CoG

A sátáni rend szimbólumai és jelképei

A hexagram vagy a hatágú csillag

Letölthető Word dokumentum

PDF

A hatágú csillag, vagy más néven hexagram két egymásba fonódó egyenlő szárú háromszög, az egyik háromszög csúcsa fölfelé, a másiknak a csúcsa lefelé néz. Ez egy olyan ősi szimbólum, ami az emberi történelem hajnala óta szorosan összefonódik a mágiával, az okkultizmussal, az asztrológiával, a boszorkánysággal, vagyis általában véve az "ezoterikus" tanrendszerekkel. Ennek a jelképnek a negatív hatását jól példázza az, hogy még modern korunk Amerikájában is annyira kísérő motívumává vált a különböző okkult vezettetésű bűnügyeknek (pl. gyermekrablások, rituális gyilkosságok stb.), hogy Kalifornia állam iskoláiban figyelmeztető plakátokat helyeztek ki a diákok számára a hexagrammal kapcsolatban. Ezeken a plakátokon rendkívüli elővigyázatosságra intik a tanulókat a hatágú csillagot illetően, felhívják őket az olyan helyek és helyzetek elkerülésére, ahol ez a jelkép feltűnik. Ugyanakkor furcsa módon ez a csillag lett a nemzeti jelképe "a Biblia népének", vagy a "választott népnek", zsidóknak is. Vagyis itt valami nincs teljesen rendben. Igen, tudjuk, a zsidóság gyakran használt olyan jelképeket és vezetett be olyan gyakorlatokat, amelyek ellentmondanak a Szentírás tanításainak, de az azért mégiscsak furcsa, hogy egy közismerten Sátánnal és az okkultizmussal asszociált jelkép vált a "helyreállított" Izrael nemzeti szimbólumává. Ebben az írásban a hatágú csillagnak, vagyis a hexagramnak az eredetét és vallási jelentőségeit vizsgáljuk meg, továbbá azt, hogy valami formában köze lehet-e a fenevad bélyegéhez.  Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2011, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

 Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

  Weboldalunk: http://www.churchofgod.hu 


 "Dávid csillaga" - bibliai jelkép vagy az Isten ellenes lázadás szimbóluma?

 "A hatágú csillag egy ősi egyiptomi okkult jelkép, amit Salamon király is használatba vett, miután számos pogány felesége hatására bálványimádatba esett és oltárt épített Aserátnak (csillagnak). A jelképet megtalálhatjuk a (nyilvánvalóan kabbalista) zsidókkal kapcsolatos arab forrásokban is, majd a XVI. században a nagy kabbalista, Isaac Luria népszerűsítette, a XVII. században pedig Mayer Amschel Bauer kapuját díszítette, vörös színű mezőben. Amikor Mayer Amschel felvette a Rothschild nevet, ezt a jelképet a család címerének részévé tette. Végül pedig a cionizmus szimbólumává lett." (O. J. Graham, The Six-Pointed Star: its Origin and Usage, 24, 29, 32, 51-52 oldalak).

A modern zsidóság nemzeti szimbóluma, az ún. Magen David (Dávid pajzsa, ez magyarul inkább Dávid csillagként ismert), ami egy hexagram, vagyis egy hatágú csillag. A Bibliában nem találhatunk semmiféle olyan utalást, ami ezt a szimbólumot bármi módon is Dávid királyhoz, vagy Izrael igazaihoz kötné. Ahogy olyan történelmi bizonyítékokat sem találhatunk, ami alátámasztaná azt, hogy ezt nemzeti jelképként használták volna a bibliai időkben. Dávid nevével csak a késő középkorban kezdték kapcsolatba hozni, részben alaptalan legendákra hivatkozva. A hatágú csillag elterjedésének sikere azonban elsősorban a kabbalista és egyéb misztikusoknak köszönhető, általuk vált ismertté és a zsidók jelképévé, főként Közép-Európában. Theodor Herzl ennek hatására tette meg cionista újságjában a címlap emblémájának. Mindezeket tulajdonképpen még a Wikipédia is elismeri a Dávid-csillag szócikke alatt:

"[Dávid] Nevéhez kapcsolódik az ún. Dávid-csillag, amely szimbólumot a 14. században zsidó misztikus szövegek alapján kezdték összekapcsolni vele. 12 lapja Izrael 12 törzsét hivatott jelképezni, hét része a pedig a teremtés hét napját. Izrael állam zászlajának tartozéka és általánosan ismert zsidó vallási jelkép."

Számos zsidó és keresztény ember azonban ösztönösen is ráérez arra, hogy a hexagram használata nem egészen kóser dolog. Modern történészek hosszú sora bizonyítja azt, hogy ez a jelkép nem egy biblai örökség. Gershom Scholem a zsidó miszticizmus legjelesebb kutatója, számos könyv szerzője pl. ezt mondja:

"A hexagram nem egy zsidó jelkép. Nem ébreszt reményeket. Amennyiben bármi köze is volna egy igaz módon élő zsidó érzelmei világához, az legfeljebb a mágiától való félelem szintjére tehető.  - Gershom Scholem, "The Star of David" 259. o.

A Magent Dávid valós története és a judaizmuson belüli használata a zsidó mágia világába vezet bennünket.   - Gershom Scholem, "The Star of David" 263. o.

Azt mondják, hogy a Tetragrammatont (JHVH) a hexagrammal váltották fel valamikor az i.e. VI. Század előtt.  - Gershom Scholem, "The Star of David" 265. o.

Igen, ha valaki akár csak felületesen is belenéz a miszticizmus és okkultizmus történetébe, azonnal látja, hogy a hexagram messze a legismertebb és leghasználtabb ókori okkult jelképek egyike. A fentebb idézett kutatónak teljesen igaza van abban, hogy a hexagram nem reményt sugároz, hanem félelmet. Mint amulett, a gonosztól óvna, ám ez a "védelem" magától a gonosztól származik, vagyis aki aláveti magát a gonosz hatalmának, az oltalmat kap a gonosztól.

Scholem követte és feltárta a zsidó nép hexagramhoz való kötődését, és volt bátorsága publikálni a tényeket. A "The Star of David" című munkájában rámutatott, hogy a hexagram és a pentagram egymással kapcsolatban álló jelképek. (Szaturnusz amulett) Ebből a munkából nyomon követhetjük a hexagram zsidók általi használatának főbb mérföldköveit. Az ókori ábrázolásokon Aserát fejét a hexagram ékesíti, ami az ő személyes jegye, emblémája volt. Az izraeliták gyakran vonták magukra Isten haragját az Aserát iránti kultusz miatt, akinek oltárokat, oszlopokat emeltek. Emiatt volt Salamon pecsétgyűrűjén is jelen, miután bálványimádatba esett. A zsidókoz köthetően aztán Joshua ben Asaiah pecsétjén tűnik fel újból i.e. 600 körül, hozzávetőleg Jeremiás próféta idejében. A babiloni fogság idején a zsidóság a káld misztériumokkal hatása alá került, s ennek eredményeként egy nagyon különös gyakorlat ütötte fel a fejét. Ekkor vált ugyanis bevett szokássá a mezuza jelképekkel, szimbólumokkal való ékesítése. Ebből a korszakból előkerültek olyan leletek, amelyeken a mezuzát a hexagram ékesítette. (a mezuza az ajtófélfára felszegezett kis dobozka, amiben a törvényből idézett részeket helyezték, emlékeztetőül a parancsolatok megtartására, vö. 5Móz. 6:9) A hexagramot és egyéb okkult jelképeket azért helyezték a mezuzára, hogy az védelmet nyújtson a ház lakosainak a gonosztól, magyarán, amulettként, babonás hiedelemből. Scholem megjegyzi, hogy a zsidóknak legalábbis egy része azt vélhette, hogy a mezuzára tett amulett nem csak a gonosztól, de a törvény megszegésének következeményeitől, vagyis az isteni büntetéstől is megoltalmazza a ház lakóit.

