CoG

Ézsaiás Felemelkedése (részlet)

(más néven Ézsaiás mennybemenetele)

A fordítás alapja:

http://www.earlychristianwritings.com/text/ascension.html

Google könyv

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum


 

Email: p.poli@mailcity.com

 

Copyright © Isten Egyházának Gyülekezetei 2018

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. 

Weblap: www.churchofgod.hu 


  

 

Ézsaiás Felemelkedése (mennybemenetele)

 

1. 1 És történt Júda királyának, Ezékiás uralkodásának huszonhatodik esztendejében, hogy hívta Manassét, fiát. Mivel ő volt az egyetlene. 2 És odahívta őt Ézsaiásnak, Ámós próféta fiának és Josábnak, Ézsaiás fiának jelenlétébe, azért hogy átadja számára az igazságosság beszédeit, amelyeket a király látott: 3 Az örök ítéletekről, a Gyehenna gyötrelmeiről, e világ fejedelméről és angyalairól, fennhatóságáról és hatalmáról.

4. És a Szeretett hitének beszédeit, amelyek ő maga látott a betegsége alatt, uralkodásának tizenötödik évében. 5 És átadta neki az írott beszédeket, amelyeket Samnas, az írástudó leírt, és azokat is, melyeket Ézsaiás, Ámós fia adott neki, és a prófétáknak is, hogy írják le, és rakják el azzal együtt, amit ő maga látott a király házában az angyalok ítélete felől, és e világ elpusztításáról, valamint a szentek öltözeteire vonatkozóan, kimenetelük és átalakulásuk felől, és a Szeretett üldöztetése és felemeltetése felől.

6 Ezékiás uralkodásának huszadik esztendejében Ézsaiás látta ennek a próféciának szavait, és átadta azokat Josábnak, fiának. És amíg ő (Ezékiás) parancsolatokat adott, Josáb, Ézsaiás fia készen állt. 7 Ézsaiás szólt Ezékiás királyhoz, de nem csak Manassé jelenlétében, mondván neki: 'Ahogy él JHVH, és él a bennem beszélő szellem, ezeknek a parancsolatoknak és ezeknek a szavaknak semmi hatásuk nem lesz Manasséra, fiadra, és a keze által okozott kínoztatások közepette távozom el. 8 És SammaelMalchira (vagy Belchira - hamis próféta vö.: 2.12) szolgálni fog Manassénak, és végrehajtja minden vágyát, és helyettem inkább Beliár követőjévé válik: 9 És miatta sokan Jeruzsálemben és Júdeában elhagyják az igaz hitet, és Manasséban Beliár fog lakozni, és kezei által fognak engem ketté fűrészelni.'

10 És amikor Ezékiás meghallotta ezeket a szavakat, keservesen sírt, és megszaggatta ruáit, és fejére porba hintett, és arcára esett. 11 És Ézsaiás mondta neki: 'Sammael tanácsa Manassé ellen teljessé lett: téged semmi nem fog elérni." 12 És azon a napon Ezékiás eltökélte szívében, hogy levágja fiát, Manassét. 13 És Ézsaiás mondta Ezékiásnak: 'A Szeretett hatályon kívül helyezi a te terveid, és szíved célja nem fog teljesülni, mert ilyen hívással hívattam el, és örökölni fogom a Szeretett örökségét.'

2. 1 És történt azután, hogy meghalt Ezékiás, és Manassé lett a király, hogy nem emlékezett meg Ezékiásnak, atyjának parancsolatairól, hanem elfelejtette azokat, és Sammael Manasséban lakott és erősen ragaszkodott hozzá. 2 És Manassé elhagyta atyja Istenének szolgálatát, és Sátánt szolgálta, és angyalait, és hatalmát. 3 És atyja házát, amely korábban Ezékiás orcája volt, elfordította a bölcsesség szavaitól, és az Isten szolgálatától. 4 És Manassé szívét Beliár szolgálatára fordította; mert a törvénytelenség angyala, aki e világ istene, ő Beliár, akinek neve Mantanbuchus (vagy Mekembekus, „A pusztaság ajándéka”-nak fordítható). És örült Jeruzsálemben Manasszé miatt, és erőssé tette őt az (Izrael) elpártolásában és a törvénytelenségben, amely teljesen elterjedt Jeruzsálemben.

