CoG

 A New Age kihívás

Letölthető Word dokumentum

PDF

 A New Age mozgalom egy olyan, számos alággal rendelkező szellemi irányzat, amelynek tanításait általában a keleti jellegű és eredetű, főként buddhista, taoista és hindu metafizikai nézetek dominálják, keveredve a nyugati típusú okkultizmussal, gnoszticizmussal és a materialista, tudományos világnézet elemeivel. Bibliai keresztény szempontból nézve a New Age mozgalom valójában nem más, mint az ősi pogány kultuszokat felelevenítő és egyesítő eszmei, szellemi hálózat. Ennek a széleskörű, újpogány rendszernek nincs egy látható, hivatalos vezetősége, nincs földi hierarchiája vagy központja, nem vezet tagsági listát, sőt, igazán még rendszerezett dogmatikával és hitvallással sem rendelkezik. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a mozgalomnak nincsenek irányítói, jól behatárolható célkitűzései, és nem rendelkezik kiemelkedő, befolyásos személyiségekkel. Ennek a szellemi irányzatnak a rendkívül sikeres és komolynak mondható hatása jelen van a társadalom minden területén, így a kultúrában, a politikában, az oktatásban, de még a kereszténynek nevezett vallásban is. A New Age egy másik gyakori megnevezése az "Új Spiritualitás". Ez azonban nem egészen korrekt meghatározás, hiszen a New Age ismertebb nagy tanítói és jeles egyéniségei olyan ősi pogány hagyományokat és okkult tudományokat népszerűsítenek, amelyeket Nimródig, sőt azon túl az özönvíz előtti időkre vezethetünk vissza. Ami talán valóban új, az a különböző pogány kultuszok szinkretizálása, illetve e mozgalom alatti egységesítése. A bibliai kereszténység kivételével szinte minden szellemi irányzatot befogadó mozgalom alapvető tétele, hogy Istenhez több út vezet, amelyek közül egyik sem jobb a másiknál. A New Age minden létező hamis istent (bukott szellemi fejedelemségeket, démonokat) kiszolgál, csupán azt az egy igaz Istent nem ismeri el, akihez egyetlen egy út vezet: Jézus Krisztus. Így egy keresztény ember nem lehet New Age hívő és az, aki New Age "hívő" nem mondható kereszténynek. Röviden szólva, az "Új Korszak" nem más, mint a régi pogányság újratöltve! A mozgalom ismertebb arculatai mellett ismertetjük még azt a nyilvánosság előtt már kevésbé terjesztett, ám annál vészjóslóbb napirendet is, amire a New Age "apostolai" csak úgy utalnak, mint "a Terv". Ez a terv pedig az antikrisztusi uralom legutolsó fázisához, a nyílt sátánimádathoz kíván bennünket elvezetni.

 Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


I. Rész: A New Age mozgalom gyökerei

Teozófiai Társulat jelvénye

A New Age legkorábbi megnyilvánulásait Emanuel Swedenborghoz (1688-1772), és az olyan jeles transzcendentalistákhoz, mint William Wordsworth (1770-1850), Henry David Thoreau (1817-1862) és Ralph Waldo Emerson (1803-1882) vezethetjük vissza. Ők ugyanis már használtak bizonyos koncepciókat és kifejezéseket, amelyek később a New Age elgondolások, illetve nyelvezet részévé váltak.

Az 1800-as évek második felében végbement egy okkultista újjászületési hullám, aminek során számos olyan titkos és fél titkos társulat jött létre, amelyek a korábbiakhoz képest sokkal nyíltabban felvállalták a fekete mágiát és/vagy az okkult spiritualizmust. A ma New Age-ként ismert mozgalom megszületése ennek a pogány újjáéledésnek a következménye volt, s ennek történetét az alábbiakban lépésről lépésre követni fogjuk.

Helena P. Blavatsky

Helena 1875-ben Helena P. Blavatsky (1831-1891) megalapította a Theozófiai Társulatot, ami egy teljesen új szellemi irányt nyitott azzal, hogy egyesíteni kívánta az emberiség főbb filozófiai és spirituális iskoláinak az ismereteit (a theozófia magyarul istenismeretet jelent). Blavatsky igazán rászolgált "a New Age anyja" titulusra, hiszen az általa létrehozott Theozófia szinkretizálta a keleti és nyugati pogány gnózisokat és okkult tudományokat, ami aztán a New Age mozgalomnak is a sajátos jegyévé vált. Blavatsky telepatikus kapcsolatban állt az ősi bölcsesség két "Mesterével" (névszerint Morya és Koot Hoomi), ők inspirálták telepatikus módon tanításait és irományait. Messze legismertebb munkája a "Secret Doctrine" (Titkos Tanok), ami a későbbi okkultisták egy elengedhetetlen kézikönyvévé vált. A theozófiai tanok rendkívül hasonlítottak a szabadkőművesek tanaira, különösen Lucifert illetően, akit ők is mindent tudás és titkos ismeret forrásának tekintettek:

"Teljesen természetes Sátánt, a Teremtés Könyvének Kígyóját úgy tekinteni, hogy ő a valódi teremtő, a jótevő, a szellemi emberiség Atyja. Mert hiszen ő volt a 'Fény Hírnöke', a ragyogást kisugárzó Lucifer, aki felnyitotta a Jehova által teremtett automaták szemeit." - (H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy, Vol. II - Anthropogenesis, Theosophical University Press, 1970, “az 1888-as kiadás szószerinti újranyomtatása, 243. o.)

"És ma már bizonyítást nyert, hogy a Sátán, vagy a Tüzes Vörös Sárkány, a „Foszfor Ura” – a teológusok kénkőre ja­vították –, úgyszintén Lucifer vagy a „Fényhordozó” ben­nünk van, ő a mi Elménk, a mi Kísértőnk és Megmentőnk, Felszabadítónk és Megváltónk a puszta állatiságtól. E prin­cípium nélkül – mely a tiszta isteni Mahat princípium (In­telligencia) belső lényegének kiáradása, s közvetlenül az Isteni Elméből sugárzik – mi bizonyára nem lennénk jobbak, mint az állatok." - H. P. Blavatsky - Titkos Tanítás - A világvallások ősi szimbólumai - A tudomány, a vallás és filozófia szintézise

Blavatsky tehát saját maga elismerte és büszkén felvállalta azt, hogy ő a luciferi fénynek és az ősi "Mesterek" ismereteinek a közvetítője. Hirdette, hogy ez által titkos ismeretekhez jutott és egy sokkal magasabb szellemi tudatra ébredt. A Theozófiai Társulat egy kiadványa hosszú éveken át a Lucifer nevet viselte. Az új okkultizmus e nagyasszonya egy sor radikális újítást is produkált, vagy talán inkább előkotorászott a legősibb pogány kultuszok homályos múltjából. Blavatsky szerint az emberiség – vagy legalábbis annak egy része - egyféle szellemi evolúció eredményeként lassan egyfajta magasabb szintű szellemi lénnyé válik, ami a hamarosan ránk köszöntő Vízöntő korszakában (a New Age-ben) teljesül be. A szabadkőművesség által erősen támogatott Theozófia legtöbb eleme a későbbi New Age mozgalom szerves részévé vált. Blavatskyt nem mellékesen 1877-ben felvették a szabadkőművesség soraiba is (lásd A szabadkőművesség szerepe a New Age mozgalom kialakításában című írást).

Helena Blavatsky két "Mesterének" üzenete szerint az emberiség nagy része valamikor csak a XX. század végére lesz felkészítve a New Age eljövetelére. Akkorra megfelelő mennyiségű irodalom és ismeret áll majd az emberek rendelkezésére, és sokan egy egységessé tett testületben [mozgalomban] várják majd az igazság fáklyahordozójának [a Nagy Világtanító, Maitreya] eljövetelét. (The Key to Theosophy 306. o.) Ez mindenesetre igaznak bizonyult, a New Age a XX. század végére valóban egy milliókat magába foglaló, elképesztő mennyiségű irodalmat produkáló tömegmozgalommá vált.

