokratikus klérus által vezetett nemzetek is; több tucatnyi, egymással meg nem férő, egymással szöges ellentétben álló és ellenségesen viselkedő nemzet. Ha van valóban közösnek mondható céljuk, az láthatóan egyedül Nagy-Britannia és az USA szuverenitásának lerombolása.

A tagállamok vallási mozaikja valóságos bábeli káoszt tükröz, ahol jelen van a törzsi animizmustól a vudu vallásig, a konfucianizmustól a buddhizmusig, a judaizmustól az iszlámig, és a névleges kereszténységtől a hinduizmusig minden lehetséges vallás, általában jól megfűszerezve helyi, nacionalista érzelmekkel és jó adagnyi babonás tribalizmussal. Még a fő világvallásokon belül is több tucatnyi belső leágazás és szektásodás található meg, amelyek aztán nagy hatást gyakorolnak a külön tagállamok előítéleteken alapuló politikai döntéseire. A névleges kereszténység (magát kereszténynek nevező) messze az első helyen áll a valláson belüli felekezeti megoszlás és szektásodás területén, amelyet ebben szorosan követnek az iszlám vallás, a judaizmus, majd az indiai politeizmus válfajai. Mindemellett képviselve vannak az idealista vagy utópisztikus, "egy világ" álmokat dédelgető globalista politikusok és pártok – a pacifisták, a nihilisták, az anarchisták, némely szélsőséges környezetvédelmi párt –, és végül jelen vannak az egydimenziós célokért harcrakelt mozgalmak, mint a homoszexuálisok jogaikért, állatvédelmi és egyéb hasonló célú "érdekvédelmi" mozgalmak. Lehetséges lenne az, hogy ez a saját önérdekekkel átitatott, számtalan tagállamból álló szervezet békét hozzon a földünkre? Ez lenne az emberiség reménye? Milyen reményünk is lehet a számtalan káoszba fulladó próbálkozás, a tagállamok közt végbemenő egymást követő háborúskodás, és az egyes tagországoknak a többi tagállam elleni csoportosulása, vagy védelmi és támadó célokat szolgáló szövetségei láttán? Ahány ország, annyi érdek, s mind a szervezetben látja a maga problémáinak orvoslását, legtöbb esetben szomszédai kárára vagy hátrányára. Hozhat-e bármilyen pozitív eredményt a meghasonlás és az állandó viszály? Egyáltalán nem:

Ámosz 3:3 Vajon járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek?

Ha egy szervezet sikerét az alapján kell megítélnünk, hogy sikeresen beteljesítette-e és megvalósította-e létrejöttének céljait, akkor az ENSZ nagyon könnyűnek találtatott. Az ENSZ a megalakulásától eltelt ötven év alatt a legteljesebb mértékben sikertelen volt a saját alapokmányában meghirdetett célok betartásában! Az ENSZ létrehozatalát megindokló alapokmányban ugyanis ez áll:

AZ EGYESÜLT NEMZETEK ALAPOKMÁNYA (Elfogadta az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezet létesítésére összehívott Értekezlete az 1945. évi július hó 26. napján San Franciscóban.)

Mi, az Egyesült Nemzetek népei

és hogy ebből a célból

Nos, vegyük sorra minden egyes mondat kijelentéseit, és kérdezzük meg önmagunktól, hogy mennyiben voltak képesek és sikeresek ezek a továbbra is egymás közt torzsalkodó egyveleg-államok betartani a hangzatosan megfogalmazott ígéreteiket.

"Megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól"?

Még jóformán meg sem száradt a tinta a fellengzős hangú okmányon, amikor a Szovjetunió leeresztette a "vasfüggönyt" a kelet-európai nemzetek előtt; blokád alá vette Berlin városát (1946), és megkísérelte Görögország elfoglalását! Néhány hónapja egy beszédemhez összeállítottam egy hosszú listát néhány tucat olyan háborúról, amely a szervezet tagállamai közt ment végbe. Ebben kiemeltem azt a tényt, hogy a különböző főtitkárok – akik egyébként valami jelentéktelen, el nem kötelezett országokból származtak – nemcsak képtelenek voltak a háborút megakadályozni, hanem esetenként maguk is éppen a háborúskodásban álló tagországból származtak.

"Hitet teszünk az alapvető emberi jogok mellett"?