5 És a boszorkányság és mágia megnövekedett és a jövőbe látás és jóslás, és paráználkodás, [és a házasságtörés], és az igazak üldözése Manasszé által, és [Belkira, és] Tóbiás, a kannaneus által, és az anatótbeli Johanán, minden munkák főnöke (Zádok/Zaliqua) által. 6 És a többi cselekedetek, íme meg vannak írva Júda és Izrael királyainak könyvében. 7 És amikor Ézsaiás, Ámos fia meglátta a törvénytelenséget, amelyet elkövettek Jeruzsálemben és Sátán imádatát és az ő bujaságát, visszavonult Jeruzsálemből és Júda Betlehemében telepedett le. 8 És ott is sok törvénytelenség volt, és kimenve Betlehemből letelepedett egy hegyen puszta helyen.

9 És Mikaja próféta, és az idős Ananiás, Jóel és Habakkuk, és fia Josab, és sok hívő, akik hittek a mennybe való felemelkedésben, visszavonultak és a hegyre telepedtek. 10 Mind szőrből való ruhákat viseltek, és mind próféták voltak. És semmilyük nem volt, (hanem mezítelenek voltak), és mind nagy siránkozással sírtak Izrael eltévelyedése miatt. 11 És ezek semmit nem ettek, csak amit összegyűjtöttek a hegyeken, vadon termő füveket, és megfőzték azokat, és Ézsaiással a prófétával együtt laktak. És két évet töltöttek a hegyeken és a dombokon.

12 És ezután, míg a sivatagban voltak, volt egy bizonyos ember Samáriában, akit Belkirának hívtak, Cedekiás családjából való, Kánaán fia, egy hamis próféta, aki Betlehemben lakott. Nos, Kánaán fia Ezékiás, aki fitestvére volt atyjának, és Akhábnak az Izrael királyának napjaiban Baál 400 prófétájának tanítója volt, megverte és megalázta Mikáját, Amada próféta fiát. 13 És ő, Mikája, Akháb által elhurcoltatott és börtönbe vetették. És Cedekiás prófétával együtt ők Akháziával voltak, aki Akháb fia és király Samáriában.

14. És Illés, a gileádi Tebonból való próféta megalázta Akháziát és Samáriát, és Akházia ellen prófétált, hogy betegágyán kell meghalnia, és hogy Samária LebaNasr kezeire adatik, mert (Akházia) megölte Isten prófétáit. 15. És amikor a hamis próféták, akik Akháziával, Akháb fiával és tanítójukkal a Jóel-hegyi Jelerjassal voltak, ezt meghallották - 16 ő egyébként Zedekiás fitestvére volt - akkor meggyőzték Akháziást, Aguaron királyát és levágták Mikáját.

3. 1. És Belkira rátalált és meglátta Ézsaiás helyét és a prófétákét, akik vele voltak; mert ő Betlehem környékén lakott, és Manassé támogatója volt. És hamisan prófétált Jeruzsálemben, és sok Jeruzsálemhez tartozó szövetkezett vele, és ő szamaritánus volt. 2 És történt, amikor AlagarZagar, Asszíria királya eljött és fogságba vetette, és magával vitte őket a médek hegyéig és Tazon folyóihoz; 3 hogy ez (a Belkira) még ifjúsága idején elmenekült és eljött Jeruzsálembe Ezékiás, Júda királyának napjaiban, de nem járta samáriai atyjának útjait; aki félte Ezékiást. 4 És Ezékiásnak napjaiban a törvénytelenség beszédének szavait szólta Jeruzsálemben.

5. És Ezékiás szolgái vádolták őt, és elmenekült Betlehem térségébe. 6 Belkira pedig Ézsaiást és a vele lévő prófétákat vádolta, mondván: "Ézsaiás és azok, akik vele vannak, Jeruzsálem ellen prófétálnak, és Júda városa ellen, hogy elpusztul majd és (Júda gyermekei ellen és) Benjámin ellen is, hogy fogságba kell menniük, és te ellened, ó uram, király, hogy neked horgokkal és vas láncokban kell majd fogságba menned': 7 De hamisan prófétálnak Izrael és Júda ellen. 8 Ézsaiás maga pedig így szólt: 'Én többet látok, mint Mózes próféta.'

