CoG

 

Jáván fiai – A korai Mediterrán népek eredete

II. Rész

Thársis és Dodanim
  

Letölthető Word dokumentum

PDF

A Jáván fiaival foglalkozó írássorozat első részében Elisha és Kittim nemzetségeinek a nyugati ágazatához tartozó leszármazottai, a görögök és latinok kerültek bemutatásra. Ebben a részben Jáván másik két fiának, Thársisnak és Dodanimnak a leszármazottait azonosítjuk be.


Email: p.poli@mailcity.com

Copyright © Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei 2016

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül. 

Weblap: www.churchofgod.hu


 

THÁRSIS

 

 

 

Thársis és Dodanim európai szerepe a görögökéhez és latinokéhoz képest messze kevésbé ismert, így e két nemzetség történelmét és a későbbi vándorlásaik útvonalait is nagyrészt töredék forrásokból és az azokra épített logikus következtetésekből vagyunk kénytelenek rekonstruálni. Amint azt korábban kifejtettük, a népek egymástól való elválasztását követően a jávániták nemzetségei először a földközi tenger partvidékeit és szigeteit tették otthonukká. Így volt ez Thársis esetében is, és a kora ókori világban legalább két helységet neveztek el utána, noha a név ennél jóval több területtel volt asszociálható, hiszen a többi jávánita néphez hasonlóan a thársisiak is számos kolónia megalapítói voltak, szerte a Mediterrán vidékén, sőt, messze azon túl is. Thársis nevének két jelentése ismert: jelent „egy távoli, tengeren túli helységet”, illetve „fémolvasztót”. Valójában mindkét név rá is illik, hiszen Thársis a távoli partvidékek lakója (Ézs. 66:19), aki a maga által kibányászott és öntött fémekkel kereskedett (ezüsttel, vassal, ónnal és ólommal (Ez. 27:12)). „Thársis hajói” eredetileg a thárisiak kereskedelmi flottáját jelölte, de a későbbiek folyamán a nagyméretű és hosszújáratú kereskedelmi hajók jelzője is lett egyben.

A nyugati és keleti Thársis

Minden kétséget kizárva a kis-ázsiai Thársis e nép legkorábbi állomáshelye volt Bábel után. Josephus leírása szerint „Tharsus a tharsiánusoké lett, mert így nevezték régen Ciliciát ....” (Josephus, Antiquities, 6.1.127). Azonban nem túl sok idővel később már több Thársis által megalapított helység létezett a Földközi-tenger partvidékein. A legismertebb, s talán a legfontosabb általuk megalapított település a mai Spanyolország dél-nyugati részén fekvő, Gibraltárhoz közeli Tartesszosz, a későbbi Cadiz volt. Hérodotosz Heraklész oszlopaihoz közel, vagyis ugyancsak Gibraltár közelébe helyezi ezt a várost (Hér. 4:152; 1:163) és ez látható Strabo térképén is. A gibraltári Carteria öböl ugyancsak a Tartesszosz nevet viselte. Közép és Dél-Spanyolország területein gazdagon lehetett találni ólmot, vasat, ónt és ezüstöt, s ezek a fémek a thársisiak fő exportcikkei voltak (Ez. 27:12), és ez oknál fogva ez az ibériai város vált e nép kvázi fővárosává. Emellett ismertek az észak-afrikai partvidékeken alapított településeik is, mert ahol csak léteztek főníciai kolóniák, ott megtalálhatóak voltak a thársisiak hajói is. Egy töredék táblán, az ún. „Nora Sztélén” található, főníciai betűkkel vésett írás szerint Thársis jelen volt Szardínia szigetén is (az egykori Tharros városában). Ptolemaiosz ugyancsak említést tesz egy szardíniai Thyrsus (a mai Tirso) folyóról, és Turris Libisonis városáról. (Ptol. 3:3). Emellett általuk hátrahagyott írásos bizonyítékok vannak arról is, hogy Thársis hajói a főníciaiak mellett eljutottak még a távoli észak-amerikai kontinensre is. Keleten pedig India partvidékein túl, a délkelet-ázsiai trópusi szigetvilág területeire, így Indonéziába és Japánba is. II. Fülöp uralkodása alatt Cadizban, vagyis az egykori Tartesszoszban volt a hatalmas spanyol armada egy fő kikötője. Dávid egy zsoltárában arról prófétált, hogy „a keletről jövő szélvihar szétzúzza Thársis hajóit” (Zsolt. 48:7), ami pontosan meg is történt, amikor 1588-ban az Angliát megtámadó hatalmas spanyol armadát szétzilálták a viharok.

Kittimtől és Elishától származó testvérnépeikkel ellentétben a thársisiak nem voltak harcos, birodalomépítő hódítók, ehelyett inkább hajós kereskedelemmel foglalkoztak, de ehhez kivételes tehetségük volt. Két korai telepük közül az ibériai Tartesszosz különösen fontos volt, mivel itt az ezüst mellett gazdagon volt vas, ón és ólom, és ezekre a fémekre rendkívül nagy igény volt a Mediterrán menti birodalmakban. Az ókori gazdasági fejlődést a jó minőségű fémszerszámok biztosították, a hadseregeket pedig szintén a jó minőségű fémfegyverzetek és páncélok tették ütőképessé. A thársisiak fémekkel megrakott hajói jelen voltak mindenhol a kor nagy kikötőiben, így Tírusban is, aminek folytán Thársis rendkívüli gazdagságra tett szert. Az ókori hagyományok szerint, amikor a főníciai hajók Thársisban kikötöttek, hogy friss szállítmányt vegyenek fel, akkor leoldották a vashorgonyaikat és ezüstből öntött horgonyokat készítettek, hogy annyival is többet vihessenek magukkal ebből a nemesfémből.

A jól ismert Jónás történetéből több Thársis-szal kapcsolatos fontos dolog levonható: 

Jónás 1:3 Jónás el is indult, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr színe elől. Lement Jaffába, és talált is egy hajót, amely Tarsisba készült. Megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen velük Tarsisba az Úr színe elől.