Különös módon a hexagram és a horogkereszt néven ismert, szintén ősi jelképek, mint dekorációk egymás mellett ékesítették a kapernaumi zsinagógát is! A gyermekgyilkos Nagy Heródes, aki felújította és kibővítette a templomot egy olyan pénzérmét bocsátott ki, ami egyes feltételezések szerint a templom dómját, mások szerint pedig egy harci sisakot ábrázol, mindenesetre legyen az akármi, a hexagram jól kivehető emblémája ékesíti azt (lásd a jobboldali ábrát). Rabbi Akiba a hexagramot állítólag messiási jelképnek tekintette Simon ben Cozeba féle szabadságharc idején (i.sz. 132-136), mivel ez a személy messiási névként a Bar Kochba nevet használta, aminek jelentése "a csillag fia". Bar Kochba vezette a nevezetes, Hadriánus császár ellenes zsidó lázadást (uo. 261. o.). Ez azt jelenti, hogy Bar Kochba volt az első olyan lejegyzett zsidó álmessiás a történelemben, aki a hatágú csillaggal azonosította önmaga személyiségét, illetve az általa vezetett mozgalmat. Mint látni fogjuk, ezt a példát még számos zsidó álmessiás követte a történelem folyamán.

A középkorban közkedvelt volt egy, a zsidó mágiákat bemutató könyv, ami a "Salamon király kulcsa" címet viselte. A könyv ismerteti azokat a hexagrammal kapcsolatos ősi átkokat, mágiákat, ráolvasásokat, feloldásokat és egyéb okkult gyakorlatokat, amiket a zsidók és a cigányok gyakoroltak (ez a könyv már modern kiadásban is megjelent a Richard Cavendish, Samuel Weiser, Inc., kiadók által).

A középkor végén újáéledt a zsidó miszticizmus, nagyrészt Isaak Luriának (1534-1572), illetve a róla elnevezett Luriánus Kabbalának köszönhetően. A Szefedben létrehozott iskolája számos nagy kabbalistát produkált, és Luria tanítványai a hexagramot egy fő talizmánként ismerték el, amire Salamon pecsétjeként utaltak. Ez a korszak valóban újászülte a zsidó okkultizmust, amit Scholem is megjegyez érintőlegesen:

A XVI. századdal kezdődően gyakorivá váltak a hexagrammal ékesített amulettek s ezek meglehetősen népszerűek voltak. Scholem, "The Star of David" 267. o.

A Luriánus Kabblát követő Sabbatai Cvi (1626-1676) álmessiásnak köszönhetően a hatágú csillag népszerűsége nem csak betetőzött, de túl is haladt a mágiával foglalkozó körökön. A Cvi által vezetett messiási mozgalomnak köszönhetően a hexagramot még a tudatlan keresztények tömegei is a zsidó messiási szabadulás jelképeként kezdték azonosítani. A hatágú csillagot a Messiás jegyének tartották, és mivel a Messiás Dávid házából kell, hogy jöjjön, elfogadottá vált a nézet, hogy a hexagram a dávidi ház pecsétje. Ez a hiedelem oly annyira elterjedt, hogy még a talmudista judaizmus is magáévá tette, noha komoly viszályban állt a kabbalizmussal.

Sabbatai Cvi-nek és utódjának, Jákob Franknak köszönhetően a csillag egyre inkább a zsidóság jelképévé vált. Így 1680-tól kezdődően a hatágú csillagot egyre gyakrabban használták a bécsi és prágai zsidóság köreiben. Ebben az időben Bécsben pl. egy olyan oszlop választotta el a zsidó negyedet a keresztény negyedtől, amelyiknek egyik oldalán a hatágú csillag volt, a másik oldalán pedig egy kereszt. Elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy a zsidók igényelték azt, hogy legyen egy, a keresztényekéhez hasonló, identitásukat azonosító emblémájuk.

Ezek a trendek eredményezték azt a modern zsidó interpretációt, miszerint a hatágú csillag a "megváltás csillaga", ami így magától értetődően szorosan kötődik a várt messiáshoz is. Csakhogy mindez az okkultból merítő Sabbatai Cvi és Jákob Frank neveivel fémjelzett szabateista/dönmeh féle kabbalizmus eszmeiségét tükrözi. Ez különösen érvényes a cionistákra, akik ezt e jelképet tették meg az emberi erőfeszítések által létrehozott zsidó állam jelképévé. A nemzet újjászületett, de minek az égisze alatt? Tudni kell, hogy a szabateizmus lényegében luciferiánizmus volt, hiszen a megváltást a nihilizmusban és a bűnök felhalmozásában vélték kibontakozni (lásd a Sátán zsinagógája II. című írást).

A fenti tények ellenére zsidók és keresztények milliói élnek abban a tévhitben, hogy az ún. Magen David, vagyis a "Dávid-csillag" egy biblikus, Isten által is jóváhagyott szimbóluma a zsidó népnek. Pedig a hexagram már a legősibb pogány kultúrákban is ismert és gyakran előforduló szimbólum volt Egyiptomtól Indiáig. Semmi szükség nincs bármiféle kertelésre, a tények önmagukért beszélnek: a hexagram egy okkult, vagy még pontosabban egy sátáni szimbólum. Az izraeliták csakis bálványimádatba esve használták a csillagot, ahogy Salamon is csak a bálványimádat részeként kezdte használni ezt a pogány szimbólumot. De mindez nem tette a nemzet elfogadott emblémájává Isten szemében. Hiszen Isten, prófétái által, már Salamon előtt megítélte ennek a bálványcsillagnak a használatát:

Ámosz 5:26-27 26 Majd viszitek hát Szikkútot (Moloch), a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti istenetek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak. 27 És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja JHVH, a kinek neve Seregeknek Istene.

Ap.Csel. 7:43 Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát és a Romfa isten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra."

A Kijjun névnek több ismert formája volt, és a Szaturnusz csillaggal jelképezték. A Szaturnusz csillag tehát egy istenséget jelölt, s Szikkút illetve Kijjun a bálványimádat tárgyai voltak. A fennmaradt akkád szövegek arról tanúskodnak, hogy mindkét megnevezés a Szaturnusz bolygót, vagy csillagot jelölte (O. J. Graham, The Six-Pointed Star: its Origin and Usage,  28-29 old.). Kijjun és Káin tehát szoros kapcsolatban állnak a Szaturnusszal, ami viszont Sátánt jelöli. Mivel a Szaturnusz bolygó jele a hatágú csillag volt, így sokak véleménye szerint a sokat vitatott Káin jegye (1Móz. 4:15), vagy bélyege minden bizonnyal szintén a hatágú csillag volt. Érdemes több fényt vetni arra, hogy milyen szerepe volt Szaturnusznak az antik világban.

