Héberek, izraeliták, zsidók – a nevek és fogalmak tisztázása a bibliai próféciák megértéséhez

Letölthető Word dokumentum

PDF

Ahhoz, hogy pontosan megértsük a bibliai próféciák szándékolt üzeneteit, nem csupán magával az üzenet tartalmával kell tisztában lennünk, hanem azzal is, hogy kikhez szól az a bizonyos üzenet. Egy adott néphez szóló prófécia ismerete ugyanis csakis akkor válik számunkra érthetővé és hasznossá, ha tudjuk azt, hogy kikhez is szól tulajdonképpen. Példának okáért, ha egy bizonyos prófécia a végidők Asszíriájához, vagy Edomjához szól, úgy a megjövendölt esemény beteljesedése csak akkor lehet számunkra hasznos ismeret, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mely mai népek azonosak az egykori Asszíria illetve Edom népeivel. Ha ugyanis a “prófétai szellem” hiányában másokra vonatkoztatjuk, vagy erőltetjük azokat, akkor nem csak a prófécia jelentősége veszik szem elől, de a téves emberi interpretáció által nyilvánvalóvá válik az is, hogy nem az Isten prófétai szelleme áll mögötte, hanem emberi értelmezés (vö. 2Pét. 1:20-21). Ismerhetünk egy adott próféciát a legalaposabb módon, annak minden részleteiben, ám, ha azt egy más népre vonatkoztatjuk, mint amelyre azt az ihletett Írás szánta, akkor annak a beteljesedését el fogjuk szalasztani és megtévesztünk vele másokat is. Tartsuk ezt figyelemben abban az esetben is, amikor a Szentírás Izraelhez és Júdához szóló próféciáit elemezzük. Tény ugyanis, hogy a Biblia határozott különbséget tesz a zsidók [Júda] és Izrael között, és a hozzájuk szóló próféciák nem felcserélhetőek. Értsd: egy konkrétan Izrael házához szóló próféciától nem várhatjuk el azt, hogy az a zsidók között teljesedjen be. Márpedig a Biblia messze legtöbb próféciája e két néphez szól, így tisztában kell lennünk azzal, hogy mely mai népek képviselik Izrael házát és Júda házát, s a hozzájuk szóló próféciákat is ennek az ismeretnek a fényében kell értelmeznünk és hirdetnünk. Mivel számos nagyjelentőségű pre-millenáris Izraelhez szóló prófécia soha nem teljesedett be a zsidó népben, sokan megkérdőjelezik Isten hűségét, illetve a Szentírás hitelességét. Ennek oka éppen a fentebb vázolt hiányosság. A keresztények nagy többsége felületesen olvassa a Bibliát és inkább a papok, pásztorok, tanítók határozzák meg számára azt, hogy hogyan kell értelmezni annak szövegeit.

A próféciák megértésének egy alapvető kulcsa az, hogy a Szentírás különbséget tesz Júda háza (a zsidók) és Izrael háza (az “elveszett” tíz törzs) között. Amíg ezzel nem vagyunk tisztában, addig a bibliai próféciák nagy részét egyszerűen nem fogjuk megérteni. Ez a probléma nem új keletű, hiszen a bibliafordítások és kommentárok nagy része mindig is szinonimaként kezelte és felváltva használta a héber, a zsidó és az izraelita megnevezéseket. E téren ugyancsak dilettáns módon járnak el a neves “keresztény” szerzők, prédikátorok, evangélisták is a tanításaik, előadásaik során. Nem is csoda hát, hogy a köztudatba olyan téves információk kerülnek be, mint pl. az, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob zsidók voltak, ahogy Mózes is az volt. Pedig bármennyire is meglepő, ezen személyek egyike sem volt zsidó. Hasonlóan abszurdak a következő gyakori fejcímek is: “A zsidók Egyiptomban.” “A zsidók kivonulása Egyiptomból.” “A zsidók megkapják a törvényt.” “A tizenkét zsidó törzs,” stb., stb. Lehet vitatni azt, hogy ez a véletlen, illetve a tudatlanság műve, vagy valamilyen szándékos befolyás hatása, de tény, hogy ezek a fordítási hibákból származó tévhitek maradandóan meghatározzák a biblia szövegeinek (félre)értelmezését. Ebben az írásban a legáltalánosabb hiedelmeket kívánjuk korrigálni.