A Jónás által célirányként kitűzött Thársis [az ibériai Tartesszosz] oly közismert és forgalmas állomás volt, hogy a hajók nem csupán árut vittek magukkal, hanem emellett felvettek fizető utasokat is. Ez azt jelenti, hogy a város annyira ismert és forgalmas volt, hogy a hajók rendszeresen jártak oda-vissza, s ha utasokat is felvettek, akkor az út nem volt túlságosan hosszadalmas. Az igazán távoli kereskedelmi utakra már nem volt kifizetődő utasokat felvenni, mivel azok célja inkább a különleges és ritkaságnak számító, és így nagyobb profitot biztosító áruk szállítása volt. Jónás Jaffából (akkoriban Joppa) indult útnak, ami a mai Tel Aviv mentén feküdt el. Izraelnek ez egy fő kikötője volt, ide futottak be a mediterráni kereskedelmi hajók is, és Salamon idejében ide szállították a főníciai hajók a templom felépítéséhez szükséges anyagokat is (2Kor. 2:16). Összegezve, ez a nyugati Thársis egy ismert, könnyen elérhető hely volt, ahová gyakran és rendszeresen küldtek járatokat az akkori kereskedelmi kikötővárosokból.

Bizonyítékok egy keleti Thársis léte mellett

Salamon király idejében, i.e. 1000 körül a thársisiak gazdag és megbízható gazdasági partnerként voltak számon tartva, akikkel Izrael is nagyfokú kereskedelmet folytatott. Az azonban nyilvánvaló, hogy ez időben Thársis már nem korlátozódott Tartesszoszra és az egyéb mediterráni kolóniáikra. Amint azt tudjuk, Salamon, illetve Izrael gazdagságának egyik forrása a király által használt főníciai és thársisi kereskedelmi flotta volt, amelyek olyan távoli helyekről hozták az egzotikus és ritka szállítmányaikat, mint Ofír és Thársus:

1Királyok 10:11,22 11 De Hirám hajói is, amelyek az aranyat szállították Ofirból, rengeteg almuggimfát és drágakövet hoztak. 22 Mert a királynak Hirám hajóin kívül tarsisi hajói is voltak a tengeren. A thársisi hajók minden harmadik esztendőben visszatértek és hozták az aranyat, ezüstöt, elefántcsontot meg a majmokat és a pávákat.

2Krónika 9:21  Mert hajói voltak a királynak, a melyek Társisba jártak a Hirám szolgáival együtt. Minden három esztendőben egyszer menének a hajók Társisba, honnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoznak vala.

Ez a flotta tehát már nem a földközi tengeri kikötőkből (mint Jaffa) indult útnak, hanem a Vörös tengerre nyíló keskeny Aqaba öböl északi partján fekvő Ezion-geber-ből!

1Királyok 9:26-28 26 És hajókat is csináltata Salamon király Esiongáberben, amely Elót mellett van a Veres tenger partján, az Edom földén. 27 És elküldé Hírám az ő szolgáit a hajókon, akik jó hajósok és a tengeren jártasak valának, a Salamon szolgáival. 28 És egész Ofirig menének …

Ez tehát egy teljesen más útvonal volt, mint a Földközi-tengeri. Amint a mellékelt térképen is látható, Ezion-geber és Elát kikötői annak a vékonyka Aqabah öbölnek az északi partján feküdtek, aminek a kijárata a Vörös tengerre nyílt, s ahonnan aztán tovább lehetett hajózni az Arab tengerre, majd onnan pedig az Indiai Óceánra. Ezek a hajók „Thársisba jártak”, ami azt jelenti, hogy volt legalább egy ismert thársisi kereskedelmi város/kolónia a Földközi-tengeri területeken kívül is! A 2Krónika 9:21-ben említett Thársis több oknál fogva sem lehetett az a Thársis [Tartesszosz], amit a Földközi-tenger kikötőiből (mint pl. Tírusból és Jaffából (Jón. 1:3)) lehetett elérni, méghozzá viszonylag könnyen és rövid idő alatt. Márpedig erre az útra a leírás szerint csak három évenként került sor, illetve eddig tartott az oda-vissza út. Ez egy igen hosszú idő, ami egy nagyon távoli helyet érzékeltet. Hogy hol volt pontosan ez a Thársis? Nos a választ erre részben a megnevezett egzotikus áruk adják meg, amik az arany, ezüst és elefántcsont mellett „majmok és pávák” voltak (ezek nem voltak megtalálhatók az ibériai Tartesszoszban). A Bibliában itt használt szavak nem héber eredetűek, hanem idegen jövevény szavak. A „koph” [majom] a legelismertebb keleti nyelvészek (Gesenius, Fuerst, Max Muller, stb.) szerint azonos a szanszkrít és malabár „kapi” szóval (Biblie Atlas, 36. o.). A héberben nem volt szó a pávára, így a bibliai szövegben használt „tukkyim” (többes számban) ugyancsak egy jövevényszó, ami a tamil tokei-ből ered. Ceylonban, valamint a Malabár partvidéken ez volt a neve a páváknak. Vagyis az ún. „keleti Thársis” lokációja vagy India déli partvidékén, és/vagy Ceylonban volt, vagy pedig még ezeken is túl. Más szóval, az arany, az elefántcsont, a majmok és pávák, valamint a ritka faáruk származhattak Indiából/Ceylonból, az arany pedig vagy szintén innen, vagy egy még keletebbi helyszínről. Mert ha a thársisiak eljutottak Ceylonba, akkor eljutottak azon túl is, így pl. az Indonéz szigetvilágba, ami már közelebb fekszik Ceylonhoz, mint a Vörös tenger kijáratához. Számos korai forrás bizonyítja azt, hogy ezeknek a hajóknak a végállomása valóban az Indonéz szigetvilág volt! Az elérhető információk szerint Indiában volt egy thársisi kolónia, de ez a későbbiek folyamán Indonéziába helyezte át a székhelyét. Egy azonban teljesen biztos: ettől az időtől kezdődően két Thársis van számon tartva, egy „nyugati” az Ibér félszigeten, valamint egy „keleti” Indiában, vagy Ceylon szigetén, illetve még azon is túl, Indonéziában.