John Gill neves kommentátor a következőket fűzi az Ámos 5:26 vershez:

"'.. a ti istenetek csillagát' ez Kijjúnnak, vagy Szaturnusznak a csillagát jelenti; feltehetően kapcsolatban áll azzal az égből lehulló csillaggal, amelyről Sanchoniathon megírta, hogy Astarte, Krónosz vagy Szaturnusz felesége Tírusba vitte, és ott felszentelte azt. Ezt a csillagot készítették el és imádták istenként az izraeliták (2Móz. 32:4). "

John Gill kommentárja az Ap.Csel. 7:43 vershez:

"Moloch, akit Milkom-nak is neveznek, az ammoniták istene volt, aki megegyezik Baállal; Az első név királyt jelent, a második pedig urat, és kétségtelenül azonos az egyiptomi Apisz-szal, vagy Szerapisz-szal, aminek mintájára az izraeliták az aranyborjút készítették."

A Baál-imádatban tehát ősidők óta jelen volt a hexagram. Amikor Salamon király is bálványimádatba esett és magaslatokat épített Astarténak (a csillagnak) (2Kir. 23:13), a hatágú csillagot annak jeleként tette meg a maga pecsétjének. Ezzel lényegében követte azt az aposztáziát, ami miatt Isten korábban szigorúan megfeddte az izraelitákat Ámosz próféta által. Salamont ugyebár szintén gyakran azonosítják a 666 számmal (1Kir. 10:14), mivel évi aranybevétele 666 talentum volt. Tírus királyához fűződő viszonya pedig az Ezékiel 28 fejezetének figyelembevételével szintén sok kérdést von maga után. Salamon nevéhez egy sor okkult gyakorlat és tárgy fűződik, mint Salamon tükre, fésűje, és természetesen a hexagrammal ékesített pecsétgyűrű. Dávid, Salamon apja soha nem volt bálványimádó, a Zsoltárokban határozottan kijelenti, hogy egyedül Isten az ő oltalmazó pajzsa (Zsolt. 3:3; 28:7; 119:114; 144:2). A szabadkőművességnek, az illuminátusoknak és egyéb titkos társaságoknak a mai napig fontos részét képezi a salamoni mágia vagy rítus gyakorlása, s vele persze a hatágú csillag használata is.

Mennyire bizonyítható az, hogy itt valóban a Szaturnusz csillagról van szó? Kimerítően, kezdve az antik kor forrásaitól egészen a "New Age" mozgaloméig. Moloch emberáldozatokat követelő isten volt, akiért áldozati tűzbe vetették gyermekeiket az emberek.

" ... [Kijjún] a Szaturnusz bolygó asszír-babiloni istene, Izrael aposztáziájának (hitehagyásának) szimbóluma. Kíjún vagy Khiún egy csillagra utal, Szaturnusz [hajnal] csillagára, Szikkút, Kiún, vagy Kíjún asszír istenek és bálványimádat tárgyai." (O. J. Graham, The Six-Pointed Star, 28-29 o.).

A TAU kereszt [a keniták bélyege] a Szaturnusz betűjele …  (Israel Regardie, Az Arany Hajnal (153:215).

Az ősi pogány mitológiák szerint az özönvíz előtti atlantiszi ős-hőskorszak királyságát Szaturnusz uralta, s innen, Atlantiszból (az annunakiktól, vagy nefilim-től?) származnak az isteni rendeltetésű földi királyok és pátriárkák.

"Kronosz [görög], vagy Szaturnusz [latin], Dionüszosz, Hyperion, Atlasz, Herkules, mindannyian a "nagy szaturnuszi kontinenssel" kapcsolatba hozható személyek. Ezek a királyok a Nyugat-Mediterrán partjait, az észak-afrikai és spanyolországi földeket uralták. Egy forrás szerint: Hyperion, Atlasz és Szaturnusz, vagy Krónosz Uránusz fiai voltak, akik egy hatalmas birodalmat birtokoltak, a nyugat-mediterráni partvidékeken, beleértve bizonyos atlanti-óceáni szigeteket is. Hyperion örökölte apja uralmát, és őt a Titánok ölték meg. Ezután a birodalom megoszlott Atlasz és Szaturnusz között. Atlaszé lett Észak-Afrika, s vele az atlanti szigetek, Szaturnuszé pedig az észak-mediterráni földek, Itáliáig és Szicíliáig." (John D. Baldwin,  Prehistoric Nations," 357. o.)

"Szaturnusz uralmi periódusát megénekelték a későbbi korok bárdjai, mint egy boldog korszakot, ahol ismeretlen volt a bánat, amikor oly ártatlanság, szabadság és öröm uralkodott szerte a földön, hogy méltán megérdemelve viselte a [szaturnuszi] "Arany Korszak" elnevezést." (Alexander S. Murray, Murray's Manual of Mythology, 32. o.)

Ennek a korai legendás aranykorszaknak volt egy határozott árnyoldala is, mert, ahogy azt Sanchoniathon (antik föníciai történetíró az i.e. 1200 körüli időkből) kifejti, "Kronosztól ered az emberi áldozatok megkövetelése …. Szaturnusz elpusztítja saját gyermekeit." (J. Garnier, The Worship of the Dead, pp. 34–35). Nem véletlenül, Kronosz egyik gyakori jelképe a sarló, illetve kasza volt, ami később a kaszával arató halál, vagy "a kaszás" képében került be a köztudatba.

Ezek után talán az is érthetőbbé vált, hogy az ószövetségi időkben a Szaturnusz csillagával asszociált Molok, vagy Szikkút miért követelte meg szigorúan az emberi, gyakran gyermek égőáldozatokat. Végül, de nem utolsósorban, a szaturnuszi aranykorszak egyik sajátos motívuma az a téli ünnepi periódus volt, amit a későbbi Rómában is átvettek Szaturnália néven. Ezt az ünnepet és a vele kapcsolatos hagyományokat aztán a "keresztény" Karácsony ünnepén belül őrizték meg, és ezáltal maradt fenn az ősi szaturnália - ha némileg átcicomázva is - a modern világ egyik legegyetemesebb ünnepeként a mai napig.

Megjegyzendő, ez az ős-hőskorszak megegyezik azzal a hozzávetőleg ezer éves periódussal, ami Járed idejétől az özönvízig tartott. Járed i.e. 3544 körül született, s az ő idejében szálltak alá az Isten fiai (angyalok), akik egybekeltek az emberek lányaival és óriásokat (nefilim) nemzettek (1Móz. 6:1-4). Ezek az angyal és ember keveredéséből származó hibridlények voltak a mitológiai hőskorszak Titánjai, illetve bibliailag "a régi idők híres-neves hősei" (1Móz. 6:4, lásd még A Nefilim és a démonok című írást). Amíg a Szentírás csupán néhány közvetett sorral utal erre a hosszú időperiódusra, a pogány világ mitológiáiban hihetetlen gazdag anyagtár maradt fönn e korszakról, bár ezek kivétel nélkül a bukott rend szemszögéből vázolják az eseményeket.