A Golden Dawn

Angliában 1887-ben megalakult a Hermetic Order of The Golden Dawn (Az Aranyhajnal Titkos Rendje) nevű társaság, ami a "Nagy Fehér Testvériség" nevet is viselte [A Theozófiában a Nagy Fehér Testvériség az emberiség tanítóiként funkcionáló szellemi mesterek legmagasabb rendjét jelentette]. A Golden Dawn a Robert Wenthorth által húsz évvel korábban megalapított Angol Rózsakeresztes Társulatból vált le, amelynek tagságát szintén magas fokozatú szabadkőművesek tették ki. Ennek a társulatnak volt tagja Bulwer Lytton, az az író, akinek említésre méltó munkái a Pompej utolsó napjai, valamint Az eljövendő faj (ennek a munkának a későbbi kiadásai a Vril: az eljövendő faj erőforrása címmel jelentek meg). Bulwer írásai nagy befolyással voltak Blavatsky-ra, majd később a Thule társulatra, illetve a náci vezetőségre is. Ez az "Aranyhajnal", vagyis az 1800-as évek utolsó harmadában végbemenő nagy okkult ébredés időszaka volt a modern New Age mozgalom és vele a kereszténység szervezett módon történő háttérbeszorításának kezdete. A Golden Dawn egyik alapító tagja, akit egyben Anglia egyik legnagyobb valaha élt mágusaként tartanak számon, Samuel MacGregor Mathers volt. Mathers jeles médium is volt, aki szinte folyamatos kommunikációban állt a "Titkos Főnökökkel" [vagy Mesterekkel]. A Golden Dawn későbbi leágazásai (mint pl. az Ordo Templi Orientis és az Ailester Cowley által létrehozott Thelema) ugyancsak fontos mérföldköveknek számítanak a modern okkultizmusban, amelyek hozzájárultak a New Age spiritualizmus fejlődéséhez. Ez az új mozgalom azt a fontos szerepet kapta, hogy az elitet magába foglaló titkos társaságok mellett létrejöjjön a tömegeket szolgáló populáris okkultizmus.

Annie Besant

Annie BesantA Theozófiai Társulat következő nagy okkultista vezetője Annie Besant (1847-1933) volt, aki 1907-től haláláig, 1933-ig volt a társaság feje. Besant nem mellesleg az okkult szellemű feminizmus egy jeles alakja volt, aki szintén hirdette a Világ Tanítójának, az Úr Maitreya-nak, vagyis a föld nagy szellemi tanítómesterének közeli eljövetelét. Annie Besant szintén szabadkőművessé lett és szoros kapcsolatban állt a szabadkőművesség által irányított többi titkos, és féltitkos okkult társasággal, illetve azok frontszervezeteivel is. Említésre méltó a szocialista Fábián Társaság és az OTO (Ordo Templi Orientis), ez utóbbi szervezetbe a hírhedt Aleister Crowley avatta be őt 1912-ben.

 

Alice A. Bailey és a Lucis Trust

Alice A. BaileyA New Age ideológia megformálásában fontos szerepe volt még az ugyancsak theozófus Alice A. Bailey-nek (1880-1949) is, aki később kivált a társulatból és megalapította az Arcane Society-t, vagyis a Misztikus Tanok Társulatát. 1922-ben pedig létrehozta a Lucifer Publishing Company-t, ami részben a saját munkáinak, részben pedig a New Age ideológiának a világméretű terjesztését szolgálta. E kiadóvállalat egy évvel később a túl nyilvánvaló és árulkodó megnevezés helyett az árnyaltabb hangzású Lucis Publishing Company nevet vette fel. Írásai - amelyeket ő nem éppen szerény módon "Időtlen Bölcsességek-nek" nevezett - elsősorban okkult tanokkal, ezoterikus pszichológiával, alternatív gyógymódokkal, asztrológiai ismeretekkel és egyéb filozófiai, vallási témákkal foglalkoztak. Bailey-re nagy hatással voltak Blavatsky írásai, s ahogy nagy szellemi elődjének, neki is egy "Bölcs Mester" kommunikálta a szellemi ismereteket, szintén "telepatikus" módon. Ezt a "Mestert", vagy Útmutatót, akitől az írásaiban található bölcsességeket nyerte Djwhal Khul néven meg is nevezte. Bailey szintén azt hirdette, hogy az emberiség egy óriási szellemi ébredés küszöbén áll. Mindenképpen meg kell említeni a kereszténységgel kapcsolatos nézeteit, mert véleménye szerint ez a felvilágosult korszak nem a kereszténység teljes kikerülésével valósul meg, hanem annak teljes átformálása által. A kereszténységet egyféle akadálynak tekintette, amit külsőségeiben meg lehet hagyni, de belülről teljesen át kell formálni ahhoz, hogy a felvilágosodás korszaka valóban eljöhessen. Ennek az aknamunkának a sikerességét felismerhetjük a bomladozó, egyre híguló és a New Age hatására gyors ütemben visszapogányosodó kereszténység köreiben. Bailey könyvei tartalmazzák azt a Hierarchia által meghatározott és Djwhal Khul által lediktált napirendet, amire New Age körökben csak úgy utalnak, hogy "A Terv". Ezt a tervet hosszú időn át csak a legbeavatottabb egyének ismerhették, 1975-ben vált publikussá, vagyis a XX. század vége felé, annak megfelelően, ahogyan azt Blavatsky és Bailey szellemi Útmutatói kijelentették.

A Lucis Trust-nak nem mellesleg igen nevezetes tagjai vannak, mint pl. David Rockefeller amerikai milliárdos, a háttérhatalmi elit egy jeles figurája, valamint testvére, John D. Rockefeller. Az alapítvány számos nagynevű politikust és kiemelkedő médiaegyéniséget is a magáénak mondhat, sőt képviselve van a rabbinikus judaizmus és a kereszténység is. 

A Lucis Trust egy sor nagytekintélyű szervezet és számos további adómentes alapítvány támogatója is, olyanoké, mint a Rockefeller Alapítvány, a Carnegie Alapítványi Alap (Carnegie Endowment Fund), az Egyesült Nemzetek Társasága (United Nations Associations), a Szolgálat Teozófiai Rendje (Theosophical Order of Service), a Findhorn Alapítvány (Findhorn Foundation) és a Déli Közigazgatáshoz Tartozó Skót Rítusú Szabadkőművesség (Southern Jurisdiction of Scottish Rite Freemasonry). Ezek mögött az alapítványok mögött dúsgazdag támogatók állnak, így szinte kiapadhatatlan anyagi források állnak rendelkezésükre. Mindez pedig lehetővé teszi a nagyon hatékony New Age propaganda terjesztését, a "Terv" népszerűsítését, és a keresztény hit gyors ütemű háttérbeszorítását.

A Lucis Trust befolyását mutatja az is, hogy az ENSZ elismeri, mint egy nem-kormányzati szervet, és az ENSZ valamennyi székhelyén, valamint a rendszeres tájékoztató ülésein is képviselteti magát. A Lucis Trust az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának listáján is fel van sorolva. Emellett, van egy ENSZ-hez tartozó "Világfórum" nevet viselő szakcsoportja, ami szoros együttműködésben áll a Lucis Trust tulajdonában álló World Goodwill misszióval. Más szóval, az ENSZ erősen a New Age ideák megvalósításának szolgálatában áll!

Magát a "New Age" megnevezést is általában Bailey-nek tulajdonítják, ugyanis írásaiban oly gyakran használta ezt a kifejezést, hogy többen őt tekintik a New Age mozgalom "anyjának", de legalábbis a megnevezés szerzőjének. Ez azonban technikailag nem igaz, hiszen a New Age megnevezés már korábban is használatban volt, így pl. az 1894-től megjelenő Jurnal of Christian liberalism and Socialism (A Keresztény Liberalizmus és Szocializmus Lapja) a New Age nevet viselte évtizedekkel Bailey első munkáinak megjelenése előtt. A "keresztény szocialisták" mozgalma nem mellesleg szintén az 1800-as években lezajló folyamatok és a keresztényellenes aknamunkák jellegzetes gyümölcse volt. Bailey neve még gyakran elő fog fordulni az alábbiakban.