Lehetetlen lenne felsorolni egy írásban mindazokat az emberi jogok ellen elkövetett elképesztő méretű áthágásokat, amelyeket bizonyos tagállamok elkövettek az utóbbi több, mint negyven év alatt. Csak emlékeztetőül: Ruanda, Mozambik, Vietnám, Kína, a volt Szovjetunió, Líbia, Uganda, Chile, Jugoszlávia, Egyiptom, Szíria, Libanon, Afganisztán, Szudán, Nicaragua, Irán és Irak. Ezen országok mindegyikében történt vagy valami pogrom, vagy milliók halálát okozó tömeggyilkosság, vagy egyéb atrocitások hosszú sora.

"Előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását"?

Ehelyett számos tagállam sokkal rosszabb életszínvonal alá süllyedt, mint amelyben a csatlakozásuk előtt éltek, s mint pl. a fent említett országokban, a nép a nagyobb szabadság helyett még elnyomottabbá és kiszolgáltatottabbá vált!

"Egymással jó szomszédként békességben élünk együtt"?

Erről csak annyit, hogy több, mint hatvan háborút vívtak meg az egymással "szomszédos" tagállamok. Ezek közül néhány: Nagy-Britannia és Észak-Írország, Irak és Irán, Irak és Kuwait, az összes arab állam és Izrael, Tajvan és Kína, Albánia és Jugoszlávia, Pakisztán és India.

"Fegyveres erő alkalmazására, ha csak közérdek nem kívánja, sor többé ne kerüljön"?

Az ENSZ történelmére visszatekintve talán ezen a ponton volt a legnagyobb hiányossága és sikertelensége.

Hogy mik voltak az ENSZ legjelentősebb "sikerei" és "érdemei"? Eltávolították az Amerikai Egyesült Államokat az ENSZ emberi jogok megsértését felülvizsgáló osztályáról, Kubát és Líbiát téve annak vezetőségébe! A végsőkig kiálltak amellett, hogy Szaddám Husszein uralmon maradjon, sőt néhány tagállam nyíltan is segítette fennmaradását. Ma pedig a szervezet minden erőfeszítésével azon van, hogy lerombolják az Egyesült Államok szuverenitását; felüluralják az USA döntéseit, és arra kényszerítsék, hogy az feladja egyoldalú külpolitikáját, röviden: teljesen alávessék az ENSZ hatalmának.

Csakúgy, mint minden eddigi olyan próbálkozás, amely ötvözni szerette volna a világ nemzeteit, nációit és vallásait, hogy egy világuralom alá vonja azokat, úgy az ENSZ is sikertelenül elbukott céljaival. Az egy emberi világuralom alá kívánkozó népek terveiről és próbálkozásairól Isten ezt a kijelentést teszi:

Ézsaiás 8:9 Tomboljatok csak népek, majd meg fogtok rettenni! Figyeljetek mind, ti messze országok! Övezzétek csak fel magatokat [készülődjetek], majd meg fogtok rettenni, övezzétek csak fel magatokat, majd meg fogtok rettenni!

Ézsaiás a nemzetekhez szóló próféta volt, s itt ehhez hűen figyelmezteti az Izrael leromlásának érdekében szövetségre lépő nemzeteket. Itt Izrael alatt egyáltalán nem csak a zsidók által létrehozott Izrael államát kell érteni, hanem Izrael mindkét házát. A fenti szövegben az "övezzétek fel magatokat" kifejezés az eredeti héberben hangsúlyozottan a valamire nagyon aktívan való felkészülést jelenti. Ebben az esetben a háborúra való felkészülést, vagyis a nemzetek közös elhatározása, megegyezése alapján eldöntött háborúra való alapos felkészülődést. Erre a tervezgetésre, ennek megtárgyalására mondja Isten:

Ézsaiás 8:10 Szőjetek csak terveket, majd meghiúsulnak, tárgyaljatok csak, úgysem sikerül, mert velünk az Isten!

Bár ez a prófécia a végidők azon eseményére vonatkozik, amikor különböző nemzetek egyesülnek Izrael nemzeteinek megsemmisítésére, de remekül illik az ENSZ terveinek meghiúsulásaira is, hiszen ugyanolyan emberi erőfeszítésről van szó, és az ENSZ tagállamai teszik ki a szövetkező országokat is. Az ENSZ megalakulása óta beadott több száz indítványból és tervezetből valójában semmit nem sikerült megvalósítaniuk. A prófécia utolsó mondatának végén az eredeti héber szövegben az Emmanuel szó szerepel, ami Krisztus egyik címe. Így itt igazából az emberi világhatalmi célú szövetkezések, tervek, egyezségek hiábavalósága van összevetve a Krisztus eljövetelével megkezdődő tökéletes isteni uralommal, amely uralom alá elsőszülöttekként Isten egyháza lett vonva.