Röviddel az özönvíz után újra megjelentek az óriások (nefilim), és Noé leszármazottai gyorsan visszatértek a hamis istenek imádatához. A bálványimádó emberiség ezután újra megkísérelte a maga aranykorszakának megvalósítását, kezdve Nimróddal. Ez volt a második hőskorszak, az antik világ korszaka a maga fél-isteneivel és hírneves hőseivel Nimródtól Trójáig, s azon túl. Ám közben történt valami, ami mindörökre megváltoztatta a világ képét: az egy igaz Isten elhívott egy Ábrahám nevű embert, akin keresztül megkezdte a maga országlásának lépésről-lépésre történő helyreállítását a földön! Ennek részeként, Ábrahám utódainak egy választott ágát, nevezetesen Izrael törzseit elválasztotta a pogány nemzetektől, s megtette a maga fizikai népévé. Isten kinyilatkoztatta e népnek a maga vallásrendszerét, örök törvényzetét, ami az Istenhez hű mennyei rendszer pontos tükörképe volt (Héb. 8:5). A pogány szokások átvétele a legszigorúbban tiltva volt. Kétezer évvel később pedig eljött a Megváltó, aki lehetővé tette, hogy az emberek a nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül Isten szellemi fiaivá legyenek. Sátánnak, valamint az általa megformált pogány hitrendszereknek választ kellett adniuk erre a nem várt kihívásra. Meg kell hagyni, Sátán és a bukott rend válaszlépése a maga nemében zseniális taktikát alkalmazott: beékelődni Isten választottai közé, és az igaz rend képviseletének látszatát keltve belülről teljesen átformálni azt a hamisnak a képére. Az csak magától értetődő volt, hogy ennek a stratégiának a részeként az okkult rendszer tanai mellett annak vallási jelképei és ünnepei is bekerüljenek az "igaz vallásba", úgy az Ó, mint az Újszövetség alatt.

A jelképeket, ünnepeket, szokásokat és rítusokat persze új tartalommal töltötték meg, hogy jobban hozzásimuljon a bibliai rendszerhez, de oly módon, hogy azért sohase veszítse el teljesen eredeti rendeltetését sem. Erre a legjobb példa a már említett Szaturnália/Karácsony ünnepe.

Itt ki is emelhetjük, hogy úgy a hatágú csillag, mint a kereszt is ilyen pogány eredetű becsempészett szimbólumok. Ezen felül, Sátán az igaz vallás messiási aspektusát átvéve a maga hamis messiásával fogja megtéveszteni csaknem az egész világot annak reményében, hogy egy univerzális aranykorszakot valósítson meg, ahol őt magasztalják az igaz Isten helyett istenként. E harcban eddig látszólag Sátán bizonyult sikeresebbnek, mi több, a próféciák szerint meg is valósítja álmát, bár csak egy rövid ideig.

E fontos kitérő után térjünk vissza a hamis rend talán legfontosabb szimbólumához, a hatágú csillaghoz.

 

Szaturnusz csillaga

Az egyiptomiaknál Kijún az idő istene volt, aki azonos a bibliai Káinnal. A Szaturnuszt a káldok nyelvén Satur-nak nevezték. A káld írásban a héberhez hasonlóan nem tüntették fel a magánhangzókat, így STUR-nak írják. A STUR a káld betű/számértéknek megfelelően egyenlő 666-tal

S = 060
T = 400
U = 006
R = 200
    = 666

Maga a hexagram 6 szögből, 6 háromszögből és 6 vonalból áll, vagy tevődik ki.

Az okkultizmusban a hatágú csillag a makrokozmoszt reprezentálja, míg az ötágú csillag (amivel egy külön írásban foglalkozunk) a mikrokozmoszt. Az tehát aránylag közismert tény, hogy a pogány népek a hatágú csillaggal jelölték Szaturnuszt, és úgy Asera, mint Dágon halisten fején hatágú csillag ékeskedett. A hírhedt Merovingok, akik részben a "halisten", részben pedig Júda leszármazottai, szintén a hatágú csillagot viselték emblémájukként. A Merovingok esetében a hatágú csillag kettős jelentőséggel bír, hiszen részben a bálványistenhez, Dágonhoz való tartozásukat, részben pedig az aposztata zsidósághoz való tartozásukat jelenti. A hatágú csillag ott ékeskedik továbbá a pápai süvegen is, ami nem mellékesen pontos utánzata annak a süvegnek, amit Dágon papjai használtak.

Bizonyos apokrifok leírása szerint Salamon a gyűrűjén viselte ezt a pecsétet, aminek segítségével képes volt megidézni a gonosz szellemeket [démonokat], hogy kommunikáljon velük (lásd pl. Salamon Testamentuma). Az okkult kabbalisták szintén mágikus erőt tulajdonítanak a csillagnak, és elsődleges szimbólumként használják.

A hatágú csillag több vonalon is Káinnal asszociálható, Káin pedig a Sátán ivadékaival, a sátán zsinagógájával. Nem véletlenül használják ezt a jelképet oly előszeretettel a különböző okkultista irányzatokban. Ezáltal az is jobban érthetővé válik, hogy miért ezt a nem éppen biblikusnak mondható jelképet választották az okkultista háttérhatalmak által támogatott cionisták nemzeti szimbólumukként.

Mivel a káldok betű numerológiájában a Szaturnusz bolygó száma 666 volt, ez azt érzékelteti, hogy Káin csillagának jele, vagy bélyege a végidőkben hatalomra jutó fenevad bélyegének, illetve számának egyféle prototípusa volt.

Az isz. II. Században a rómaiak az Isten által pihenésre rendelt hetedik napot Szaturnuszról nevezték el (dies Saturni), amiből az ó-angol Sæternesdæg, majd a modern Saturday lett. Történtek kísérletek arra, hogy a heti ciklus napjait megváltoztassák oly módon, hogy a hét a hétfővel kezdődjön, s így a szombatnap a hatodik (az ember száma) napra essen. Vagyis, Szaturnusz névjegye alatt az istenit emberivé tenni, az emberit pedig istenivé a hetednapi pihenő vasárnapra való áthelyezésével.

A hexagram több évezredes pályafutása, a különböző okkult rítusoktól a kabbalizmuson át a New Age mozgalomig

Milyen szellemiséggel asszociálható a hexagram? Az angol nyelvben a hex kifejezést a mai napig arra használják, ha valakit megigéznek, valakire ráolvasnak egy átkot, stb.

Lehetetlen lenne felsorolni minden olyan pogány és okkult rítust, iskolát és filozófiát, ahol jelen van a hatágú csillag emblémaként, de az alábbi válogatott példákat talán mindenképpen ki kell emelni szemléltetésül.

"Ez [a hexagram] volt az Amsu-t jelölő elsődleges hieroglifa"

"Amsu- a feltámadott Hórusz – volt ez első szellemi formában feltámadott istenember." - The Six-Pointed Star – O.J. Graham

Amsu/Hórusz Nimróddal, az antikrisztus prototípusával asszociálható. Az elragadás útján való istenné válás pedig egy luciferi filozófia, mi több, a tőle eredő tanok lényege (v.ö. Ézs. 14:14).