Benjamin Crème

Az 1922-ben született Benjamin Crème pedig már modern korunk New Age "apostolának" mondható. Crème ifjú korától vonzódott az ezoterika felé, Blavatsky és Bailey munkáit mesteri szinten ismerte, és hozzájuk hasonlóan hitt abban, hogy a "Bölcs Mesterek" irányítják a világot a háttérből, azzal a céllal, hogy az emberiséget egy magasabb szintű létformára segítsék. Blavatsky és Bailey munkásságára úgy tekint, hogy azok a szellemi evolúció előkészületi munkái voltak. Benjamin Crème szakadatlanul hirdeti Maitreya közeli eljövetelét, állításai szerint már megszületett és a megfelelő időben fogja megnyilvánítani önmagát és hivatalát. Ez egy érdekes kinyilatkozás részéről, hiszen az idők jelei szintén azt mutatják, hogy az antikrisztusi uralom eljöveteléhez szinte minden készen áll, és a majdani világdiktátornak már feltétlenül meg kellett születnie. Benjamin Crèmnek köszönhetően mélyebb szintű belátást nyerhetünk a New Age luciferizmusába.

 

David Spangler

Az 1945-ben született David Spangler a jelenlegi New Age egy másik rendkívül fontos és aktív jelenkori "apostola", aki a mozgalom hagyományainak megfelelően szintén eléggé világossá teszi számunkra azt, hogy miféle Krisztust várnak ők, és miként valósul meg az emberiség egységesítése:

"Krisztus és Lucifer egyazon erő… Lucifer készíti fel az embert a krisztuslét megtapasztalására. Ő a nagy kezdeményező… Lucifer azt munkálja mindannyiunkban, hogy a teljességre hozzon bennünket, és ahogy az Új Korszak felé hDavid Spangleraladunk, valami módon mindannyian eljutunk majd arra a pontra, amit én a Luciferi Beavatásnak  nevezek… az a bizonyos ajtó, amelyen az egyénnek át kell menni, amennyiben a [Lucifer] világosságának és teljességének jelenlétébe kíván kerülni…. mert ez a meghívónk az Új Korszakba… Sokan most és az elkövetkezendő napokban szembesülnek majd ezzel a ponttal, mert ez az új korszakba történő beavatás."  - David Spangler Reflections on the Christ 44-45. o.)

"Amikor az ember rálép az én felfedezéséhez vezető útra, akkor egy nagy alkotói műbe kezd... mégpedig az istenség értelmének a megtanulásába, elfogadva a maga számára a mikrokozmosz világának felelősségét, amelyben ő maga az isten...  Az a lény, aki segíti az embert, hogy ehhez a ponthoz elérjen, Lucifer... ő az ember fejlődésének angyala... a mikrokozmosz világában a fény szelleme." (newswatch.org)

A napnál is világosabb fogalmazás: Az Új Korszakba, az Új Világrendbe csak azok lesznek hivatalosak, akik Lucifer követőivé válnak és átmennek az ő lényegével azonosuló beavatáson!

Amint láthatjuk, a New Age modern gurui kivétel nélkül Blavatsky-hoz és az ő tanaihoz vezetik vissza a mozgalom szálait, és Lucifert tartják megvilágosítójuknak, szellemi mesterüknek. Azt a bukott lényt, akit a Szentírás, elbukása előtt a hajnal fiának, [a fény hordozójának] nevez (Ézs. 14:12), s aki ma a világosság angyalaként tündököl az emberek előtt (2Kor. 11:14), de a sötétségbe vezeti őket. Lucifer képes szellemi élményt nyújtani, képes megigézni az embert és mélységes titkait (Jel. 2:24) a fényként beállítva a maga oldalára állítja a kárhozat gyermekeit. A luciferi beavatással az ember istenné emeli magát, felszabadít magában egy sötét energiát, azt a bizonyos sokat hangoztatott titokzatos "erőt", végleg megtagadva és elvetve a Teremtő Istent. Aki ezen az ajtón átmegy, az Sátán elsőszülötte és a kárhozat fia.

Ahogy Alice Bailey kijelentette:

"Minden egyes új kapcsolat a Kezdeményezővel [Luciferrel] a tiszta sötétség mélysége felé vezeti a beavatottat." - Alice Bailey, The Rays and the Initiations: V. Kötet, A Treatise on the Seven Rays, 1960, Lucis Publishing Company, New York, 174. o.)

A New Age luciferiánus jellegére az alábbiakban még bővebben kitérünk majd.

Feltétlenül meg kell még említeni viszont az 1960-as 70-es évek jelentőségét, amikor is – a Blavatsky-nak átadott üzenetnek megfelelően - a New Age spiritualizmus (többek között a pop/ellen kultúrán keresztül) átitatta a nyugati társadalmak szinte minden rétegét. Ezzel az évtizeddel végleg lezáródott egy korszak, a tradicionális erkölcs társadalmi szinten teljes vereséget szenvedett, elterjedt a keleti miszticizmus (Zen, Jóga stb.), a tudatmódosító, hallucinogén drogok használata, a transzcendentális meditáció és a szabad "szerelem". Ezt a két, mérföldkőnek számító évtizedet a mozgalom munkájának a felszínen nem annyira látható fázisa, az intézményekbe való bebetonozása követte.

A New Age korszellem

Ma már a New Age egy százmilliókat magába foglaló vallássá, szociális és kulturális mozgalommá fejlődött, amelynek minden társadalmi rétegből vannak követői, a legegyszerűbb és gyakran babonás hétköznapi emberektől kezdve a gazdasági eliten át az intellektuális, művészi és politikai körökig bezárólag. A XX. században végbemenő paradigmaváltozáshoz a New Age adta meg a szükséges szellemi hajtóerőt. Ennek eredményeként a nyugati kultúrkörhöz tartozó, és egykor kereszténynek nevezett nemzetek egy nagyon drámai szellemi, ideológiai és társadalmi változáson mentek keresztül, ami, mint azt látni fogjuk, egy céltudatos, alaposan kidolgozott terv menetrendjének a része volt.

A New Age alaptézise szerint az emberiség egy szellemi evolúción megy keresztül, s ahhoz, hogy eljussunk a fejlődés következő lépcsőfokára, fel kell ébreszteni az önmagukban rejlő "isteni tudatot". Ezt pedig elsősorban az olyan módszerek és szellemi gyakorlatok segítségével lehet elérni, mint a transzcendentális meditáció, a jóga, a hipnotika és a vizualizáció. A New Age hit szerint minden, ami létezik, az egy univerzális egységnek a része. Ezt a nézetet monizmusnak nevezik, és a monisták hisznek abban, hogy az egész egységet kitevő részelemek egymás részei is, így az emberek egyek a természettel, s a természet egy az emberekkel stb. Amikor a tömegek felébrednek erre az isteni tudatra, akkor befejeződik a szellemi evolúció és eljön az utópikus világ, ahol minden és mindenki tökéletes harmóniában él egymás mellett. Ez az új világ a várt New Age, vagyis az Új Korszak. Mindezt azonban megelőzi majd a világ nagy tanítómesterének, Maitreya-nak a megjelenése akit megtévesztő módon gyakran a Biblia Jézusával mosnak össze.

A New Age tehát több szempontból is komoly kihívást jelent a kereszténység számára, amire már több keresztény tanító is reagált. A témában szakértőnek számító Douglas R. Groothuis pl. két könyvet is kiadott, "A New Age leleplezése" és az "Ellenálni a New Age-nek" címekkel. Ő ekként azonosítja be a New Age hat, sajátos tételét: 1.) minden egy; 2.) minden Isten része; 3.) az emberiség az Isten; 4.) az emberi tudat fejlődésen megy át; 5.) minden vallás lényegében egyet tanít; 6.) a mozgalom híveit egy kozmikus evolúcióban vetett hit optimizmusa hajtja.

Norman L. Geisler, a témában szintén igen jártas "keresztény hitvédő" pedig 14, jellemzően New Age elgondolást azonosít be: 1.) személytelen isten (erő); 2.) örökkévaló világegyetem; 3.) az anyag csupán illúzió; 4.) az élet ciklikus körforgása; 5.) a reinkarnáció szükségessége; 6.) az ember istenné válásának evolúciója; 7.) folyamatos szellemi kinyilatkozások a természetfölötti világból; 8.) az ember Istennel való azonossága; 9) a mély meditáció (és egyéb tudatmódosító gyakorlatok) szükségessége; 10) okkult gyakorlatok végzése (pl. asztrológia, médiumok, stb.); 11) vegetarianizmus és "szellemi" gyógymódok; 12) pacifizmus (háború ellenes megmozdulások); 13) a világkormány, illetve az új világrend; 14) szinkretizmus (a vallások egyesítése).