Négy nemzedékkel Salamon után Jósafát, Júda királya (i.e. 872-848), és Izrael királya “hajókat készítettek melyekkel Thársisba menének; és a hajókat Esiongáberben készítették” (2Krón. 20:36). Ekkoriban tehát még mindig viszonylag szoros volt az izraeliták keleti Thársissal folyt gazdasági kapcsolata, ami, mint azt már levontuk, valahol keleten volt. De pontosan hol?

A keleti Thársis nyomában...

Az átlag, esetleg csak bibliakommentárokból, vagy egyéb idevonatkozó tanulmányokból informálódó olvasó tisztában van azzal, hogy Jáván fiai néhány adott mediterráni néppel vannak beazonosítva. A keleti Jávániták említésekor azonban már összeráncolt homlokokkal találkozunk, noha valójában több ismeretünk van róluk, mint a nyugatiakról.

Josephus némi további ismerettel egészíti ki Salamon hajóinak Thársisba és Ofírba való útvonalát, ami több fényt vet az egykori Ofír, és vele a keleti Thársis sokat vitatott lokációjára is. Josephus, amikor felvázolja Salamon királynak a Vörös-tengeri kis öböl kikötőjéből, Ezion-geberből kiinduló hajóinak az útvonalát, a célirányként megadott Ofír alternatív nevét is megemlíti: “ … hogy [a király parancsára] menjenek arra a földre, amit régtől fogva Ofír földjének neveztek [v.ö. Jób. 28:16], de most már Aurea Chersonesus-nak, ami Indiához tartozik, hogy hozzanak neki onnan aranyat. És amikor összegyűjtöttek négyszáz tálentumot, visszatértek a királyhoz.” (Antiquities VIII. könyv, 6:4).

Josephus tehát egy olyan területre helyezi Ofírt, ami Indiához tartozik, immáron az akkori, modernebb megnevezését használva, ami: Aurea Chersonesus, vagyis “az arany félsziget”. A görög és római geográfusok által jól ismert volt a bibliai Ofir, a görögök a Chryse [arany sziget] névvel utaltak rá, a rómaiak pedig az Aurea Chersonesus névvel, aminek lokációját a kelet-indiai Gangesz torkolatától keletre tették, a maláj félsziget mentén. Josephus leírását alátámasztja még egy, nála kb. fél évszázaddal későbbi leírás a Bübloszi Philo-tól, aki az ősi főníciai történésznek, Sanchuniathon-nak a munkáit fordította le görögre. Ezek a leírások a bibliai Salamon történetének a főníciai változatait is megörökítették. Philo leírása szerint a hajóutazás három évet vett igénybe, és az elefántcsont, pávák és majmok mellett megemlít néhány további, a trópusi Ázsiából származó árut. A leírásban használt görög megnevezések világosabbá teszik a héber rejtettebb értelmű jövevényszavainak jelentéseit, és az egyéb listázott áruk mind jellegzetesen dél-kelet ázsiai termékek voltak. (Lásd még: Thomas Suarez, The early mapping of Southeast Asia)

Az indiai irodalomban Suvarnadvipa néven ismert ez a bizonyos hely, s ennek a névnek a jelentése ugyancsak “aranysziget”. Az indiai leírások a helység lokációját a “déli tengertől” [Indiai óceán] némileg keletre helyezik, vagyis a “Kelet India”-ként is ismert Maláj szigetvilág területére. Geográfiai értelemben az indiai szubkontinenshez tartozik Indokína, a Maláj-félsziget, illetve a maláj és Indonéz szigetvilág is, valamint ennek a vonalnak a mentén találkoznak az Indiai és Csendes óceánok. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Szentírásból ismert, Salamon által küldött hajók nem voltak az egyedüli thársisi hajók, noha a Bibliának köszönhetően róluk legalább vannak információink. Ám a thársisiak, hajós és kereskedő nép lévén a föníciaiaktól és izraelitáktól teljesen függetlenül és állandó jelleggel hajózták be a szóban forgó területeket, amely utakról, vagy az általuk lakott keleti kolóniákról már nem feltétlenül maradtak fenn leírások. Az ókori és középkori geográfusoknak azonban még lehettek idevonatkozó további értesüléseik.

Még a nagy felfedező, Magellán is tisztában volt azzal, hogy a kelet-indiai, maláj, indonéz területek voltak Salamoni hajóinak úti céljai, s ezért saját jegyzeteiben a Thársis és Ofír megnevezéseket használta az adott lokációkra.

Egy további, ebben a témában fontos referenciának számító leírás Francisco Collin 1640-ben megírt “A Fülöp szigetek” című munkájában olvasható. A szerző egyebek mellett azt ismerteti, hogy [Japánt] és az onnantól délre fekvő dél-kelet-ázsiai „hatalmas szigetvilágot elsősorban Thársis, Jáván fia és az ő testvérei [Kittim, Elisha, Dodanim] telepítették be, az indiai Ofírból és Hevilatból származó [kushiták] mellett”. (Collin, Native Races and their Custums, 38. o.). Azt nem tudni, hogy Francisco Collin ezen állításai az általa megismert helyi eredethagyományokra épültek-e, vagy más, általunk ma már nem ismert európai forrásai voltak, de ez az 1640-ből származó leírás teljesen igazoltnak mondható. Mindenesetre a spanyolok tisztában voltak azzal, hogy ezeket a területeket elsősorban a bibliai Jáván, köztük Thársis leszármazottai lakták be. Érdekes kérdés az, hogy amikor a spanyolok távoli rokonaiknak tekintették és „keleti spanyoloknak” nevezték a japánokat, azt milyen indíttatásból tették? Annak tudatában, hogy Spanyolország és népének legalább egy eleme maga is Thársis-szal volt asszociálható? Tartesszosz városa a „nyugati Thársis” ugyanis dél-nyugat Spanyolországban feküdt, és a spanyolok legalábbis részben Thársis leszármazottaiként vannak nyilvántartva, amivel maguk is tisztában voltak.

