CoG

 A nemzetiszocializmus okkult háttere
és szerepe a háttérhatalmi tervekben

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Adolf Hitler, a Náci Párt, az "uralkodó faj" a "Harmadik Birodalom", a Holocaust, stb., mind olyan nevek, fogalmak és események, amelyekről valószínűleg mindenki hallott már, aki ezen a bolygón él. Arról azonban már szinte senki nem tud, hogy valójában milyen szellemiség és ideológia vezetett Hitler és a náci párt robbanásszerűen gyors felemelkedéséhez. Arról pedig végképp nem hallhatunk, hogy milyen hátsó erők emelték hatalomra, s kik pénzelték Hitlert, illetve a náci Németországot. Talán megdöbbentő, de az anyagi támogatás mintegy 95%-a azoktól a háttérhatalmai erőket kitevő "zsidó" bankároktól származott, akik ellen Hitler állítólagosan harcba lépett, s akiknek hatalmát végleg el kívánta törölni a föld színéről. Természetesen a háború után a győztes hatalmak azonnal titkosítottak bizonyos kompromittáló tényeket, és sok mindent a mai napig homály fed. Tény azonban, hogy a fasizmus és nácizmus nagyon fontos és előre megszabott szerepet töltött be abban a háttérhatalmi tervben, ami egy lépcsőzetesen megvalósuló világállam létrehozásához vezet. Ez az írás a Náci ideológia eredetét, az okkulthoz és titkos társaságokhoz fűződő viszonyát, valamint az ezen belül ráosztott szerepét elemzi.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


I. rész
Az okkultizmus korszellemé válik

A bibliaolvasó emberek többségükben valószínűleg ráéreznek arra, hogy a Hitler által vezetett Harmadik Birodalom sokkal több volt egy egyszerű politikai rezsimnél, és egy határozottan gonosz szellemiség vezérelte. A legtöbb ilyen ember azonban az ismeretek hiányában képtelen ezt a "zsigeri" érzést konkrét tényekkel alátámasztani és megfelelő történelmi kontextusban értelmezni. Ebben az írásban ehhez kívánunk segítséget adni és bizonyítékok halmazával szeretnénk bemutatni azt, hogy a nácizmus egy mélyen okkult indíttatású szellemi mozgalom, ha úgy tetszik, vallás volt. Fő célja egy, a náci szellemiség és ideológia által dominált, 1000 évig tartó Új Korszak, Új Világrend megvalósítása volt. Azt az írás bevezetőjéből is láthattuk, hogy minden olyan szellemi irányzat, ami ezt a bizonyos Új Korszakot és Új Világrendet kívánja megvalósítani, egy tőből fakad és ugyanazok a szellemi erők állnak mögötte. Láttuk, hogy ez még akkor is igaz, ha a felszínen látszólagosan egymással ellentétes ideológiát képviselnek. A nácizmus okkult hátterét több remek tényfeltáró közíró is könyvbe foglalta már, akiknek munkáiból alkalmanként idézni is fogunk az alábbiakban. A jelesebbnek mondható idevonatkozó anyagok: D. Sklar, The Nazis and the Occult; Joseph Carr, The Twisted Cross; Robert G. L. Waite, The Psychopathic God – Adolf Hitler; Gerald Suster, Adolf Hitler, The Occult Messiah; Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny. Ebben az írásban nem feltétlenül mondunk ezekhez képest új dolgokat, inkább összekötünk olyan szálakat, amelyek sokak számára eddig a levegőben lógtak elvarratlanul, hogy így egy teljesebb képet mutassunk a valóban való világról.

 

 A Sátáni Aranykor hajnalán – a náci szellemiség kialakulásának közvetlen előzményei

A nagy terv Albert Pike általi megfogalmazását követően, az 1800-as évek második felében egy sor olyan titkos és fél titkos társulat jött létre, amelyek a korábbiakhoz képest sokkal nyíltabban felvállalták a fekete mágiát és okkult spiritualizmust. 1875-ben megalakult a Theozófiai Társulat, ami majd egy külön elemzést igényel. Annyit azonban meg kell jegyezni, hogy ez a Blavatsky féle ezotéria egy teljesen új, agresszívan nyomuló irányt vett fel. Határozottan keresztényellenes volt, és emellett radikális fajelméleti nézeteket is hirdetett. Blavatsky szerint az emberiség - legalábbis annak egy része - egyféle szellemi evolúció eredményeként egy magasabb szintű szellemi lénnyé válik a hamarosan ránk köszöntő Aquarius vagy Vízöntő korszakában. Ezeket a radikális nézeteket gyorsan magukévá tették többek között a 19. századi német nacionalisták is, akik a teozófiai tanokat vegyítették az általuk vallott árja felsőbbrendűség tanaival. E korszakra vezethető vissza a modern New Age mozgalom megszületése, ami közismerten a Teozófiából nőtte ki magát.  Elindult az okkult lavina.

Angliában 1887-ben megalakult a Hermetic Order of The Golden Dawn (Az Aranyhajnal Hermetikus Rendje) nevű társaság, ami a "Nagy Fehér Testvériség" nevet is viselte. A Golden Dawn tulajdonképpen a Robert Wenthorth által húsz évvel korábban megalapított Angol Rózsakeresztes Társulatból vált le, amelynek tagságát magas fokozatú szabadkőművesek alkották. Ennek a társulatnak volt tagja Bulwer Lytton, az az író, akinek említésre méltó munkái a Pompej utolsó napjai, valamint Az eljövendő faj (ennek a munkának a későbbi kiadásai a Vril: az eljövendő faj erőforrása címmel jelentek meg). Bulwer nevével még találkozni fogunk, hiszen munkái nagy befolyással voltak úgy Blavatsky-ra, mint a náci vezetőségre, valamint a New Age-re is.

Az újonnan megalakult Golden Dawn a rítusos mágia gyakorlását, valamint a titkokba és erőkbe való beavattatást tűzte ki célul, amit drogok használatával párosítottak. Tagjai között tudhatta a korabeli Anglia több nagynevű gondolkodóját és briliáns elméjét. A három alapító tag William R. Woodman, William Wynn Wescott és Samuel MacGregor Mathers szintén szabadkőművesek és/vagy rózsakeresztesek voltak. Mathers - aki egyben médium is volt - vezette a társulatot.

A további tagság részben szintén a Szabadkőműves Mother Grand Lodge-ból, került ki. Hogy miért kellett e titkos társaságoknak még egy alágát létrehozni? Az új rend felhagyott a keresztény köntösbe bújtatott okkultizmussal, ehelyett nyíltan és erőteljesen a fekete és a szexuális mágia, a luciferi misztériumok, a varázslás és wicca felé kívánt orientálódni. Legnevezetesebb tagjai többek közt:

A társulat kapcsolatban állt néhány hasonló nézeteket valló német csoporttal, amelyek a későbbiekben a Rudolf Steiner által létrehozott antropofóziai és egyéb okkult csoportosulásokba tömörültek.

Amint már említettük, Friedrich Nietzsche német filozófus munkássága is kihatott a korabeli gondolkodásra. Nietzsche rendkívül nagy hangsúlyt fektetett a „szuper ember” (übermensch) koncepcióra, és az 1888-ban írt Az Antikrisztus című munkájának alcíme: "Átok a kereszténységre". Könyvét a következő sorokkal kezdte:

"Lássuk magunkat annak, amik vagyunk. Márpedig mi hyperboreaiak vagyunk. Eléggé tudatában kell legyünk annak, hogy ebben az örökségben élünk."

A Bulwer, Blavatsky és Nitzsche által felvázolt szuper, vagy emberfeletti "emberek" rendelkeznek egy bizonyos belső erővel (Vril), ami megkülönbözteti őket az átlag embertől, és ami által messze azok fölé emelkednek.

Ez a kor tehát valóban egy hajnal volt: a modern, a politikát és közéletet is átitató sátánizmus, a New Age, valamint az Új Világrend hajnala. Ezekkel az eseményekkel elkezdődött a sátáni szellemiség agresszív térnyerése, és az emberiség felkészítése az "idegenekkel" való találkozásra. Ennek az elsősorban keresztényellenes, sötét szellemi ébredésnek óriási szerepe volt a hamarosan megvalósuló luciferi világrend megalapozásában. Az emberiség további történelme a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy e korszakkal valami végleg elmúlt és egy új korszellem támadt a helyébe. Talán nem véletlen, hogy ezek után jött el a bibliai próféciák szempontjából is fontos I. Világháború a maga minden addigit meghaladó anyagi és emberi veszteségeivel. Majd röviddel azután - s mintegy ízelítőül abból, hogy mi is várható a sátáni új korszak teljes eljövetelével - színre lépett egy tisztán démoni, beavatott okkultisták által vezetett és irányított birodalom, annak minden jellemző iszonyatával.

 

II. rész
Az okkult Thule Társulat és a nemzetiszocializmus viszonya

A Thule Társulat megalakulásának körülményei

A fentebb vázolt eseményekkel tulajdonképpen megszületett egy modern és rendszerezett új-pogány struktúra, ami nyíltan felvállalta és terjesztette a fekete mágiát, illetve a luciferiánizmust. A XIX. század végén és a XX. század elején, ahogy szerte a világban, úgy Németországban és Ausztriában is elterjedtek az ezoterikus rendek, páholyok, amelyek erős nacionalista érzelmektől fűtve a német identitás újjászületését tűzték ki célul. Ezek közül kiemelkedik az 1911-ben megalapított Teuton Rend nevet viselő társulat. Ez egy testvéri szövetség volt, a szabadkőművesekhez hasonló felépítéssel, ám tagságába kizárólag csak tiszta "árják" nyerhettek felvételt. A rend megalapítói és kiemelkedő személyiségei Theodor Frithsch, egy antiszemita lap szerkesztője, valamint Philipp Stauff és Hermann Pohl voltak. Pohl volt a rend kancellárja, aki azonban három évvel később kivált a csoportból, és megalapította a saját páholyát, aminek a Szent Grál Walveter Germanenorden Rend nevet adta. Mindkét csoport tagsága nagyon elismerően tekintett két kiemelkedő okkultista és antiszemita szerző, Lanz Von Liebensfels és Guido Von List munkásságára. Lanz von Liebensfels alapította meg 1905-ben a közkedvelt Ostara Magazin-t (Ostara, Briefbücherei der Blonden und Mannesrechtler vagyis Ostara, a Szőke Férfiasság Lapja). Az ifjú Adolf Hitler olyan rajongó olvasója volt ennek az okkultista lapnak, hogy összegyűjtötte minden létező számát.

Ebben a légkörben történt az, hogy 1917-ben három jeles német okkultista, báró Rudolf Von Sebottendorf, Karl Haushofer, Gurdjieff tanítványa, és Lothar Waiz a Societas Templi Marcioni (ez a rend a Templomosok örököseinek tartotta magát) Prelate Gernot-ja (templomos jogörökös), valamint egy zágrábi médium, Maria Orsic (a későbbiekben a Vril Társulat egy vezető egyénisége és médiuma) találkozót tartott egy bécsi kávéházban. A témák az okkult, az asztrológia és az ezoterikus tanok voltak. Mindannyiuknak kimerítő ismerte volt a Golden Dawn tanításairól, rítusairól és bizonyos ázsiai titkos iskolák tanairól. A jelenlévő négy személyt különösen ez utóbbi témakör foglalkoztatta, ugyanis Sebottendorf és Haushofer már többször bejárták Indiát és Tibetet, s az ott megismert tanítások nagy hatással voltak a nézeteikre. Karl Haushofer az Első Világháború idején kapcsolatba került az egyik legnevezetesebb ázsiai titkos társasággal, az 1409-ben megalapított tibeti dGe-lugs-pa, vagyis „sárgasapkás renddel”, amibe még be is avatták őt.

Egy másik téma a templomosok titkos írásainak megfejtése, illetve értelmezése volt. A jelenlévő Lothar Waiz a Prelate Gernot címet viselte, ami csupán azoknak jár ki, akik valóban az eredeti, megmenekült Templomosok testi leszármazottai voltak, s akik apáról fiúra adták át ismereteiket. A találkozó négy tagja a Templomosok és a Die Herren Vom Schwarzen Stein ("A Fekete Kő Urai") testvériség titkos iratait elemezte. A Templomos Rend prelátusai szintén egy új korszaknak, a Vízöntőnek az eljövetelét hirdették. Az kevésbé ismert tény, hogy ezek a templomosok komoly és bonyolult kozmológiát képviseltek. Az általuk számon tartott "kozmikus hónap" 2155 évből állt, a kozmikus év pedig 25.860 évből. A Templomosok szerint a következő korszakváltás egybeesik a kozmikus év lezárulásával. A 25.860 éves ciklus végén korszakváltás történik, a Halak Korszakának elmúltával eljön a Vízöntő Korszaka, amelynek kisugárzása a legerősebb. Az indo-árja felfogásban ekkor van vége a Kali Yuga kornak, vagyis a bűn korszakának. A korszakváltást természetesen természeti kataklizmák, politikai, társadalmi és vallási zűrzavar kíséri. E téren nagyon közel állnak azokhoz az okkult rendszerekhez, amelyek a 2012-ben végbemenő korszakváltás jelentőségeit hasonlóan tárják elénk.

A templomosok igen sajátosnak mondható nézetei szerint a korszakváltás, amit az ókori mezopotámiai csillagászok "Marduk dupla lépésé"-nek neveznek, egy 168 éves periódus alatt megy végbe. Ennek az időszaknak a közepén az ILU sugár, vagyis az Isteni Kisugárzás eléri a Földet. A templomosok bonyolult kalkulációi szerint ennek a sugárnak 1962 február hó 4-én kell a Földre érnie. Ez a dátum tehát a 168 éves váltóperiódus középpontja, de a kalkulációikban nagy jelentőséget tulajdonítottak az 1934-es, valamint az 1990-es éveknek is. Ez a kozmológiai nézet aztán hatással volt a nemzetiszocialistákra is.

A templomosok egy teológiai magyarázattal is erősíteni kívánták álláspontjukat. A Societas Templi Marcioni archívumaiban őrzött írások szerint, amikor Jézus a Máté 21:34-ben kijelentette a zsidóknak, hogy az Isten országa elvétetik tőlük, s olyanoknak adatik, akik méltók arra, azt a római szolgálatban álló teutonokra vonatkoztatta. Más szóval az új választott nép a germán, vagyis a teuton faj.

És pontosan ez volt az, ami szintén erősen foglalkoztatta Sebottendorfot és társait: A teuton vagy germán nép küldetése, avagy kijelölt szerepe a világosság földre hozatalában és az új korszak eljövetelében. A meghatározások alapján a fénysugárnak német területen, pontosabban Untersbergnél, egy Salzburghoz közeli helységben kell földet érnie.

Sebottendorf még 1917 szeptemberében találkozót tart a Fekete Kő Urai nevet viselő társulat tagjaival Untersbergben, ahol a Fekete-Lila Kő erejét magukba szívják (a társulat e kő után kapta elnevezését).

A Fekete Kő Urai társulatot a Markionita Templomos körökből származó templomosok alapították meg még 1221-ben. Vezetőjük Hubertus Koch volt, aki fő céljaként a "krisztusi világosság" terjesztését jelölte meg. Tanítása lényegében az ősi gnoszticizmus modern felelevenítésének mondható, hiszen ahogy a gnosztikusok, illetve a New Age követői, úgy ő is Sátánnal azonosította az Ószövetség Istenét, JHVH-t vagy El Shadáj-t.

Sebottendorf könnyen azonosult ezzel a tanítással és elfogadta, hogy az Ószövetség Istene egy pusztító lény, aki állandóan az igaz Isten ellen küzd, s akinek követői mindenkor a föld, a természet és az emberiség elpusztításán munkálkodnak. A kártékony sátáni pusztítókat az általuk gyakorolt mózesi vallás és törvényzet által lehet leginkább beazonosítani. Ez a nézet egyébként nem egyedi, hiszen a katolikus próféciák szerint a Mózesi rendtartás bevezetése szintén az Antikrisztus legfőbb jellemzője lesz, és a New Age is fel kívánja számolni a bibliai rendet.

A legtöbb ember, a történészeket is beleértve, a mai napig nem érti meg, hogy ennek a szellemiségnek vagy ideológiának milyen hatalmas szerepe volt Hitler és a nácik zsidóüldözésében.

Ezek után talán már érthetőbb az, hogy a fentebb vázolt nézeteket elsajátító THULE-GESELLSCHAFT, amely aztán a DAP-vá (Német Munkás Párttá) és az SS-é (Schutzstaffel) vált, miért tartotta a zsidó népet a gonosz ószövetségi Isten, JAHVE felforgató és mindent elpusztító népének.