A hexagram magában foglalja a kabbala minden lényeges miszticizmusát. A felfelé tekintő háromszög (Isten) és az alátekintő háromszög (az ember) egybefonódik, ahogy a férfi és nő is összekapcsolódik. Ez az egybefonódás azt is közvetíteni kívánja, hogy az ember egy az Istennel, és Isten egy biszexuális lény. A valóságban ez az isten nem az igaz Isten, hanem Lucifer, Sátán, a lázadó arkangyal. A jelige: "amiként odafenn, úgy idelent is". Ahogy a szellemvilágban, úgy a fizikai világban is. A két rendszer egy, illetve egyé válik. Amikor a hatágú csillag jegye feltűnik az égen, azzal megvalósul a testi és a szellemi egysége. Amikor pedig a mennyeiek egyé válnak a testi emberrel és az emberiség új tudatra ébred, azzal egy teljesen új korszak veszi kezdetét. Az okkulton belül erre a korszakra gyakran Szaturnusz Aranykorszaka-ként utalnak.

A hexagram fontos jelképe volt a kabbalizmus egyik sajátos alágának, az alkímiának is. Amíg a legtöbb pogány kultúrában a hexagram többek között a férfit és a nőt, valamint testi kapcsolatukat [a csúcsával fölfelé néző háromszög a férfit, a csúcsával lefelé tekintő háromszög a nőt] szimbolizálta, addig az alkimistáknál a hexagram háromszögei a tüzet és a vizet szimbolizálták. Emellett, az alkimisták számára a hexagram hat pontja hat bolygót jelképezett, míg a nap a hexagram közepében helyezkedett el. Számukra a hexagram a változást és a transzmutációt is jelképezte. Emellett jelképezett még valamit: azt a bizonyos bölcsek kövét. Ezt a szimbolizmust használták úgy a keresztény, mint a muszlim és zsidó alkimisták is. Az alkimistákról leginkább az került be a köztudatba, hogy ők ólomból aranyat kívántak előállítani, valamint az élet elixírje után kutattak. Nos, ez a két dolog szorosan egybefonódik. Az alkimisták valójában és elsősorban nem fizikai aranyat kívántak előállítani, mint inkább az örök élet titkát megfejtve a fizikai emberből egy örökké élő "arany faj" létrehozását álmodták meg!

Számos alkimista felfogta, hogy a bölcsek köve egyáltalán nem egy fizikai dologra utal, mint inkább egy ismeretrendszerre. Amikor egy alkimista valóban felfogta a jelképek mögött álló valóságot, elért egy olyan intellektuális és szellemi szintre, ahol eggyé vált azzal az erővel, ami abban a titokzatos célban rejlett, ami után oly sokat kutatott. Amikor megértette, hogy mit jelképez a bölcsek köve, akkor végre megtalálta azt, és eggyé tudott vele válni.

Az alkímiával foglalkozó kutatók jelentős része tehát manapság már azon a véleményen van, hogy az alkimisták célja nem annyira a különböző fémekből való arany előállítása volt, mint inkább az, hogy a tömör anyagi testet egy szellemi szintre emelkedett, anyagtalanná váló létre változtassák. Ebben a perspektívában a bölcsek köve a Szent Szellemnek felel meg, ami misztikus módon átformálja az embereket Isten igaz manifesztálódásává a földön. - The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

Az ólom a Szaturnusz bolygó fémjele, az a fém, ami elválasztja az erőket egymástól, és a szellemet a test fogságától. Egy bizonyos értelemben a Szaturnusz rejti magában a bölcsek kövét, azt a princípiumot, amely által a beavatott levetheti magáról a véges lét terhét és elnyerheti a szellemi halhatatlanságot. Ez az az arany, ami a Szaturnuszban rejlik. "Senki nem juthat el a Grálhoz Kronosznak, az idő titkainak ismerete nélkül. És Szaturnusz az, ami megtanítja a titkokat. " (Trevor Ravenscroft, Cup of Destiny, 134. o.)

Más szóval, az arany csupán allegória volt, a megalkotandó új, örök embert jelképezve. Jól látható tehát, az ősi misztériumok az okkult rendszereknek köszönhetően, illetve azok által a New Age mozgalomban születtek újjá!

The History and Practice of Magic (A mágia történelme és gyakorlása) 2. kötetében a hatágú csillag Szaturnusz Talizmánjaként, illetve a Mágusok talizmánjaként van megnevezve, és a könyv részletes leírást ad róla:

"Az érme egyik felére egy pentagram, vagyis egy ötágú csillag van vésve. A másik felén pedig egy hatágú csillag áll, közepén egy bika fejével, a csillag körül pedig Remfának, a Szaturnusz bolygó géniuszának neve látható a Mágusok betűivel" (Christian, 304-5. o.)

Az Ancient Pagan Symbols (Ősi pogány szimbólumok) című könyvben a hexagram használatát ugyancsak Salamonnak, s nem apjának, Dávidnak tulajdonítják. Itt többek között ezt olvashatjuk:

" … [a hexagram] a legmaradandóbb minden jelkép közül…"

A fenti könyv kifejti még a csillag és a háromszögek használati módját a hinduizmuson és buddhizmuson belül, de a terjedelem miatt ebbe nem megyünk bele részletesen.

"A rituális mágiában a hexagramot Salamon pecsétjének nevezik, s ez az isteni egységet jelképezi, mivelhogy a két háromszög egyike a férfit és a tüzet képviseli, a másik a nőt és a vizet. A Kabbalában a hexagram a Szefirah Tifaret, a tökéletesség jegye …"

"A hinduizmusban a hexagram neve Shatkona, ami egyben a rituális mágia szimbóluma is. A Shatkona két háromszögből áll [kona=háromszög], a tüzet reprezentáló Shiva istenség szimbólumának, és a vizet reprezentáló Shakti kona párosulásából. Ezek együtt a férfi és nő egyesülését jelképezik, valamint a szívcsakrát."

Salamon pecsétjét tehát az egész okkult világ egyetemesen a maga szimbólumaként ismeri és tartja, annak ellenére, hogy tudjuk, Salamont Isten is felhasználta, és a Szentírás több könyve tőle származik. Bár a The Sorcerer’s Handbook (A Varázslók kézikönyve) Salamont az "Arch Mágusnak" nevezi, több jele van annak, hogy Salamon idős korára megtért a bűneitől. Ez talán egy másik írás témája lesz a későbbiekben.