Mindent összevetve azonban a keresztény világ egésze eddig nem rendezte sorait, és a tendenciák sem biztatóak. Közre játszik ebben az is, hogy a mozgalom egy alaposan megszervezett hálózatrendszert alkot és befolyásos csoportok, alapítványok, páholyok, mozgalmak, vallási és kulturális körök ezreit foglalja magában. A legnevesebbek között említhetőek: az Amnesty International, a Zero Population Growth, a New World Aliance, a World Goodwill, a Planetary Initiative, és a Christian Science, de sorolhatnánk még. Tervben van a World Food Authority és World Water Authority, valamint a World Economic Order létrehozása is, amelyek által központosítani kívánják a föld élelmiszer- és ivóvízkészleteinek az elosztását, valamint a nemzetek gazdaságpolitikáját. Mindezt egy közös cél érdekében: belépést nyerni a Vízöntő korszakába, és létrehozni egy világkormányt ennek a spiritualizmusnak az égisze alatt. A mozgalom ezáltal a titkos háttérhatalmak egy fontos eszköze ahhoz, hogy az emberiség önszántából vesse alá magát az általuk megvalósítandó sátáni Világrendnek (lásd A New Age Manifesto című írást).

A New Age a legelemibb szellemi ösztönöket elégíti ki, így nagy szerepet kapnak az olyan tárgyi dolgok, mint a relikviák, a bizonyos "erőket sugárzó" kövek, kristályok, de előszeretettel használnak színes, illatos gyertyákat, füstölőket és kedveltek a keleti jellegű ruházatok, ékszerek, valamint hangszerek is. Ezek forgalmazása ma már egy komoly iparágat képez, egy tipikus New Age üzletben a könyvek, kazetták és CD-k mellett mindezeket a kellékeket is meg lehet találni.

Kialakult egy jellegzetes zeneirányzat is, a New Age zenestílus és az ún "Világzene"(ez utóbbi az előzőnek egy alága). Ezekben a zeneirányzatokban nagy hangsúlyt fektetnek a megnyugtató, harmonikus dallamokra, gyakran a természet hangjaival (madarak csicsergése, tengeri morajlás, stb.) párosítva. A Világzene részeként nagy népszerűségnek örvendenek a hagyományos népzenék és dallamok, mint pl. az amerikai indián vagy keleti eredetű ritmusok. E zenéket gyakran használják meditációhoz, elmélyüléshez, vagy akár öngyógyításhoz is. 

A New Age ideák legismertebb tanítói és terjesztői, a már korábban felsoroltak mellett:

Alvin Toffler, Dr. Barbara Ray, Levi Dowling, George Trevelyan, Fritjof Capra, Abraham Maslow, Barbara Marx Hubbard, Ruth Montgomery, Shirley MacLaine, J.Z. Knight, Marilyn Ferguson, Mark Satin, Peter LeMesurier, George Gurdjieff, Jeremy Rifkin, Norman Cousins, Elizabeth Clare Prophet, John Denver, George Lucas, és Norman Lear.

A New Age és a bibliai kereszténység konfliktusa

A New Age mozgalomban a legősibb és legsötétebb pogány hagyományok és gyakorlatok születtek újjá. Gyökerei nem csupán az 1Mózes 3:1-5-ben vázolt eseményekhez vezethetők vissza, hanem sokkal korábbra, Sátán és angyalainak eredeti lázadásához. Sátán az Istennel való egyenlőséget kívánja megragadni, s ezt a szellemiséget vetítette az első emberpár elé, amikor lényegében azt monda nekik: "felvilágosulhattok és olyanokká lesztek, mint Isten” (1Mózes 3:5).

A New Age és a bibliai kereszténység tehát abszolút összeférhetetlen és összeegyeztethetetlen hitet és nézeteket vall.  Ez a neo-gnoszticizmus még annál is nagyobb kihívást jelent a kereszténység számára, mint amit az eredeti gnoszticizmus jelentett az apostoli egyház idejében. Az "új szellemiség" egy teljesen önközpontú világnézetet képvisel, ami valamiféle "belső tudat és harmónia" felébresztését szorgalmazza. Fókuszában következetesen az EGO áll, illetve annak fejlesztése és öntökéletesítése. Ezzel ellentétben a kereszténység hisz a személyes Istenben, megvallja, hogy a természetes ember esendő, elbukott, s Isten az, aki megmenti őt Jézus Krisztus által. Mivel a New Age hívei tagadják a személyes Isten létét, ezzel alapállásból megszegik az első nagy parancsolatot is: "Rajtam kívül más istened ne legyen!" (2Móz. 20:3) Az alábbiakban tizenkét főbb pontban vázoljuk a New Age leginkább keresztényellenesnek mondható tanait, majd összevetjük azokat a Biblia tanításaival:

1. A New Age a panteizmust terjeszti, ahol az egyén minden hatalom és fennhatóság forrása. A New Age követője számára minden egy, nem ismer el semmilyen külső hatalmi forrást, minden hatalomnak, erénynek és igazságnak a bennünk fellelhető isten a forrása. Ahogy Shirley MacLaine fogalmaz, "az igazság, mint objektív realitás nem létezik". Az egyén az isten. A felvilágosultak elméje képes valóságot teremteni, vagyis a valóság az elménkből születik meg. Nem mellékesen, a New Age hiedelem szerint nem létezik a körülöttünk lévő valóság, mindaz csupán a legfelsőbb valóság egy kivetítődése. A legfelsőbb valóság egy bizonyos "Erő", vagy tudatra ébredés, a Lényeg, a Lét, az Univerzális Tudat.

2. Isten. A New Age követői alaposan összekeverik, vagy inkább felváltják a teremtést a Teremtővel, azt terjesztve, hogy minden létező dolog elkülöníthetetlenül az Isten része. Itt mutatkozik meg leginkább a keleti hatás a monizmus formájában, miszerint minden egy, minden és mindenki ennek az egynek a része más és más formában. Az "igazi" Isten nem más, mint egy személytelen életerő, energia, egy tudat. Ezzel az erővel minden létező egységben van, s ezt feladatunk tudatosítani, mert ezáltal valósul meg a "krisztusi" állapot. Gyakran hivatkoznak a Lukács 17:21 versére, ahol "az Isten országa bennetek van" kijelentést ennek fényében értelmezik (az idézet valójában azt mondja, hogy Isten országa köztetek áll). Mivel minden ember az isteni egység része, így bennük is ott van az isteni szikra. A személyes Isten helyett az Isteni-Tudat, az Egyetemes Szeretet, az Önrealizáció, a Brahman és Nirvana koncepciókkal fejezik ki istenképüket.