Báró Rudolf Von Sebottendorf a Hermann Pohl által létrehozott Szent Grál Walveter Teuton Rend bajor páholyának nagymestere lett 1915-ben. Sebottendorf, aki ekkor már nagy elismerésre tett szert a Müncheni okkult körökben, hiszen jártas volt az iszlám miszticizmusban, az alkímiában, a rózsakeresztes tanokban, bejárt több keleti országot, s emellett a szabadkőművességbe is beavatták, terjeszteni kívánta a mozgalmat. Ezért 1918-ban kapcsolatot létesített egy bizonyos Walter Neuhaus-al. Neuhaus az I. Világháborúban szolgált veterán volt, és a Teuton Rend (vagy Germanenorden) egy jeles tagja volt. Amikor Neuhaus 1918-ban Berlinből Münchenbe költözött, a Teuton Rend müncheni ágazatának az árnyaltabb hangzású Thule Geselschaft nevet kívánta adni, ám egy belviszály miatt ez akkor nem valósult meg. Ekkor lépett vele kapcsolatban Sebottendorf és elhatározták a szoros együttműködést, valamint a tagság agresszív toborzását. Sebottendorf adoptálta a Neuhaus által fémjelzett Thule Társulat megnevezést és így 1918 augusztus 18-án Bad Aibling-ben hivatalosan megalakult a THULE-GESELLSCHAFT. Maga a Thule megnevezés egy, a görög legendákban szereplő misztikus, északi szigetországot jelölt, ami Atlantiszhoz kötődik, erről az alábbiakban még sok szó esik.

A Thule-Gesellschaft abban hitt, hogy eljön majd egy személy, a Heiland [a szent személy, egyféle kiválasztott], egy Harmadik Szargon, aki felemeli Németországot, dicsőséget hoz rá és megteremt egy új árja kultúrát.

A keményvonalas okkult hátterének megfelelően, a mozgalom azzal tűnt ki, hogy képesek voltak sikeresen belopni a nagypolitikába a "tudományos mágiát", az asztrológiát, az okkultat és a templomosok titkos tanításait, ahogyan az Aranyhajnal olyan gyakorlatait is, mint a Tantrát és egyéb távol-keleti eredetű meditációs módszereket.

A társaság úgy is ismert volt, mint a Studiengruppe für germanisches Altertum (A német őstörténelmet tanulmányozó csoport). A Thule nem sokkal a megalakulása után erős anti-republikánus és antiszemita propaganda hadjáratba kezdett. Létrejöttekor a csoportnak hozzávetőleg 250 tagja volt Münchenben, s valami 1500 fő szerte Bajorországban.  Találkozóikat a müncheni Vier Jahreszeiten (Négy Évszak) luxushotelben tartották meg. A társaság megvásárolt egy csődbe ment helyi lapot, a Münchener Beobachter-t (Müncheni Figyelő), amit később átkereszteltek a Völkischer Beobachter (Nemzeti Szemle) névre. A lap felelős kiadója Karl Harrer volt.

A thulisták nagyon is tisztában voltak az olyan zsidó bankárok hatalmával, mint a Rothschildok és társaik, ahogy tisztában voltak a Cion bölcseinek jegyzőkönyvében lefektetett tervekkel is. Emiatt úgy érezték, hogy nekik isteni küldetésük a zsidó világhatalmi törekvéseknek a megakadályozása, s különösen a bankrendszereik és a kiépített hálózataik (titkos társaságok) megsemmisítése. A Sahaja kinyilatkozásokban említett fény birodalma csak akkor jöhet el a földre, ha előtte a jót és a fényt szolgáló oldal végleg megsemmisíti a sötétség ezen erőit. Amikor a világ zsidósága 1931-ben hadat üzent Németországnak, a németek úgy vették, megkezdődött a két nép élet-halál harca.

 

Milyen történelmi légkör vezetett a Thule Társulat és a nemzetszocializmus felemelkedéséhez?

1918. november 7-én Kurt Eisner (a Nemzetek Ligája iránt elkötelezett zsidó származású bajor politikus) Münchenben kikiáltotta egy szocialista, bolsevik köztársaság létrejöttét. A Thule Társulat azonnal szervezkedni kezdett és ellencsapást kívántak mérni a szocialistákra. Gyors szövetséget kötöttek egy sor német nacionalista csoporttal és létrejött a szervezett ellenállás. A müncheni utcákon megkezdődött az újpogány Thule Társulat és az istentelen kommunisták elkeseredett küzdelme, ahogy az a megosztás nagykönyvében meg van írva. 1919. február 21-én egy, a Thule Társulatba befogadást nyerni kívánó fiatalember meggyilkolja Kurt Eisnert, a rendőrség pedig nyomozni kezd a társulat köreiben a gyilkosságot illetően. 1919. április 7-én a bajorországi szélsőbaloldali anarchisták egy csoportja kikiáltotta a Bajor Szovjet Köztársaságot, mire a hivatalos kormány az északabbra fekvő Bamburg városába menekül. Az újdonsült forradalmárok nagyrészt városi értelmiségiekből, írókból, művészekből kerültek ki, akiknek halvány fogalmuk sem volt a közigazgatásról és rendfenntartásról, így Münchent teljes káosz uralta. A puccs alatt a kommunisták túszul ejtik a társulat hét tagját, köztük két jeles arisztokratát, Grafin Hella von Westarp bárónőt (aki a társulat titkárnője volt), valamint Gustav von Thurn und Taxis herceget. A túszokat 1919. április 30-án kivégezték a kommunisták, ami a lehető legnagyobb hiba volt részükről. A Sebottendoff kezében lévő Munchener Beobachter-ben már másnap megjelenik egy cikk a kivégzettekről, ami felébreszti az érdektelenségből a münchenieket és a közhangulat hirtelen a kommunisták ellen fordul.

Ez időben a háború után leszerelt német hadsereg, köztük Hitler is, barakkokban tétlenkedett. A forradalmi eseménnyel a Thule Társulat egyféle ellenállási központtá vált, létrehozva egy egész szubkultúrát. Kiépítettek egy ügynökhálózatot, fegyverraktárakat létesítettek és keményen szervezték a nacionalista, ellenforradalmi erőket. A leszerelt katonákból és önkéntesekből álló fegyveres akciócsoportokat (freicorps), nagyrészt a Thule Társulat és az ő támogatóik finanszírozták. Amikor a húszezer fős freicorps bevonul Münchenbe, a társulat által ihletett horogkeresztes zászlók alatt masíroztak a városba, és itt volt látható először a német katonai sisakokon a horogkereszt emblémája.  Ekkor már a városon belül is egy teljes méretű antikommunista lázadás folyt, s együttes erővel néhány hét leforgása alatt teljesen felszámolták a kommunista anarchistákat.

Ezek után a Thule egy sor olyan antikommunista szemináriumot tartott meg, amelyeket maguk finanszíroztak. A tagsághoz tartozó Karl Harrer újságíró azzal a feladattal lett megbízva, hogy hozzon létre egy, a munkásságot beszervező programot. Mivel a társulat nagy része ekkor még módosabb emberekből állt, Harrer egy munkás-származású személyre, Anton Drexlerre (aki gépész volt), bízta ennek az elvégzését. Drexler nyomban létrehozott egy politikai szárnyat, és erőteljesen terjeszteni kezdte a társaság eszméit a munkásréteg köreiben, emellett kapcsolatokat létesített bizonyos müncheni szélsőjobboldali, elsősorban a munkásosztályból szerveződött csoportosulásokkal. A szélesebb körök bevonásának a célja leginkább a Marxizmus terjedésének megfékezése volt. 1919-ben Dexler és Karl Harrer létrehozták a Deutsche Arbeiterpartei-et (DAP), vagyis Német Munkáspártot. Ennek 1919. április 1-én Adolf Hitler is tagja lett, aki korábban több, a Thule által szervezett antikommunista előadáson is részt vett. Egy évvel később a szervezet átalakult a Nemzetiszocialista Német Munkáspárttá, vagy röviden a Náci Párttá, ekkor már Adolf Hitler vezetése alatt.

Hitler az egész nemzetet átfogó tömegmozgalommá kívánta tenni a pártot, de Harrer és Drexler ezt túl korainak vélte a társulat akkori anyagi helyzetéhez mérten. Hitler a sörcsarnokokban megrendezett találkozókkal, és különböző nyomtatványok terjesztésével próbálta népszerűsíteni a pártot, kezdetben nem túl nagy eredménnyel.

Az átütő változás 1920 elején történt meg, miután Hitler az általa már ismert thulisták útján kapcsolatba lépett Dietrich Eckhart-tal. Ez a magnetikus ember rendkívüli hatással volt Hitlerre. A Thule Társulat belső köreihez tartozó Eckhart gazdag kiadó, és a "Tisztán németül" címet viselő antiszemita újság főszerkesztője volt. A Thule Társulat rendszeres szeánszokat tartott, ahol vagy egy halott képében, vagy pedig a jelenlevő személyek „őrangyalaiként" megjelenő szellemekkel kommunikáltak. Eckhart fanatikusan hitt abban, amit egy ilyen alkalommal az ő őrangyala - vagy a New Age kifejezéssel élve, "szellemi mestere" - jelentett ki neki. Eszerint, ő abban a nagy privilégiumban részesül, hogy kiképezheti az Eljövendő Hatalmasat, az Anti-Krisztust. Echart meg volt győződve arról, hogy ez a személy Hitler (Ravenscroft, Spear of Destiny, 93-94. old.), és e meggyőződés alapján a legjobb tudása szerint készítette fel őt. Ez az ember mindenképpen megfelelő tanítónak bizonyult. Mestere volt a mágiának és okkult tanoknak, ő oktatta ki Hitlert a hatásos beszédek fortélyaira. Betanította arra, hogyan kell az önbizalmat és önmegjelenítést hatékonyan kivetíteni a hallgatóságra, kioktatta a meggyőző beszédmódra, a testbeszéd, a gesztikuláció és az elvont gondolatmenetek alkalmazására. Hitler ezeknek a módszereknek az alkalmazásával már sokkal sikeresebbnek bizonyult, és képes volt gyorsan kiemelni az addig jelentéktelennek mondható pártot a sörcsarnokok atmoszférájából, valódi tömegmozgalommá téve azt. A fenti technikák alkalmazásával előadott és átszellemült, érzelmi kirohanásokkal fűszerezett beszédei olyan mesterszónokká tették Hitlert, hogy beszédeivel szó szerint képes volt megigézni a tömegeket. Eckhart iránti tiszteletét és háláját pedig azzal fejezte ki, hogy neki dedikálta a Mein Kampf című könyvét. Eckhart tehát óriási hatással volt Hitlerre, amit saját szavaival is megerősített, amikor a halálos ágyán így szólt:

"Kövessétek Hitlert, ő járja a táncot, de én szereztem meg hozzá a zenét. Beavattam őt a "Titkos Tanításba", felnyitottam a látókörét, s kezébe adtam az erőkkel való kommunikálás eszközeit. Ne gyászoljatok engem, minden németnél nagyobb befolyásom lesz a történelemre " - Trevor Ravenscroft, The Spear Of Destiny, 9. o.

"A Német Munkáspárt egyik korai tagja a kiadó Dietrich Eckart volt, akire gyakran csak úgy utaltak, mint a Nemzetiszocializmus spirituális atyjára. Eckart látta Hitlerben a kovácsolható vezetőt, akire várt, és hamarosan bemutatta az új tagot a Müncheni társadalom megfelelő köreinek, illetve értelmiségi barátainak a Thule [kiejtve tú-lí] Társaságban. Habár Eckart szerepét a metafizikai gyakorlatokban és a Náci párt megalapításában a legtöbb történész a margóra tolja, Hitler tisztán látta és értette Eckart fontosságát." - Jim Marrs, Titkos Uralom 

A Thule Társulat tagsága emiatt szinte egy emberként rajongott Hitlerért, köztük Rudolf Hess is. Az okkultista csoport tagjai ugyanis mélyen hittek abban, hogy Hitler Németország megjövendölt megváltója. Von Sebottendorff időközben elhagyta ugyan a Thule Társaságot, és nem csatlakozott a politikai mozgalomhoz, mint tette azt a társaság java része, de egy sokatmondó kijelentése szerint: "Hitler a Thule tagjaihoz fordult legelőször, s ők voltak az elsők, akik szövetkeztek Hitlerrel."

Az okkult tehát közvetlen hatást gyakorolt Hitlerre az élete során, amin nem változtat az a tény sem, hogy a későbbiekben nagyon keményen fellépett a szabadkőművesség, a Teozófiai Társulat, és más nagy, ezoterikus szervezetek ellen. Ennek oka azonban koránt sem az okkulttól való tartózkodás volt, mint inkább az, hogy nem bízott meg ezeknek a külföldi szervezeteknek a tagjaiban. A titkos társaságok ugyanis telve voltak ügynökökkel, sőt, maguk a németek is felhasználták azokat a másik oldal ellen.

1924-ben Hitlert bebörtönözték egy sikertelen puccs után, és a Landsberg börtönbe került. Itt írta meg a Mein Kampf című könyvét Rudolf Hess segítségével. Az itt eltöltött idő alatt kapott mélyebb okkultista indoktrinációt is Rudolf Hess, és "a Harmadik Birodalom legnagyobb mágusának" aposztrofált Karl Ernst Haushofer által, akik majd minden nap meglátogatták őt. Minden látogatásuk alkalmával hosszú órákat töltöttek Hitlerrel, s ezek egyféle politikai-ideológiai kurzusok voltak. Haushofer nagyon mélyen belemerült az okkultizmusba amikor katonai attaséként Japánban szolgált, és elmélyült a zen buddhizmus tanulmányozásában. Később a tibeti lámák is beavatták őt egy titkos tibeti társulatba a „sárga süveges rendbe” (dGe-lugs-pa), emellett a nagy mágus-metafizikus, Gregor Ivanovich Gurdyev (George Gurdjieff) tanítványa is volt. Haushofer, ahogy mestere, Gurdjeiff, azt állították, hogy kapcsolatban vannak olyan titkos tibeti páholyokkal, amelyek ismerik a föld alatt rejtőzködő szuper emberek titkait. A börtönben eltöltött idő alatt Haushofer, ahogy korábban Dietrich Eckhart is, Hitler okkultista kiképzőjévé, mentorává vált. Több könyvet is vittek Hitlernek, köztük Bulwer Lytton, "Az eljövendő fajháború" című munkáját, amely egy földalatti árja faj történét bemutató fantasztikus regény volt. Haushofer ekkor egyetemi tanárként dolgozott, és ő volt a Müncheni Geopolitikai Intézmény direktora. Még a 20-as években kidolgozott egy geopolitikai doktrínát, és Hitler későbbi területi követeléseit, a német lebenstraum (élettér) fogalmát és keletre való kiterjesztését mind a Haushofertől tanultak eredményezték.

Haushofer több nevezetes okkultistára is hatással volt, így Anton Lavey-re a sátánista egyház megalapítójára és a Sátán Bibliája szerzőjére is, aki ezt a művét részben Karl Haushofernek dedikálta. Karl Haushofer 1946. március 10-én, miután megölte feleségét, magával is végzett. Ez egy rituális öngyilkosság volt, az a seppudu, amit a tibeti "sárgasapkások" akkor követnek el, ha képtelenek bevégezni a rájuk bízott feladatokat.

Hess és Haushofer Hitler első "követői" voltak, és Dietrich Eckhart mellett nagyrészt nekik volt köszönhető Hitler rendkívül gyors felemelkedése. Később a Náci Párt felső vezetési körébe kerültek, ahogy több más egykori Thule tag is, mint: Gottfried Feder, Rudolf Hess, Hans Frank, Karl Harrer, Alfred Rosenberg és Julius Streicher, Karl Fiehler, Wilhelm Frick, Michael Frank, Heinrich Jost, Wolfgand Pongratz, Wilhelm Laforce, Johann Ott, Hans Riemann, Max Seselman és Hans-Arnold Stadler.

Azzal kapcsolatban ellentétes nézetek vannak, hogy Hitler tagja volt-e a  Thule Társaságnak a korai időszakban, de konkrét bizonyítékokkal egyik fél sem szolgált. A társulat Hitlerre gyakorolt hatása azonban nyilvánvaló és tagadhatatlan tény. Mint láttunk, annak számos bizonyítéka van, hogy Hitler ifjú kora óta kapcsolatban volt az okkulttal.

A Nemzetiszocialista Párt uralomra kerülésével az okkult hagyományok a Harmadik Birodalom szerves részévé váltak, elsősorban az SS és annak Reichsfuhrere, Heinrich Himler által. 1935-ben az SS létrehozott egy okkult kutatóintézetet, az Ahnernerbe-t (Ősi örökség), amelynek feje Wolfram von Sievers ezredes volt. Az Ahnernerbe egy, a nácik által jól ellátott és finanszírozott okkult kutatócsoport volt, amelynek munkája és kutatásai egészen Tibetig terjedtek. Amikor Sievers ezredest Nürnbergben halálra ítélték, kérésére a holtteste fölött a Bardo Thodol tantrikus imát mondták el.  

A Nemzetszocializmus és a Harmadik Birodalom a világtörténelem egyik legjelentősebb kísérlete volt arra, hogy a magas szintű ezoterikus tanok képviselői létrehozzanak egy olyan, a "természet törvényein" alapuló világkormányt, amely felveszi a harcot az általuk élet-ellenesnek titulált erőkkel. Ilyen ambiciózus vállalkozást nem látott a világ az Amerikai Egyesült Államok szabadkőművesek/illuminátusok általi megalapítása óta. A bibliai próféciákból tudjuk, hogy egy minden korábbi kísérletet messze felülmúló ezoterikus [sátánista] világrend sikeres megvalósítása még előttünk áll. Ám ez a rövid életű sátánizmus nem az általuk vizionált végső szintézist hozza majd magával, hanem Isten közbelépését és az emberiség hatezer éves szellemi rabságának végleges eltörlését. 