9 Mert Mózes ezt mondta: 'Senki nem láthatja Istent, hogy élne'; és Ézsaiás ezt mondja: 'Láttam az Isten és íme élek.' 10 Tudd meg, Ó király, hogy ő hazudik. És Jeruzsálemet is Sodomának nevezte, és Júda és Jeruzsálem fejedelmeit Gomorra népének nyilvánította." És sok vádat emelt Ézsaiás és a próféták ellen Manassé előtt. 11. Manassé szívében pedig Beliár lakozott, és Júda és Benjamin fejedelmeinek szívében, és az eunuchok és a király tanácsosai szívében is. 12 És Belkira szavait [felette nagy] örömmel fogadta, és elküldetett és elfogatta Ézsaiást.

 

Ezékiás Testamentuma

13. Mert Beliár nagy haragra gerjedt Ézsaiás iránt az ő látomása miatt, és amiatt a kinyilatkozása miatt, amivel felfedte Sammaelt, és mert általa lett ismertté a Szeretettnek az eljövetele a hetedik mennyből, az átalakulása [kiüresedése] és lejövetele, és az a forma amelybe átváltozik [megtestesül], ami emberi forma, és az üldözések, amiket elvisel, és a kínzások, amelyekkel Izrael gyermekei gyötrik őt, és a tizenkét tanítvány eljövetele, és a tanítás, és az, hogy szombat előtti napon egy fára feszítik, és hogy gonosz emberek mellé feszítik fel, és az, hogy egy barlangsírba fogják helyezni,

14 És hogy a tizenkettő, aki vele volt megütközik miatta; és hogy őrök vigyáztak a sírra.15 És a krisztusi egyház angyalának lejövetele a mennyből, akit maga elé állít az utolsó napokban.16 És, hogy (Gábriel), a Szent Szellem angyala, és Mikháel, a szent angyalok fejedelme, felnyitják a sírt a harmadik napon: 17. És a Szeretett a vállaikon ülve jön elő, és kiküldi a tizenkét tanítványt;

18 És azok tanítani fogják minden népnek és nyelvnek a Szeretett feltámadását, s azok, akik hisznek a keresztjében, megmenekülnek, és [akik hisznek] a hetedik mennybe való felemelkedésében, ahonnan eljött: 19. És hogy sokan, akik hinni fognak benne, a Szent Szellem által fognak beszélni: 20. És sok jel és csoda fog megtörténni azokban a napokban.

21 És azok után, az eljövetelének estéjén [közeledtével] a tanítványai elhagyják a tizenkét apostol tanításait, és a hitüket, és a szeretetüket és tisztaságukat. 22 És sok lesz a viszály az ő eljövetelének estéje közelségével. 23 És azokban az időkben sokan fogják szeretni a tisztségek viseletét, noha hiányában [lesznek] a bölcsességnek.24 És sok lesz a törvényszegő vén, és a pásztorok helytelenül bánnak a nyájaikkal, és pusztítják azokat, azért, mert nem lesznek szent pásztoraik. 25 És sokan felcserélik majd a szentek ruházatát a pénzsóvárok ruházatára, és sokan lesznek a személyválogatók is azokban a napokban és azok, akik szeretik ennek a világnak a tiszteletét.

26 És sok lesz a rágalmazás, és hiábavalóság az Úr [eljövetelének] közelségével, és a Szent Szellem sokakat elhagy. 27 És azokban a napokban nem lesz sok próféta, sem olyanok, akiknek beszéde megbízható, csak egy-egy elvétve itt vagy ott különböző helyeken, 28 A hamisság szelleme miatt, és a paráznaság és hiábavalóság, a kapzsiság [szelleme miatt], amelyek azokban lesznek, akik annak az Egynek [Antikrisztus] a szolgái lesznek, és azokban, akik befogadják azt az Egyet. 29 És nagy gyűlölettel lesznek egymás iránt a pásztorok és a vének.

30 Mert nagy lesz az irigység az utolsó időkben; mert mindenki azt mondja, amit jónak lát a maga szemében. 31 És hatálytalanná teszik a próféták próféciáit, azokét, akik előttem voltak, és az én ezen látomásaimat is hatálytalanná teszik, hogy a saját szívük indíttatása szerint beszéljenek.