Nem járhat maradandó sikerrel egyetlen emberi tervezésből származó, alantas célokat követő szövetség sem, mert nem a velünk lévő Isten irányítja őket, hanem e világ uradalmai, akik ellene működnek. Isten óvja népét attól, hogy részesei legyenek az ilyen emberi próbálkozásoknak, bölcsességet ad nekik, hogy felismerjék azok hiábavalóságát és elkerüljék azok büntetését. Az igazaknak nem kell a rossz szándékú "összeesküvésektől"tartani, a próféciákból tudjuk, Izrael mindkét házára fenyítés vár a Jákob nyomorgattatásának napján, semmi nem történik véletlenül (vö. Jer. 30:7; Mát. 24:21). Bármi is történjék, az igazak a Seregek Urának szavát kell féljék, és Nevét szenteljék meg:

Ézsaiás 8:11-15 11 Így beszélt hozzám az Úr, amikor keze megragadott, hogy ne járjak azon az úton, amelyet ez a nép követ: 12 Ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit ez a nép összeesküvésnek mond. És amitől fél, attól ne féljetek és ne remegjetek. 13 A Seregek Urát - őt valljátok Szentnek, csak tőle féljetek, csak tőle remegjetek. 14 Ő a szentély, a botlás köve és a botránkozás sziklája,Izrael mindkét háza számára, tőr és háló Jeruzsálem lakóinak. 15 Közülük sokan megbotlanak, sokan elesnek és összezúzzák magukat, hálóba kerülnek és fogságba esnek.

A végidőkben megsokasodnak a konspirációs teóriák s az azoktól való félelem, de akikkel Isten, azok Őrá néznek és Őrá várva felismerik, hogy egyedül Benne van remény, és tudják, a népek valójában ellene, illetve uralma ellen szövetkeznek:

Zsoltárok 2:1 Miért dühöngenek a nemzetek, terveznek hiúságokat a népek?

Mert Sátán, aki megtévesztette az egész világot (Jel. 12:9; 1Ján. 5:19), lázadásra szítja őket Isten és az Istent képviselők ellen.

Zsoltárok 2:2 Fölkelnek a föld királyai, egybegyűlnek mind a fejedelmek az Úr ellen, és az ő Felkentje ellen

(vö. Jel. 16:16; 17:14).

A nemzetek szövetségének nyilvánvaló célja az, hogy megtagadják Isten vezetését és uralmát önmaguk fölött. Ezért ellenállnak Isten szavának, az Ő népének, sőt az Általa kirendelt királynak, Krisztusnak is, aki ellen inkább harcolni fognak, mintsem feladják a maguk uralmát, s elfogadják az igaz békéhez vezető Isten országát. A nemzetek így dühöngenek Isten uralma ellen:

Zsoltárok 2:3 Szakítsuk széjjel láncukat, igájukat rázzuk le magunkról

Isten kineveti a próbálkozásaikat, megdorgálja őket, és Sionra helyezi Fiát uralkodóként, örökségül adva neki a nemzeteket (Zsolt. 2:4-12).

Az ENSZ csupán előfutára a végidők egész világot átfogó szövetkezéseinek, de szintén hamis alapokra épült. Istenellenes célokat szolgál, s mai tagállamai közül számos nemzet az eljövendő Európai Fenevad szövetségének lesz része, amely még Krisztust is megtámadja visszajövetelekor (Jel. 17:12-24), ezért a fenti figyelmeztetés. A fenti próféciák ugyanis korunkra, a végidőkre vonatkoznak, felépítésük Krisztus visszatérésének és az Isteni uralom eljövetelének pontjáig tart. Arra az időre, amikor Krisztus újraegyesíti Izrael két külön ágra szakadt nemzetségeit, és megköti velük az örök szövetséget (Ez. 37:15-28; Jer. 31:31). Előtte azonban át kell vészelniük a nagy nyomorúság megpróbáltatásait.