 

A Vril-Gesellschaft, avagy a Vril Társulat

Ennek a társulatnak az eredeti, hivatalos megnevezése az "Alldeutsche Gessellschaft für Metaphysik" (Teljes Német Metafizikai Társulat) volt, de inkább Vril Társulat néven vált közismertté. A náci mély-gnózis alapjait lefektető Vril-Gesellschaft a történelem egyik legkülönösebb titkos társasága volt, melynek mottója: "Nem minden jó jön odafentről". Benső dolgairól a mai napig nehéz igazán hiteles információkat találni, noha messze ez volt legbefolyásosabb okkult csoportosulás a két világháború közötti Németországban. A szervezet a háború után egyszerűen eltűnt a színről, és a győztes szövetségesek azonnal titkosítottak minden olyan anyagot, ami a társulat névjegyét viselte magán. Ahogyan a Thule Társulat, úgy a Vril Társulat is meghatározó szerepet töltött be a náci okkultizmusban. Minden jel arra mutat, hogy a Vril tagságát tulajdonképpen a Thule belső, elit köre tette ki. Az első inkább a politikai arénán belül kívánta céljait megvalósítani, a másodikat pedig a misztika, a metafizika és az alternatív tecnnológia, az idegenekkel való kapcsolatbalépés foglalkoztatta. A Vril Társulat által használt kevésbé ismert, ám annál nagyobb jelentőséggel bíró egyéb nevek a Bruder Des Lichts, azaz "A fény testvérisége", a "Fény Páholya", vagy a "Ragyogó Páholy". Ez alatt természetesen ugyanazt a luciferi fényt és ragyogást kell értenünk, mint amit az illuminátusok és a szabadkőművesek esetében is.

A Vril társulatra hatással volt a Claude de St. Marintn féle francia illuminátizmus, a rózsakeresztesség, s így a bajor illuminátizmus is. Alapkövetelmény volt, hogy a tagság jól ismerje Blavatsky A titkos tanok című munkáját. A társulat jeles tagjának számító Karl Haushofer mestere volt e tanoknak, és ezen ismereteit is megosztotta Hitlerrel a lansbergi börtönlátogatásai alkalmával. Mivel Haushofer a nagy mágus és metafizikus, George Gurdijieff tanítványa volt, így ennek hatása is jelen volt a társulatban. Gurdijieff, ahogy aztán Haushofer is, szoros kapcsolatban álltak olyan titkos tibeti társulatokkal, ha úgy tetszik, "páhollyokkal", amelyeknek tanaiban jelen volt a föld alatt rejtőzködő szuper faj elmélete. A társulatba csak életerős, egészséges fiatalok léphettek be.

Érdekes tény, hogy a társulat megalakulásában szerepe volt egy 1871-ben megírt novellának is. A szóban forgó írás a már említett Bulwer Lytton-tól származó, Az eljövendő faj című novella. Az író, aki egyébként maga is rózsakeresztes volt, egy olyan faj bemutatásával foglalkozik, amely messze fejlettebb az emberiségnél és olyan erők birtokában van, amelyek szinte félistenekké teszik a tagjait. Ezek a lények jelenleg a föld alatti világban rejtőzködnek, de szándékukban áll újra felbukkanni és átvenni a világ fölötti uralmat. A háttérhatalmi propaganda gépezet a szórakoztató ipar által népszerűsíti a megvalósítandó programot, ma elsősorban Hollywood által, de az 1800-as években a fantasztikus regények töltötték be ezt a szerepet. Bulwer Lytton irományai egyébként Blavatsky-ra is nagy hatással voltak, aki igazságokként vette a novella mondanivalóját és a teozófia részévé tette a mű bizonyos elemeit.

Maga a névadó Vril egy sugárzó kozmikus erőnek a neve, s a társulat tagjai hittek abban, hogy aki ezt az erőt képes elsajátítani, az önmaga, környezete és az egész világ mestere lehet! Azt tanították, hogy a világ, illetve a korszak változásával feltűnnek majd a föld alatt rejlő lények, és velük szövetkezve a világ urai lehetnek ennek a Vril erőnek a felhasználásával. Azok, akik nem méltók erre a kapcsolatra vagy rabszolgává válnak, vagy pedig egyszerűen elpusztulnak, mert csak arra jók, hogy tetemeik trágyaként szolgáljanak az eljövendő világ földjében. Ez tulajdonképpen a New Age alaptana is, csak más csomagolásba burkolva.

A "Vrilerinnen"

A Vril társulat alapító tagjai és jeles egyéniségei között több nő is volt. Ez a nagyon szép és fiatal lányokból álló munkacsoport volt a "Vrilerinnen". Ezek a lányok voltak egyben az idegen fajjal kapcsolatban álló, illetve kommunikáló médiumok is, akik a kor modern, rövidre vágott hajdivatjával ellentétben hosszú hajukat lófarokba kötve viselték. Azt tartották ugyanis, hogy hosszú hajuk egyféle kozmikus antennaként szolgált az űrből jövő üzenetek hatékonyabb vételére. (Itt talán meg lehet jegyezni azt, hogy a bukott angyaloknak valami oknál fogva valóban nagy gyengéje a hosszú női haj és pl. a hívő nők fejfedése is kapcsolatban áll ezzel). A vezető médium a korábban már említett Maria Orsic volt (a baloldali kép), a továbbiak pedig Szigrun, Traute, Gudrun, Leona és  Heike. Néhányuknak a neve minden bizonnyal fedőnév volt, amelyeket az ősgermán, illetve az északi mitológiákból kölcsönöztek. Szigrun pl. egy valkűr volt, a mitológiai Wotan kilenc leányának egyike, Gudrun neve pedig a Nibelung énekekből ismert. A Vrilerinnen-nel kapcsolatban a mai napig számos legenda él, már csak az oknál fogva is, hogy a háború után mindannyian nyomtalanul eltűntek. Traute-ról és Szigrun-ról olyan fényképek terjednek az interneten, amelyeken egy német felségjelet viselő repülő csészealjhoz hasonló szerkezet mellett állnak. Egy legenda szerint a vril erőnek köszönhetően ezek a lányok több száz évig élnek és megőrzik fiatalkori szépségüket.

 

Az egyik legelhíresültebb szeánszra még 1919 decemberében került sor Berchtesgaden-ben, ahol jelen voltak a német okkult társaságok legjelesebb képviselői. Az itt jelenlévő két médium Maria Orsic, és az akkor még csak 18 éves Szigrun volt. Maria bemutatta azokat a kézírásokat, amiket korábban autodiktatív módon, transzállapotban írt le a Templomosok titkos betűivel, s ezzel kezdődött meg a hosszantartó telepatikus kommunikáció a Bika állatövi jegyben elhelyezkedő aldebarani csillagrendszer Alfa Centauri bolygóján élő "árja" lényekkel. A telepatikus üzenetek szerint ezek a lények (nefilim/annunakik?) már jártak a földön, ők voltak azok, akik kapcsolatba léptek a kora ókori sumérokkal. Egyesek még a Vril kifejezés eredetét is ide vezetik vissza, arra hivatkozva, hogy a Vri-Il sumér szó jelentése "mint isten". A médium megkapta többek között egy előrehaladott repülő szerkezet, a Vrill disc (UFO?), vagy másnéven a Hannebau elkészítésének technikai adatait is. A náci médiumok által felvázolt üzeneteket az alábbiakkal foglalhatjuk össze tömören, s némileg szabadon fogalmazva:

A Taurus (Bika) konstellációban, az Aldebaran naprendszerben van két lakott bolygó 68 fényévnyi távolságra Földünktől. A két bolygó lakói képezik a SUMERAN birodalmat. Az Aldebaran rendszer lakosai két részre oszlanak: egy mesterfajra, az "isteni fény" [árja] népére, valamint néhány olyan további embertípusra, akik különböző okoknál fogva az "isteni néphez" képest negatív irányba fejlődtek. A színes bőrű rasszok emiatt egy alacsonyabb szintű szellemi fejlődést értek el. Ahogy a fajok keveredtek, úgy kezdett satnyulni a nép szellemi fejlődése, s ezzel együtt a technológia is visszafejlődött.

Valami 500 millió évvel ezelőtt az Aldebaran rendszer napjának terjeszkedése, s az ebből következő felmelegedés teljesen lakhatatlanná tette "az isteni fény népe" által lakott eredeti két bolygót, és megkezdték a távolabbi lakható bolygók kolonizálását. Amikor az Aldebaran napja növekedni kezdett és a bolygók veszélybe kerültek, a keveredett nép képtelen volt magát megmenteni, és a fejlettebb isteni fény népének a segítségére szorultak, akik evakuálták és különböző lakható bolygókra telepítették őket. A magasabb rendű isteni fény népe és a fejletlenebb faj a köztük fennálló különbségek ellenére megadták egymásnak a tiszteletet és békében megfértek egymással.

A mi naprendszerünkben először a Mars és Jupiter között elhelyezkedő Mallona (más nevein Maldek, Marduk) bolygót kolonizálták, aminek a helyén ma egy aszteroida öv van. Ezután következett a Mars bolygó.

A Vril társulat a médiumok által kapott üzenetek alapján azt a nézetet vallotta, hogy amikor a föld lassan lakhatóvá vált, az aldebaraniak leszálltak és a Mezopotámiaként ismert területen létrehozták a sumér kultúrát, melynek vezető rétegét az isten fény népe, az árják tették ki. A sumérok királylistája és az általuk oly gyakran említett égből alászálló annunakik némileg alátámasztják ezt a történetet, ha nem is feltétlenül ebben a formában. Az üzenetek egyik legérdekesebb eleme a repülő "csészealjak" mechanizmusának felvázolása volt, ami megszülte a német alternatív tudomány fogalmát. A fő cél az volt, hogy létrehozzanak egy nem a hagyományos rakéta technológián alapuló "Jenseitsflugmachine"-t, azaz repülő szerkezetet, amivel el lehet jutni a távoli bolygókra is. Az alternatív tudomány fejlesztésének kezdeti stádiumában Dr. W.O. Schumann (Thule és Vril tag), a Müncheni Technológiai Egyetem kutatója egy beszédében a következőket mondta: "Az eljövendő korszak egy pozitív, isteni technológia korszaka lesz." Az ebben vetett hit a New Age-re is jellemző.

Mint már említve volt, a társulat a misztikus Vril erő vagy energia után nevezte el magát, amit egyes nézetek szerint a föld belsejében lévő Fekete Nap áraszt (a baloldali ábra a Fekete Nap és az abból áramló erő szimbóluma). Ez az erő egy kozmikus erő, és a Vril társulat tagjai hittek abban, hogy a felsőbbrendű árja fajt ez a kozmikus erő szülte meg. Ezt az erőt számos kultúra számon tartja, olyan megnevezésekkel illetve, mint Shamballa, Chi, Ojas, Odic erő, Asztrális fény és Orgon. Ennek a misztikus erőnek a birtoklása csaknem minden titkos társaság egyik elsődleges célkitűzése, így a skót rítusú szabadkőműveseké is. Albert Pike, aki ennek a rítusnak volt a nagymestere, a következőket mondta a 28-ik fokozatot elért beavatottakkal kapcsolatban, akiket a Fény Lovagja titulus illet: "A természetben létezik egy mindent meghaladó erő, amiből ha meríteni képes egy ember, és megtanulja azt irányítani, akkor képes forradalmi változást hozni és megváltoztatni a föld arculatát." Erre az erőre, illetve ennek birtoklására manapság már a New Age ihlette popkultúrában és szórakoztatóiparban is gyakran utalnak. A Csillagok Háborúja című mozifilmsorozatban ez "az erő", amelyből a Jedik merítenek. A jedik tulajdonképpen a szabadkőműves fénylovagok és a vril fény-páholy tagjainak a pontos megfelelői. 

A Vril Társulat minden erejét és mély-mágiáját arra összpontosította, hogy ennek az erőnek a birtoklásához jussanak, és azt Hitler és a nácik megsegítésére fordítsák a világ ellen. A győzedelmes háború után pedig ugyanezt a Vril-ya erőt használták volna fel ahhoz, hogy átlépjék a test korlátait, és végbemenjen az a transzformáció, ami halandó emberekből isten-emberekké változtatja őket. Aki valamelyest ismeri a
New Age igazi arcát, annak azonnal feltűnik a hasonlóság a Vril társulat filozófiája és végcéljai, valamint a New Age filozófia és annak céljai között.

A Thule és Vril társulatok végcéljai egyedül azért nem valósulhattak meg, mert a sátáni világrendnek az eljövetele egyszerűen nem arra a korai időpontra lett meghatározva a "felemelkedett mesterek" által. A harmadik birodalom egyféle főpróba volt, hiszen a teljes kontrolt egyetemesebbnek szánják, mintsem egyetlen országra korlátozni [ezt a tényt közvetítették is a New Age médiumai által]. Ilyen tekintetben, ha nagyon leegyszerűsítjük, a harmadik birodalom létrehozása valóban csak egy adott helyszínen végbemenő főpróba volt.,

A háború után a Vril tagsága, beleértve a legendás Vrilerinnen tagjait is, nyomtalanul eltűnt, ami olyan találgatásokhoz vezetett, hogy az időközben megépített repülő szerkezetekkel elhagyták a földet. Más találgatások szerint egy Antarktiszi, földalatti bázisban rejtőzködnek és az UFO jelenségek elsősorban nekik tulajdoníthatók. Az tény, hogy ki volt dolgozva egy szervezett menekülési terv, hiszen ezt egy 1945. március 15-i dátummal ellátott dokumentum is alátámasztja. Ez tulajdonképpen egy rövid, menekülésre való felhívás volt. A műveletre kijelölt hely a Vrilerinnen logójával volt ellátva, és a felhívás az Odin Ausflug, vagyis, Odin Távozása kódnevet viselte, aláírója pedig a médiumok egyike, Godrun volt.

 

A szvasztika, vagy horogkereszt, mint náci szimbólum

Miután a náci párt sikeres tömegmozgalommá vált, az ideológiát egy új, szimbolikus erőt tartalmazó jelképpel, illetve zászlóval is ki kívánták fejezni. A beadott pályázatok közül Hitler a Germanen order, illetve a Thule tagságába tartozó Dr. Friedrich Krohn terve mellett tette le a voksát, ami vörös mezőben egy fehér kört tartalmazott, a fehér körben pedig egy fekete horogkeresztet. A szvasztika, vagy ahogyan a németek nevezték hakenkreuz, egy széleskörűen alkalmazott ősi jelkép, amit használtak az ókori görögök, a hittiták, az egyiptomiak, indiaiak, kínaiak és japánok, de még az észak amerikai Navahó indiánok is. Az északi népek rúnáiban pedig a nap egyik jelölése volt. A szvasztika egy szankszkrít szó, ami a szu (jó, jól) és az aszti (lenni) szavakból áll össze, végén a ka kicsinyítő képzővel. A buddhizmuson belül maga a szó, illetve az ábra, amivel jelölik, jó szerencsét, sikeres állapotot jelent vagy jelöl.

A Krohn által megtervezett verzióban azonban a szvasztika dőlt szögben áll, és az eredetihez viszonyítva ellentétes irányba mutatnak az ágai. Ez már azon kabbalista elvet tükrözi, miszerint a jelkép megfordítása annak ellenkezőjét fogja jelenteni, vagyis ez esetben káoszt és pusztítást. A jelképnek és a jelképrendszernek a nácik által ily módon történő alkalmazása az egyik legvilágosabb megnyilvánulása a Harmadik Birodalom okkult természetének.

A Thule Társulatból kialakult elit Vril Társulat egyszerűen kombinálta a nyugati titkos társaságok eszköztárát és ezoterikáját a teozófiával, a Kabbalával, valamint a keleti, főként tibeti ezotériával. A náci horogkereszt így a nyugati és keleti okkultizmus egybekötődésének jelképe is. Az SS jelképe, a két villám formájú és egyben az „s” betűre is hasonlító ábra szintén egy északi sig rúnának az adaptálása volt.

Mai szemmel nézve talán furcsa tény, hogy a századforduló első évtizedeiben, az ezotéria gyors terjedésének köszönhetően a szvasztika egy nagyon népszerű szimbólummá vált a nyugati világban, használták úgy a jobbra, mint a balra forgó változatát. A divat hatására ez a motívum még a legdrágább New yorki ékszerboltokban is megjelent a nyakláncokon és karkötőkön.

 

A Thule és Vril filozófia lényege és más okkult iskolákhoz való kapcsolata

A náci okkultizmus az ekkortájt kibontakozó New Age és az annak befolyása alatt álló, egymással szoros kapcsolatban lévő okkult iskolák tanainak az egyvelege volt. A Thule eszmerendszerében jelen volt a Bajor Illuminátusok rendjének, a Templomosoknak, a Teouton Lovagrendnek, a Szent Vehm-nek, a Golden Dawn-nak, valamint a rózsakereszteseknek és a Teozófiai társulatnak a hatása. A náci okkultizmus magasiskoláját a Thule Társaságból megalakult elit elem, a Vril Társaság képviselte. Ebben a részben a Thule és Vril társulatok "hitvallását" mutatjuk be röviden.