4. 1 És most Ezékiás és fiam, Josáb, ezek a világ beteljesedésének napjai. 2 Amikor betelik az adott idő, Beliár a nagy uralkodó, e világ fejedelme le fog jönni, aki uralta [e] világot mióta létrejött, aláereszkedik majd az égből embernek formájában, egy törvénytipró királyként, anyagyilkosként: ő maga lesz ez a király. 3 Üldözni fogja az ültetvényt, amit a Szeretett és a tizenkét apostol ültetett el. A tizenkettőből egy a kezébe lesz adva. 4 Ennek a királynak a formájában fog eljönni ez az uralkodó, és vele jön e világnak minden erőssége, és azok engedelmeskedni fognak neki minden kívánalma szerint. 5 És az ő szavára felkel a nap az éjszaka folyamán és előtünteti a holdat a hatodik órában. 6 És mindent, ami kedvére van, megtesz a világban: úgy tesz, és úgy beszél, mint a Szeretett, és ezt mondja: “Én vagyok Isten, és senki sem volt előttem.”

7 És a világon minden ember hinni fog benne. 8 És áldozatot mutatnak be neki és szolgálni fogják őt, mondván: „Ez az Isten, és nincs mellette senki más.”9 És akiknek össze kellett volna gyülekezni hogy befogadják a Szeretettet, azoknak a nagyobb részét maga felé fordítja [megnyeri magának]. 10 És a csodái bizonyságot nyernek minden városban és területen. 11 És felállítja a képmását önmaga előtt minden városban. 12 És uralkodni fog három éven, és hét hónapon ,és huszonhét napon át.

13 És sok hívő és szent (közül), akik megláthatták őt, akiért reménykedtek, akit keresztre feszítettek, Jézust, a Felkent Urat, [miután én, Ézsaiás láttam őt, akit megfeszítettek és aki felemelkedett] és azok (közül) is, akik hittek benne – ezekből kevés marad azokban a napokban, mint az ő szolgái, miközben pusztából pusztába menekülnek, várva a Szeretett eljövetelét. 14 És ezerháromszáz és harminckét nap eltelte után eljön az Úr az angyalaival, és a szentek seregeivel a hetedik égből, a hetedik menny dicsőségével, és Beliárt a Gyehennába veti minden seregével együtt. 15 És pihenőt ad az istenfélőknek, akiket ennek a világnak a testében talál, [és a nap is megszégyenül]:

16 És azoknak, akik benne való hitüknél fogva megtagadták [átkozták] Beliárt és az ő királyait. De a szentek eljönnek az Úrral, felöltve ruháikat, amelyeket most a magasságban, a hetedik mennyben tárolnak: az Úrral együtt jönnek azok, akiknek szelleme fel van öltözve, lejönnek, és itt lesznek a világban. Az Úr pedig megerősíti azokat, akik testben találtatnak, a szentekkel együtt, a szentek ruháiban, és ellátja (szolgálja) az Úr azokat, akik vigyáztak ebben a világban. 17 És ezután a magasságba fordítják magukat a ruháikban, és testük a világban marad.

18 Akkor a Szeretett hangja haragosan megfeddi a mennyek dolgait, és a föld dolgait, és a hegyekét, és a dombokét, és a városokét, és a sivatagokét, és az erdőkét, és a nap angyalát, és a holdét, és mindent, amiben Beliár nyilvánította meg önmagát, és amit aktívan befolyásolt, és lesz [egy feltámadás és] ítélet közöttük azokban a napokban, és a Szeretett tüzet fog árasztani önmagából, és az felemészti mind az istenteleneket, és azok olyanná lesznek, mintha sosem lettek volna megteremtve. 19 És a látomás további szavai Babilon látomásainak könyvében lettek megírva.

20 És az Úrral kapcsolatos látomás további részei, íme, meg vannak írva a példázatokban, az általam elhangzott szavak szerint, amelyek a nyilvános próféciákat tartalmazó könyvben vannak megírva. 21 És a Szeretett Seolba való leszállása, íme, abban a részben lett megírva, ahol az Úr így szól: ”Íme, a fiam megérti majd.” És mindezek a dolgok íme, meg vannak írva [a Zsoltárokban] Dávidnak, Jesse fiának a példabeszédeiben, és fiának, Salamonnak a példabeszédeiben, és Korah szavai által, és Ethan az izraelita által, és Aszáf szavai által, valamint a Zsoltárok további részeiben, amelyeket szintén a Szellem angyala sugallott. 22 (Nevezetesen) azokban, amelyekben nem név szerint lettek megírva és az atyámnak, Ámosznak a szavai szerint, és Ózeás próféta által, és Mikeás és Joél, és Náhum és Jónás és Abdiás és Habakkuk és Aggeás és Malakiás, és az igaz József szavai és Dávid szavai által.