A Biblia egy sajátossága az, hogy megőrizte számunkra az emberiség nemzetségtábláját az első embertől, Ádámtól kezdve, a tőle származó nemzetekig. Izraelnek, Isten választott népének különösen részletes a nemzetségtáblája, ami alapján tisztázni lehet azt, hogy kik a héberek, kik az izraeliták, és azt, hogy kik a zsidók.

Tíz nemzedék élt Ádámtól Noéig (1Móz. 5:3-32), és ugyancsak tíz nemzedék élt Semtől [Noé fiától] Ábrahámig (1Móz. 11:10-26). Sem fia Arpaksád volt a káld nép ősapja, s Arpaksád vonalának harmadik nemzedékében született meg Héber, a héber nép ősapja. Héber nemzette Péleget és Joktánt (1Krón. 1:19-23), mellettük még fiakat és lányokat (1Móz. 11:17). Ábrahám Péleg vonalából származott, ám Héber Joktán nevű fiait is hébereknek nevezik. Más szóval a hébereknek két ismert ága, vagy nemzetségi vonala van: a pélegi és a joktáni. Joktánnak tizenhárom fia volt (1Krón. 1:20-23), Pélegnek pedig a héber történelmi leírások szerint tizenhat fia született. Ez az igen népes család oly mértékben megnövekedett, hogy egy külön családfáját alkották Arpaksad utódainak, a hébereket. A héberek nem voltak zsidók, ugyanis a zsidó nép ekkor még nem is létezett. Az eddigiek alapján tehát levonhatjuk: az Arpaksád által nemzett káldok egy aleleme a héberek voltak, amely népnek a pélegi vonaláról származott Ábrahám, mint hatodik nemzedékbeli héber ember. Mivel pedig Ábrahám a káldok alelemének számító héberek egyik ágának [a péleginek] a leszármazottja volt, így az ő utódait is hébereknek nevezhetjük, ám ők csupán egy elemét teszik ki a nagy héber népcsaládnak, vagy etnikumnak.

Ezzel térjünk is Ábrahámra, akinek nem kevesebb, mint nyolc fia volt! Első fia, Ismael, az egyiptomi szolgálójától, Hágártól született, akinek utódai az arabok. A második fiát, Izsákot (aki az isteni ígéreteket örökölte) már a szeretett felesége, Sára hozta a világra, ő volt az ígéretek örököse és tőle származnak az izraeliták. Sára halála után Ábrahám magához vette Keturát, aki további hat fiat szült neki, akiknek utódai ugyancsak nagy nemzetekké lettek. Mivel Ábrahám héber volt, az itt említett leszármazottai is a héberek nemzetségének nagy családjába tartoznak. És itt láthatjuk leginkább azt, hogy mennyire következetlen és alaptalan a “zsidó” megnevezés használata manapság: Mert ha Ábrahám zsidó lett volna, és ha minden héber zsidó, akkor az Ismaeltől származó arabokat és a Keturától származó olyan nagy nemzeteket, mint pl. a perzsákat is zsidóknak kellene neveznünk, illetve tartanunk! Márpedig ez nyilvánvalóan nonszensz. Hasonló az eset a választott fiúval, Izsákkal kapcsolatban is, aki az ábrahámi héber nemzetségek további két ágát alkotta meg a tőle született két fia, név szerint Ézsau és Jákob által. Ha Ábrahám, és fia Izsák zsidók lettek volna, akkor az Izsáktól származó ikertestvérek is zsidók lennének. Vagyis, nem csak Jákob utódait, hanem Ézsaunak az egyébként ugyancsak igen nagyszámú leszármazottait (Edomot, azaz a török népeket) is zsidókként kellene számon tartanunk, hiszen egy apától és anyától származtak. Ez megint csak nonszensz. Tény az, hogy az eddig megnevezett egyének és népek egyikére sem utal úgy a Szentírás, mint zsidókra, mert nem is voltak zsidók. De ezen a ponton talán térjünk rá arra, hogy akkor valójában kik is a zsidók.