A Thule és Vril társulatok tagságának hite azt a tipikusan New Age vonalat követte, miszerint le kell bontani a "kis ént", vagyis a fizikai létet és tudatot, valamint a "nagy ént", vagyis az emberben rejlő "szellemi, isteni tudatot" elválasztó falat (D. Sklar, The Nazis and the Occult, 33. old.). Ezt pedig szintén a New Age által lefektetett eszközökkel, vagyis bizonyos "szellemi tornák" elvégzése által kívánták megvalósítani. Amikor a beavatott képes elérni az "univerzális energia mezőket", akkor "felébreszti az addig benne alvó rejtett erőt" (Joshep Carr, The Twisted Cross, 108. old.). Amikor ez megtörténik, a beavatottak olyan természetfeletti erők és képességek birtokába jutnak, amit az egykori legendás árják mondhattak magukénak. Ezen a természetfeletti szinten pedig játszi könnyedséggel lesznek képesek megvalósítani ezeréves uralmukat a földön. A thuleista erőket olyan pogány istenségek testesítették meg, mint Woden, valamint az olyan jelképek, mint a szvasztika, vagyis a napkorong rúnája, amelynek ágai az élet forgó kerekét, s egyben a transzmutáció folyamatát ábrázolták. A vörös sas embléma Sebottendorf szerint a halálból az életbe való átmenetet jelképezi (Sklar. uo. 40. old.). A thulistáktól elvárták a vakfegyelmet és a tökéletes engedelmességet, bármit is követeljen meg a Mester, hiszen mindaz a transzformáció céljait szolgálja (Sklar. uo. 46. old.). Sebottendorf ezt a jelenséget "Fuehrerprinzip"-nek vagyis "Fürer elvnek" nevezte, s ehhez ő alkotta meg azt a megfelelő formális köszöntést, ami kijár egy isten-embernek, a "Sieg, Heil"-t (Sklar. uo. 34. old.). A thulisták lázasan várták egy olyan valakinek a színrelépését, aki méltó lesz majd a nagy Mester titulusára és elkötelezett engedelmességükre. Innen pedig már ismerjük a történetet. Dietrich Eckart Hitler személyében megtalálta a nagy népvezért és a müncheni okkult körökben bemutatta őt a "régen várt megváltóként". "Hiszek Hitlerben", mondta, "fölötte egy csillag lebeg" (Sklar, uo. 53. old.). Dietrich Eckart véghezvitte mindazt, amit korábban egy szeánsz alkalmával üzenetként kapott: "Az Úr Maitreya [aki nem más, mint a New Age Messiása] hamarosan eljön egy német messiás képében, hogy az árja fajt végső győzelemre vezesse a zsidók fölött", s ő [Eckar] lett megbízva azzal a feladattal, hogy "kinevelje" őt (J. Carr, uo.  110. old.).

A legendás Thule

A társulat névadója egy Atlantiszhoz hasonló, a messzi északon fekvő legendás sziget volt, amit gyakran Skandináviával és Grönland-dal is asszociálnak. Először a Massalia-i Pytheas tesz róla említést az i.e. 4. században. Ő azt írta, hogy ez a terület a brit szigetektől északra fekszik és onnan valami hat napos út vezet oda. A rómaiaknál az „ultima thule” kifejezés az ismert világ határán túli területeket jelölte. Virgil szintén említést tesz róla az Aeneid-ben. Még az ősi mayák hagyományaiban is fellelhető motívum az, hogy ők Tulan földjéről vándoroltak el. Ha ez a Thule szigetet jelenti, akkor a mayák az északi utat követve kerültek át az amerikai kontinensre valamikor a történelem hajnalán. A hindu és kínai legendákban szintén előfordul egy nagyon távoli "fehér sziget", ahol egy magas kultúrát képviselő faj él.

Az "üreges föld"

A thuleisták által összeállított "üreges föld" elméletek az alábbi főbb nézeteket foglalják magukban:

Thule Hyperborea, egy kontinens méretű sziget fővárosa volt, ahogy Atlantisz is (az állandó vita témája, hogy a két sziget azonos-e). A sziget egy nagyon előrehaladott, magas szintű árja civilizáció központja volt, ahol a nap sosem nyugodott le. Hyperborea árja lakosai eredetileg a Taurusz konstellációban elhelyezkedő Alderbaran-ból származtak, akik szálas termetű, szőke hajú és kék szemű emberek voltak, vegetáriánus életmódot folytattak, békességben éltek, és olyan magasfokú technológiát alkalmaztak, mint a Vril-ya hajtású repülők, amit ma általában UFO-ként ismernek. Ezek a "repülő csészealjak" a vril erőnek köszönhetően nemcsak repülni voltak képesek, de álló helyzetben lebegni is, és óriási sebesség közepette, helyben tudtak irányt változtatni. Ezt a képességet két egymással szembeforgó mágneses tér biztosította, hajtóanyaga a vril erő, amit kozmikus erőnek fordíthatunk leginkább.

Hyperborea bizonyos kataklizmák következtében az óceán fenekére süllyedt és a civilizáció teljesen elpusztult. Az árja lakosok egy csoportja azonban óriási fúrógépekkel alagutat fúrt a föld kérgében és a Himalája hegység alatt telepedtek meg. Ezt a földalatti világot Aghartának nevezik, fővárosa pedig Shamballa. A Himaláya területeit a perzsák Aryana-nak, vagyis az árják földjének nevezik.

A kevés túlélőnek köszönhetően nem merültek feledésbe a magas szintű kultúra titkai. A túlélőket egy nagy intelligenciával rendelkező ősi faj vette gondozásba. Ezek a lények csaknem azonosak a Teozófia tanításaiban is fellelhető "Mesterekkel", akiket ott a "Nagy Fehér Testvériség" megnevezéssel illetnek (ez esetben a fehér szín nem egy rassztípust jelent, hanem arra a fehér, "glória" szerű fényre utal, amit ezek a felemelkedett mesterek kisugároznak).

Az igazán beavatott emberek bizonyos mágiák gyakorlásával, és rítusok elvégzésével képesek felvenni a kapcsolatot ezekkel a lényekkel. A "Mesterek" vagy "Ősrégiek" képesek természetfeletti erővel és energiával felruházni a beavatottakat. Ezeknek az ember feletti erőknek és energiáknak a felhasználásával egy szuper fajt kívántak létrehozni az Árja fajhoz tartozó emberekből, akik eredetileg Atlantiszról és Thule-ről származtak. A többi faj, amely nem juthat az erőhöz, pusztulásra van ítélve. Az árja népek történelme Atlantiszhoz és Thulehoz kapcsolódik. Ez volt az alapja a náci fajelméletnek. Emellett, a Thuleisták egy része és a Vril társulat szinte egésze hitt az üreges föld elméletben is.

Itt talán külön meg kell említeni Karl Haushofer személyes nézeteit, ami némiképp eltér a fentebb vázoltaktól. Haushofer meggyőződése szerint Thule azonos Atlantisszal, s a kontinens lakosai két részre szakadtak, jó és rossz felekre. A jó érdekeket szolgálók egy jövendőmondójuk neve után az Agharta nevet viselték, ezek voltak, akik a Himalája-régióban telepedtek meg. Gonosz ágazatuk a Shamballa (Shangri-la) volt, akik nyugaton telepedtek le, és az egész világot az uralmuk alá kívánták kényszeríteni. Haushofer teóriája szerint Agharta és Shamballa népei évezredek óta háborúban állnak egymással, ebben pedig a Harmadik Birodalom, a Thule Társaság az Agharta oldalt képviselte, a szabadkőművesek és cionisták pedig Shamballa képviselői voltak. 

A földalatti, rejtett világ feje és királya Rigden Iyepo, akinek a föld felszíni megjelenítője a Dalai Láma. Hausehofer teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a Himalája alatti világ volt az árja faj megszületésének helye. Állításai szerint neki erről a tibeti lámák, és személyesen a Dalai láma is tanúságot tettek, sőt erről ő maga személyesen is meggyőződött. A föld alatti világgal kapcsolatos legendákat számos keleti kultúra őrzi, amelyeket ő, mint kutató, alaposan ismert. A legendák szerint ennek a világnak a föld több pontján léteznek titkos kijáratai.

A jelek szerint Hitlernek komolyan szándékában állt a földalatti Agartha világ titkos bejáratainak felkutatása abból a célból, hogy felvegye a kapcsolatot az Alderbaran-Hyperboreából származó "isteni néppel". A földalatti világhoz kapcsolódó legendák szerint a felszíni világ még el fog szenvedni egy harmadik világháborút is, amelyet kataklizmák zárnak le, a föld tengelye elmozdul, és az emberiség legalább kétharmada elpusztul. Az utolsó háború után a földalatti világ népei összefognak a felszíni világ túlélőivel, és létrehoznak egy ezer esztendőn át tartó aranykorszakot (a Vízöntő korszakát). Hitler az árja mesterfajjal szövetkezve létre kívánt hozni egy olyan felszíni világot, ami tulajdonképpen egy felső "Agartha," vagy "Árjánia" lenne, s ami Németország területéről bővülne ki. A Harmadik Birodalom ideje alatt az SS vezetésével legalább két nagy expedíciót hajtottak végre a Himalájában, amelyek célja a földalatti világhoz vezető lejáratok feltárása volt. Emellett hasonló expedíciókat küldtek az Andokba, Brazília Matto Grosso és Santa Catarina hegységeibe, de Csehszlovákiába, sőt, Anglia egyes vidékeire is.

A Thule történelmével foglakozó kutatók némileg megoszlanak a földalatti világgal kapcsolatos nézetek terén. Láthatóan két elképzelés uralkodott: az egyik szerint a mesterfaj a már említett földalatti alagútrendszerekben és földalatti városokban élt és lakott, a másik nézet szerint pedig a föld belseje üreges, s ebben a belső térben létezik egy magas rendű élet. Az utóbbi nézet képviselői bizonyos természeti törvényszerűségekre hivatkoztak, valamint az okkultista "miként fönt, úgy lent is" jelszóra. A természetre való hivatkozás esetében az emberi sejtet hozták fel példának, amelynek van egy magja, egy azt körül vevő üres tér, majd pedig a burok, ami magában foglalja a valós életet. A teória szerint a föld magja a Vril erőt kisugárzó "fekete nap" (Schwarze Sonne) s ez biztosítja a kéreg alatti világ egyenletes klímáját, a fényt és az élet egyéb feltételeit.

Megjegyzés: "A titkos beavatás középpontjában, amit ezek a magasabb rangú SS-tisztek kaptak, az SS anagramma valódi jelentése állt. Az SS egyszerű tagjai számára a kezdőbetűk a Schutzstaffel szót jelentették, mely egy különleges osztagra vagy katonai egységre utal. De a beavatottak számára az SS más jelentést is hordozott – egy olyan jelentést, melynek gyökerei mélyen az okkultban keresendők, illetve a sumér, a babiloni és bizonyos mértékig az egyiptomi hitvilágban. Ezen beavatottak számára az SS-betűk a die (S)chwarze (S)onne-ra utaltak, a Fekete Napra." A fenti idézet Joseph P. Farrell "A Fekete Nap Birodalma: Náci Titkos Fegyverek és a Hidegháború Szövetséges Legendája" © 2004 című könyvéből származik.

Az üreges föld elméletét hirdetők szerint tehát a "valódi élet" a föld belsejében zajlik, ahol a mesterfaj él, a felszínen csupán a mutánsok élnek. Szerintük ez ad magyarázatot arra is, hogy miért nincsenek látható jelei az életnek naprendszerünk bolygóinak felszínén; mert az élet mindenhol a bolygók belsejében zajlik. A föld belsejében rejlő világ két fő kapuja a déli és északi sarkon található, ahonnan a belső nap fénye is kisugárzik, s ez okozza az auróra borealis-t, vagyis a sarki fényként ismert jelenséget. Az alsó világban a földterületek messze meghaladják a vízfelszínt. Olaf Jansen egyike volt azoknak a sarkkutatóknak, akik hittek az üreges föld elméletben, Olaf szerint az alsó világ vízkészlete tiszta vízből áll, s ez a magyarázata annak, hogy az Északi sark és az Antarktika jéghegyei tiszta édes vízből (nem tengeri sósvízből) állnak.

Érdekességként megjegyzendő, hogy ezeket a nézeteket alátámasztják olyan sarkkutatók véleményei is, mint Cook, Peary, Amundsen, Nansen, Kane és E. Byrd admirális, akik számos olyan különleges élményt tapasztaltak meg ezen a sarki területen, amelyek ellentmondanak a jelenlegi tudományos teóriáknak.

Mindannyian megerősítik, hogy az északi 76. szélességi fok után váratlanul melegebb szelek fújnak, és a madarak északi irányba vándorolnak, a hó pedig gyakran szürke, vagy elszíneződött a vulkáni hamu és pollen által. A probléma az, hogy egyetlen vulkán sem található az Északi Sark közelében. Néhány kutató édes vizű tengereken találta magát az utazások során, és ami még különösebb, azt állították, hogy két napot lehetett látni az égen. Emellett olyan jégbefagyott mamutokat találtak, amelyeknek a gyomrában frissen fogyasztott fű volt. Az tehát bizonyos, hogy a sarkvidékeken különleges és megmagyarázhatatlan jelenségek tapasztalhatók, amelyeket az üreges föld elméletét vallók gyakran a teóriájuk alátámasztására szolgáló bizonyítékoknak vélnek. Az is tény, hogy léteznek szerteágazó földalatti barlangrendszerek, s a teória nem annyira légből kapott, mint első látásra tűnik.

Mindenesetre a Thule és Vril társulatok tagsága annyira tényként kezelte az "üreges föld" teóriát, hogy komoly energiákat fordított a teória valóságtartalmának részletes feltárására. Az bizonyított tény, hogy legalább egy ilyen irányú antarktiszi expedíciót sikeresen lebonyolítottak a II. Világháború idején, de feltehető, hogy ennél többre is sor került.

Hogy az "árja" hyperboreaiak léte nem volt teljesen a képzelet szüleménye, azt több érdekes tény is alátámasztja. Eredetük minden bizonnyal az Annunakik, illetve a
Nefilim korszakához vezethető vissza, és ezeknek a lényeknek egy ágazatát tehették ki. Amikor 1532-ben a spanyolok Pizarró vezetése alatt kikötöttek Dél-Amerikában, a bennszülött lakosok a "Viracocha" névvel utaltak rájuk. A viracocha-k az indián legendák magas termetű, fehérbőrű fél-isteni lényei voltak, akik repülő csészealjakon érkeztek, s mielőtt elhagyták az indiánokat, azt ígérték, hogy a jövőben vissza fognak hozzájuk térni. Hasonló tapasztalatai voltak azoknak az első fehér kalandoroknak és utazóknak is, akik Tibetbe, illetve a Himalája egyéb térségeibe jutottak el. A tibetiek szintén megrökönyödve fogadták az első fehér emberek megjelenését, s azt kérdezték tőlük, hogy "alulról" jöttek-e? Ez azért érdekes, mert hozzájuk csak a hegyen átkelve, "felülről" lehetett eljutni az idegeneknek. A tibetiek legendái szerint a föld belsejében egy fehérbőrű, magas fejlettségű faj él, s az utazók láttán azt gondolták, hogy azok jöttek fel a föld színére.

 

A New Age, a fajelmélet, a Nefilim és az UFO kapcsolat

"Nem vitatható azt a felvetés, hogy a náci világnézet és a New Age mozgalom főbb elemei megegyeznek. Ez így is van rendjén, hiszen mindkettő egyazon okkult gyökérből nőtte ki magát: A Theozófiából. A kozmológiájuk, és filozófiájuk azonos." - Joseph Carr, The Twisted Cross

Amikor a náci fajelméletről beszélünk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a német okkultisták nem azért tartották magukat felsőbbrendűnek, mert a németeket egyszerűen "jobb minőségű" embereknek tartották, mint más népcsoportokat. A felsőbbrendűséget annak a meggyőződésüknek tulajdonították, hogy az árja népek attól a magas civilizációt képviselő fajtól származtak, akik újra eljönnek majd, s velük közösen egy új fajt hoznak majd létre; Egy mesterfajt, ami uralni fogja a következő ezeréves utópisztikus korszakot. E téren pedig igazán nincs nagy különbség a náci és a New Age ideológia között, ez utóbbi ugyanis szintén azt vallja, hogy az emberiség egy része - az erre elhivatottak, a választottak, akikben felébred a bennük rejlő isteni tudat - magasabb fokú létre fog lépni és keveredni fog a már sokkal fejlettebb fokon lévő asztrális lényekkel, létrehozva egy aranykorszakot. Az emberiség azon része, amely túl selejtes ahhoz, hogy e szellemi evolúció alkalmával tovább lépjen a szellemi fázisra, egyszerűen pusztulásra van ítélve. A náci rendszer a New Age mozgalom korai terjesztői által megihletett rendszer volt, s ennek megfelelően viselte annak jegyeit, mint pl. az erkölcsi relativizmust és a hideg közönyt az alábbvaló, nem választott emberek sorsa iránt! Biblikus szempontból nézve az itt vázolt fajelmélet tulajdonképpen nem más, mint a Nefilim és az ádámi ember küzdelme, ami minden jel szerint e kor végén újra kiéleződik.