Izrael testi népének figyelmeztetése munkánkhoz tartozik, így tudtukra kell hoznunk mindazt, hogy ezek a nemzeti szövetkezések milyen hatalmas veszélyt jelentenek számukra. Tudjuk: "közülük sokan megbotlanak, sokan elesnek és összezúzzák magukat, hálóba kerülnek és fogságba esnek" (Ézs. 8:14-15; lásd még Jer. 5:15-19). Testi Izrael elbukását tehát az okozta, hogy nemzeti szinten elbotoltak a botlás kövén, nem tértek meg és nem fogadták el az igaz Újszövetséget Krisztus első eljövetelekor. Testi Izrael botlása és hűtlensége azzal vált teljessé, hogy hittek a hamis tanítóknak, akik azt tanítják, hogy Isten törvénye érvénytelenné vált. Megtagadva az igaz törvényzetet, helyébe a testi gondolkodású emberek jószándékára alapozott törekvések kerültek, amelyek – csakúgy, mint az ENSZ példája bizonyítja – nem hoznak jó eredményeket. A két advent között Isten elrejtette arcát testi népe, Izrael elől, akik visszaoltásukig vakságra vannak ítélve az igazságot illetően, de botlásuk nem végleges (vö. Róm. 11. fej)

Isten szellemi népében, Krisztus tanítványaiban azonban valóban el lett pecsételve a kinyilatkozás és tanúbizonyság. Felismerik az időket, JHVH-ra várnak, és Belé vetik reményüket. Ők azok a fiak, akiket Isten elválasztott azért, hogy Krisztus tanítványaiként jelül szolgáljanak Izrael számára, megtérésük érdekében:

Ézsaiás 8:16-18 16 Megőrzöm ezt a tanúbizonyságot, tanítványaim szívében lepecsételem ezt a kinyilatkoztatást. 17 Én az Urat várom, aki Jákob háza elől elrejti arcát, csak benne remélek. 18 Itt vagyok én és fiaim, akiket az Úr adott nekem: mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák a Seregek Urától, aki a Sion hegyén lakik.

Igen, az egyház egyik fontos feladata az, hogy jel legyen Izrael számára, és így megtérést eredményező féltékenységet ébresszen bennük (Róm. 11:11). Izrael teljes megtérése Krisztus visszajövetelekor történik, amikor örök szellemi életre való feltámadásukkal és átváltozásukkal a legteljesebb mértékben beteljesedik a "jel" (1Kor. 15:50-52) Isten fiaiban, amikor az eredetileg Izraelnek megadott örökségbe lépnek. Ők ugyanis nem emberi szervezetekben, szövetségekben és nemzetekben látták a jövőt, hanem az Isten városban:

Zsidók 12:22-24 22 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; 23 az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez; 24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez,

1Péter 2:9-10 9 Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak erényeit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos világosságára, 10 akik egykor "nem nép" voltatok, most pedig Isten népe vagytok.

Isten népe bár a világban él, de nem a világ része, hanem Isten szent nemzetének polgárai, akik a maguk Urának dolgaival foglalatoskodnak, nem a világ haszontalan és szenvedéseket okozó dolgaival, amelyeket szellemileg le kell győzniük. A világ és a világ dolgai, az emberi erőfeszítések mind elmúlnak:

1János 2:15 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.

1János 5:4 Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Életükkel, látható példaként hirdetik annak erényeit, Aki világosságra hívta őket. Ézsaiás jól vázolja azt, hogy kiket fogad el Isten, és mire jutnak azok, akik megtagadják vezetését, kivetik maguk közül igaz követőit, Nevének hirdetőit:

Ézsaiás 66:2-5 2.... így szól az ÚR. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. 3 Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. 4 Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. 5 Halljátok az ÚR igéjét, akik tisztelitek szavát: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket nevem miatt, ezt mondják: Mutassa meg dicsőségét az ÚR, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent vallanak.

Az Úr haragjának nagy napján Isten méltón megfizet a dühöngő nemzeteknek, igaz népét pedig, a nagy nyomorúság vajúdásának elviselése után, szellemi fiakká szüli Sion.

Ézsaiás 66:6-8 6 Zúgás hangzik a városból, hangzik a templomból: az ÚR hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint. 7 Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. 8 Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait.

Akik harcolnak Isten uralma ellen, azok örökre elbuknak, akik pedig Isten szent nemzetének részei voltak, azok elnyerik jutalmukat, és uralmat kapnak Krisztus mellett, a nemzetek és mindenek fölött:

Jelenések 2:26-27 26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, 27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

Jelenések 3:21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.

Ezért Isten magához elválasztott szent népe nem a mai világot próbálja jobbá tenni, hanem egy teljesen új világ, az Isten által uralt világ eljöveteléért imádkozik:

Máté 6:10 Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, azonképpen itt a földön is.