A kelta druidák baálimádók voltak, s ennek részeként emberáldozatokat követeltek még a középkorban is. Nekik köszönhetően, az ősi szaturnuszi áldozatünnep egyes hagyományai a mai napig fennmaradtak a Halloween-ként ismert ünnep révén:

"Halloween [ünneplése] … a 14.-ik századból ered ...  a druidák a kastélyok, várak kapuin dörömböltek és egy hajadont követeltek, akit fel kívántak áldozni. Amennyiben a lakosok megtagadták egy hajadon kiadását, a druidák egy hexagramot festettek a kapura, annak jeléül, hogy a lakosok halálos átok alá kerültek." (Graham, The Six-Pointed Star, 98. o. )

"Amikor Október 31.-én beesteledett, a druida klánok felöltötték fehér, csuklyás kámzsájukat, s kezeikben sarlókat, valamint a kelta keresztet tartva megkezdték fáklyás felvonulásukat. A felvonulás kezdetekor megöltek egy rabszolgát, majd a holttest bal bokájára kötelet kötve vonszolták azt maguk után.  A druidák addig mentek, amígy egy házhoz, vagy faluhoz értek, s ekkor a ‘trick or treat’-nek megfelelő követelésüket kezdték kiáltozni. Mindig egy rabszolgalányt, vagy egyéb női személyt követeltek maguknak. Amennyiben a lakosok nem adtak ki egyetlen leányt sem, úgy a druidák a halott rabszolga vérével nagy hexagramokat, vagyis hatágú csillagokat festettek a falu ajtaira és falaira. Ezután felidézték 'az éj szarvakat viselő vadászát', hogy valakit rémítsen halálra abból a házból, vagy faluból az éjszaka folyamán." (Meyer: "Halloween and the Forces of Darkness") 

A hatágú csillag ott szerepel a New Age mozgalom egyik közvetlen előfutárának számító, Helena Petrovna Blavatsky által létrehozott Teozófiai Társulat emblémájában is. Itt megjegyeznénk, hogy a Teozófiai Társulat tanai nagy hatással voltak a náci ideológiára. Blavatsky egy tanulmányában összefoglalta az öt és hatágú csillag szerepét, itt csupán egyetlen sor erejéig idézünk tőle:

"Egyiptomban az idő istene Kijún, vagy Szaturnusz volt .. Kijún pedig azonos Káinnal."  - Blavatsky, The Secret Doctrine (897:390)

Ezek után némileg modernebb vizekre evezve, idézzünk fel néhány jellegzetes sort a New Age mozgalom égisze alá tartozó Universal Brotherhood (Egyetemes Testvériség) mozgalom krédójából:

"... Az Isteni fény jelen van minden ember szívében. … Számos út áll az ember előtt [az üdvösségre], de van egy csalhatatlan, egy biztos igaz út az ember számára, amely által megalapozhatja Isten országát a földön. Ez az önmagában rejlő fény kiaknázása. Naponta törekedned kell arra, hogy felfedezd azt az igaz önmagadat, amely legbensőbb lényedben rejlik. Mindig tartsd elmédben e csendes, tiszta és igaz kapcsolatot önnön lényed szentélyében. Légy igaz önmagad szelleméhez és ha igaz vagy önmagadhoz, igaz leszel Istenhez és az egyetemes testvériséghez is. Gyakorold naponta ennek a lényedben fekvő hatalmas fehér fénynek a realizálását és áraszd azt ki az emberek világára. Íly módon, barátaim, fokozatosan eloszlik majd a köd a földről. Ne várd másoktól, hogy elvégezzék neked ezt a munkát. Minden ember önmaga megváltója, és minden ember az emberiség megváltója …."

Hogy mi is ennek a bizonyos fénynek a forrása? Netán Lucifer? Nos az Egyetemes Testvériség, némileg kódolva bár, de maga adja meg a választ:

"A hatágú csillag egy olyan szimbólum, ami valóban mágikus erővel segít bennünket abban, hogy felébredjen a fény minden ember szívében.

"Amikor imádkozunk, akkor nagyon erősen összpontosítunk egy erőteljes jelkép vizualizálására: mégpedig a hatágú csillag szimbólumra, ami ragyog, mint a nap és kiárasztja a világra Isten gyógyító fényét. "

"Ez az új korszak szimbóluma, ami a férfit és nőt jeleníti meg, amint Istennel partnerekként dolgoznak együtt, mint társ-teremtők, akikért biztos módon megvalósul az Aranykorszak …"

Ez az Aranykor tehát korántsem egy új elképzelés, hanem az ősi, félistenek és titánok által dominált szaturnuszi Aranykor felelevenítésének, illetve visszaállításának szándéka. A szintén a New Age agresszív vonalát képviselő  Gaia-Mind, vagy magyarul Gaia-Tudat [Gaia a Föld istennője] mozgalom a fentihez hasonló nézeteket hirdet:

"A három magasabb létszint az Atma (végtelen), a Buddhi (fény) és a Manas (legfelső tudat), ezek teszik ki a Felső Ént. A Felső Énnek a fölfelé mutató háromszög a jelképe. … Az Univerzumban mindenki és minden birtokolja ezt a három princípiumot a hétprincípiumú testben, és ebben foglaltatik össze az Egyetemes Testvériség lényege. A lefelé mutató háromszög a lenti lényt [Alacsony Ént], az érzéki lét három princípiumát reprezentálja, 'az élet leheletét', az asztrális testet és a fizikai testet.

Amikor létrejövünk, e két háromszög elválik egymástól, a magasabb az alacsonyabb fölé emelkedik. A kettő között egy pontban összpontosuló tudat a lélek. A lélek pedig a kívánságaink hordozója. Ha az alsó princípiumok kívánságaira vágyunk, a lelkünkből áradó tűz lefelé irányul, és ha a vágyaink túl erősek, a tűz kialszik. Ha azonban ezt a [lelki] tüzet fölfelé irányítjuk a Magasabb Énünk irányába, akkor elnyerjük azokat a magas energiákat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy felemeljük az Alacsonyabb Ént, ami így harmóniába kerülhet a Magasabb Énünkkel. Ekkor az Alacsony és Magas Én összekapcsolódik és egy teljes egységet alkot … Így teljes tudatra és ismeretre jutunk univerzális szinten, s lényegében szellemivé tettük az alacsonyabb énünket addig a pontig, hogy az erőt vesz a magasabbal való egység megvalósítására.

Amint azt a nagy metafizikus, Helena Roerich kijelentette: ‘az ember istenné válik, majd pedig Istenné’". – Gaia Mind

"A hatágú csillag a Fény csillagát ábrázolja … Krisztus Csillagának testvériségét. Krisztus szeretetét ez a Csillag képviseli. Így ebben a Csillagban az ősbölcsesség, és Krisztus szeretete, vagyis a bölcsesség és szeretet kombinációja jelenik meg, amit az emberiség realizálni fog a közeli Új Korszakban [New Age-ben], a Vízöntő korszakában." – Gaia Mind

Senkinek egy pillanatig ne legyen kétsége afelől, hogy ez a fény és ősi bölcsesség nem Istené, hanem Sátáné (vö. Ezékiel 28:2-4, 12, 17) valamint az Antikrisztusé, akiknek szolgái az ő uralmának eljövetelére készítik fel a világot! Ennek a felvilágosult egyetemes testvériségnek Csillaga, és mint látni fogjuk, bélyege a hatágú csillag!