Amikor 1568-ban Álváro De Mendaña spanyol navigátor felfedezett egy távoli Csendes-óceáni szigetcsoportot, azt Salamon szigeteknek nevezte el. Tette ezt abban a szilárd meggyőződésében, hogy ezek voltak a legtávolabbi szigetek, ahová Salamon király thársisi hajói eljutottak (a szigetek egyikén volt egy hatalmas, mára már kimerített aranybánya, s Álváro azt vélte, hogy Salamon hajói innen szállították azt a nagymennyiségű aranyat Izraelbe). Mindenesetre a spanyolok tényként kezelték, hogy a Salamon által küldött thársisi hajók eljutottak az Indonéz szigetvilágba, sőt, még az azon túlfekvő Salamon szigetekre is. Indonéziában található egy igen magas hegy, amit Ofír hegy-nek neveznek, s ami hírnevét mi másnak, mint az aranyának köszönheti. Bár vannak, akik ezt a helyet azzal a bibliai Ofírral azonosítják be, ahonnan Salamon hajói aranyat vittek magukkal, de a jelek szerint ezt a hegyet már inkább az eredeti Ofír helység után nevezték el, minden bizonnyal éppen a gazdag aranybányája miatt.

Számunkra itt elsősorban nem is az egykori Ofír, illetve a keleti Thársis hajszálpontos helyhez kötése a lényeges, mint inkább annak behatárolása, hogy mely általános geográfiai területen feküdtek ezek a helységek. Ezáltal ugyanis képesek vagyunk meghatározni a nagy keleti jávánita népblokk geográfiai elhelyezkedését, és mint azt a fentiekben láttuk, ez elsősorban a dél-kelet ázsiai maláj, és indonéz szigetvilágot jelenti, illetve Thársis esetében Japánt, Kittim esetében pedig bizonyos kelet-kínai területeket. Jáfet fiai [akik „megnövekszenek” vagy „szétterjednek”] mind igen nagyszámú nemzettségeket képviselnek. Japán és a dél-kelet ázsiai „jávai” mongoloid emberípus teljesen eltér a kontinentális Ázsia magógita és gómerita mongoloid rassztípusaitól. Ez a jáfetita alrassz tehát Jáván három fiának, Thársisnak, Elishának és Dodanimnak a keleti ágazatából tevődik ki, s ez ma egy legalább 400 milliós néptömböt alkot. Jáván egy további fiának utódai, a keleti kittimiták ebben nincsenek képviselve, ugyanis ők a kínai nép egy alágát teszik ki. Velük az alábbiakban külön foglalkozunk még. A Szentírás alkalmanként külön említi meg Thársist és Jávánt egyazon szövegrészben (v.ö. Ézs. 66:19; Ez. 27:12-13), érzékeltetve, hogy Thársis önmagában is egy nagyobb gazdasági hatalmat képvisel a dél-kelet ázsiai szigetvilágot betöltő egyéb jávai népek mellett.

Japán, a végidők Thársisa

A japán egy titokzatos nép, amelynek az eredete nagyon hevesen vitatott, de továbbra is homály fedi. Még a bibliai vonatkozású nemzeteredet kutatók is hasonló cipőben jártak az elmúlt évekig. A Church of God az utóbbi néhány évben egy kiforrottabb álláspontot képvisel a japánok identitásával kapcsolatban, amivel ennek a cikknek a szerzője is egyetért, s amit itt ismertetni kívánunk. Japán egy olyan rendkívül különleges keleti ország, ami több tekintetben is inkább hasonlít egy nyugati államhoz, mintsem egy távol-keletihez. Az első európaiak, akik eljutottak Japánba a portugálok hajósok voltak, akik 1542-ben szálltak partra a szigetországban, és nem sokkal később a spanyolok is követték őket. A spanyolok és japánok között egy viszonylag jó kapcsolat alakult ki, ami elsősorban kereskedelmi jellegű volt. Egy még szorosabb gazdasági kapcsolat kiépítése céljából a japánok 1613-ban küldöttséget indítottak Spanyolországba és a Vatikánba a neves követ, Hasekura Tsunenaga vezetése alatt. Céljuk a spanyol kézben lévő Mexikóval való kétoldalú kereskedelem kiépítése volt, aminek fejében teljesen szabaddá tették volna a keresztény misszionáriusok működését Japánban. A kezdeti eredmények ellenére a dolog kisiklott, részben a jezsuiták gátlástalan fellépése, részben az európaiak iránt bizalmatlan Shoganátus miatt. Ez vezetett az 1635-ben meghirdetett sakoku–időszakhoz, vagyis a teljes nemzeti elzárkózottság kétszáz éves periódusához. Érthető módon, a japánok el kívánták kerülni azt, hogy az történjen velük is, mint a gyarmattá tett Fülöp szigetekkel. A Tokugawa Iemitcu shogan által bevezetett „Zárt ország” rendeleteknek megfelelően minden egyes külföldit elűztek az országból, és betiltották a kereszténységet is (az 1600-as évek elején már több mint félmillió japán vált katolikussá). A rendeletnek köszönhetően Japán valóban kivételt képzett, hiszen soha nem is vált európai gyarmattá. Ami számunkra itt leginkább érdekes, az az, hogy az etnikai hovatartozásra ekkoriban nagy hangsúlyt fektető portugálok és spanyolok „fehér embereknek” tartották a japánokat. A spanyolok ezt azzal tetőzték, hogy távoli rokonaiknak vélték a japán népet, és ez oknál fogva „Ázsia spanyoljainak” nevezték őket (Francisco Colin, „The Philippine Islands,” p.192). Spanyolország ekkor nagyhatalom volt, ami meghódította a fél világot, és a spanyolok általában lenézték az általuk legyőzött „bennszülött” népeket, a japánokat azonban egyenlő félként kezelték. Diogo do Cuoto történész 1612-ben azt írta, hogy „a japánok fehérebbek, mint a kínaiak”. Később, amikor az angolok is eljutottak a szigetre, ők is azon a véleményen voltak, hogy a japán egy bátor, civilizált és intelligens nép és nem cselszövők (ellenben a kínaiakkal, akikről az volt a véleményük, hogy megbízhatatlanok). A Kelet Indiai Társaság feljegyzései szerint a japán munkás „szorgos és kiváló munkaerő”.