Mindemellett, a Szentírás Istenére is vannak utalások, amelyek lényegében az egykori gnoszticizmust elevenítik fel. H. P. Blavatsky aránylag terjedelmesen foglalkozik a Biblia Istenével, (The Secret Dotrine, II. k. 243-244. o.), kijelentve, hogy a héber/keresztény írások Istene egy Ilda-Baoth (az ősi gnoszticizmusban Yalbadaoth) nevet viselő Demiurgos (egyféle félisten), aki Mózes (a zsidók) és a nazarénusok (keresztények) Istene. (lásd. a Krisztus követői és a belopódzkodott ideológiák című írást) Blavatsky bemutatásában Ilda-Baoth nem egy "tiszta szellem", hanem egy nagyratörő és büszke lény, aki elvetette azt a szellemi fényt, amivel anyja, Sophia-Achamoth bírt. A sértődékeny és kicsinyes Ilda Baoth elhatározta, hogy megteremt magának egy világot, amit meg is tett anyjának segítségével, aki azonnal meg is bánta tettét. Az Ilda-Baoth által teremtett ember egy rosszul sikeredett, lélek nélküli állati lény volt. Ekkor Sophia ismételten segítséget nyújtott, és lélekkel ruházta fel az embert, ami csak további haragra gerjesztette Ida-Baoth-ot, mert teremtménye immáron képessé vált a benne rejlő isteni sugárzást követni és az istenné válás felé emelkedni. Annak érdekében, hogy meggátolja az ember szellemi felfejlődését, szándékosan és igazságtalanul elfedte előlük a jó és rossz választások következményeit. Ezzel az embert a fizikai élet korlátozottságai és szenvedélyei alá, illetve a maradandó erkölcstelenség állapotába rekesztette, úgymond a "tévelygő zsidók" sorsára szánva. [A Biblia Istenének követőit a Blavatskyt követő további nagy New Age személyiségek is gyakran ilyen "tévelygőknek" titulálják] Az angyali istenek egyharmada nem segédkezett Ilda-Baoth azon intrikájában, hogy visszatartsa a felvilágosulást teremtményeitől, ehelyett "fellázadtak" és Lucifer vezetése alatt megközelítették az embert, hogy isten-tudatra ébresszék őt. (lásd még HPB "The Secret of the Fall of the Angels" - "Az angyalok bukásának titka" II. k. 75. o.). “Magától értetődő tehát Sátánt, a Genezis kígyóját az emberiség valós teremtőjének és szellemi jótevőjének tekinteni, vagy úgy, mint a szellemi emberiség Atyját. Mert ő volt a Fény Hordozója, a ragyogó és kisugárzó Lucifer, aki felnyitotta annak a gépies teremtménynek a szemét, akit állítólagosan Jehova teremtett meg" (HPB. u.o. 243. o.). Jól látható a kapcsolat az egykori gnoszticizmussal, ahol Yalbadaoth/Jehova egy bosszúálló, kicsinyes demiurgos, aki csak képzeli magát Istennek. Anyja, Aeion Sophia [A Bölcsesség]. Yalbadaoth teremtette az embert, akinek a lelkét a testbe zárta. Ő hozta az özönvizet a földre, majd kiválasztott magának egy gonosz népet, akiknek törzsi istene lett, Yahweh néven.

Nem lehet nem észrevenni a célirányt. A szerepek teljesen meg lettek fordítva, a jóból rossz lett, a rossz pedig jónak mondatik. A politikailag aktív, "nemzeti érzelmű" keresztények között igen népszerűvé vált az a gnosztikus eredetű tanítás, miszerint Jézust Krisztus elvetette az Ószövetség JHVH nevű Istenét és annak gonosz népét, s egy teljesen más Istent, a Jóságos Atya Istent hirdetett

3. Jézus Krisztus. A New Age egy fontos és gyakran említett motívuma a "Krisztus Tudat". Vagyis számukra Krisztus nem feltétlenül egy konkrét személy, hanem egy ideális tudatállapot, amit a megfelelő szellemi gyakorlatok elvégzésével bárki elérhet. Így a bibliai Jézus Krisztus csupán egy olyan ember, illetve egy olyan szellemi mester volt, aki eljutott arra a bizonyos tudatállapotra, ahogy egyébként tette azt más, hasonlóan nagy tanítómester is, mint Buddha, Krishna, Mohamed, stb. A New Age-ben Jézus története alaposan át van dolgozva, és ki van egészítve bizonyos motívumokkal, így azt tartják, hogy ő hosszú éveket töltött Indiában és Tibetben. Ez egyféle tanulmányút volt, ahol megismerkedett a hindu bölcsességekkel és az olyan korábbi mesterek tanaival, mint Buddha. Az így elsajátított bölcsességek és tanulmányok által emelkedett fel a "Krisztus tudat" állapotára. Bailey a "Lodge of Masters" (Mesterek Páholya) című munkájában leírja, hogy személyes szellemi mestere Djwahl Kuhl egy sikertelen, kudarcba fulladt tanítóként vázolja Jézust, akinek tanítványait a fanatizmus jellemzi, s aki eljutott ugyan a felemelkedés 5-ik fokozatára, de vissza lett helyezve a 4-ik fokozatra. A keresztények által várt visszatérő Krisztus nem más, mint Maitreya, a Nagy Tanítómester.

4. Az emberiség. Az emberiség egy hosszú távú fizikai és szellemi fejlődésen megy keresztül. A fizikai és szellemi valóság lényegében ugyanaz, hiszen a fizikai realitás csupán egy álomhoz, képzelethez hasonlatos maya [hindu szó, jelentése: illúzió]. Amikor az ember képes megszabadulni a fizikai korlátozottság illúziójától, minden lehetségessé válik számára. Íly módon – a korai gnosztikus elméletekhez hasonlóan - az anyagi lét tulajdonképpen egy gonosz képzet, ami elválasztja az embert teljes potenciáljától.

Az emberiség fejlődése az ún. alapfajok által megy végbe. Az első alapfaj a "Lemúri" volt, a második pedig az "Atlantiszi" (ez utóbbi alapfajnak a korszaka a New Age tanok szerint 26.000 évvel ezelőtt ért véget). Jelen pillanatba éppen a harmadik, az "Árja" alapfaj korszakának a vége felé járunk. Minden egyes alapfaj fejlődésének vannak fázisai, amikor különböző "alfajokat" produkálnak, amelyek mintegy lépcsőzetesen fejlődnek egy új, fejlettebb alapfaj létrejötte felé. Alice Bailey szerint ezek a váltások 2000 évente történnek meg az asztrológiai jegyeknek megfelelően, de ennek matematikája néha zavarosnak tűnik a különböző New Age írásokban. Mindenesetre korunkban az "Árja alapfaj" hatodik alfajának a kialakulása megy éppen végbe. Ahhoz, hogy egy új alapfaj alakulhasson ki, az emberiség legjavának [a legmagasabb szellemi szintet elérteknek] együttesen kell megtenni egy qvantum-ugrást. Az alfajok hitványabb ágazatai elhalnak, ahogy az új alapfaj kialakul. Az újonnan létrejött alapfaj pedig valójában egy új, mutálódott emberi fajta, a homo noeticus [általuk képzett mesterséges szó], ami egy újabb, magasabb emberfajta. Ez az elváltozás nem annyira a fizikai külsőségekben látható, mint inkább a tudatállapot megváltozásában, annak fejlődésében. A New Age felfelé fejlődő, átalakuló és egyre fantasztikusabb tulajdonságokkal bíró emberének képe a szórakoztatóipar által is beitta magát korunk emberének elméjébe. Röviden összegezve létünk lényegét: vannak, akik istenekké válnak, mások pedig csupán genetikai hulladékokká.

5. A bűn és üdvösség kérdése. A New Age szemléletben nem létezik a bűn fogalma, mivel számukra nincs egy mindenek fölött álló Isten, aki ellen lázadni lehetne. Ennek következtében nem léteznek abszolút erkölcsi követelmények sem. Így nincs helye az eredendő bűn koncepciójának, nem hisznek abban, hogy az első emberpár vétke által bűnbe "ragadt" az emberiség, amitől önmaga erejéből képtelen megszabadulni. Keresztény szempontból valójában megdöbbentően hangzik az, hogy a New Age fogalomtárban nincs helye a bűnnek. Ehelyett ködös utalások vannak a felvilágosultság hiányára, bizonyos negatív vágyakra, az alacsony tudatállapotra, stb. amelyek azonban csupán azért negatívak, mert gátolják, vagy lelassítják az egyénben az isteni tudatra való ébredést, illetve azt, hogy felfedezzék önmagukban Istent. Mivel a New Age hit része az, hogy minden egyes ember az isten, így a fő hangsúly azon van, hogy különböző önfejlesztő gyakorlatokkal felébresszék magukban az istentudatot. A bűn és a bűntudat nélkül természetesen nincs helye a megtérésnek sem, Megváltóról már nem is beszélve. A lélek az univerzum része és halhatatlan, ami újra és újra születik különböző fizikai testben. A New Age hitnek tehát szerves része a hindu vallás reinkarnáció koncepciója, illetve az abban vetett hit, hogy az újjászületések hosszú sora után az ember végül eljuthat a szellemi tökéletességre. Az, hogy jelenleg épp milyen testet ölt, a jó vagy rossz karmának az eredménye. A cél, megtalálni önmagunkban istent, illetve visszatérni az isteni önmagunkhoz. Ennek jellegzetes vadhajtásai a keményvonalas állatvédelmi nézetek, amelyek gyakran túlmennek az emberi jogok védelmén is, hiszen a New Age hit szerint az állatok tulajdonképpen reinkarnálódott, még tökéletesedő lelkek.