Az USA Nagypecsétjét megalkotó szabadkőművesek szellemi mottója Virgil IV. Ecoulogue-ja volt, aminek ominózus szövege így hangzik (a kiemelések hozzáadva):

Eljött, és tovaszállt Cumae Szibillájának utolsó korszaka.
És az évszázadok új forgásba kezdenek:
Az Igazság visszahozza a vén Szaturnusz uralmát.
A mennyekből egy új emberfaj küldetik alá.
Szülessen hát meg a fiúgyermek,
Aki által megszűnik e vas, és felemelkedik egy aranyfaj,
Keresd barátságát, ártatlan Luciana: ő a te saját Apollód, ki uralkodik …
Az Istenek életét nyeri el,
És látja a hősök és istenek egybevegyülését,
És önmagát látja meg bennük, és atyjának teljét.

Ez nem más, mint egy óda az antikrisztushoz, és rámutat arra, hogy a különböző okkult irányzatok egy rendszerezett egésznek az alágazatai, és alapjaiban azonos dolgokat vallanak, egyazon jövőt vizionálnak (lásd még a 2012 - Sátán Apokalipszise című írást).

 

A hexagram a fenevad bélyege?

A fentebbiek miatt egyre többen vannak azok, akik a hexagramban látják megvalósulni a fenevad bélyegét, és korántsem csak keresztények. A zsidó származású Cohen G. Reckart a "The Mark Of The Beast Made Easy" (A fenevad bélyege érthetővé téve) című munkájában pl. ekképp vizionál:

"Sokan nem fogják fel, hogy a fenevad bélyege egy vallási névből illetve szimbólumból fog állni, amelyről nem is feltételezné azt a világ, hogy az az antikrisztus jegye lesz. Lehetséges az, hogy ez a hexagram lesz, ami több módon is tartalmazza a 666 számértéket, s ugyanakkor egy ember nevének, Izraelnek a jegye is. Ennek a lehetőségét nagyon is szem előtt kell tartani."

Itt azonnal meg is jegyezzük, hogy egy fontos pontban ettől nagyon eltérő véleményen vagyunk. A zsidó származású szerző ugyanis Jákob/Izraelnek tulajdonítja ezt a szimbólumot, valószínűleg azon egyszerű oknál fogva, hogy ez lett a modern Izrael államának és a zsidóságnak a ma ismert nemzeti emblémája. Jákob és a bibliai Izrael azonban soha nem használta a hatágú csillagot nemzeti szimbólumként, a zsidóság is csupán a cionizmus térnyerésével vette közhasználatba, valamivel több, mint egy évszázada. A zsidó történelemben a csillag következetesen a hamis messiások személyeit, illetve az általuk vezetett mozgalmakat fémjelezte.

A Biblia és az ókori források inkább egy másik ember nevéhez, Kijjunhoz, azaz Káinhoz kötik a hexagramot (Ámosz 5:26-27). Ez alapján sokkal valószínűbb az, hogy Káin lehet az a szóban forgó ember, aki nevének vagy az ahhoz kapcsolódó jegynek a száma 666. A kabbalisták által használt Zohár a héber vav betűvel asszociálja Káint:

" És Hashem [A Név] bélyeget helyezett Káinra, nehogy bárki megtalálja és megölje őt. Ez pedig a Tóra 22 betűjének egyike, a vav betű …" (vö. 1Móz. 4:15).

A héber vav számértéke 6, ami egyben az ember száma is. Mivel Káin és Ábel története egyben a kárhozottak és igazak története is, ez a hipotézis megalapozottnak mondható.

Annyi azonban bizonyos, hogy a hamis messiási rendszerben - ahogy ez ma már a háttérhatalmak által irányított nemzetek közéletében is precedens - az emberiség "igaz" és "gonosz" részekre való kategorizálását a zsidóbarát, illetve antiszemita címkék mentén határozzák meg. Amikor egy embert antiszemitának bélyegeznek, annak viselnie kell e bélyeg következményeit is. Tulajdonképpen ezt a nézetet tükrözi durvább formában a Rabbi Michael Higger által megírt The Jewish Utopia (A zsidó utópia) című munka is:

"Az ideális állam modellje nemzettől-nemzetig terjeszti majd el a tanításait és befolyását, … Izrael népe meghódítja a föld nemzeteit, …  minden más nép az utálatos szokásairól és bálványimádásról lesz ismert, … ezek el lesznek pusztítva és el fognak tűnni a föld színéről az új korszak eljövetele előtt. Ahhoz, hogy tisztán megérthessük a rabbinikus elképzelések ideális világképét, képzeljünk el egy kezet, ami földrészről földrészre, országról országra jár, s a föld minden lakóját egyenként megbélyegzi a homlokukon aszerint, hogy igazak vagy gonoszok."

Tudni kell, hogy a fenevad bélyege egy olyan vallásilag is elfogadott szimbólum lesz, amiről az emberek nagy része fel sem tételezné, hogy az valójában a fenevad bélyege. Végtére is Jézus "ama ragyogó hajnalcsillag" (4Móz. 24:17; Jel. 22:16), akinek betlehemi születésekor is egy csillag jelent meg az égen (Mát. 2:2,7). Miért is ne lenne ez a csillag az ő és uralmának szimbóluma? Az antikrisztus a zsidók királyaként jelenik meg, és megadja a zsidó népnek az ígért "bibliai jussát", pontosabban annak hamis sátáni verzióját. Az érthető tehát, hogy egy ilyen világban a pro- illetve anti-judaizmus mentén döntetik el az "igazak" és "gonoszok" közötti különbség. Azok, akik magasztalják és kiszolgálják a zsidók királyát és népét, elfogadják uralmukat maguk fölött, azok „igazak" és részt kaphatnak az áldásokból, adhatnak és vehetnek majd, csupán a rendszer jegyét kell magukra venniük. Az "antiszemita gonoszok" pedig megkapják méltó büntetésüket. Nem véletlen tehát, hogy több ember számára tűnik logikusnak az, hogy ez a bizonyos jel annak a rendszernek a jelképe lesz, amelynek zászlaja alatt megvalósítják azt az új világot. Ez az embléma vagy pecsét pedig nem más, mint a hexagram, minden titkos társaság és okkult rendszer leginkább használt szimbóluma, ami több módon is kiadja a 666 számot.

A Noahizmusnak behódolt felekezetek már ma is hirdetnek olyan tanokat, hogy amint elkészül a templom Jeruzsálemben, minden népnek kötelessége lesz felmenni oda, és az adott rendszer keretein belül, a hatágú csillaggal díszített zászló alatt kell imádniuk az Istent a választott nép felügyelete alatt (a Zakariás 14 és egyéb próféciák helytelen értelmezése alapján).

Az Antikrisztus oly módon teszi meg a lépéseit, hogy az emberek azokban a Bibliában vázolt események sorrendjét véljék beteljesedni. Így "helyreállítja Izraelt" és a templomot, csodákat és jeleket tesz, de ezek után az antikrisztus következő lépésének annak kell lennie, hogy leverje és megbüntesse a „lázadó, gonosz" nemzeteket, illetve egyéneket. A lázadó gonoszok pedig természetesen azok lesznek, akik nem fogadják el őt Krisztusnak, ahogy az ő világrendjében sem Isten országát látják majd megvalósulni. Vagyis áldozatai elsősorban az igaz keresztények lesznek, s velük mindazok, akik nem veszik magukra a kárhozat bélyegét.