Hogy vallás volt-e a nácizmus, vagy csupán ideológia? A jelek arra mutatnak, hogy inkább az első. A náci okkult kapcsolat egyik legjelesebb kutatója, Michael Howard a The Occult Conspiracy című könyvében az alábbi sokatmondó sorokat idézi fel:

Hitler közeli munkatársa, Bernhard Forster (aki nem mellékesen Nietzsche sógora volt) egy alkalommal felelevenítette Hermann Rauschning-nek azt, hogy Hitler miként nyilatkozott neki arról, hogy "ő  egy új vallást hoz a földre, … az örök élet áldott tudatát, ami egyé válik a nagy univerzumi élettel… Ő [Hitler] lesz az első, aki megvalósítja azt, amit a kereszténység kívánt volna megvalósítani, vagyis elhozni a halálfélelemtől és a rossz lelkiismerettől való szabadulást. Hitler visszaállítja majd az emberekben azt az önbizalommal teljes isteni tudatot, amivel a természet felruházta őt." Ezután Forster saját véleményének adott hangot, miszerint; " Ő [Hitler] az örök isteni tudattal való közösülésből merítette hatalmas erejét." (D. Sklar, The Nazis and the Occult 54-55. o)

Ezek a szavak inkább egy vallási vezetőnek, vagy egy gurunak a szavai, mintsem egy politikusnak vagy államfőnek. Ha a fenti sorokból kitöröljük Hitler nevét, akkor bármely New Age tudatú ember azonnal azonosulna a mondanivalójával, s kijelentené, hogy itt lényegében a New Age alapvető nézetei vannak nagyon tömören megfogalmazva.

További hasonlóság, hogy a New Age üzenetei is telepatikus módon jöttek, médiumok által, s olyan nagynevű egyéniség kapták meg, mint pl. Alice Bailey. Az üzenetek tehát szinte ugyanazok, csupán más terminológiákkal kifejezve. A New Age irodalomban lejegyzésre kerültek a "Felemelkedett Mesterek" azon telepatikus üzenetei, melyek szerint Hitler és a nácik ugyanabból az erőből merítettek, mint amely erő a New Age hívek számára is elérhető! A nácik esetében ezt Vril-nek nevezték, a New Agben pedig a Shamballa erőként utalnak rá. A New Age guruk még azt is kifejtik, hogy Hitler miért volt sikertelen. Véleményük szerint ennek oka többek között az, hogy az arra kijelölt idő előtt, azaz túl korán akarta megvalósítani a Tervet, s ezért a "régi rend" képes volt meggátolni őt a sikerben (a New Age célkitűzésekkel és a Tervvel kapcsolatban lásd
A New Age II. című írásunkat); hogy nem működött együtt megfelelően a "Hierarchiával", hanem egy azzal rivalizáló rendszert hozott létre; továbbá hogy az emberiséggel kapcsolatos víziói túl korlátozottak voltak, nem volt eléggé globális.

Bailey leírásaiban a nagy kozmikus harc két ellenséges álló fél között folyik, a "Fény urai" és a materialista, vagy "Sötét erők" között, s ez utóbbiak "azon dolgoznak, hogy megőrizzék az elavultat és az anyagit… és az elkülönülést szítják." (Externalisation II. k., 76-77. o.) Bailey Hitlert - több tömeggyilkos diktátor mellett - nyíltan pozitív színben tünteti fel, aki a "Fény urai" által birtokolt Shamballa erőből merített: "Hitler, aki egy kétségbeesett népet vett a vállaira; Lenin, az idealista; Sztálin és Franco, ezek mindannyian a Shamballa erő kifejtői, más, kevésbé megértett erők mellett. Ezeket az embereket diktátoroknak, demagógoknak nevezzük, holott vezetők voltak, akik nagy és nélkülözhetetlen változások véghezvitelére voltak felhasználva, és arra, hogy megváltoztassák a civilizáció arcát." (Externalisation II. k., 134-5. o.) A Hierarchia véleményét tükröző médium szavai szerint Hitler és a többi itt felsorolt diktátor a Hierarchia érdekében harcolt a "Sötét erők" ellen. Az alapján, ahogy a két mozgalom felvázolja a „sötét erők” definícióját nyilvánvaló, hogy ez alatt elsősorban a kereszténységet értik.

A két mozgalom szimbólumrendszere is hasonló, esetenként teljesen azonos.

A németek csodafegyverekbe vetett bizalma szintén az okkulthoz vezethető vissza. A Vril társulat tagjai makacsul és őszinte bizalommal hittek abban, hogy azok a földöntúli lények, akikkel felvették a kapcsolatot, olyan erőket és technológiákat bocsátanak majd a rendelkezésükre, amelyek pillanatok alatt eldöntik a háború kimenetelét. Sokan azt vélik, hogy ez csupán a beteges emberi fantázia szüleménye volt, pedig a tények azt mutatják, hogy valóban létezett egyfajta kommunikáció a náci ideológusok és a sötét oldalt képviselő földönkívüli lények között, legalábbis a médiumok által. Ez pedig alapot adott a csodafegyverekbe vetett hitre. Hogy létezett-e direkt kommunikáció, azt egyelőre soroljuk a rejtélyek kategóriájába, de az bibliai tény, hogy akik nagyon részt kívánnak kapni Sátán titkos ismereteiből, azoknak igenis lehetőségük van az azokba való beavatásra (v.ö. Jel. 2:24), természetesen annak következményeit aztán viselniük kell.

Az közismert tény, hogy a háború után valóságos hajtóvadászat folyt a német tudósok után mind a szövetséges nyugati erők, mind a szovjetek részéről, különösen a fejlett rakétatechnológia megkaparintásának érdekében. Az USA "Gémkapocs Művelet" néven ismert akciója kizárólag azt a célt szolgálta, hogy megszerezzék a német tudósok színe-javát. De már az 1930-as években is voltak olyan tudósok, akik elhagyták Németországot, mint pl. Dr. Willy Ley, a világ egyik legjelesebb rakétatechnológiai szakértője, aki 1933-ban menekült az USA-ba. Dr. Willy Ley jelentést tett arról, hogy a nácik - elsősorban a Vril Társulat hatására - hittek abban, hogy olyan titkos ismeretek birtokába jutottak, amelyek által egyé válnak a föld alatt rejlő fajjal. Ehhez bizonyos mentális gyakorlatokat fejlesztettek ki, amik elősegítik a transzformációt. A vizualizáció, vagy "vezérelt képzelet" számos keleti iskola eszköze, többek között a tibeti buddhizmusé is, és természetesen a mai New Age mozgalomban is előszeretettel alkalmazzák. Ez tulajdonképpen egyféle szellemi torna, egy megfeszített koncentrálás, célja a transzcendentáció, illetve az elme általi anyagra való hatás (mind over matter). Mivel ez tulajdonképpen a démoni erők tudatba való "behívását" eredményezi, az így kapott vizuális szellemi élmény egy olyan "betáplált" élmény, ami saját megtapasztalásnak tűnik.   

Sokak számára talán nevetségesnek tűnnek a fentebbiek, pedig a New Age köreihez tartozó emberek milliói vallanak teljesen azonos nézeteket a mai napig. Még az üreges föld és az ott rejtőzködő szuperfaj elmélete is megújult népszerűségnek örvend, amit a témával foglalkozó honlapok ezrei is bizonyítanak! Szögezzük le, hogy a náci Németország pontosan azt a New Age újpogány ideológiát jelenítette meg egy sajátos formában, ami az antikrisztusi uralom alatt egy csaknem egyetemesen elfogadott ideológia lesz, miután a kereszténység jelentős elemeit magában foglaló Nagy Parázna ellen fordul és teljesen elpusztítja azt (Jel. 17:16)!

 

Egyéb okkult kötődések

A Templomosok „gonosz JAHVEH" elmélete mellett a Vril-ya volt a nácik ideológiájának másik fő eleme. Sok rosszat el lehet mondani a kor messze legfejlettebb technikáját alkalmazó Harmadik Birodalomról, de azt nem, hogy kizárólag babonás és drogfüggő idióták vezették volna. Sátán az élő példa arra, hogy a gonosz is lehet zseniális elme, és ő a technológia nyújtás területén is készségesen rendelkezésre áll mindenhol, ahol őt istenítik vagy megidézik.

A Thule-Gesellschaft korai stádiumában közeli kapcsolatokat ápolt több más hasonló szervezet mellett a Teozófiai Társulat tagjaival, illetve a nagy okkultista médium, Helena Blavatsky követőivel is. A hasonlóságok annyira feltűnőek, hogy szinte azonos szellemiségről beszélhetünk, s ezt egyébként számos kutató elemezte már.

Példának okáért a nácik tibeti régióhoz kötődő érdeklődését és hiedelmét szintén Blavatskyhoz köthetjük, aki azt vallotta magáról, hogy őt a szent lámák avatták be, és ismereteit is tőlük kapta.  

Mivel Blavatsky azt tanította, hogy a Rejtett Mesterek és Titkos Vezérek a Himalája hegyeiben rejtőzködnek, azon nyomban, amikor erre anyagi és egyéb lehetőségük nyílt, a thulisták folyamatos Tibetbe induló expedíciókat szerveztek meg. Ezek az expedíciók megszakítás nélkül egészen 1943-ig tartottak. Az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a nácik tibeti érdekeltségeinek a misztikus horogkereszt jelképként való adaptálása volt.

Az antropozófiai nézetek hatása szintén látható, hiszen mottójukat a "Der Weg ist in Dir" (Az út önmagadban rejlik) jeligét is tőlük vették át. A thulisták elfogadták az olyan New Age koncepciókat, mint az önrealizáció, és az emberi lét értelmével kapcsolatos nézeteket is osztották.

Hitler és a nácik okkult rögeszméjének egy további bizonyítéka a "végzet lándzsája"-ként ismert kegytárgy utáni hajsza. A Longinus lándzsájaként is ismert tárgy állítólagosan az a fegyver volt, amivel a Longinus nevű római katona átdöfte a kereszten megfeszített Krisztus oldalát. Ennek a lándzsának természetfölötti erőt tulajdonítottak, birtokosa ugyanis legyőzhetetlenné válik.

A "végzet lándzsája" egy igen különös kegytárgy. A híres Meroving dinasztia királyainak kezében volt egy nevezetes lándzsa, amit annak a Longinus nevű római katona lándzsájának tulajdonítottak, aki átszúrta a kereszten függő Krisztus oldalát. Később a lándzsa Nagy Konstantin kezébe került, aki jogarként használta. A lándzsa ismeretlen módon a Merovingokhoz jutott. Ezek az uralkodók mindannyian mágikus erőt véltek felfedezni a lándzsában, miszerint aki kezében tartja azt, az uralja a világot. II. Dagobert halálával a frank uralom a Karolingokhoz került, vele a lándzsa is, amit Martell Károly és Nagy Károly is uralma szimbólumának tartott. A lándzsa később a Habsburgokhoz került I. Rudolf uralkodásával. Évszázadokkal később Napóleon eszelősen kutatott utána, de nem találta meg. Hitler szinte fanatikusan ragaszkodott a lándzsához, a Hofburg múzeumból Nürnbergbe vitte, de a “mágikus” fegyver ellenére sem maradt hatalmon. Hitler halála és a háború után a lándzsa visszakerült a Hofburg Múzeumba, ahol a Szent Római Birodalom koronája is ki van állítva. Függetlenül attól, hogy a lándzsa valóban az a fegyver-e, amivel Krisztust megölték, a tény az, hogy csupán az okkultizmussal foglalkozó, a sötét oldalon álló, tipikusan antikrisztusi szerepet betöltő fanatikus uralkodók kívánták uralmukat biztosítani ennek a fegyvernek a birtoklásával.

 

A Vril energia meghajtású náci repülő csészealjak, avagy UFO kapcsolat?

A Vril társulat médiumai tagadhatatlanul kapcsolatot létesítettek bizonyos lényekkel, akiket a New Age-ben a "felemelkedett Mesterek"-nek titulálnak, a keresztények pedig bukott angyalokként, démonokként ismernek. Az okkult lényegének ismeretében az tényként kezelhető, hogy a bukott szellemek igenis kapcsolatba lépnek azokkal, akik elfogadják őket mestereiknek és a számukra megfelelő módon kommunikációt kezdenek velük. Hiszen az okkult nagyrészt éppen e célból lett megalkotva általuk. Az ilyen kapcsolat általában médiumokon, vagyis olyan személyeken keresztül valósul meg, akik tudatukat erre kondicionálva, transzállapotba kerülve, képesek kommunikálni ebben a dimenzióban.

A náci okkult társaságok dokumentumai és technológiai kutatásaik anyagai a szövetséges hatalmak kezébe kerültek, akik mindent titkosítva maguk is folytatni kívánták az ilyen irányú kutatásokat. Néhány anyag titkosítási ideje csak a közelmúltban járt le. Természetesen néhány titkosított anyag kiszivárgott úgy az USA-ban, mint Oroszországban is, alkalmanként nagy port verve fel. Számos idevonatkozó anyag terjed az USA-ban az Area 51-nek nevezett ufológiai központ viselt dolgairól. Az egyik legrészletesebbnek mondható ilyen forrás egy, a szovjet/orosz kezekbe került ismereteket felszínre hozó munka. Ezt Vladimir Terziski ismertetette A Harmadik Birodalom UFO titkai címet viselő előadásában. A kutató lényegében azt fejti ki, hogy az olyan náci titkos társaságok, mint a Tepelhoff, a Thule és Vril társulatok kapcsolatot létesítettek "idegen lényekkel". Ez az idegen faj együttműködött a német tudósokkal már az 1920-as évektől kezdve és földalatti bázisokban adták át filozófiai, kulturális és technológiai ismereteiket (Brad Streiger és Sherry Hansen Streiger, The Rainbow Conspiracy, 62. o.).

Terziski mindenesetre arra következtetett, hogy a földönkívüli lények segítségével a nácik képesek voltak az anti-gravitációs űrrepülés megvalósítására, és az idegenek befolyása alatt kívánták megvalósítani világuralmi terveiket. Állításai szerint az anti-gravitációs kísérletek már 1920-ban megkezdődtek Németországban és a Vril Társulat felügyelete alatt létrehoztak egy hibrid antigravitációs repülőszerkezetet RFZ-1 néven, amit aztán tovább fejlesztettek az elkövetkező években. Mindenesetre érdekes, hogy Alice Bailey médium szellemi mesterének egyik üzenete szerint Hitler a "Hierarchia" támogatását élvezte, és az általuk biztosított shamballa erőből merített (lásd
A Terv – a New Age ördögi arca című írást).

A titkosítások gyakran találgatásokhoz, fantáziáláshoz vezetnek, s emiatt nehéz megállapítani, hogy hol érnek véget a tények, s hol kezdődik a fantázia a nácik technológiai fejlettségével kapcsolatban. Minden kétséget kizáróan létezik az univerzumban egy olyan erő, vagy energiaforrás, ami azonos a Vril elképzelésekkel. Az emberiség jelenlegi ismeretei még igen korlátozottak, de a New Age és a befolyása alatt álló szórakoztatóipar prognózisai szerint az emberiség ma még elképzelhetetlen technikai fejlődést fog elérni a közeli jövőben, amikor az idegen Mesterek megjelennek és rendelkezésünkre bocsátják az ehhez szükséges ismereteket. A bibliai kereszténység szemszögéből nézve ez koránt sem lehetetlen, hiszen az emberiség első robbanásszerű technológiai fejlődése is akkor következett be, amikor a Vigyázók emberi formában alászálltak és megtanították az emberiséget azokra a tudományokra, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a további technológiai fejlődéshez (vö. Énok 8:1-4 ).

A Maria Orsic és Sigrun médiumok által vett üzenetek szerint az aldebaraniak oly magas fejlettségi fokon állnak, hogy képesek mentális erő által hatni a vril energiára és egyéb erőkre. Vagyis képességeik messze meghaladják a fizikai lényekét, s mivel az üzenetek valóságtartalmában nem kételkedhetünk, az egyetlen logikus lehetőség az, hogy a bukott angyalok kommunikálták azokat a maguk történelemformáló céljainak megfelelően. Tudjuk, hogy az angyalok olyan szellemi erővel rendelkeznek, amelyek által képesek hatni az anyagra és a fizikai erőkre. A vril társulat számára magukat aldebaraniakként, a New Age számára pedig a Felemelkedett Mesterek-ként megnevező lények üzenetei nem csak hasonlóak, hanem gyakorlatilag azonosak, céljuk pedig az, hogy felkészítsék az emberiség erre megfelelő részét a velük való nagy találkozásra.

Ahogy egykor, úgy a jövőben esetlegesen alászálló égiek úgy mutatkoznak majd be, mint az emberiség "jótevői". Korunkban pedig minden fejlettség ellenére az emberiség továbbra is hiányában van pl. egy olyan tiszta energiaforrásnak, ami nem károsítja a környezetet, s ami az UFO-k mintájára forradalmasíthatja a repülést is. Lehet, hogy ez sokak számára túlontúl fantasztikusnak tűnik, de a bukott szellemvilág a végső harcára felkészülve kétségtelenül be fog vetni minden eszközt, ami a rendelkezésükre áll.