Izsák Jákob nevű fia örökölte az ígéreteket és ő volt az, akinek Isten megváltoztatta a nevét Izráelre, vagyis ő volt az első izraelita ember. Ennek a Jákobnak tizenkét fia született, akik Izrael tizenkét nemzetségének a pátriárkái voltak. Jegyezzük meg, egyikük sem volt zsidó. Jákob/Izráel negyedik fiát Júdának (héb. yahuda) nevezték, ő volt az, aki után a későbbiek folyamán elnevezték a tőle származó törzset  zsidóknak (héb. yahudim, Strong’s #3064). Vagyis miután nemzetté szaporodtak. Így magát Júdát még nem nevezhetjük zsidónak a szó szoros értelmében, ahogy az egy teljes népet a maga sajátos karakterisztikáival jelöl. A Szentírás tehát kizárólagosan Júda utódait nevezi zsidóknak (yahudim), és ezzel a megnevezéssel az 2Királyok 16:6, illetve a 2Királyok 25:25 verseiben találkozhatunk először az eredeti hébernyelvű Bibliában! Vagyis a “zsidók” (yahudim), mint egy népre alkalmazott kifejezés csak több mint ezer évvel Ábrahám születése után fordul elő először a Bibliában. Innentől aztán csak és kizárólag Júda királyságának lakosait nevezték zsidóknak. Értelemszerűen Jákob tizenegy másik fia, illetve a tőlük származó törzsek nem zsidók, hanem olyan önálló nemzetek, amelyek a saját apjuk után örökölt név alatt ismertek, így vannak rúbeniták, simeoniták, léviták, dániták, naftaliták, gáditák, áseriták, isszakáriták, zebuloniták, valamint József (két törzse, Efraim és Manasszé) és Benjámin fiai. Ezek az izraelita nemzetségek a kor végéig és azon túl a millenniumban is megőrzik az egyedi törzsi identitásukat Júda mellett és tőlük függetlenül (vö. Jel. 7:4-8; Ezék. 47:13-23).

Nyilvánvalóan nem az utódok adnak nevet és identitást az elődeiknek, hanem az utódok kapják úgy a nevüket, mint nemzeti identitásukat az ősüktől. Így Ábrahám sem lehetett elnevezve egy kései utóda, Júda után “zsidónak”. Hiszen ilyen alapon akár Noét és Ádámot is zsidónak nevezhetnénk, akkor pedig minden tőlük származó ember, vagyis az egész emberiség zsidó lenne. Bármennyire bizarr is ez, vannak, akik valóban ezt a következtetést vonják le. Mondani sem kell, ez egy további nonszensz.

Az eddigiek alapján két nagyon fontos kulcsot kaptunk a próféciák megértéséhez:

Az első kulcs: Nem minden héber zsidó, vagy izraelita, habár minden izraelita és zsidó az héber.

A második kulcs: Habár minden zsidó izraelita, nem minden izraelita zsidó.

A második kulcspont különösen fontos és rendkívül könnyen bizonyítható a Szentírásból, amit itt meg is teszünk. A Dávid és Salamon uralma alatt egységes izraelita királyság maradandóan két külön nemzetre szakadt, név szerint Izraelre és Júdára. Ez a két nép aztán egymástól különálló és teljesen eltérő történelmi sorsrészt töltött be. Izrael és Júda csak a Messiás visszatérése után fog újra egyesülni (Ezék. 37:22), addig tehát különbséget kell tennünk a választott nép e két ága között.

Izrael törzsei és Júda törzse már a tényleges szétválásuk előtt is külön voltak számon tartva, mintegy előre vetítve a majdani szakadást. Saul uralkodása idején Izraelt és Júdát külön számlálták meg:

1Sámuel 11:8 Bezekben számba vette őket, s Izrael fiai háromszázezret, a júdeaiak meg harmincezret tettek ki.