2Tesszalonikai 2:9-12 9 A törvénytipró megérkezése a sátán munkája következményeképpen a hazugság teljes hatalmával, jeleivel és csodáival fog végbemenni, 10 az igazságtalanság mindenféle csalásával azokon, akik elvesznek annak fejében, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét arra, hogy megmeneküljenek. 11 Éppen ezért küldi rájuk Isten a tévelyítés munkáját, hogy a hazugságnak higgyenek, 12 hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek.

Korszakváltás előtt állunk, s az új korszak egy teljesen új korszellemet hoz majd el, ami magával ragadja az emberiség nagy részét. A tévelyítés olyannyira megtébolyítja ezeknek az embereknek a szellemét, hogy a világ legnormálisabb és leginkább magától-értetődő dolgának látják majd az „intoleráns", „fanatikus" és "antiszemita" keresztények tömeges elpusztítását. Végtére is, ők nem igénylik az istenek ajándékait, nem vetik alá magukat a messiásnak, a zsidók királyának, ahogy nem kívánnak a noahita egyetemes emberi testvériséghez sem tartozni. És természetesen ennek a rendszernek a bélyegét sem kívánják magukra venni. A New Age elgondolás szerint a világnak meg kell tisztulni azoktól az elemektől, amelyek nem képesek felemelni magukat a felső szellemi szintre.

Az okkultista háttérhatalmi erők pedig politikai, katonai eszközökkel valósítják majd meg ezt a "megtisztulást".

Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve 23. fejezetéből:

A legfőbb uralkodónak [antikrisztus], aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni [a világkormány fejeként], mindenekelőtt ezt a mindent elnyelő tüzet kell majd eloltania. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni, még ha saját vérükbe is kell fojtania őket, hogy azután újra feltámaszthassa őket [saját képére formálva] jól megszervezett csapatok formájában, amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertőzés ellen [mint pl. a kereszténység], amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét.

Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra, hogy megtörje azokat az értelmetlen erőket, amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. Ezek az erők most diadalmaskodnak, amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erőszakoskodást követnek el. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját, hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket, amikor ő elfoglalja királyságát. Akkor majd el kell söpörni őket útjából, hogy a legkisebb akadály se maradjon.

Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az előtt, aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét; Isten maga vezérelte az ő csillagát, hogy senki más, mint ő szabadítson meg bennünket az összes előbb említett erőszakoskodásoktól és bajoktól.

Ez a pecsét valóban magában hordozza a sors rendeltetését, legyen az örök élet, vagy kárhozat és örök halál.  Ugyanis mindazok, akik imádják a fenevadat és magukra veszik annak bélyegét, akik neve nincs beírva az élet könyvébe, ami a föld megalapítása óta létezik, azok elpusztulnak a kénköves tűzben (Jel. 13:8; 14:10-11; 19:20; 20:4,15).

A fentebbiekhez kapcsolhatjuk azt a rendkívül érdekes és figyelemre méltó megfigyelést amelyről az M. Hirsh Goldberg által megírt, The Jewish Connection (A zsidó kapcsolat) című munkában olvashatunk: 

A Dávid-csillag nem zsidó eredetű - ahogy az ősi izraeliták sem használták sohasem vallási szimbólumként. Miként vált hát ez a hatágú csillag a zsidók csillagaként ismertté? Ez a szimbólum nem azért lett széleskörűen elfogadott, mert a zsidók választották volna maguknak, hanem ironikus módon azért, mert Hitler kötelezte a zsidókat a hatágú sárga csillag viseletére a holokauszt idején. A holokauszt szó eredeti jelentése égőáldozat, és az ősi időkben [a pogányok] e csillag égisze alatt vitték emberi égőáldozataikat Moloch és Asherát számára a Baál imádat részeként. Az a kevés zsidó, akinek valami köze volt a hatágú csillaghoz, mind kapcsolatban állt az okkultizmus gyakorlásával. Visszatérve Hitlerhez, vajon ő egy tiszteletreméltó jellel kívánta volna megbélyegezni a zsidókat? Ugyan már, Hitler gyalázta és el akarta pusztítani a zsidókat, s mivel maga is az okkultizmus béklyóiban volt (ehhez csak A Nácik és az Okkultizmus című könyvet kell elolvasni), valószínűleg hatalma érdekében szánta oda a zsidókat égő áldozatként. Manapság a zsidók önszántukból viselik a csillagot, anélkül, hogy belegondolnának vagy beletekintenének abba, hogy mi is annak eredete, és mi volt használati módja a korábbi időkben. A hatágú csillag viselete divat kérdése lett.

Mindehhez hozzáfűznénk azt, hogy az aposztata zsidók igenis hosszú idő óta és igenis nagy számban használták, használják ezt a jelképet. Az okkultista, emellett fél-zsidó Hitler pedig tulajdonképpen maga is egy, a háttér-hatalmak által felkészített és felhasznált báb volt. Tudjuk, Hitler és a nácik nagy része az okkult Thule és Vril Társulatok tagjai voltak, e társulatok pedig ugyanazon okkult forrásokból merítették tanaikat, mint bármelyik más modern okkult csoportosulás. Mind egy kútfőből fakad. Jelképük - a koponya és a két csont - miatt a Halál Társaságának is aposztrofálták, és az igazság az, hogy az amerikai Skull and Bones Társaság (amelynek a legtöbb elnök tagja volt, és amely ugyanezeket a jelképeket viseli) a Thule Társaság szellemi testvére. Az sem véletlen, hogy mindkét társaság egy új világrend megvalósítását tűzte ki célul, felső irányításra.

Ezek fényében az igazság inkább az, hogy a hatágú csillag bélyege alatt valójában a nagyrészt hamis, ál-zsidókból kitevődő háttérhatalmi elit kívánta beáldozni a zsidóságot uruknak, Lucifernek. Mivel a nagy nyomorúság alatt a kereszténységet is erre a sorsra szánják, nyomós okunk van azt feltételezni, hogy a hatágú csillag újból szerepet kap, mint egyfajta bélyeg.

Az okkult világelit, amennyire lehet, megpróbálja elhitetni az emberiséggel azt, hogy a fenevad bélyege nem az lesz, ami valójában: egy okkult sátáni szimbólum. Ezért a csillagot a fény, a tudatra-ébredés jeleként mutatják be. A dezinformáció része az is, hogy a fenevad bélyege egy, az ember testébe beépített komputer chip lesz. Egy ilyen  chip azonban nem felel meg a Szentírásban vázolt bélyegnek, ami egy jel, jegy lesz, s amit önszántukból vesznek fel, vagy tagadnak meg az emberek.

Az okkultisták által várt "Aranykorszak" meglehetősen rövid időtartamú lesz, mindössze néhány évig tart, aminek az emberiség nagy része áldozatul esik majd. Ennek az ámokfutásnak az igaz Messiás visszatérése vet véget. Csillaguknak mindenképpen szerepe lesz valami módon. Viszont a csillag bélyege alatt állók mindannyian elpusztulnak az örök kárhozatra. De végtére is tudjuk, Szaturnusz a kezdettől fogva arról volt ismert, hogy feláldozta saját gyermekeit …