Ezékiás Testamentuma vége

 


5 1  Eme látomások miatt tehát Beliár haragra gerjedt Ézsaiás ellen, és Manassé szívében lakott, aki kettéfűrészelte őt egy fafűrésszel. 2 És mialatt Ézsaiás kettéfűrészeltetett, Belkira felállt, vádolva őt, és minden hamis próféta is felállt, nevettek és örvendeztek Ézsaiás miatt. 3 És Belkira Mekembechus segítségével felállt Ézsaiás előtt nevetve; 4 És Belkira mondta Ézsaiásnak: 'Mond csak, "Hazudtam mindazokban, amiket mondtam, hasonlóképpen Manasszé útjait illetően is, mert hogy azok jók és igazak. 5 És Belkirának és társainak útai ugyancsak jók.” 6 És ezeket mondta neki, miközben fűrészelni kezdték. 7 De Ézsaiás (elmerült) JHVH látomásában, és bár szemei nyitva voltak, nem látta őket.

8 És Belkira így szólt Ézsaiáshoz: "Mond csak azt, amit mondok neked, és akkor megfordítom szívüket és kényszerítem majd Manassét és Júda fejedelmeit és Jeruzsálem népet, hogy tiszteljenek téged. 9 És Ézsaiás válaszolt és mondta: "Amíg csak beszélni bírok, ezt mondom: Átkozott és vádlott legyél te, és minden hatalmad, és az egész házad. 10 Mert ti semmi mást nem tudtok elvenni tőlem, csak testem bőrét."

11 És megragadták és fűrészelték Ézsaiást, Ámosz fiát, fából készült fűrésszel. 12 És Manassé, és Belkira, és a hamis próféták, és a fejedelmek, és a nép, és mindnyájan álltak és nézték. 13 És szólt a vele levő prófétákhoz, mielőtt ketté vágták: "Menjetek Tírusz és Sidon területére; mert csak nekem készítette Isten ezt a poharat." 14 És mialatt Ézsaiás elfűrészeltetett, nem kiáltozott és nem sírt, hanem szent szellemmel telve beszéltek ajkai, amíg ketté nem fűrészelték.

15 Ezt Beliár tette Ézsaiással Belkirán és Manassén keresztül; mert Sammael nagy haragra lobbant Ézsaiás ellen Ezékiásnak, Júda királyának napjaitól, azok miatt a dolgok miatt, amelyeket a Szeretettel kapcsolatban látott. 16 És Sammael pusztulása miatt, amelyet az Úr által látott, amíg Ezékiás, az atyja még király volt. És ő (Manasse) Sátán akaratának megfelelően cselekedett.

6 1 A Látomás, Amelyet Ézsaiás Ámós fia látott: Ezékiásnak Júda királya uralkodásának huszadik esztendejében eljött Ézsaiás, Ámós fia, és Jósab, Ézsaiás fia Ezékiáshoz Jeruzsálembe Galgalából. 2 És (miután belépett) leült a király a király ágyára, és bár hoztak neki egy széket, nem ült arra. 3 És amikor Ézsaiás elkezdte a hit szavait és az igazságot szólni Ezékiással a Királlyal, Izrael minden fejedelme ott ült, és az eunuchok, és a király tanácsosai. És volt ott negyven próféta és a próféták fiai: a falvakból, a hegyekből, és a síkságokról jöttek, amikor meghallották, hogy Ézsaiás eljött Galgalából Ezékiáshoz.

4 És eljöttek, hogy tiszteletüket tegyék, és hallják szavait. 5 És hogy kezét rájuk helyezhesse, és hogy prófétálhassanak, és hogy ő meghallgassa prófétálásukat: és mindnyájan Ézsaiás előtt voltak. 6 És amikor Ézsaiás elbeszélte Ezékiásnak az igazságosság és hit szavait, mindnyájan hallottak megnyílni egy ajtót, és a szent szellem hangját. 7 És a király behívatta mind a prófétákat és az egész népet, akik ott voltak, és eljöttek. És Makaiá, és az idősebb Ananiás, és Jóel, és Josab, és leültek a jobbján (és a balján).

8 És történt, amikor ők hallották a szent szellem hangját, mind térdre esve hódoltak, és dicsőítették az igazság Istenét, a Magasságost, aki a felső világban van, és aki a magasságban ül, a Szentet, és aki az Ő szentjei közt nyugszik. 9 És dicsőséget adtak Neki, aki megnyitott egy kaput, egy idegen (elidegenült) világban nyitotta azt meg egy emberben. 10 És mialatt ő (Ézsiás) beszélt szent szellemben mindnyájuk hallatára, (egyszer csak) elhallgatott [és elméje felemeltetett tőle] és nem látta azokat az embereket, akik előtte álltak.