6. A jó és a gonosz fogalma. A keleti vallások mintájára az New Age hívők összemossák a jó és a gonosz fogalmát. Azt vallják, hogy mivel minden egy, így végső soron nem létezik jó és rossz. A mozgalom egy sokatmondó és gyakran elhangzó jeligéje: "Nincsenek oldalak" [értsd, nincs jó és rossz oldal, így jó és rossz választás sem lehet]. Amennyiben beszélhetünk New Age moralitásról, az a karma koncepciójában merül ki, s ezt az alábbiakban tárgyaljuk meg. 

7. A karma és a lélekvándorlás. A karma koncepciója szintén a hinduizmusból és buddhizmusból került be a New Age szellemtárába, ami Blavatsky által némileg át lett értelmezve a Theozófiában. Az eredeti keleti hagyományokban a karma egyféle ok és okozati törvényszerűséget jelöl, valamint a karma a felelős azért, hogy az egyének milyen formában kelnek újra életre a lélekvándorlás ciklusaiban. Más szóval, a karma eredményezi azt, hogy miként élünk e jelen életünkben, illetve miként fogunk újjászületni a következő létünkben. A New Age-ben megmaradt az ok okozat elve, de sokkal sarkosabban értelmezve, így minden helyes vagy helytelen gondolat, illetve cselekedet az annak megfelelő karmát vonja magával. Számukra ez a "természet egy törvénye". Mivel a New Age szerint a világmindenség vagy a fizikai realitás csupán az emberi elme kreálmánya, így a karma tulajdonképpen nem más, mint az emberi elme azon természetes igyekezete, hogy kiterjessze irányítását az általa megteremtett [helyesebben elképzelt] világra. Ez tehát nem egy valós, Istentől kinyilatkozott igazság, nem egy erkölcsi kód, amit követni kell, mint inkább egyfajta kijelentés, hogy egy személy gondolatai és cselekedetei befolyásolják azt a realitást, amiben él. A karma így nem azonos a jó és rossz abszolút értelmével, csupán egy eszköz arra, hogy a felfelé való fejlődés megtörténhessen. Emellett rideg mellékhatásai vannak, hiszen bárki bármiben szenved, azzal tulajdonképpen elnyerte azt, ami neki jár. Az egyéni karma mellett létezik a kollektív karma is, így pl. a New Age gondolkodók szerint a zsidó nemzet azért szenvedte el a holocaust rémségeit, mert az járt ki nekik. Ahogyan a betegségben, hiányosságban szenvedők is a karmának megfelelően kerültek abba az állapotba. Amikor pl. a keresztények üldözésére és elpusztítására kerül sor, azt ridegen a karmának tulajdonítják, s a világ legnormálisabb dolgának tekintik.

A hinduizmussal és a buddhizmussal párhuzamosan a New Age-ben is a kamra ad arra lehetőséget, hogy az újjászületések alkalmával az állandó önfejlesztés által felfelé fejlődhessünk a szellemi evolúcióban. A lelkek ugyanis addig születnek újjá, amíg megtisztulnak és eljutnak a felvilágosodásig, s ehhez gyakran millió éveken át kell fejlődniük.

8. Az emberiség sorsrésze. Az ember boldogulása és "üdvössége" magától az embertől függ. Amikor az emberiség jelentős hányada harmonizálja a bennük jelenlévő pozitív energiákat, akkor a világ megtisztul a negatív elemektől, s eljön a szellemi felvilágosodás korszaka. Mivel az ember önmagában isteni és tökéletes lény, ezért az egyetlen igazán nagy akadály csak az, hogy ezzel nincs tisztában. Vagy ahogy Ken Keyes, a Handbook to Higher Consciousness  című könyvében fogalmaz: "azok a korlátoltságok, amiket az ember érez, csupán illúziók” (uo. 125-29). A New Age "üdvösség" a tudás, felismerés, a gnózis által valósul meg, s az ezekben való fejlődéshez bizonyos szellemi gyakorlatok vezetnek.

9. Sátán, vagy Lucifer, illetve Sanat Kumara. Sátán, mint a gonoszság személyes forrása egyszerűen nem létezik a New Age irodalomban, sőt, inkább egy nagyon pozitív szerepet tölt be. Lucifer az egyedüli lény, aki elérte az istenné válás legmagasabb, 7. fokozatát, így ő a szellemi evolúció mintapéldánya, a világosságot kiárasztó lény, aki egyben a földünk szellemi evolúciójának felvigyázója is. Ő egyben a Logosz is, vagy ahogyan Blavatsky írja: Sátán egy a Logosszal, e kettő egy erőt képvisel. Ez a Kumara néven is ismert lény a legöregebb és legmagasabb az angyali istenek között (Secret Doctrine II., 103, 234-235. o.).

Gyakran hangsúlyozzák azt, hogy a keresztények ezt a ragyogó lényt szándékosan rossz, negatív fényben tüntetik fel. Ahogy Alice Bailey röviden összegzi: ő [Sátán] az emberiség uralkodója. Egy másik kiemelkedő New Age "apostol", Benjamin Crème azt hirdeti, hogy "Lucifer a róla elnevezett Vénuszról [Hajnalcsillagról] jött 18.5 millió évvel ezelőtt, s ő a földünk evolúciójának irányítója, ő az áldozati bárány, és a tékozló fiú. Lucifer adta a lehető legnagyobb áldozatot a földünkért." Ő küldte el az olyan nagy tanítókat, mint Buddha és Krishna, és ő táplálta az emberiség legnagyobb elméit, mint pl. Freud, Jung, Picasso, Mahatma Gandhi, Karl Marx és Einstein. Ezek a zseniális egyének a beavatás, vagy szellemi evolúció 2. fokozatát érték el. Összehasonlításként Buddha a 6. fokot, Jézus pedig a 4. fokot érte el. Érdekes az, hogy a New Age Jézusa eljutott ugyan az 5. fokozatra, ahol már nincs szükség további reinkarnációra, de érdemtelennek bizonyult és visszaesett egy fokozatot. Az adott időben megnyilvánul majd Maitreya Mester (aki már fizikai testben él), és magába fogadja Lucifert, eloszlatja a nevével kapcsolatos negatív előítéleteket és torzításokat, és beavatottaivá teszi a föld lakóit. Crème kihangsúlyozza, hogy Maitreya az, akit a zsidók és keresztények a Messiásként, az iszlám hívei pedig a Mahdi-ként várnak.

A hinduizmusban és a buddhizmusban ez a lény a Sanat Kumara [szanszkrít, jelentése: örökké szépséges ifjú] nevet viseli. A "Ra" szótő egyben lángot, tüzet is jelent. A hinduknál Sanat Kumara Brhahmának, a leghatalmasabb Istennek a fia, és Ganesha testvére. A New Age verzióban Sanat Kumara a világ ura, aki a Vénuszról érkezett a földre, harminc "a Láng Urai" nevet viselő Felemelkedett Mesterrel, és 144.000 további segítő szellemmel (Ezek a számok az isteni rend felépítésében is fontosak).

Sanat Kumara rendelkezik egy bizonyos Shamballa erővel, amit ő megoszt mindazokkal, akik beavatottai lesznek. Ez, az egyébként a pop-kultúrában is népszerűsített, elképesztő "erő" (lsd. pl. a Csillagok háborúját) egy tényleges negatív szellemi energia, ha úgy tetszik, egyféle anti-Szentszellem. Ez a bizonyos erő negatív (számukra pozitív) energiával ruházza fel Sátán odaadó követőit és egyé teszi őket vele.