 

 

 

III. rész
A Thule/Vril Társulatok öröksége és az Új Világrend
 

A Thule Társulat és a Koponya és Csontok szellemi kötődései

Az Új Világrend nem valósulhatna meg egy sor egymással kapcsolatos, azonos célokat kitűző és együttműködő titkos hálózat elkötelezett erőfeszítése nélkül. A hálózathoz tartozó szervezetek közül kiemelkedően fontos szerepe volt a Halál Testvérisége Társulatnak, amelynek fő szimbóluma a koponya és a keresztben álló csontok, vagyis a "halálfej" volt. A XX. század 20-as és 30-as éveinek Németországában a Thule és Vril társulatok jelentették a Halál Testvériségét, amelyek Hitlert szemelték ki az általuk elképzelt Új Világrend vezetőjének. Az USA-ban ennek csaknem pontos megfelelője a Skull and Bones (Koponya és Csontok) Társulat. Az alábbiakban megvizsgáljuk a Thule Társulat alapvető célkitűzéseit és gyakorlatait, s összevetjük azokat az USA-beli Skull and Bones társaság célkitűzéseivel és gyakorlataival. 

Az 1833-ban az amerikai Yale egyetemen megalapított Skull and Bones (Koponya és Csontok) társulat számos dologban hasonlít a náci Németország Thule Társulatához. A szellemi, ideológiai kapcsolat sokkal szorosabb, mint gondolnánk. A Koponya és Csontok társulat alapítója, William Huntington Russel (1809-1885) egy ideig Németországban folytatott tanulmányokat, ahol beavatást nyert egy olyan német titkos társaság soraiba, amelynek a jelképe koponya és lábszárcsontok voltak. Ennek mintájára lett megalapítva a Skull and Bones, s ezt a kapcsolatot a társulat hivatalos forrásai is elismerik. Azt ugyan már nem hangoztatják, hogy ez a szóban forgó német társaság egy illuminátus kötődésű csoport volt (közismert, hogy az illuminátusoknak számos alszervezete működik), s az amerikai Skull and Bones tulajdonképpen ennek a kirendeltségeként jött létre. Ily módon a Thule/Vril és a Koponya és Csontok társulatok egyféle "unokatestvéreknek" mondhatók.

Tény, hogy mindkét társulat vérbeli titkos társaságként működött, amelyek ráadásul igencsak azonos célokat tűztek ki. Az elveikben és eszközeikben is számos hasonlóságot mutathatunk ki. Mindkét társulat a nemzet elitjéből származó fiatal embereket avat be a köreibe a szexuális devianciát is magában foglaló szertartásokkal. Mindkét társulat egy Új Világrend megvalósítását tűzte ki célul. Ahogy a Thule Társulatnak nagy szerepe volt a nemzetiszocialista párt megalapításában, s képes volt a tagjait a kormányzat magas pozícióiba behelyezni a célból, hogy politikai terveiket megvalósítsák, úgy a Skull and Bones társulat is képes generációk óta az USA vezető politikusait és elnökeit produkálni. 1933-ban a Prescott S. Bush (George W. Bush nagyapja, maga is "bonesman" azaz a Skull and Bones tagja) vezetésével egy amerikai politikusokból álló csoport egy fasiszta mintájú puccsot tervezett véghezvinni az USA-ban, hogy Hitler és Mussolini stratégiáját alkalmazva felülkerekedjenek a nagy gazdasági válságon. Ez az összeesküvés lelepleződött, de a befolyásos politikusok közül senki nem került bíróság elé. Ugyan ez a Prescott Bush szenátor a 30-as években egy olyan befektetőbanknak (Brown Brothers Harriman & Co.) volt a társ-igazgatója, ami a náci Németország egyik fő finanszírozójának, Fritz Thyssen-nek az USA-beli bázisaként szolgált. Emiatt Prescott Bush 1942-ben kivizsgálás alá is került az ellenséges államokkal való kereskedést tiltó törvény miatt. Talán jegyezzük még meg azt, hogy a koponya és lábszárcsontok a hírhedt elit SS alakulatok jelképeként is szolgált.

A Skull and Bones tátsulat tagjai - ahogyan az illuminátusok is – titokban egy nemzetek feletti kormányzati rendszer létrehozásán dolgoznak. William Cooper a "Behold a Pale Horse" című munkájában azok közé az elit csoportosulások közé sorolja a társulatot, amelyek az új világrend megvalósításán dolgoznak: 

"... A [Skull and Bone] Rend tagjai egy olyan esküt tesznek, ami feloldja őket minden ország, király, kormányzat vagy alkotmány iránti elkötelezettségtől, beleértve azon eskük semmissé nyilvánítását is, amelyeket a későbbiek során esetlegesen meg kell tenniük [a politikai karrierjük alkalmával]. Egyedül a Rend iránti hűségre, illetve annak az új világrendet megvalósítandó céljára esküsznek fel… Aszerint az eskü szerint, amit Bush [itt az első Bush elnökről van szó] a Skull and Bones-ba való beavatásakor tett, az Egyesült Államok elnökeként tett esküje semmit nem jelent." - William Cooper, Behold A Pale Horse,  81-82. old.

Ezt megerősíti az a tény, hogy Hitler után "bonesman/csontember" George H. W. Bush volt az első olyan államfő, aki hivatalos politikai beszédeiben 1990-1991 között ismételten egy új világrend vízióját tárta a világ elé. A két Bush elnök a társulat esküje által kötve sosem az USA érdekei szerint járt el, hanem azon erők érdekében, amelyek az új világrend megvalósításán dolgoznak. Az ifjabb Bush elnöksége alatt gyakran hivatkozott a hitre és Istenre is, de ezek után jogos a kérdés, hogy vajon ki az ő Istene? Hiszen mindkét csoportra jellemző a fekete mágia elemeinek rítusos gyakorlása, amit "kizárólag az a cél vezérel, hogy bizonyos rítusok elvégzése által és segítségével a tudatukat olyan állapotba hozzák, hogy az képes legyen közvetlen kapcsolatba lépni és kommunikálni a nem emberi eredetű [szellemi], gonosz szándékú intelligens lényekkel" (Ravenscroft, 161. o.).

Bush 1990 szeptember 11-én az USA Kongresszusában tartott beszédében fejtette ki azt a véleményét, hogy az iraki háborúval egy új világrend megvalósulása kezdődött meg: “egy olyan új világrend állhat fel, amelyben a világ nemzetei, keleten és nyugaton, északon és délen jólétben és békében élhetnek… Ma egy új világ készül megszületni."

Ennek az új világrend megszületésének azonban megvannak a velejáró szülési fájdalmai, s ha magától nem megy minden teljesen simán, akkor némileg elő kell segíteni ezt a születést. Így pontosan 11 évvel azután, hogy elhangzott a "Új Világrend beszéd", megtörtént a World Trade Center és a Pentagon elleni támadás, aminek következményeként már felgyorsultak az események - többek között a szabadságjogok drasztikus korlátozásával - az Új Világrend megvalósítása felé.

Minden titkos társaságnak megvannak a maga rítusai, amire nagy hangsúlyt fektetnek. Mit értünk rítus alatt? Ez a kereszténységen belül is egy jól ismert fogalom, pl. egy katolikus hívő számára leginkább a misét és az egyéb, állandó jellegű templomi és vallási szertartásokat és gyakorlatokat jelenti. A The New Age Dictionary pedig ekképpen határozza meg jelentését: "olyan szertartás, ami helyreállítja az egyensúlyt a természettel… visszahozza az elvesztett harmóniát és szentséget." Ne tévesszük szem elől, hogy itt olyan okkultista csoportokról van szó, amelyek számára a jó az rossz, a rossz pedig jó, s itt a "szentséget" ennek fényében kell értelmezni. A rítusok tehát olyan gyakorlatok elvégzését jelentik, ahol a fekete mágia gyakorlói meghívják és befogadják a gonosz szellemi erőket, hogy azok működjenek bennük és általuk. A gonosz erők által így betöltekezett emberek ezután egy kéjes gyönyört érzékelnek minden alkalommal, amikor elvégzik feladataikat a gonoszság fejedelmének szolgálatában.

A Golden Dawn, a Thule és Vril társulat tagjai számára a fekete mágia gyakorlásának egy erőtejes eszköze volt a szexuális mágia. A különböző pogány kultuszokban ősidőktől fogva gyakorolták a rituális szexualitást, amit szinte minden modern okkultista csoport követett, a szabbateista és frankista zsidóktól kezdve a Golden Dawn és Ordo Templi Orientis társulatokig. Ez utóbbi két társulat tagjának tudhatta azt az Alaister Crowleyt, aki a korai 20. század legjelesebb sátánistája és a szexuális mágia mestere volt.

Mivel a Skull and Bones megalapítása óta képes volt a legnagyobb titokban működni, csak az eddig felszínre került tényleges információk alapján lehet mibenlétüket és tevékenységeiket megítélni, de ennyi elég is:

1. Titokban jöttek létre és titokban tartják a működésüket és operációikat.
2. A tagságba csakis meghívás által lehet bekerülni. A potenciális tagokat alaposan megszűrik mielőtt a társulatba hívják őket.
3. Az új tagoknak keresztül kell menniük egy beavatási rítuson, miután felesküdnek a titkos társaság és annak céljai iránti hűségre.

Az Esquire Magazine 1977 szeptemberi száma egy ritkaságszámba menő expozét közölt a Skull and Bones Társulatról. A Ron Rosenbaum által megírt cikk a társulatba való beavatási rítusokat is felsorolja, amelyeknek része a jelöltek szexuális zaklatása is. A "tap night"-nak nevezett beavatás része pl. az, hogy a jelölt a 322-es számmal jelölt szobában meztelenül befekszik egy koporsóba, és megvallja legrejtettebb szexuális titkait. "A koporsóban a beavatott jelölt meghal a világ számára és beszületik a Rend-be…" (Esquire, 1977, 86. o.).

Az okkult titkos társaságokban nagyon nagy jelentősége van minden rítusnak, gyakorlatnak és szimbolizációnak. Tudjuk, hogy amikor egy keresztény elvégzi a bemerítkezés rítusát, azzal jelképesen eltemeti a múltját, illetve az addigi bűnös életét, a vízből való felemelkedése pedig az új életre való feltámadását, újjászületését jelképezi. Sátán elkötelezett hívei hasonló módon levetnek mindent, és Lucifernek adják az életüket: "a 322-es számú szobában a koporsón belül, az alvilágban végbemenő újjászületés által egy képletes utazás veszi kezdetét. Itt a Rend a maga különleges öltözetét adja rá az újjászületett lovagra, érzékeltetve, hogy innentől kezdve a Rend küldetéséhez szabja magát." (uo., 89., 148. o.).

Itt és ekkor, az "újjászületett" [sátáni beavatott] személy a beavatási rítusok után felesküszik a titkos Rend iránti hűségre, ami felülírja minden más iránti hűségét az életben, és "feloldja őket minden ország, király, kormányzat vagy alkotmány iránti elkötelezettségtől, beleértve azon eskük semmissé nyilvánítását is, amelyeket a későbbiek során esetlegesen meg kell tenniük."

A Koponya és Csontok tagjai, a többi titkos társaság tagjaival egyetemben, elképesztően "munka orientáltak", akik bizony szakadatlan erővel és kitartással végzik a feladataikat. A társulatból kikerült politikusok pártállástól függetlenül mindannyian elkötelezett hívei és szorgos munkásai az Új Világrend megvalósításának. A titkos társaságok alapvető filozófiája szerint a cél szentesíti az eszközöket, s ez nincs másképpen a Skull and Bones esetében sem. A Skull and Bones méltó viselni az illuminátus elődszervezetének és a Thule Társulatnak a másodlagos titulusát; a Halál Társulata megnevezést. 

 

A nácikat a gazdasági elit finanszírozta

A Thule Társulat közbenjárásától eltekintve Hitlert az illuminátus háttérhatalmi elit olyan nemzetközi bankárjai emelték hatalomra, mint a Rockefellerek és Onassis. Ez azt jelenti, hogy a nemzetszocializmus csupán egy maszk volt – amint az internacionalista szocializmus is -, amely mögött ugyanannak az illuminátus háttérhatalomnak az arca rejtőzködött. Amikor ugyanis Hitler színre lépett, akkor az illuminátus háttérerők helyezték őt hatalomba a Pike által lefektetett terv céljainak megfelelően. Az egész II. Világháborút a háttérhatalmi erők irányították, elsősorban a bank és ipari kartellek által. Németországot az I. Világháború elvesztése után elképesztő mértékű jóvátétel megfizetésére ítélték, annak tudatában, hogy ezzel gazdaságilag teljesen lebénítják, és radikalizálják majd az országot. Ebben az állapotban Németország képtelen lett volna egy másik háború megvívására, márpedig a következő háború már el volt határozva, azt valami módon véghez kellett vinni. Németország iparának és termelésének gyors helyreállása és fokozódó belendülése nem annyira a nemzetiszocialista gazdasági politikának volt köszönhető, mint inkább az elit bankárok befektetések és a kölcsönök formájában rendelkezésükre bocsátott dollár billióinak. Az óriási ipari struktúra kialakítása nagyrészt a Standard Oil leányvállalata, az I.G. Farben cégkolosszus által ment végbe. Ahogy a hitelek érkeztek, úgy épült ki az infrastruktúra és indult be a termelés. Olajvezetékeket fektettek le, gyárak ezreit hozták működésbe és megkezdődött a tankok, repülőgépek, hadihajók, fegyverek és lőszerek gyártása. Az elképesztő mennyiségben legyártott hadianyag szükséges volt a következő háború megvívásához. Ez a fejlesztési és termelési hajsza egy évtizeden át tartott, s habár a német nép életszínvonala jelentősen javult, az ipari teljesítmény elsősorban a hadiipart szolgálta, nem pedig a hosszú távú civil fejlesztéseket. Mindeközben az emberek mentalitását a jogos bosszúra, így a háborúra kondicionálták. Az egész egy terv szerint ment végbe, ami a biztos háborúhoz, majd az azt követő globalizáció megvalósításához vezetett. A háborúnak köszönhetően az ideológiai nyomás is erősebbé válhatott.

Mintha a tankönyv a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve lett volna, amiben ez áll: "Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk, ez csak a forma kedvéért, beleegyezésünkkel és utasításunkra történik, az ő antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához." Jegyzőkönyvek 9. r.

Honnan jött az anyagi támogatás? Az alábbiakban erre a kérdésre is választ kapunk, ha csak a felszínt megkaparva is.

GENERAL MOTORS

A du Pont család kezében lévő GM (General Motors) a 30-as években az Opel AG részvényeinek 80%-át birtokolta. Az Opel gyártotta Németország autóinak egyharmadát. A Ford és Opel (a General Motors leányvállalatai) a hitleri Németország két legnagyobb tankgyártó vállalata volt.

Amikor a németek megkezdték a villámháborút, akkor az Opel által gyártott teherkocsikat és egyéb járműveket használták. Az Opel 36 millió dollár profitot hozott GM-nek a háborút megelőző tíz évben. Ez akkoriban iszonyatosan nagy pénzösszeg volt. A háború kitörésével Hitler megtiltotta a tőke kivitelét, így a GM minden profitját más német cégekbe fektette be. Legalább 20 millió dollárnyi befektetés a náci hivatalnokok tulajdonában lévő cégekhez került. A GM oly nyilvánvaló módon megkerülte a Roosevelt adminisztrációt, hogy ezt egyesek egy hátsó, Amerika ellenes orvtámadásnak minősítették. Több amerikai történész is fel merte tárni azt a tényt, hogy az USA-ban működő bankkörök komoly anyagi támogatást nyújtottak a náci Németországnak. Így pl. Charles Higham részletesen vázolja ezt a különös gazdasági kapcsolatot a Trading with The Enemy – The Naci-American Money Plot 1933-1949 (Delakorte Press, 1983) című könyvében. Számos példáját hozza fel a dokumentált együttműködésnek.

... a II. Világháborúban számos pénzügyi és gazdasági szereplő és a kormányzat néhány tagja fontosabbnak tartotta a pénzkeresést, mint a hazaszeretetet. Miközben hozzájárultak az Egyesült Államok háborús erőfeszítéseihez, ugyanakkor támogatták a náci Németországét is. ( uo. 13. o.)

Mindenesetre az anyagi hasznon túl más motivációk is szerepet kaptak. Higham lejegyzi, hogy a GM képviselői titkos találkozót tartottak a németekkel 1937. november 23-án Bostonban. Német részről jelen volt Baron Manfred von Killinger, az USA nyugati partján működő náci titkos ügynökség vezetője és Baron von Tippleskirsch főkonzul, aki egy Gestapo tiszt volt. A felek aláírtak egy szerződést, amiben a GM "meghatározatlan időre" elkötelezi magát a Náci érdekeknek és segítséget nyújt abban, is, hogy a németellenes Roosevelt elnököt elmozdítsák helyéből a legközelebbi választásokon, és véget vessenek a zsidó befolyásnak.