11 Bár szemei valóban nyitva voltak. Azonfelül ajkai csendben maradtak [és testének elméje felemeltetett tőle.] 12 De lélegzete benne volt; mert látomást látott. 13 És az angyal, aki elküldetett, hogy a látást adja, nem ebből az égboltból való volt, sem e világ dicsőségének angyalai közül, hanem a hetedik égből jött.] 14 És a nép, akik mellette álltak (nem) gondolták meg, de a próféták közössége (felismerte), hogy a szent Ézsaiás felemeltetett.

15 És a látomás, amelyet a szent Ézsaiás látott nem ebből a világból való volt, hanem a hústest elől elrejtett világból. 16 És miután Ézsiás látta ezt a látomást, elbeszélte azt Ezékiásnak, és Josábnak, fiának, és a többi prófétáknak, akik eljöttek. 17 De a vezetők és az eunuchok, és a nép nem hallották, hanem csak Semna, az írástudó, és Jójákim, és Aszáf a jegyző; mert ezek is igazságosság cselekvői, és a Szellem jó illata (jó tetszése) volt rajtuk. De a nép nem hallotta; mert Mikaiá és Josáb, az ő fia elküldték őket, amikor e világ bölcsessége elvétetett tőle [és olyanná vált, mint egy halott].

7 1 És a látomást, amit Ézsaiás látott, elmondta Ezékiásnak és Josábnak, fiának, és Mikáiánakés a többi prófétáknak, ezt mondva: 2. Abban a percben, amikor prófétáltam a hallott (szavakról), amelyeket ti hallottatok, megláttam egy dicsőséges angyalt, akinek dicsősége nem olyan volt, mint az angyalok dicsősége, amelyeket mindig is láttam, hanem olyan dicsőséget és tisztességet birtokolt, amit nem tudok leírni. 3. És megragadva engem kezemnél felemelt a magasságba, és mondtam neki: "Ki vagy te, és mi a neved, és hova emelsz engem a magasságba?" - mert erő adatott nekem hogy beszéljek vele.

4 És ezt mondta nekem: "Amikor már felemeltelek a magasságba [különböző fokozatokon keresztül] és megmutattam neked a látomás, amely miatt elküldtettem, akkor majd megérted ki vagyok én: de nevemet nem tudhatod meg. 5 Mivelhogy visszatérsz majd ebbe a te testedbe, de amilyen magasra én emeltelek téged, azt látni fogod; [mert ezen célból küldtettem én]". 6 És örültem, mert udvariasan szólt hozzám. 7 És mondta nekem: "Örültél, mert udvariasan szóltam hozzád?" És mondta: "És látni fogod milyen nagyszerű is, hogy udvariasan és békésen beszélek majd veled. 8 És az Ő Atyját is meglátod majd, aki hatalmasabb; mert azért küldettem a hetedik égből, hogy mindezeket elmagyarázzam neked."

9 És felemeltettünk a boltozathoz, én és ő, és ott láttam Sammaelt és seregeit, és nagy hadakozás volt köztük és Sátán angyalai irigykedtek egymásra. 10 És ahogy odafenn, úgy van a földön is; mert annak hasonlóságára, amely a boltozatban van, ugyanígy van a földön. 11 És mondtam az angyalnak (aki velem volt): (Mi ez a háború és) micsoda irigység ez?" 12 És ő mondta nekem: "Így van ez mióta a világ alkottatott mostanáig, és ez a hadakozás (folytatódni fog), amíg Ő, akit meg fogsz látni, eljön és [az Ő hatalmának leheletével] elpusztítja őt."

13 És ezek után felemelt engem (oda, ami) felette van a boltozatnak: amely az (első) ég. 14 És ott láttam egy trónt középen, és jobb és baloldalt angyalok voltak. 15 [És (a baloldalt levő angyalok) nem olyanok voltak, mint azok az angyalok, akik a jobb oldalon álltak], hanem azok, akik jobb oldalon álltak, nagyobb dicsőséggel rendelkeztek, és mindnyájan egy hangon dicsőítettek, [és egy trón volt középen], és azok, akik kívül voltak, meghagyta nekik, hogy utánuk dicsőítsenek; de hangjuk nem olyan volt, mint a jobb oldalon lévőké, sem dicsőítésük, mint amazok dicsőítése. 16 És megkérdeztem az angyalt, aki vezetett engem, és mondtam neki: "Kinek küldik ezt a dicsőítést?"