Mivel ennek a számlálásnak az alkalmával Izrael tizenegy törzset jelentett, Júda pedig csupán egyet, így az izraeliták száma tízszerese volt a külön megszámlált judaitákénak. Mára ez az arány még tovább tolódott. Ne feledjük, az Írás szerint az izraeliták olyan nagyra szaporodnak, hogy számuk annyi, mint “homok a tenger partján” (Hós. 1:10). Amikor Saul után Dávid került trónra, ő hét és fél éven át csak Júda fölött uralkodott, majd csak ezután tették meg teljes Izrael királyává (2Sám. 5:5). Az egységes királyság nem volt igazán hosszú életű, Dávid fiának, Salamon királynak az uralmát követően az ország két részre szakadt, s ez eleve el lett rendelve (1Kir. 12:24). Ezért Jeremiás „A két nemzetséget” említ, mint „amelyet JHVH magának kiválasztott” (Jer. 33:24). A két nemzet különálló státuszára, vagy rendeltetésére a zsoltáros is rámutat:

Zsoltárok 114:1-2 Amikor Izráel kivonult Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül, 2 Júda lett JHVH szent népe, Izráel a birodalma.

Sámuel úgy említi meg „egész Izraelt”, hogy Júdát nem tartotta annak részeként, hanem külön nevezte meg: „De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert mindig ő haladt élükön. (1Sámuel 18:16). Ezek a példák világosan mutatják, hogy Izrael és Júda mennyire különálló népeket jelöl már az egyesült királyság ideje alatt is. Ha pedig ez így volt már akkoriban is, mennyivel inkább érvényes volt az után, hogy Izrael háza és Júda háza ténylegesen is elszakadtak egymástól és két különálló királyságot alkottak. A két királyságnak innentől teljesen különálló történelme volt.

Mert i.e. 975-ben, Salamon halála után, amikor fia Rehoboám örökölte a trónt, a tíz északi törzs fellázadt és Jeroboámot választották meg a maguk királyává (2Krón. 10). Ezek a törzsek aztán Szamáriát tették meg fővárosukká, és a Szentírás rájuk utal az Izrael háza néven. Júda, vagyis a zsidók mellett csupán Benjámin törzse maradt meg, és a leviták elemei, ők alkották a déli királyságot vagy Júda házát. Az északi tíz törzsre, az „Izrael házára” a Szentírás a további megnevezéseket használja: Izrael, Efraim, Szamária, Izsák, József. Amikor ezeket a megnevezéseket látjuk a próféciai és egyéb szövegekben, akkor tudnunk kell, hogy ott Izrael házáról, s nem a zsidókról van szó.

A déli királyságnak Jeruzsálem volt a fővárosa ahol a Templom állt, és a judaiak továbbra is folytatták a törvényben lefektetett vallási életet. Ez időtől kezdve Júda királyságának a benjáminita és levita származású lakosait is a zsidó névvel illették, azon az alapon, hogy ők annak a királyságának a polgáraivá lettek (júdeaiak), amelynek lakosait zsidóknak nevezték (Megj.: a júden/dzsúd szóból származik a magyar "zsidó" szó). A zsidó megnevezés tehát csak i.e. 600 körül terjedt el a közhasználatban, és csakis Júda lakosaira vonatkozóan. Vallási tekintetben, ha egy pogány származású betért és felvette a zsidók által képviselt igaz vallást, akkor az a személy „zsidóvá lett” (v.ö. Eszt. 8:17). A valóságban azonban a benjaminiták és leviták Júdában maradt nemzetségei is megőrizték az egyéni törzsi identitásukat, mint azt látjuk a babiloni fogságból hazatérők esetében (Ezd. 4:1), de még jóval később, Pál apostol idejében is, aki maga is Benjámin törzséből származott. Pál származása egyébként igen jó példa a nevek és fogalmak tisztázására.

Filippi 3:5 ... Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, héberek [gr. Ἐβραῖος] hébere [értsd a héberek legjavából]. A törvény előírásait tekintve farizeus, ...