A modern európai közvélemény ugyancsak osztja a fentebb említett pozitívumokat a „legfehérebb” keleti néppel kapcsolatban. A „fehér” alatt természetesen nem csupán a bőrszín értendő, hanem egy sor olyan más tényező is, mint pl. a népszellem. Japán a II. Világháborúban az európai tengelyhatalmak ázsiai szövetségese volt, a háborút követően pedig egy különleges, a Nyugattal szövetséges és a nyugati gazdasági mintát követő távol-keleti nemzetként van számon tartva. Ennek a szoros kapcsolatnak köszönhetően Japán egy gazdasági nagyhatalommá fejlődött, ami ma a világ harmadik legnagyobb gazdaságával bír. A németekhez hasonlóan a romokból építettek ki egy gazdasági csodát, és Japán volt az első nem „fehér” ország, ami felzárkózott a fejlett világhoz. Japán egyedülálló abban is, hogy nem volt része, sem szövetségese a távol-keleti volt kommunista blokknak (Kína, Oroszország, Vietnám), sőt, történelmi ellenfelei mind ázsiai népek, beleértve Mongóliát, Kínát, Koreát és Oroszországot. Katonai szövetségesei pedig nyugatiak. Némileg előre szaladva: a próféciák szerint Japán Krisztus eljöveteléig a nyugati gazdasági rendszer kitartó követője, élvezője és szövetségese lesz.

Összegezve tehát, Japán egy igen különleges ország, egy olyan különleges néppel, amely a fizikai megjelenés tekintetében inkább egy keleti nép, ugyanakkor sok tekintetben „fehér”, vagy kaukázusi jellegekkel bír. Kik hát a japánok? Honnan erednek és milyen bibliai szerepük van, s mit mondanak jövőjükkel kapcsolatban a bibliai próféciák?

Minden nép esetében az ismert eredettel kell kezdeni. Ez néha könnyebb, néha nehezebb feladat. A japánok esetében határozottan az utóbbiról van szó, a legtöbb eredetükről szóló cikk általában a „bizonytalan”, „homályos”, „titokzatos” és hasonló jelzőkkel kezdődik. Fokozza a titokzatosságot az, hogy a japánok nem igazán ősidőktől élnek a szigeten, hiszen csak az i.e. IV. században történt meg a yayoi vagy yamato nép honfoglalása, akiktől a modern japánok erednek. Japán területének őslakosai, a jomon nép (vagy ainuk) voltak, akiket csaknem teljesen kiszorított a yayoi nép. Tehát, amíg a kínaiak és koreaiak sokkal korábban megtelepedtek az általuk lakott területeken, a japánok csak viszonylag későn tűntek fel végleges hazájukban. Habár az megalapozott tény, hogy a japánok ősei Kínán át vándorolva a koreai félszigetről telepedtek át a szigetre, de úgy etnikailag, mint nyelvükben is teljesen különböznek a kínaiaktól és a koreaiaktól is, habár az utóbbiak esetében már van némi, a velük való keveredésből származó hasonlatosság. A shinto vallás ugyancsak egyedien japán. A japán nyelvet, ahogy a magyart is, az ural altáji nyelvcsaládba sorolják, annak egy teljesen különálló mellékágaként (a koreai egy másik ilyen, de a japántól teljesen eltérő mellékág). Ez azt jelenti, hogy az Ural Altáj vidéke a japánok őseinek vagy a kiinduló pontja, vagy pedig egy hosszabb állomása volt, mielőtt Kínán és Koreán keresztülvándoroltak. Ezzel tehát jó néhány évszázaddal, és két állomáshellyel korábbra tehetjük a japánok eredetét, de még ez sem kielégítő, ha célunk az, hogy Noé fiaihoz vezessük vissza a származásukat. A genetikai jelek szerint az Ural Altáj vidékén is csupán ideiglenesen tartózkodtak, és ráadásul már ott is egyedi etnikumként, ugyanis nem tartoztak sem a magógita, sem pedig gómerita mongolid népekhez. 

Nyugati szemmel nézve egy japán ember első látásra keleti vonásokkal bír, de a keletiek számára már nyilvánvalóbbak a különbségek. Mindent összevetve, a japán embertípust valóban keleti vonások jellemzik, de egy sajátos, más keleti népektől eltérő formában. A japán népszellem pedig teljesen más, mint a korábban említett, elsősorban a Gómer, valamint Góg és Magóg vonalához köthető mongoloid népeké.

A legkorábbi japán krónikák az i.sz. VIII. századból származnak, tehát semmiképpen sem igazán ősiek. A korábbi róluk szóló feljegyzések így a kínaiaktól erednek, akik a Wa népnévvel jelölték őket. A Yayoi kultúra legfőbb jegyei a hatékony rizstermelés mellett a fejlett szövetszövés és a magas fokú fémmunkásság volt. Ez utóbbit tartsuk emlékezetben.