10. A Hierarchia.
A New Age történelem szerint ezek a szellemi lények kb. tizennyolcmillió évvel ezelőtt, a Lemúri Korszakban ereszkedtek alá a földre. Ezek a lények képesek voltak fizikai testet is ölteni és úgy utaltak magukra, mint a "Felemelkedett Mesterek", illetve a "Fény Testvérisége". Megszervezőjük és fejük Sanat Kumara volt. A szellemi otthonukat Shamballa néven illették, a fizikai otthonukként pedig a Góbi sivatag és a Himalája hegység szolgált. Ezeknek az ősi lények némelyike fizikai lényként kezdte, de képesek voltak levetni az anyagi létet és felfejlődni az isteni létre. Ezért is nevezik őket Mestereknek. A Hierarchia elképesztően sokrétű és zavarosnak tűnő fokozataira itt nem térünk ki külön, talán csak annyit, hogy a Mesterek kasztok, rangok szerint vannak csoportosítva és az egész Hierarchia feje Sanat Kumara.

11. Maitreya. A buddhista kánonban Maitreya az, aki egy hitehagyott korban visszatér, teljes felvilágosodást hoz és átadja a tiszta dharma tanokat. Maga a név szanszkrit eredetű és erre, a buddhizmuson belül a jövőben megjelenő Buddhára utal. A New Age-ben Maitreya az a messiási személy, aki megoldja a világ problémáit, aki csaknem minden vallást elfogad és hitelesít, mint olyan különböző utakat, amelyek az egyetemes igazság megismeréséhez vezetnek, s mindannyian őt várják vissza megváltóként. A történelmi Jézus is Maitreya szellemében működött.

Maitreya nagypecsétjén (a shrí shrí para maha yantra, vagyis "a legnagyobb jel") megtalálható az I-Ching, vagy yin-yang jele, a hexagram, a kereszt, a félhold, egy kilencágú csillag, egy másik hexagram a felkelő nappal (az “aranyhajnal” jelképe), és a pecsét közepén a tiszta tudat jelképeként használt horogkereszt. Maitreya a Mesterek Mestere cím birtokosa a földön. A New Age krisztusa, pontosabban krisztus-figurája, a bibliai kereszténység értelmezése szerint az antikrisztus lesz. Maitreya elveti a szigorú dogmatikát, ő ráhatással és csodákkal győzi meg az emberiséget. A Maitreya küldetésével kapcsolatos New Age tanítások gyakran hivatkoznak a keresztények Bibliájának szövegkörnyezetből kiragadott idézeteire. Így Maitreya viseli pl. a Júda oroszlánja címet is.

12. A Terv. A New Age minden elkötelezettjének alá kell vetnie magát egy bizonyos "Terv" megvalósításának, máskülönben kimarad az új világrend által megvalósuló korszak ígéreteiből. Más szóval, aki nem kíván részt venni a Terv megvalósításában, az kimarad a New Age "országlásból". A Terv tulajdonképpen nem más, mint a New Age napirend megvalósításának menetrendje, más szóval a sátáni világrend beiktatását és az antikrisztus uralmának megszilárdítását jelenti. Ezzel az írás II. részében foglalkozunk részletesebben.

A bibliai kereszténység válasza

A fenti pontok a panteizmust, valamint az önmegvalósítás és erkölcsi relativitás szellemét tükrözik, amelyek szöges ellentétben állnak a bibliai keresztény hit tantételeivel. A New Age gurui azt tanítják, hogy minden problémára önmagunkban találhatjuk meg a megoldást, ugyanis az emberiségben egy korlátlan szellemi erő rejlik, amit erre fel lehet felszabadítani és megfelelően használni. Mint láttuk, az erkölcsi relativitást képviselő New Age-ben nincs helye az olyan alapvető bibliai fogalmaknak, mint bűn, elbukás, megigazulás, stb. Ahogy nincs helye azon igazságoknak sem, miszerint az ember esendő, alapvetően gonosz és elbukott. Teljes mértékben elvetik azt a bibliai nézetet, miszerint a bűn fogságában sínylődő ember Isten nélkül képtelen kiemelkedni ebből a romlott állapotból. A Szentírás viszont konkrétan kijelenti, hogy az embert csak Isten mentheti meg, mert:

Róma 3:10-12 10 Nincs igaz egy sem, 11 nincs, aki értene, nincs, aki Istent keresné. 12 Mind letértek az útról, elfajzottak, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem.
Róma 7:24-25 24 Ó, én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálnak testétől? 25 Az Istentől felkínált kegyelem a mi Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül.

A New Age az egész isteni tervet megfordítja: Amíg ugyanis a Biblia Istenének az a célja a teremtéssel, hogy Ő minden legyen mindenekben (mindent Ő töltsön be, v.ö. 1Kor. 15:28), addig a New Age szerint minden létező dolog eleve az isteni egység részeleme, s ezt tudatosítani kell önmagukban, vagy erre rá kell ébreszteniük önmagukat. Amikor az embert az önmagában rejlő erő emeli föl isteni létre, azt önmegvalósításnak nevezzük, de ez alatt lényegében önmegdicsőítést, apotheozist [megistenülést] kell értenünk.

Keresztény szempontból kiemelt helyen kell kezelni azt, hogy a New Age-ben nincs helye a bűntudatnak, illetve az olyan nézeteknek, miszerint az ember el lett vágva a Teremtő Istentől a bűnei miatt, és megfelelő engesztelés nélkül nem kerülhet vissza Hozzá.

A Szentírás szerint az emberben nincs meg az erő és szellemi képesség ahhoz, hogy jóvá tegye a világot, kijelenti, hogy vannak mennyei testek és vannak földi testek, amelyeknek más-más a fénye [dicsősége, ereje] (1Kor. 15:40). Az emberiség a földi, anyagi testtel lett felruházva, valamivel alacsonyabb szintű léttel, mint a szellemi testtel rendelkező angyalok (Héb. 2:7). Az ember elbukott és az anyagi test soha nem lesz képes arra, hogy önmagától mennyei, illetve szellemi lénnyé váljon, az istenné válásról nem is beszélve. Az egy igaz Isten örökké egy igaz Isten marad, aki majd betölt Önmagával mindeneket. Ám az embert egyes-egyedül Jézus Krisztus vére (Eféz. 2:13) és közbenjárása (1Tim. 2:5) békítheti vissza a Teremtőjéhez, ő az egyedüli kapcsolat Isten és ember között, s általa lehetünk Isten örök szellemi élettel bíró fiaivá! A New Age hívei tagadják, hogy az Istenhez vezető egyedüli út Jézus Krisztusban található meg, helyette az egyéni útkeresést és az ego diadalát vallják. Ezzel teljesen ellentmondanak Jézus talán legismertebb szavainak: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem jöhet az Atyához nélkülem"(Ján 14:6).

A keresztény Szentírás szerint Jézus azért jött el, hogy meghaljon a bűneinkért, mert az emberiség a bűn fogságában áll és él (Róm. 3:9; 7:14; Gal. 3:22), a bűn zsoldja pedig a halál (Róm. 6:23). Ettől az állapottól pedig egyedül Jézus Krisztus által menekülhetünk meg:

Ap.Csel. 4:12 … nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név [Krisztus nevén kívül], amely által üdvözülhetnénk."

A New Age hiedelem szerint az ember önmagában isten, s így nincs szüksége megváltóra, eszerint pedig Jézus hiába szenvedett és halt meg, hisz az ember önmaga megmentője és megistenítője! Ez az önközpontú világszemlélet ahhoz a lényhez vezethető vissza, aki már korszakokkal ezelőtt megkísérelte azt, hogy Istenné tegye magát. Ez a lény az a Sátán, aki magabiztosan így szólt:

Ézsaiás 14:13-14 13 Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. 14 Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!

Sátánnak a maga szellemiségével átitatott emberi eszközei is ezt a szellemiséget képviselték, mint tette Tírus királya, akit JHVH megfenyített, tudatva vele e bűn elkerülhetetlen velejáróját is:

Ezékiel 28:2,8-9 2 Emberfia! Szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja az én Uram, JHVH: Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. …  8 Sírba taszítanak, meghalsz halálra sebzetten a tenger közepén. 9 Mondhatod-e majd gyilkosaidnak: Isten vagyok én?! Csak ember vagy, nem Isten, kiszolgáltatva megölőidnek! A körülmetéletlenek módján halsz meg, idegeneknek kiszolgáltatva.