Sajnos a legtöbb magyar fordítás az idézetben olvasható „héberek” kifejezést pontatlanul zsidóknak fordítja, jól példázva a probléma súlyát. Pál itt a héber etnikum tagjának, a héberek „legjavát” kitevő Izráel nemzetéhez tartozónak, és azon belül is Benjámin törzsének tagjaként mutatja be önmagát. Ne feledjük, Benjámin legkisebb és József mellett legkedvesebb fia volt Jákobnak, mivel e két fiú igaz szerelmétől, Ráheltől született meg. Mivel azonban Pál a judaizmus [zsidó vallás] gyakorlója és Júdea polgára volt, így ezek alapján zsidónak is lehetett nevezni. Ha ezek a kifejezések nem más és más fogalmakat takartak volna, Pálnak elég lett volna csak röviden azt mondani: „zsidó vagyok.”

Ugyan ez mondható el az újszövetségi „Zsidó levélre”, ami az eredeti görögben a „Héberekhez” címet viseli. A fentiek fényében tudjuk azt, hogy mást-mást érzékeltet a két név, s nem mindegy, hogy az üzenet csupán a hívő zsidóknak szól-e, vagy pedig minden érintett elhívott héberhez, jelesül Izrael teljes házához (lásd. pl. Jakab levél 1:1 megszólítását), akiknek ekkor szakítaniuk kellett az elmúlásra került ószövetségi renddel.

Kevés olyan nem biblikus, de a közhiedelem részévé vált gyakorlat létezik a kereszténységen belül, mint az izraelita törzseket zsidóknak nevezni, illetve zsidóknak vélni. És persze kevés dolog okoz akkora zűrzavart a próféciák értelmezésében, mint ez a makacs hiedelem. Ezt ahhoz hasonlíthatnánk, mintha minden európai embert németnek neveznénk, csak azért, mert a németek európaiak. Majd pedig erre építve, az esetleges németekhez szóló próféciákat minden európai népre rávonatkoztatnánk. 

Ma az északi törzseket „Izrael elveszett törzsei”-nek nevezzük. Ez azért van így, mert miután Izrael háza maradandóan bálványimádatba esett, Isten többszöri figyelmeztetés után, i.e. 721-ben az asszírok kezébe adta ezeket a törzseket. Az asszírok pedig a birodalmuk észak-keleti határaira telepítették a deportált lakosságot, ahol rövid idő után nyomuk veszett. Azt tudjuk, hogy a hatalmas néptömeg nem vált kámforrá, csupán nemzeti identitásukat vesztették el. A Biblia próféciáiban, noha Istentől „elpártoltak” (Jer. 33:3), de továbbra is Izrael házaként vannak megnevezve.

A Szentírásban valami kétezer olyan utalást találhatunk Izraelre vonatkozóan – beleértve nagyszámú próféciai jellegűt is - amelyeknek egyáltalán nincs zsidó vonatkozása! Ez egy további fontos kulcshoz hoz bennünket.

Harmadik kulcs: Izrael és Júda két különálló nemzetté lett, s így az Izraelhez szóló próféciák nem a zsidókat célozzák meg, ahogy a zsidóknak szánt próféciák sem Izraelnek lettek szánva. A próféciák értelmüket vesztik, ha félrealkalmazzuk azokat.

Remélhetőleg olvasóink a fentebbi fogalmak tisztázása után sokkal élesebb képet fognak kapni a bibliai próféciák valós üzenetét illetően. Zárószóként talán J.A. Allen amerikai íráskutató szavai foglalják össze leginkább a lényeget:

„Amikor keresztény írók mellékesen kezelik az olyan izraelita történelmi és próféciai nevek jelentőségét, mint József, Efraim és Szamária (Izrael házának fővárosa és emiatt a tíz törzsre utaló megnevezések), és összekeverik, felváltják ezeket a zsidó megnevezéssel, vagy néppel, ez utóbbit nyilvánítják Izrael kizárólagos képviselőjének, akkor nem csupán nagyfokú tudatlanságuk mellett tesznek tanúbizonyságot, hanem szellemi bűncselekményt követnek el. Minden bizonnyal az ellenfél okozta azt, hogy ez így legyen.”
 

 

 


 

 Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

  Copyright © 2016, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldalhttp://www.churchofgod.hu