A japán eredetmondák szerint őseiket egy háromlábú varjú (a yatagarasu) - az isteni akarat véghezvivője, vagy eszköze - vezette a messzi távolból a napkelet felé. Hasonlóan a hun magyar mondák csodaszarvasához, csak éppen ellenkező irányba. Ez a madár több kelet-ázsiai nép mitológiájában is fellelhető, amelyekben ennek a madárnak a lakhelye a nap, s ami így a nap jelképe is egyben. (A japánok Nippon-nak, vagyis a felkelő nap országának nevezik hazájukat, ami az „isteni akarat” céliránya volt. A napkelettel ellenben a napnyugat fekszik, tehát nyugati irányból indultak útnak, de vajon mennyire távoli volt az a nyugati föld, ahonnan a vándorlásuk kezdetét vette? Nos, a jelek arra mutatnak, hogy a kiinduló pont Kis-Ázsia nyugati partvidéke és a mediterráni területek voltak!) Az érdekesség az, hogy ennek a mitológiai madárnak a szülőföldje közel-keleti! Az ókori Likya és Pamfylia területeiről számos olyan pénzérme került elő, amelyeken a háromlábú varjú látható. Ezen a vidéken feküdt a cilíciai Tháris városa is, ahol Jáván fiának, Thársisnak a nemzettségei a legelső városukat alapították. „Tharsus [adta nevét] a thársisiaknak, mert Cilíciát egykoron utána nevezték el.” (Josephus, Antiquities i.vi.I). A háromlábú varjú egy más formája a három hajlított emberi láb, vagy a triszkelion egyéb formái, amelyek igen népszerű motívumok voltak az ókori jávánita [mediterrán] népek köreiben, így pl. a görögök pajzsait is gyakran ez ékesítette. A triszkelionnak ugyancsak van egy közismert japán változata, mégpedig a tomoe. Ez azt jelenti, hogy a japán kulturális elemek bizonyos része a mediterráni jávániták által lakott területekre vezethető vissza. Egy i.sz. 720-ból származó „gesta” a Nihon Shoki (Japán Krónikák) leírásában az áll, hogy a japánok őse egy bizonyos Ninigi, akinek négy fia volt. Ez annyiból érdekes, hogy Jávánnak ugyancsak négy fia volt.

További tény, hogy a dél-kelet-ázsiai partvidékeken és a szigetvilág neveiben feltűnően gyakran fordulnak elő Jáván nevének formái. A Japán, Jáva, jávai [mint nép], Tajwan megnevezések mind Jávánhoz vezethetők vissza! Ez azonban komoly kihívást jelent azok számára, akik, csupán a Mediterrán területeivel asszociálják a jávánitákat, ugyanis nem képesek magyarázatot adni erre a „keleti vonalra”. Pedig, mint azt láttuk, erre bőven vannak utalások úgy a Szentírásban, mint a szekuláris forrásokban.

Némileg visszatérve Francisco Collin munkájára láttuk tehát, hogy a spanyolok tisztában voltak azzal, hogy a dél-kelet ázsiai szigetvilág területeit elsősorban a bibliai Jáván, köztük Thársis leszármazottai lakták be. Ha valóban ezeknek a tényeknek az ismeretében tették a szóban forgó kijelentést (márpedig úgy néz ki, hogy igen), akkor a középkori spanyolok még tisztában voltak azzal, hogy egyazon nép két, egymástól távolra szakadt ágazatát képezik (ahogy pl. a magyarok és a keleti magógiták is). Manapság már inkább csak a bibliai etnográfusok köreiben ismert az a tény, hogy a spanyol nép egy jelentős eleme csakugyan Tháris leszármazottaiból tevődik ki. Mindkét ágazatuk tengerparti vidékeken és szigetek sokaságain lakott és jellegzetes jávánita tulajdonságokkal bírtak. Japán esetében a próféciák tekintetében ez a kapcsolat különösen megalapozott, amit még kifejtünk a továbbiakban. A feladat nehezebb része a Japántól délre és keletebbre fekvő Malajzia és az Indonéz szigetvilág népeinek konkrét beazonosítása Jáván három másik fiával, Kittimmel, Elishával és Dodanimmal.

A jávániták ezen geográfiai és etnikai megosztottsága korántsem egyedi a népek történelmében. A khámita khusitáknak vannak keleti, Indiába szakadt elemeik, és természetesen ott vannak az afrikai elemeik. A két khusita ágazat között jelentős fizikai különbségek vannak, ám mindkét ágazat khusita. De még a magyarok példája is nagyon hasonló: a magyarok egy eredetileg keleti népből lettek nyugati néppé, a jávániták pedig egy eredetileg fél-nyugati népből lettek keletiekké. A keleten hátra maradt magyarok továbbra is keletiek maradtak, az Európában hátra maradt jávániták pedig továbbra is megmaradtak jellegzetesen mediterráni népekként, noha már erősen keveredve más, dominánsabb európai népelemekkel. Tartsuk figyelemben, hogy próféciai szempontból ma már csak a keleti elemeik képviselik Jávánt, e szempontból a nyugati szál már eljelentéktelenedett.

Jáván nemzetségeinek két ágra szakadása korán, maximum néhány évszázaddal a bábeli nyelvzavar után történt meg. Thársis és Kittim bizonyos elemei együtt vándorolhattak keleti irányba, és a jelek szerint hosszabb időt töltöttek az Ural Altáj területeken, ahol ennek a nyelvcsaládnak a hatáskörében alakult Thársis ma is használt nyelve, a japán nyelv (Kittim esetében pedig a khitan nyelv). Később ez a két rokonnép elszakadt egymástól, a kittimiták elemei Kínában, míg a thársisak Japánban állapodtak meg. Az ismert történelem ezt a verziót hitelesíti.

Egy másik, kevésbé elfogadott feltevés szerint, miután a görög és latin népek kisebbségbe kerültek saját területeiken, elhagyták hazájukat és keletre vándoroltak. Ez azt jelentené, hogy a kora középkori, a keletről nyugati irányba végbement népvándorlásokkal hozzávetőleg egy időben volt egy nyugatról keletre tartó, ám történelmileg feledésbe merült népvándorlási hullám is. Ennek azonban nincsenek követhető jelei.

Amint láttuk, a japán lakosság döntő többségét kitevő jamato etnikum a fentebb vázolt módon, azaz szárazföldi úton került a szigetországba. Viszont a Japán déli részein, illetve az Okinawában és a Ryukyu szigetcsoporton lakozó ryukyui etnikum már Malajzia felől érkezett. Ez a népelem feltehetően a Salamon által ismert keleti, vagy malajziai Thársis leszármazottaiból tevődik ki.    