17 És mondta nekem: "Annak dicsérete (küldetett) (Aki ül) a hetedik égben: Őneki, aki a szent világban nyugszik, és a Szeretettjének, ahonnét én elküldettem hozzád." 18. És ismét, azt cselekedte, hogy felvitt engem a második égbe. Nos, ennek az égnek magassága ugyanolyan, mint az égtől a földig [és a boltozatig]. 19 És (láttam ott olyat, mint) az első égben, angyalok jobb és balkéz felől, [és egy trón középen, és angyalok dicsőítése a második égben; és ő, aki a trónon ült a második égben sokkal dicsőségesebb volt, mint az összes (többi).]

20 És a második égben nagy dicsőség volt, és a dicséret sem olyan volt, mint azoknak dicsérete, akik az első égben voltak. 21 És orcámra estem hogy imádjam őt, de az angyal, aki vezetett, nem engedte meg nekem, hanem ezt mondta: "Egyik trónt vagy angyalt se imádd, aki a hat éghez tartozik - mert emiatt küldettem, hogy vezéreljelek téged - amíg (vagy) (kivéve Őt) akiről szólók neked [a hetedig égben.] (Bizonytalanság a kommentár szerint) 22 Mert mindezen egek és angyalaik fölött van a te trónod helye, és öltözeted és koronád, amelyet meg fogsz látni."

23 És örültem nagy örömmel, hogy azok, akik szeretik a Magasságost és az Ő Szeretettjét végül felemelkednek oda a szent Szellem angyala által. 24 És felemelt engem a harmadik égbe, és ismét láttam olyanokat, akik jobbra és balra voltak, és egy trón volt középen; de ennek a világnak az emlékezete ott ismeretlen. 25 És mondtam az angyalnak, aki velem volt; mert a megjelenésem dicsősége átalakuláson ment keresztül minden egyes égben, miközben felemelkedtem: "Ama világ hiúságaiból semmi sincs felemlítve itt."
26 És válaszolt és ezt mondta nekem: Semmi nincs megemlítve a (világ) gyengesége miatt, és semmi sincs elrejtve abból, ami megtörtént." 27 És vágytam megtanulni, hogyan megismerhető, és válaszolt és mondta: "Amikor felviszlek oda a hetedik égbe, ahonnan küldtettem, ami ezek fölött van, akkor majd tudni fogod, hogy semmi nincs elrejtve a trónok elől és azok elől, akik laknak az egekben és az angyalok elől." És a dicséret, amivel ők dicsérték és magasztalták azt, aki ül a trónon, nagy volt, és a jobb és bal oldalon lévő angyalok dicsősége felette volt az alattuk levő ég dicsőségének.

28 És ismét felemelt engem, a negyedik égbe, és a harmadik ég magassága a negyedik égig nagyobb volt, mint a földtől a boltozatig. 29 És ismét láttam azokat, akik a jobb és bal oldalon voltak, és a trónon ülő volt középen, és ott is dicsőítettek. 30 És az a dicsőítés és az angyalok dicsőítése a jobb oldalon nagyobb volt, mint azoké, akik baloldalon voltak. 31 És ismét, a dicsősége annak, aki a trónon ült nagyobb volt, mint azoké az angyaloké a jobbján, és dicsőségük meghaladta azokét, akik alattuk voltak.

32 És felemelt engem az ötödik égbe. 33 És ismét láttam azokat a jobb és baloldalon, és őt, aki a trónon ült, aki nagyobb dicsőséggel rendelkezett, mint azok, akik a negyedik égben voltak. 34 És azok dicsősége a jobb kezénél nagyobb volt, mint azoké, akik a balján voltak 35 És az ő dicsősége, aki a trónon volt nagyobb volt, mint az angyaloké a jobbján. 36 És dicsőítésük dicsőségesebb volt, mint azoké, akik a negyedik égben voltak.
37 És dicsőítettem Őt, akit nincs megnevezve, és az Egyszülöttet, aki a mennyekben lakozik, akinek nevét nem ismeri semmiféle hústest, aki ilyen nagy dicsőséget adott a számos egeknek, és aki nagyszerűvé teszi az angyalok dicsőségét, és még kivallóbbá az Ő dicsőségét, aki a trónon ül.