Ma már talán sokak számára elképesztőnek tűnhet, hogy a legnagyobb amerikai vállalatok vezetőinek egy része együttműködött a náci vállalatokkal, elsősorban az I.G. Farben mamutvállalattal, ami Aushwitzet is létrehozta.

A FORD MOTOR COMPANY

A Ford Motor Company megalapítója, az antiszemita nyilatkozatairól híres Henry Ford, a Náci Párt nagy anyagi támogatója volt az 1920-as években, amikor a nácik még igen csekély anyagi támogatást élveztek. Hitler nagy tisztelője volt Fordnak, irodájában ott voltak Ford művei, sőt az iroda falán még a képe is ki volt akasztva. Ő egyike volt a nem zsidó támogatóknak.

STANDARD OIL

A Rockefeller [zsidó] család tulajdonában lévő Standard Oil óriásvállalat hozta létre és finanszírozta Németország szintetikus üzemanyag programját, szorosan együttműködve a vegyi anyagokat gyártó német I.G. Farben óriáscéggel. Ez kritikus segítség volt, hiszen enélkül egyszerűen nem működött volna a modern náci hadigépezet. Németországnak igen korlátolt volt a nyersolaj ellátottsága (1934-ben pl. az ország olajtermékeinek 85%-a importból származott). A németek ezért ráálltak a szénből előállított szintetikus üzemanyag gyártására, s javarészt ennek köszönhetően voltak képesek a hadigépezet üzemanyag ellátására a háború kitörésével. A szintetikus üzemanyag technikáját a Standard Oil dolgozta ki, és az I.G. Farben-nel való együttműködéssel oldódott meg a német üzemanyag előállítása és finanszírozása is. A Standard Oil az USA-beli laboratóriumaiban fejlesztette ki a tetraethyl-lel kezelt (ólmozott) benzint is, ami sokkal hatékonyabbá tette a modern gépezet működését.

Az I.G. Farben dokumentumai azt tanúsítják, hogy a Standard Oil látta el az óriáscéget egy húszmillió dollár értékű (ez akkoriban iszonyatos összeg volt) repülőgép-üzemanyag és kenőanyag készlet felhalmozására. A Luftwaffének pedig 1938-ban az üzemanyag felvásárlásához az a Brown Brothers Harriman befektető társaság nyújtott hitelt, amelynek egyik igazgatója nem más, mint „bonesman” Prescott Bush volt!

A Standard Oil még az USA háborúra való felkészülését is gátolta, ami miatt kongresszusi kivizsgálás alá is került a háború után. A bizonyítékok szerint ugyanis a Standard Oil összeesküvést szőtt az I.G. Farbennel, hogy meggátolják azokat az amerikai kutatásokat, amelyek a szintetikus gumi előállítását tűzték ki célul. Cserébe az I.G. Farben a Standard Oil kezébe adta volna a mesterséges gumi-előállítás monopóliumát.

Mindezek mellett a Standard Oil még náci propaganda irodalmat is terjesztett Latin-Amerikaban. Nem véletlen tehát, hogy 1947. szeptember 22-én Charles Clark bíró ekképpen jellemezte a Standard Oil vállalatot:

"Mindent összevetve a Standard Oil-t egy ellenséges csoportnak tekinthetjük az I.G. Farben-nel való viszonyának fényében azután, hogy az Egyesült Államok és Németország aktív ellenfelekké váltak." - Charles Higham, Trading with The Enemy 62. o.

 

CHASE NATIONAL BANK (a későbbiekben Chase Manhattan Bank)

A Rockefellerek tulajdonában állt a Chase National Bank (a későbbiekben Chase Manhattan Bank), ami a legnagyobb vagyonnal rendelkező és legerősebb pénzintézmény volt az Egyesült Államok hadba lépésének idején. A Rockefellerek birtokában lévő StandarD Oil nagyvállalat németországi profitjait saját bankjába, a Chase National-ba szívta fel. Franciaországban a német megszállás alatt is működtek a Chase National Bank fiókjai, amelyek a német nagykövetség és a franciaországi német vállalkozások számláit kezelték. Hat hónappal a háború kitörése előtt a Chase National Bank közreműködésével utalták át a nácik kezébe azt a pénzt, amit az USA-ban élő nácibarát körök gyűjtöttek össze Hitler és a nemzetszocializmus megsegítésére.

Két éven belül Németország annyi olajat és gázt fog megtermelni a szénből, ami elég lesz egy hosszú háború megvívásához. A New Yorki Standard Oil ehhez több millió dolláros segítséget nyújt. (Report from the Commercial Attaché, U.S. Embassy in Berlin, Germany, January 1933, to State Department in Washington, D.C,)

Számos ilyen nemzetközi cég működött, amiről azonban egyetlen szó erejéig sem láthatunk utalásokat a történelemkönyvekben. A háttérerők hasznot húznak a megtervezett háborúkból anyagilag is, és az azt követő fejleményekből is. Hogy számukra mennyire nem létezik egy adott nemzet iránti lojalitás, csupán a világkormány megvalósításának a célja, azt a bennfentes David Rockefeller sokatmondó szavai tükrözik leginkább:

 “Vannak, akik úgy vélekednek, hogy mi [a Rockefeller család] valamely, az Egyesült Államok legfőbb érdekei ellen működő titkos szövetség részesei vagyunk. Családomat és magamat olyan 'internacionalistáknak' állítanak be, akik összeesküvést szőnek szerte a világban a célból, hogy egy egységesített globális politikai és gazdasági létesítményt hozzanak létre – egy egységesített világot, ha úgy tetszik. Nos, ha ez ellenem a vád, akkor bűnösnek vallom magamat és még büszke is vagyok erre." - David Rockefeller, “Memoirs of David Rockefeller” 405 o.

A fentiek csupán egy válogatott szemelvény-gyűjteményt képeznek, koránt sem kimerítő összefoglalót.

 

Készülődés Armageddonra

Ha látjuk és felfogjuk azt, hogy a német Thule Társulat és pl. a Koponya és Csontok Társulat tagjai szinte teljesen azonos filozófiát és szellemiséget képviselnek, akkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy milyen következményei lesznek annak, ha az ilyen társulatokból kikerült politikai vezetők kerülnek hatalomra és véghezviszik az álmaikat.

Mi szükséges egy új világrend megvalósításához? Nemzeti viszonylatban a Thule felismerte, hogy ha a maguk világrendjét kívánják megvalósítani, akkor maguk mögött kell tudni Németország katonai erejét. Csakhogy ehhez politikai erő is kell, magától nem fog megvalósulni. Ezért létrehozták a nemzetszocializmust, és annak messiánikus fejévé az erre kiválasztott Hitlert tették. A totalitárius uralom elkerülhetetlen. Az Új világrend megalkotói szintén egy diktatúrát alakítanak ki, mert más módon nem lenne képes a terveit véghezvinni. Ennek egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka az, ahogyan az ifjabb "bonesman" Bush elnöksége alatt az USA a szabadságjogok eltiprásával egy totálisan ellenőrzött állammá lett.

A Thule Társulat "irányító szellemi mesterei", és az ő befolyásuk alatt álló emberi eszközeik megvalósították egy olyan rendszer létrejöttét, ami minden korábbinál nagyobb pusztítást volt képes elvégezni. A végeredmény több mint ötvennégymillió halott néhány röpke év alatt. Milliók haltak meg külön erre a célra létrehozott megsemmisítő táborokban. Az „irányító szellemi mesterek" megtartották a főpróbát.

Hitler aránylag közel került a világháború megnyeréséhez, de a háttérhatalmi időzítés és menetrend - mint azt az Alpert Pike által felvázolt terv is mutatja - ezt nem engedhette meg. Más szóval, eleve nem volt szándékukban Hitlernek biztosítani a győzelmet. A teljes világot uraló rendhez ez túl korai és korlátolt hatékonyságú megoldás lett volna. Ahogy a New Age egy kiemelkedő személyisége, Alice A. Bailey kinyilatkozta a The Externalisation of the Hierarchy című könyvében, a föld összes régiójának együtt kell működni, mielőtt egyé válnak. A II. Világháború az volt, aminek szánták: szükségessé tette és teljes lendületet adott a nagy átalakulási folyamatnak.

A Világkormány előzetes intézményeként 1948-ban létrehozták az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Egy hasonló kísérlet ugyan történ már az I. Világháború után is, de az nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Az ENSZ egyik első akciója a háttérhatalom által megtervezett és finanszírozott cionista zsidó állam létrehozatala volt.

A háborút követően iszonyatos gyors technikai fejlődésnek lehettünk tanúi az atomenergiától a sugárhajtásos repülésen át a telekommunikációig. A New Age szerző, Allen Neuharth a "Nearly One World" (Csaknem egy világ) című könyvében kifejti, hogy ez a robbanásszerű, és azóta is tartó fejlődés hozta el földünket az Egy Világkormány, egy világgazdaság és egy világvallás küszöbére. Röviden, az Új Világrend megvalósításához.

A modern New Age tanításai szerint földünk legnagyobb problémája, hogy a különböző vallások megosztják az emberiséget. Ezért a vallásokat egységesíteni és ökumenizálni kell, ami teljes gőzzel folyamatban van. Ennek egyik legjelentősebb támogatója a ma már a New Age keretein belül működő Theozófiai Társulat. Az 1991-ben Bostonban lezajlott nagy szemináriumon a Teozófiai Társulat New England-i Direktora kijelentette, hogy az arra legmegfelelőbb időben a Római Katolikus Egyház Pápája Jeruzsálembe fog menni, ahol egyetemes üzenetet küld a világnak és kinyilatkozza, hogy minden vallást egyetlen vallásban kell egyesíteni. Így megvalósul a New Age nagyasszonya, Alice Bailey által felvázolt nagy Terv. Vagyis, a Hatalmas eljövendő helyreállítja az ősi misztériumokat, mint az Új Világrend Világvallását: "Amikor pedig az ősi misztériumok helyreállnak, megvalósul a hitek (vallások) egysége." (1946, Externalisation of the Hierarchy,  573.o.).

Tudunk népességcsökkentési terveikről, annak különböző módjairól (születésszabályozás, abortusz, védő oltások stb.). A népességcsökkentés egyik leghatékonyabb formája azonban a modern fegyverekkel megvívott háború! Így nagyon sokan, a New Age prófétáitól a politikai elitig a háborúk kirobbantásában látják a népességcsökkentés legbiztosabb és leghatékonyabb formáját. Alice Bailey a New Age Tervet felvázoló "The Externalisation of the Hierarchy" című munkájának 548. oldalán rámutat, hogy a világ atomfegyvereit a világkormány fogja birtokolni, s ezeket olyan nemzetek ellen használhatják fel, amelyek megtagadják az Új Világrendben való részvételt. Bill Cooper a Behold A Pale Horse (Íme, egy fakó ló) című könyvében a következőket idézi egy Bilderberg dokumentumból:

"Mivel az általános populáció képtelen arra, hogy [gazdasági] önmegszorítást gyakoroljon …. a világot a gazdaság csendes fegyvereivel szükséges irányítanunk, egy csendes háborúval, és lecsökkenteni a világot [a veszélyes mértékű túlfogyasztást és a fogyasztók számát] egy biztonságos szintre az önszántukból való rabszolgaság és a népirtás eszközeivel." Bill Cooper, Behold A Pale Horse, 49. o.

Önszántunkból való rabszolgaság és népirtás? Pontosan ez a logika vezette Hitlert is, amikor a maga Világrendjét megálmodta. Semmi különbség nincs Hitler és az Új Világrendet létrehozni kívánó körök szellemisége között! A különbség legfeljebb annyi, hogy amíg Hitler csak millióktól kívánt megszabadulni, szellemi utódai már milliárdokról beszélnek.

Tartsuk azonban emlékezetben, hogy az Új Világrend beiktatása viszonylag békés megoldásokkal fog megvalósulni, sőt, ígéretesen az egyetemes békesség korszakának tűnik (v.ö. 1Tessz. 5:3). Az Új Világrend az Új Korszakban valósul meg, s csak innentől kezdődően viszik véghez aktívan a kitűzött céljaikat (mint a népesség drasztikus csökkentése, stb.) A földi pokol tehát az után kezdődik, hogy a sátánista erők abszolút hatalmat gyakorolnak, s megkezdődik a tisztogatás, a nemkívánatos elemek tömeges elpusztítása. Hogy kik lesznek a nemkívánatos elemek, azt a New Age II. című írásunk vázolja fel részletesebben. Keresztény szemmel nézve, eljön az ideje a Jelenések könyvében és az egyéb bibliai próféciákban vázolt rettenetes események beteljesedésének.

 

Az egymás ellen kijátszott oldalak mindig azt teszik, amit tenniük kell - hogyan, és miért üzent hadat Németországnak a világ zsidósága

A Thule és a Vril ezoterizmusa és zsidógyűlölete által befolyásolt nemzetszocializmus önmagában nem volt eléggé jelentős erő ahhoz, hogy az egész német népet egységessé tegye a zsidók elleni fellépésben. Ezt a háttérerőknek valamelyest elő kellett segíteni, fel kellett "turbózni". A német nép szinte egy emberként való zsidó ellenes felállását leginkább a világ zsidóságának a háttérből manipulált reakciói váltották ki. Ezek a mesterségesen felszított, szinte fanatikus reakciók aztán teljes mértékben a nácik malmára hajtották a vizet, elérve a kívánt hatást.

Az írás felvezetőjében rámutattunk, hogy a háttérhatalom miként hozza létre és manipulálja a szembenálló feleket. Láthattuk, hogy vannak olyan erők, amelyek megtervezték, majd magabiztosan kijelentették: márpedig meg lesz alkotva két szembenálló tábor, a cionizmus és fasizmus, ami egy világháborúhoz, majd Izrael államának létrejöttéhez vezet. Amikor a zsidóság tömegesen elfogadta a politikai cionizmus célkitűzéseit, azzal a háttérhatalmak eszközévé és bábjává vált. De hogy lehet irányítani a háttérből egy ilyen folyamatot? Nos, erre, ha csak részben is, de választ kaphatunk a zsidóság manipulálásának folyamatából. Tudni kell azonban, hogy amikor „a zsidókról” beszélünk, kettő, sem céljaikban, sem törekvéseikben nem azonos csoportot mosunk össze. Tartsuk észben azt is, hogy a háttérerők ezt céltudatosan így is kívánják és várják el tőlünk. Egyrészt vannak azok a zsidó, vagy magukat zsidónak megvalló személyek (Jel. 3:9), akik a világ elitjéhez tartoznak és a zsidóság egésze mögött fedezékbe bújva végzik a maguk istenellenes luciferi munkáját. Másrészt pedig vannak azok a zsidó tömegek, akiket különböző mértékben megtévesztettek az előző csoporthoz tartozó egyének olyan rendkívül sikeres műveletei, mint pl. a cionista zsidó állam létrehozatala. Az elit egyrészt pajzsként használja az ún. "kis zsidót", másrészt pedig a gyalogmunkát végeztetik velük. Pajzsként, hiszen ha bárki felemeli hangját ellenük, ők a zsidóságukra hivatkozva antiszemitának, netán terroristának bélyegezhetik azokat. Ha nincs meg a kellő mértékű antiszemitizmus, akkor tesznek róla, hogy legyen. A zsidó tömegek pedig cserébe élvezik a népközösségi és egyéni érdekeikért mindig és mindenhol kiálló befolyásos elit állandó és hatékony közreműködését, meglehetősen jó megélhetéssel párosítva. Legalábbis addig, amíg közösségi szinten az elit céljait szolgálják, és jól végzik a kiszabott feladataikat. Mint tették ezt a kommunizmus támogatásával, vagy az 1930-as években a német antiszemitizmus megrendelésre történt felszításával.

Az 1930-as évek első felében a világ zsidósága bizony egy céltudatos hátsó manipulálásnak tett eleget, amikor de facto hadat üzent Németországnak azáltal, hogy teljes gazdasági és pénzügyi blokád alá helyezték azt. A korabeli sajtó számos cikke tesz tanúbizonyságot emellett, amint az alábbi válogatás is bizonyítja:

"Júdea hadat üzent Németországnak. Tizennégymillió zsidó lépett fel egy emberként és üzent hadat Németországnak. A zsidó nagykereskedő feláldozza a cégét, a bankár a tőzsde kötvényeit, a kiskereskedő a maga boltját, a koldus pedig a nyomorult viskóját abból a célból, hogy összefogjanak a Hitlert és követőit ellenző szent háborúban." - Daily Express, 1933, Március 24.-i szám főoldalon megjelenő cikke (kiemelések hozzáadva)

"Azon zsidók milliói, akik Amerikában, Angliában, Franciaországban, Észak és Dél Afrikában, vagy akár Palesztinában élnek, elkötelezettek arra, hogy egy végleges és megsemmisítő háborút hozzanak Németországra." - Egy Hollandiában kiadott zsidó lap, a Central Blad Voor Israeliten in Nederland, 1939. szeptember 13-i számából.