RODANIM

Rodanim, vagy Dodanim népe a legkevésbé ismert jávánita nép, még a Szentírás is csupán a nevüket említi meg két alkalommal. A maszoréta szövegekben az 1Mózes 14-ben a Dodanim névforma olvasható, míg az 1Krónika 1:7-ben a Rhodanim. A Septuagintában mindkét helyen a Rhodioi (Rodanim) változat található. A szóban forgó nép által hátrahagyott helységnevek inkább a Rodanim változat mellett szólnak, de mindkét változat használt és elfogadott. A rodanimiták (1Krón.1:7; & LXX), vagy a Rhodii (Marcellinus 29:5:22) egyebek mellett az Égei-tengeri Rodosz szigetének névadói voltak, ami egyben e nép legelső állomáshelye is volt (a népek elválasztása után az Égei-tenger szigeteit a jávánita népek vették birtokukba). Találhatunk még korai utalásokat a „Rhodiánus tengerre” (Ptolemy 5:2) illetve a kis ázsiai Rhodiapoliszra (17:152a) és a Rhodus folyóra is (7:829c). Mivel sem a Szentírás, sem pedig a szekuláris források nem foglakoznak részletesebben e néppel, így rendkívül kevés információval kell dolgoznunk. 

Tudjuk, hogy az adott szigeteken élő jávánita népek hajói bejárták a Földközi-tengert és kolóniákat alapítottak annak szigetein és partvidékein. A korai rodanimita települések a lyciai Phaselis, a cilíciai Soli, Salapia a kelet itáliai partvidéken, Gela Szicíliában, valamint a Lipari szigetek és Rhoda Észak-kelet Spanyolországban. A népet megemlíti Hérodotosz (Hér. 2.52-57) és Homérosz is (Iliad. 2:748). A rodosziak félelmetes parittyások voltak, akik a görögök mellett harcoltak a híres maratoni csatában. Az Ibér-félsziget keleti oldalán fekvő Baleari szigetek lakói ugyancsak kiváló parittyások voltak, ők minden bizonnyal a rodosziak kolóniáihoz tartoztak.

Ptolemaiosz említést tesz egy Rhode nevű ibér városról (2:5), és a mai Franciaország területén elfekvő Liger folyó (mai Loire) mentén élő Rhedones népről, amely Condate városa körül lakott (2:7). A dél franciaországi Rhone folyó ugyancsak utánuk lett elnevezve. Napóleon 1802-ben a dél-, vagy a “francia”-svájci Valais kantont önálló államocskává tette „Rhodani köztársaság” néven. Mindent összevetve a rhódanusok nyugati elemei ma elsősorban dél-Franciaország partvidékein és a Korzika szigetén élő mediterrán típusú franciákkal vannak beazonosítva.

A fentiek mellett a Jásár könyve megemlít egy teljesen más, a Mediterrántól igen távolálló területet, mint Dodanim népének korai lakhelyét:

Jásár 10:17 És Dodanim gyermekei azok, akik a tengetpart melletti Gihon vársosaiban laknak, Bordna földjén. Kús, vagy Etiópia a Vörös tenger délnyugati partvidékén fekszik,

A Gihon folyónak az 1Mózes 10:6-ban megadott lokalitását figyelembe véve a szóban forgó tenger, csak a Vörös tenger lehet (A Gihon folyó ma nem létezik, egykori elhelyezkedése vitatott, a feltevések szerint eredetileg ez a folyó a mai Vörös tenger medrében folyt az özönvíz előtt, majd a meder egy tengerré vált). Mindenesetre Jásár könyve alapján elmondhatjuk, hogy a dodanimiták legalább egy eleme a vörös tengeri partvidék városaiban élt. A Bordna megnevezés eredete és maga „Bordna földje” is teljesen ismeretlen*. Feltehetően az itt megtelepedett dodanimiták egy klánjának volt a neve, hiszen ekkoriban még a nemzetségek pátriárkái után nevezeték el lakterületeiket a népek. Ez a helyszín azonban ideiglenes volt, a későbbiek folyamán ezt a vidéket a khúsiták lakták be, ami azt jelenti, hogy Dodanim itt említett elemei már a korai időkben tovább álltak innen. A kérdés az, hogy mely irányba hagyták el a területet, illetve hol telepedtek meg véglegesen? Amint láttuk, a jávánita népeknek vannak nyugati és keleti elemeik, és mivel a nyugati elemeik lakhelye ismert, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bordnai dodanimiták keleti irányba hajózva az indonéz szigetvilágban kötöttek ki - ahogy tették azt a jávániták egyéb elemei is.

* Megjegyzés: A Google a jásári idézettől eltekintve 0 találatot mutatott a “land of Bordna” név beütésekor. Ennek az írásnak a szerzője az indonéz szigetvilág részét képző Borneo szigetével asszociálja megnevezést.