8. 1 És ismét felemelt a hatodik égbe, és olyan dicsőséget láttam, amilyet az öt égben nem. 2 Mert láttam angyalokat nagy dicsőséget birtokolni. 3 És a dicséret ott szent és csodálatos volt. 4 És mondtam az angyalnak, aki vezetett engem: "Mi ez, amit látok, Uram?" 5 És mondta: "Nem vagyok a te urad, hanem a szolgatársad." 6 És ismét kérdeztem és mondtam neki: "Miért nincsenek angyali szolgatársak (a bal oldalon)?"

7 És mondta: "A hatodik égtől már nincsenek többé angyalok balkéz felől, sem egy trón középre helyezve, hanem a hetedik ég hatalma által közvetlen vannak ők irányítva, ahol lakozik Ő, aki megnevezhetetlen, és a Választott, akinek neve nem lett ismertté téve, és egyik ég sem képes megtudni a Nevét.

8 Mert egyedül Ő az, akinek hangjára mind az egek és trónok válaszolnak. Azért lettem felhatalmazva és elküldve, hogy felemeljelek téged ide, hogy láthasd ezt a dicsőséget. 9 És hogy láthasd mindezen egek és trónok Urát. 10 Folyamatos átalakuláson mész keresztül, amíg formád és alakod hasonlóvá nem lesz Őhozzá. 11 Bizony mondom neked, Ézsaiás; Olyan ember, aki abból a világból való testébe visszatérendő, egy sem emelkedett fel, vagy látta, amit te látsz, vagy érzékelte, amit te érzékeltél, és amit látni fogsz.

12 Mert megengedték neked az Úr sorsvetésében, hogy ide jöjj. [És hogy onnan ered a hatodik ég hatalma és a levegőégé]." 13 És magasztaltam Uramat dicsérettel, hogy sorsrésze szerint ide jöhettem. 14 És mondta: "Halld, továbbá, tehát, ezt is szolgatársadtól: amikor a testből Isten akarata által ide felemeltetsz, akkor meg fogod kapni a ruházatot, amelyet látsz, és látni fog még számos hasonló ruházatot felhalmozva ott.

15 És akkor egyenlővé válsz a hetedik ég angyalaival." 16 És felemelt engem a hatodik égbe, és nem voltak ott balkéz felől (angyalok), sem trón középen, hanem mindegyiknek megjelenése és dicséretének (ereje) egyenlő volt. 17 És (erőt) adtak nekem is, és én is dicsértem velük és az az angyal is, és a mi dicséretünk olyan volt, mint az övék. 18. És ott mind néven nevezték az ősi Atyát (vagy: dicsőítették a mindenek Atyját), és a Szeretett, [a Krisztus], és a szent szellem is, mind egy hangon.

19 És (hangjuk) nem olyan volt, mint az angyaloké az öt égben. 20 [Sem mint az ő szózatuk] hanem a hang ott más volt, és sokkal több fény volt ott. 21 És amikor a hatodik égben voltam, azt gondoltam, hogy a fény, amelyet az öt égben láttam, csak sötétség. 22 És örvendeztem és dicsértem Őt, aki ilyen fénnyel ruházta fel azokat, akik várják ígéretét. 23 És esdekeltem az angyalnak, aki vezetett engem, hogy már ne kelljen visszamennem a testi világba.

24 Igazán mondom neked, Ezékiás és fiam, Josab, és Mikaia, hogy itt nagy sötétség van. 25. És az angyal, aki vezetett észrevette, amit gondoltam és mondta: "Ha ebben a világosságban örvendezel, mennyivel inkább fogsz örvendezni, amikor meglátod a hetedik ég fényét, ahol az Úr és az ő Szeretettje van [ahonnan elküldtettem, attól, aki "Fiú"-nak lesz nevezve ebben a világban.

26 Ő még nem nyilvánult meg ebben a romlandó világban] és az öltözeteket, és a trónokat, és a koronákat, amelyek az igazkért vannak, azokért, akik bíznak ama Úrban, aki leszáll majd a te formádban. Mert nagy és csodálatos az a fény, ami ott van. 27 És arra vonatkozóan, hogy nem térsz vissza testedben, napjaid még nem teljesedtek be, hogy ide jöjj." 28 És amikor meghallottam, nagyon nyugtalan voltam, és ő mondta: "Ne légy nyugtalan!"A fordítás részleges, a további fejezetek nincsenek lefordítva.