"Németország a judaizmus ellensége és halálos gyűlölettel kell kezelni. A judaizmus fő célja jelenleg az, hogy kegyetlen hadjáratot indítson a német nép ellen, és teljesen elpusztítsa azt a nemzetet. Teljes gazdasági blokádot követelünk, a nyersanyagok importálásának megszüntetését és ellencsapást minden német emberre, legyen az akár nő, vagy gyermek." - A. Kulischer, zsidó professzor 1937 októberében elhangzott kijelentése

"Öljétek a németeket, bárhol találjátok őket! Minden német ember az erkölcsi ellenségünk. Ne kíméljétek az asszonyokat, gyermekeket, de az időseket sem! Öljétek le az összes németet, pusztítsátok ki őket teljesen!" - Llya Ehrenburg, Glaser,  111. o.

"A Németország elleni harcot a lehetőségek legszélesebb határáig kell kitolni. Izraelt megtámadták. Védjük meg Izraelt! A felébredt Németország ellen a felébredt Izraelt állítjuk. A világ pedig a mi oldalunkra áll."
- Pierre Creange zsidó író Epitres aux Juifs, 1938-ban megírt könyvéből

Mindannyian, zsidók és nem zsidók egyaránt, aki eddig még állt sorba ennek a szent háborúnak a megvívásához, az tegye meg itt, és most. Az már nem elégséges, hogy nem vásárolnak többé német termékeket. Meg kell tagadni a kereskedést minden olyan üzlettel vagy boltossal, aki bármilyen német termeket árusít, vagy akik német hajókkal, szállítókkal szállítanak … aláaknázzuk Hitler rezsimjét és a németeket észhez térítjük azáltal, hogy elpusztítjuk export kereskedelmüket, ami a megélhetésüket biztosítja. - Samuel Undermeyer 1933. augusztus 6-án a new yorki WABC csatornán elhangzott rádióbeszédéből, amit a New York Times 1933. augusztus 7-i száma is leközölt.

Samuel Untermeyer zsidó politikai vezető, Wilson és Roosevelt elnökök közeli barátja volt. A szintén zsidó származású Bernard Baruch pedig elnöki tanácsadóként szolgált Wilson, Roosevelt és Truman elnökök alatt. Az alábbi, szintén a háborúra uszító kijelentés tőle hangzott el:

'Kihangsúlyoztam, hogy Németország és Japán legyőzése és a világgazdaságból való kirekesztésük óriási lehetőségeket biztosítana Britannia számára ahhoz, hogy megnövelje a külkereskedelmét úgy mennyiség, mint a profit tekintetében.'  - Baruch, The Public Years, by Bernard M. Baruch, 347. o.

Tükrözve az akkori kor állapotait, talán a legjellegzetesebb idevonatkozó kijelentések Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky-től hangzottak el. Jabotinksy, aki nem mellékesen az Irgun Zvai Leumi nevű zsidó terrorszervezet létrehozója és főnöke volt, nem fogta magát vissza. Amikor Jabotinsky a lengyel zsidóság egy kongresszusán felszólalt, kijelentette, hogy a zsidóság számára csak a "könyörtelen harc az egyedül elfogadható út":

E jelen gyűlésre az a felelősség hárul, hogy a németországi zsidó problémát az egész világ elé tárja …  [nekünk, zsidóknak] pusztítani, pusztítani, pusztítani kell őket [a németeket], s nem csupán a bojkottal, hanem politikai eszközökkel is mozgásba kell hozni minden létező erőt ellenük, teljesen el kell szigetelni Németországot a civilizált világtól. Az ellenségünknek pusztulnia kell." - Vladimir Jabotinsky felszólalása az 1933. június 16-án megtartott lengyelországi zsidók ülésén.

A zsidó közösségek immáron hónapok óta küzdelmet folytatnak Németország ellen, minden ülésünk, minden bizottságunk és a világon élő minden egyes zsidó személlyel egyetemben. Okunk van bízni abban, hogy ez a munkánk eredményhez vezet. Beindítunk egy olyan szellemi és anyagi háborút az egész világ részéről, ami véget vet Németország azon ambícióinak, hogy újra egy hatalmas nemzet legyen, visszaszerezze elveszett területeit és kolóniáit. A zsidó érdekek megkívánják Németország teljes elpusztítását. Úgy kollektíven, mint egyénileg is, a nép veszélyt jelent ránk, zsidókra. - Vladimir Jabotinsky a Mascha Rjetsch-ben, 1934. január (az elhangzottak felidézésre kerültek a Jacques Benoist-Mechin által megírt  Histoire de l'Armée Allemande  IV. Köt.  303. oldalán is).

Csupán egyetlen erő van, ami igazán számít. Ez pedig a politikai nyomásgyakorlás. Mi zsidók e téren a legjelentősebb nép vagyunk a földön, mert ismerjük az ebben rejlő hatalmat és tudjuk azt is, hogy miként kell felhasználni. - Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 1935. július 27.

Láthatóan, ekkor még nem létezett a "politikailag korrekt" beszédmód fogalma, ez a nyers brutalitás időszaka volt, s bizonyos erők nyomására a zsidók egyszerűen ki kívánták kényszeríteni a "szent" háborút:

"A zsidók ezt a háborút kollektíven egy szent háborúnak tartják" - The Daily Herald, 1939,

Hitler nem fog háborúzni (ellenünk, vagyis a Nyugat ellen), de mi belekényszerítjük ebbe, nem az idei évben, de hamarosan. - Emil Ludwig Cohn a Les Annales-ben, 1934. június (az idézet szintén elhangzik az általa írt, The New Holy Alliance című könyvben)

Megjegyzendő, hogy  Hitler valóban nem kívánt háborúba lépni a Nyugattal, különösen nem az USA-val, de ez már el lett döntve és aszerint meg is kellett valósulnia, így a háború kitört. A háttérhatalom mozgósította a világ zsidóságát annak érdekében, hogy ez így legyen:

"Mi, zsidók, háborút fogunk hozni Németországra." - David A. Brown, nemzeti igazgató, Egyesült Zsidó Mozgalom, 1934. (idézi Robert Edward Edmondson az I Testify Against The Jews 188. oldalán, és Arnold Leese a The Jewish War of Survival 52. oldalán).

 "A Németország ellenes háborúnkat a lehető legszélsőbb határokig kell kitolnunk. Izraelt támadás érte. Védjük hát meg Izraelt! A felébredt Németország ellen a felébredt Izraelt állítjuk. A világ pedig meg fog védeni bennünket."
– Pierre Creange zsidó író Epitres aux Juifs c. könyvében, 1938

 "Németországot egy kietlen pusztasággá kell tenni, hasonlóan ahhoz, ami a harminc éves háború idején történt." - Das MorgenthauTagebuch/The Morgenthau Dairy, 11. oldal

A nyílt hadüzenet és a nyilvánvaló provokáció, nem beszélve a gazdasági blokádról, elérte a várt eredményeket, és 1939. január 30-án Hitler a Reichstag-hoz intézett beszédében a következőket mondta: 

Amennyiben a nemzetközi zsidó bankárok, úgy az európaiak, mint az Európán kívüliek, sikeresen belerántják a nemzeteket még egyszer egy világháborúba, akkor az nem a földünk bolsevizálását és a zsidóság győzelmét fogja eredményezni, hanem a zsidó faj kipusztítását Európából. Mert vége annak az időnek, amikor a nem zsidó [befolyás alatt álló] államok nem rendelkeztek a propaganda eszközével. /…./ Jelenleg bizonyos országokban gyűlöletet szíthatnak a zsidók a sajtó, a film és az olyan, nem hálózati propagandák oltalma alatt, mint a színház, az irodalom, stb., amelyek mind az irányításuk alatt állnak…"

„1939. szeptember első napján két nyilatkozatot adtunk ki a Reichstag ülésén: Először is, most, hogy ezt a háborút ránk erőszakolták, nincs olyan katonai erő vagy olyan hosszú időtartam, ami valaha is legyőzhetne bennünket. Másodszor, ha a Zsidóság nemzetközi világháborút indít Európa Árja nemzeteinek megsemmisítésére, akkor nem az Árja faj lesz eltörölve, hanem a zsidóság.” – Hitler beszéde a téli kampány megnyitóján, Berlin, 1942. szeptember 30.

Ez a hadüzenet oly vehemens és kitartó volt, hogy néhány éleslátóbb politikus már a következményeivel is tisztában volt:

"A most tervezett háború egyetlen célt szolgál: megalapozni a világméretű zsidó hegemóniát" - George Van Horn Mosely dandártábornok a The New York Tribune March 29, 1939. március 29-i számában.

Hogy zsidó részről mennyire volt bölcs dolog hadat üzenni a világ talán legmilitánsabb népének, azt a későbbiek bizonyítják. Mindenesetre a németek annyira komolyan vették ezeket a fenyegetéseket és a gazdasági blokádot, hogy szinte egy emberként Hitler mögé álltak. Az biztos, hogy ez a megrendelésre végbement zsidó hisztéria határozottan a thulisták és a nemzetszocializmus ügyét segítette elő, aminek be kellett töltenie a maga szerepét ahhoz, hogy a világ eljusson a nagy globalista terv következő fázisáig vagy szintéziséig. A Pike-i terv második fázisa megfelelően végre lett hajtva, s a háború kitört, pontosan azon megosztás szerint, ahogy azt eltervezték, mi több, az előre megvalósítandó eredményeket produkálva (a cionista Izrael állam létrehozása, hogy kiéleződjék, megérjen a helyzet a végső, harmadik fázishoz: a judeo-keresztény világ és az iszlám közötti leszámoláshoz).

A kor sajtójából szemelgetve egyébként igen jól látszik a szemben álló felek háttérből irányított manipulációja. Annak tudatában, hogy a terv harmadik fázisa mit foglal magában, elgondolkodhatunk azon, hogy a jelenlegi iszlám ellenes propaganda hadjárat nem pontosan azt a szerepet tölti-e be, mint ami a 30-as években végbement az akkor a "rossz" szerepére kiszemelt oldal ellen. A Pike-i terv szerint ugyanis a - teljes szintézist megvalósítandó - utolsó konfliktus a keresztény és iszlám világ között lesz kirobbantva, s ennek fényében nem meglepő a világ jelenlegi sajtó propagandája az iszlám terrorizmusról és veszélyről. Lényegében az 1930-as évek propagandájának ismétlését láthatjuk, csupán a szereplők változtak meg a terv következő fázisának elvárásai szerint.

A fenti tényeket manapság nem illik hangoztatni, pedig óriási lecke vonható le belőle! Ez a lecke pedig az, hogy azok, akik leginkább kiabálnak, valójában a háttérből irányítva "kiabáltatva” vannak, és amíg végzik a dolgukat, addig a háttérhatalmak védelmet biztosítanak nekik, majd dolguk végeztével minden további nélkül feláldozzák őket! Albert Pike elárulja, hogy ugyan ez a sors vár jelen korunk "véresszájú liberálisaira is", akiket arra használnak fel, hogy felébresszék az emberiségben a rend iránti vágyat.

Ezt bizonyítja Pike 1871. augusztus 15-én Mazzininak megírt levele, amelyben azt vázolta, hogy a harmadik világháború milyen velejáró, nagy horderejű változásokat fog hozni a világtörténelemben. Az elhíresült levél a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között. Ez alapján a "Végső Szintézis" a luciferi világrend, vagyis a sátánimádat beiktatása:

"A szabadjára engedett nihilisták és ateisták [értsd: a kiabáltatott liberális csőcselék] segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok [értsd: az "erkölcsös" többség] ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik [értsd: nyitottá válnak a New Age luciferiánizmusa felé]. Ez a megvilágosodás annak az általános [New Age] mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve."

Ha megfigyeljük, hogy az elmúlt évtizedekben kiknek biztosították a legnagyobb nyilvánosságot, ha úgy tetszik, kiket "kiabáltattak" leginkább, akkor látjuk, hogy kik lesznek az új világrend első beáldozandó prédái. Nyilvánvaló, hogy ez alatt a liberális, minden értékrendet felrúgó, társadalomromboló "nihilista" erőket kell érteni. A fentiek után senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy ezeket a tendenciákat céltudatosan irányítják, s ha a tervet figyelembe vesszük, látható, hogy nem a liberalizmus győzelme a cél. Ellenkezőleg, ez csupán eszköz ahhoz, hogy "a szellemi iránytű nélkül maradt többség"-ben felébresszék a rend utáni vágyat, hogy megváltásként vegyék az új világrend diktatúráját, valamint elfogadják "a tiszta luciferi doktrínát"! A hitleri Harmadik Birodalom csupán egy gyenge próbaváltozata volt annak, ami világméretű szinten fog megvalósulni.

Okuljunk: a nemzetiszocializmus kialakításából leszűrhető leckék

Ma már szinte minden józanul gondolkodó ember tisztában van azzal, hogy ez a jelenlegi gazdasági világrend hamarosan meg fog dőlni. Ahogyan a háttérhatalmi elit az I. Világháború után Németországot olyan helyzetbe kényszerítette, hogy az a II. Világháború kirobbanásához vezessen, úgy ma az egész világot kényszerítik olyan helyzetbe, hogy az végül a III. Világháború kirobbanását hozza magával. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez ugyanannak a jól szervezett háttérhatalmi munkának az eredménye, amely kidolgozta az Új Világrend felállításának menetrendjét. Hogy mi történik a háttérhatalmi elittel, ha ezt a jelenlegi, általuk irányított és fenntartott rendszert bedöntik? A válasz: elérték tervezett céljukat és az Új Rend vezető elitjévé lesznek. A majdani Fenevad birodalmát kitevő Euró-övezet nemzetei szinte teljesen kifosztva, a világ lakosságának nagy része pedig kisemmizve áll a nagy korszakváltás szélén. Érik a gyümölcs. Ez több, mint bele van kalkulálva a hatalomátmentés technikájába. A háttérhatalmak egy önmaguk ellen megrendezett világforradalommal váltanak a romboló, globális kifosztó módozatból a globális problémák megoldóivá. Az általuk várt nagy "király" – az antikrisztus -, úgy lép fel, mint aki a régi rendszer eltörlője és egy ideális világ megalkotója lesz. Felszámolja a bűnbakká nyilvánított "korrupt és demokratikus rendet" és a "kapitalista uzsoracivilizációt", miközben a helyén tartja azokat, akik korrupttá tették a demokratikus rendet és létrehozták azt az uzsoracivilizációt, ami tulajdonképpen tönkre tette a világot.

A teríték tehát ugyanannak a jól bevált receptnek az eredménye, mint amit a nemzetiszocialista Németország létrehozásával tettek az asztalra. Elviselhetetlen problémákat kreálni, majd egy messiási figura által létrehozni egy "rendszer ellenes" forradalmat, egy új gazdasági és ideológiai rendet, ami látszólag megoldást és megváltást hoz magával. Ahogy Hitler hatalomra jutása meg volt rendezve, úgy az eljövendő antikrisztus eljövetele is egy hasonlóan jól megrendezett munkának az eredménye lesz. A "főpróba" a Harmadik Birodalom formájában már meg volt, jöhet az előadás premierje. Még a szereplők is szinte ugyanazok. A Fenevad birodalma a Németország által vezetett közép-európai tengely lesz, az ellenség pedig ugyanaz a "korrupt és életképtelen angolszász formájú demokratikus rend" lesz, ami által sikeresen kifosztották a világot, s amit ez után bűnbakká lehet tenni. Ha azt nézzük, hogy ma javarészt Németországnak kell kényszerből eltartania az euró övezetet, akkor meg van az eszköz ahhoz, hogy a német népet fokozatosan elégedetlenségbe vigyék. A német polgárok már így is lázonganak, nem kívánják és egyre kevésbé képesek ezeket a terheket elviselni. A németek lassan éppúgy készen állnak egy nagy vezér elfogadására, mint tették azt Hitler színrelépésekor.

Ez a megrendezett rendszerdöntés többszörös hasznot hoz a sátáni elitnek. A kifosztott százmillióknak biztosítják a bosszúállás nemes érzését, a tudatot, hogy részük van a változásokban, részük van a gonosz uzsorarendszer és etikátlan demokratikus rend megszűntetésében, miközben még mélyebben a sátáni elit játékszereivé válnak. Emellett, felszámolhatják és elpusztíthatják a bűnbakká nyilvánított izraelita nemzeteket, a kereszténységet, s minden olyan isteni intézményt, ami az útjukban áll. Ahogy a hitleri uralom nem jöhetett volna létre az okkult New Age irányvonalú Thule Társulat munkássága nélkül, úgy az antikrisztusi uralom sem jöhetne létre a New Age mozgalom égisze alatt folytatott szellemi kondicionálás nélkül.

A megosztottság egy eszköz. Az a zsidó kisember aki tisztában van azzal, hogy működik egy háttérhatalom, az náci, fasiszta, antiszemita háttérhatalmat vizionál, míg egy nem zsidó inkább egy cionista, zsidó bankárok és lobby-k által működő hatalmat. Mindenkinek a saját félelmére játszanak rá, s végül mindkét oldalt pusztulásra szánják, miután betöltötték a „hasznos idióta” szerepét. Hiszen a cél, a végszintézis nem más, mint Sátán földi helytartójának, az antikrisztusnak az uralomba helyezése, Lucifernek és híveinek megistenítése.

Kapcsolódó egyéb külső hivatkozások:

- Kurt Rieder: Mágia és Okkultizmus a III. birodalomban
- Paul Roland: Hitler és az okkultizmus
- Ravenscroft: A végzet lándzsája

- Rohamjelvények eredete: cikk