A keleti kittimiták

A cikk nem lenne teljes a keleti kittimiták beazonosítása nélkül. Az i.sz. IV. században a mai Mongólia felől érkezett a mai Kína észak-keleti területeire egy titokzatos és erős nomád nép, a khitan, vagy kitai nép. A keleti, vagy mongoloid rassz egy alágához tartozó, nomád életmódot folytató khitanok őseredete eddig teljesen ismeretlen a szekuláris történészek előtt. Annyit tudnak róluk, hogy nyelvük az ural-altáji nyelvcsalád egy önálló, időközben kihalt ágához tartozott és saját, eddig meg nem fejtett írásjeleket használtak (emellett használták a korabeli kínai karaktereket is). Ismert történelmük csak az i.sz. IV. századtól kezdődően lett lejegyezve, s ezek is elsősorban kínai források. A khitanok néhány évszázad elteltével egy domináns erővé váltak a mai kelet mongóliai, valamint mandzsuriai (észak-kelet Kína) területeken. Az i.sz. 907-ben uralomra került Liao dynasztia alatt érték el erejük teljét, amikor Khitan egy erőteljes birodalommá lett, ami több mint két évszázadon át uralta Kína területeinek nagy részét (lásd a térképet). A XIII. században, Marco Polo utazásainak idejében a Yangce folyótól északra fekvő területeket Khatai-nak, vagy Kathay-nak nevezték Európa szerte. Ma már kevésbé ismert tény, hogy több nyelvben ez után a ma már szinte ismeretlen népcsoport után nevezték el Kínát, így az orosz és bolgár nyelvekben, ahol Kitay (Китай), az ó angolban és ó franciában pedig Cathay, az olaszban Catai és még sorolhatnánk. A Liao dinasztia 1125-ben bukott el a jürcsenek (mandzsuk) támadásai alatt. Ekkor a nép egy kisebb eleme nyugati irányba költözött és megalapította a közép ázsiai Qara Khitai birodalmat, amit a mongolok 1218-ban elsöpörtek és beolvasztottak a saját birodalmukba. A nagyobb, keleten maradt elemeik a mongolok támadásai elől a koreai félszigetre, illetve Kínába menekültek, ahol aztán a kínai han etnikum részévé lettek és annak yünan alágát képviselik. Kína domináns etnikuma, a han kínaiak az ország lakosságának több mint 90%-át teszik ki. A han kínai népesség azonban különböző népelemekből forrt egy etnikummá az idők folyamán, elsősorban magógita népelemekből, a khitan nép által azonban a han kínaiak egy nagyon jelentős hányadát jávániták teszik ki. Ezek a jávániták a bibliai Kittim keleti ágazatának a leszármazottai (a kínai Yünan név Jávánt jelöli). Kína lakosainak jávánita elemei némileg magasabbak, világosabb bőrűek, és emellett a fejformájuk is viszonylag dolicocephalic, míg az átlagos magógita elemek inkább a mongoloid rasszjegyeket képviselik, ami alacsonyabb, sötétebb bőrű és inkább brachychephalic típusú. Koreában a baekjeong népcsoportot tekintik a khitanok leszármazottainak. Próféciai értelemben tehát Kittim Kínának egy jelentős részét jelenti, és az őket érintő próféciákkal az írás III. részében fogunk alaposabban foglalkozni.

A nyugati és keleti vonalak kialakulásának körülményei

Miután tisztázva volt az, hogy Jáván népeinek van egy nyugati és van egy távol-keleti, pontosabban dél-kelet ázsiai ágazata, természetes módon felvetődnek bizonyos kérdések: mikor vált le a jávániták keleti ága, hogyan ment végbe az elkeletiesedésük, és milyen útvonalon kerültek a Távol-Keletre? Ez esetben részben következtetésekre szorulunk. Két feltételezés létezik. Az első és messze valószínűbb hipotézis szerint a két ágazat közvetlenül a népek egymástól való elválása után alakult ki. Amikor Jáván egyes elemei birtokba vették a mediterráni területeket, más elemeik keletebbi irányban telepedtek meg. Mivel a thársisiak esetében a kis-ázsiai Tharsus volt a legelső állomás és település, ezen a ponton kellett a két ágnak elválni egymástól, illetve ekkor kellett megtörténnie a keleties rassztípus kialakulásának is. Ez többféleképpen is megtörténhetett. Jáván Jáfet fia volt, aki a kaukázusi és mongoloid rasszok keveredésének egy sajátos vonalát képviselte. A keleti thársisiak pátriárkája, vagy nemzetségfője minden bizonnyal egy keleti, feltehetően magógita asszonyt vett el, majd a leszármazottaik is ebben a keleti közegben házasodtak tovább. Ne feledjük, a magógiták ekkor még Kis Ázsia közelében éltek. A népek elválasztásának idején az újonnan létrejött alnemzetségek a saját rasszaik felé orientálódtak, s így ennek megfelelően alakult ki a genetikai állományuk. Thársis esete a legnyilvánvalóbb, de hasonló módon történhetett meg a kittimiták és a további két jávánita nemzetség, Elisha és Dodanim kettészakadása is. Miután a keleti thársisiak és kittimiták nagyobb nemzetekké váltak, akkor a mongoloid jáfetita népek egy sajátos alágát képezték: a keleti jávánitákat. 

Nem lehet kizárni azt sem, hogy nem adott pátriárkák, hanem esetleg több, a keleti népek közegébe került és azokkal elkeveredett jávánita nemzetség hozta létre ezt a rassztípust, ami így teljesen más irányba változott, mint a kaukázoid vonásokkal bíró, s azokat megőrző nyugati testvéreik nemzetségei. Később, amikor a gómerita és magógita nemzetségek keletebbre költöztek, a thársisiak és kittimiták velük, vagy közöttük, de különálló népként vándoroltak napkelet felé. Ezt már biztosra tudjuk, hiszen a távol-keleti és dél-kelet ázsiai partvidékek és szigetek váltak a ma is ismert otthonaikká. Mivel a khitanok és a japán yamato nép nyelvei az ural altáji nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek, így az is biztosra mondható, hogy a Kis-Ázsiából való elvándorlásuk után egy hosszabb időszakon át megállapodtak az Ural és Altaj hegységek közötti területeken, ahol különböző magógita, gómerita illetve türk népek mellett éltek. Ezeknek a népeknek a nyelvei ugyancsak az ural altáji nyelvcsaládba tartoznak. További népmozgások, illetve vándorlások után a thársisiak az i.e. V. században Japánban állapodtak meg, a kittimiták pedig jóval később, az i.sz. 1200-as években Kínában leltek otthonra. A keleti genetikát is magában hordozó és keleti népek között élő, azokkal keveredő jávánita elemek egy csaknem teljesen elkeletiesedett jávánita ágazatot képeztek, ami csak halvány nyomaiban őrzött meg bizonyos kaukaozid vonásokat. Adott kaukazoid vonások a népszellemben is megmaradtak, így mondhatják pl. a japánokat a „legfehérebb keleti népnek.”

Mindezek egy újabb kérdés elé állítanak bennünket: Ha ez így van, akkor a Szentírás Jávánhoz, Thársishoz, vagy éppen Kittimhez szóló próféciái mely ágazatukat érintik? Ez egy teljesen jogos és ésszerű kérdés. A választ azonban nem itt, hanem a sorozat harmadik, s egyben záró részében fejtjük ki.