Ezt a figyelmeztetést talán jobb lenne figyelembe venni a New Age minden követőjének. A világegyetemben csupán két ellentétes erő és életfelfogás létezik: Istené és Sátáné. De amíg Isten mindenható, a teremtett Sátán hatalma korlátolt, vagyis csupán annyit tehet meg, amennyit Isten megenged neki, és a kor lezártakor elnyeri méltó büntetését követőivel együtt. Mindez azt jelenti, hogy a tökéletes végcél érdekében Isten megengedi Sátánnak a lázadást, illetve annak szítását és az emberiség megtévesztését. Mivel az emberben nincs meg egy olyan önálló benső erőforrás, ami az egymással konfliktusban álló adott szellemi erőktől függetlenül képes lenne befolyásolni a világegyetem sorsát, így magától értetődően, a New Age által terjesztett "isteni valóságára felébredt" tudatállapot forrása csakis a lázadó Sátán lehet.

Róma 10:2-3 2 Mert tanúságot teszek amellett, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de az nem felel meg az ismeretnek. 3 Mert azzal, hogy Isten igazságosságát nem értették, és a maguk igazságos voltát igyekeztek elismertetni, Isten igazságosságának magukat alá nem vetették. 4 A törvény vége ugyanis a Krisztus, aki mindenkinek igazságosságává lett, aki hisz

Más szóval, a New Age hívei a bukott angyali rend sugallatára olyan módszereket fejlesztenek ki, amelyek által a maguk erőtlen emberi szellemével kapcsolatba lépnek a sötétség erőivel, alávetik magukat annak, s ekképpen azon erők elkötelezett kiszolgálóivá teszik magukat.

Bár az emberben rejlik egy veleszületett tudat és vágy az örökkévalósággal kapcsolatban, de ennek a lényegét a természetes ember képtelen felfogni.

Prédikátor 3:11 az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

Sátán természetesen kihasználja az ember szellemi éhségét és amennyire tőle telik, ezt a szellemi igényt a New Age által kívánja kielégíteni, de teszi ezt mindenféle hamis, áltató és ártalmas gnózissal, amelyek eltávolítják az embert a bibliai rendtől és elindítják őt a tűztóba vezető út lejtőjén.

A New Age a jelen állapotában látszólag rendkívül nagy nyitottságot mutat minden vallási irányzat felé. Ha azonban mélyebben a felszín alá tekintünk, akkor azonnal láthatóvá válik, hogy egy alaposan kidolgozott és alattomos keresztény ellenességet jelenít meg. A jellegzetes mantra, miszerint minden vallás Istenhez vezet, annyiból igaz, hogy minden pogány kultusz ennek a világnak az istenéhez (2Kor 4:4), Sátánhoz vezet. Az ő célja pedig az emberek imádata általi megistenülés.

És itt talán időszerű megjegyezni azt is, hogy mindazoknak, akik a New Age vezetésében részt kívánnak venni, alá kell vetniük magukat egy bizonyos beavatási rítusnak. Mindazok, akik keresztülmennek ezen a luciferi beavatáson, az új világrend szellemi irányítójának az elkötelezettjei lesznek. Keresztény szemszögből nézve ez azt jelenti, hogy a beavatottak a Sátán zsinagógájának munkatársai és az antikrisztus elkötelezett kiszolgálói lesznek, akik felveszik magukra a fenevad bélyegét.

A Biblia Jézus Krisztusa figyelmezteti híveit, hogy sok hamis tanító fog jönni az Ő nevében, akik sokakat megtévesztenek, s ha csak lehet, elhitetik még Isten választottait is. Maitreya/antikrisztus a sátáni rend messiása, a törvénytipró, akit az igaz hívek felismernek annak, ami:

2Thesszaloniki 2:9-12 9 Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; 10 és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 11 Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, 12 hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.

Az olyan, a New Age-ben közkedvelté vált okkult gyakorlatokat, mint a spiritizmust, a varázslást, a szellemidézést, az asztrológiát, stb. a Szentírás Istene a legszigorúbban tiltja: "Ne találtassék teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened teelőled." (V. Móz. 18,10-12) "Halljátok meg a szót, amit az Úr szól néktek, Izráel háza! Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!" (Jer. 10:1-2) "Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek" (Jel. 16:14) "Hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé előre megmondottam néktek." (Mt. 24,24. 25)

Az Újszövetség gyakran figyelmezteti a híveket arra, hogy a hívők küzdelme nem testi, hanem szellemi erők ellen folyik:

Efézus 6:12 Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

A New Age-ben ezeket a szellemlényeket "a Hierarchia Felvilágosult Mesterei"-nek nevezik, alávetve magukat a gonoszság szellemeinek. Ezeknek a romlott szellemi hatalmasságoknak a tanai a gnoszticizmus formájában jelentek meg a korai egyházban. Számos apostoli figyelmeztetés utal arra, hogy a „világ elemeinek” [ta stoicheia tou kosmou] is nevezett angyalok tanai rendkívül komoly kihívást jelentettek a fiatal egyház számára:

Galaták 4:3 … mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá [ta stoicheia tou kosmou] voltunk vetve rabszolgasorsra.

Galaták 4:9 De most, hogy Istent megismertétek, helyesebben, hogy Isten megismert titeket, hogy fordulhattok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez? Hogy akarhatjátok ugyanazt újrakezdeni? Ismét az [Istenhez mérten] erőtlen és alávaló elemek [stoicheion] rabszolgái akartok lenni?

Kolosszé 2:8 Vigyázzatok, hogy valaki a tudományon keresztül üres félrevezető szavakon át zsákmányul ne ejtsen titeket, az emberi hagyományokhoz, a világ elemeihez [ta stoicheia tou kosmou] tartva magát, és nem a Krisztushoz.

Kolosszé 2:18-20 18 Alázatoskodással vagy angyalok tiszteletével tetszelegve meg ne fosszon titeket a pályadíjtól senki, aki látomások után indul, s akit ok nélkül felfuvalkodottá tesz a hústól vezetett értelem, 19 ki nem kapaszkodik bele erősen a Főbe, noha az egész test belőle kapja növekedését. Amennyiben a kapcsokon és kötelékeken át ellátva és egybekötözve Isten adja növekedését. 20 Ha pedig már a világ elemeitől [a kozmosz elemi szellemei-től] elszakadtatok, s a Krisztussal együtt meghaltatok, miért állítotok fel, mintha még a világban élnétek, ilyen tételeket.

A Strongs Greek/Hebrew Dictionary meghatározása szerint maga a stoicheion (SGD 4747) kifejezés egyféle rendszerezett, rendszerben álló felépítésre utal. A New Age neo-gnoszticizmusa pedig a legjobb példája annak, hogy a bukott angyali rend egy elképesztően rendszerezett és tervszerű módon operál egy bizonyos cél érdekében.

A New Age program részét képző kulcsszavak és főbb nézetek

Egy, a Biblia tanításaihoz igazán hű keresztény számára fontos, hogy azonnal felismerje ennek a szellemiségnek a hatását. A New Age által használt terminológiák árulkodó jelei lehetnek (melyeket észre lehet venni a különbőző médiákban, vagy az ezeket viszhangozó emberek szájában) annak, hogy ha valaki ennek a spiritualistásnak a befolyása alatt áll. A leginkább használt sajátosan New Age kifejezések, koncepciók és kulcsszavak, amelyről felismerhető a szellemiség:

Minden EGY…. Minden isten …. Az emberiség egy az istennel … Az isten(i) benned (belül) van, neked kell tenni azért, hogy előhozd a benned levő istenit ... Az átalakuló (vagy fejlődő) tudat … Krisztus tudat … Szellemi evolúció … Dimenzióváltás ... Átváltozás ... Felemelkedés .... Felébredés ... Új kor kezdetén állunk ... Aranykor .... Fel kell fedeznünk a benső (isteni) tudatot … Lelkiség ... Rá kell kapcsolódnunk az “erőre” …  A kollektív tudat …. Minden vallás egy, minden vallás egyet akar és minden út ugyan oda vezet …. Egy ... Egység ... Leszületés ... Figyelj a bensődre, csöndesítsd le az elméd, a kinti világ csak álom ... Az anyagi lét csupán illúzió … A Föld rezgésszámának emelkedése ... Kozmikus tudat …. Vizualizáció …. Reinkarnáció … A fény gyermekei vagyunk ... Csakrák … Kristály és piramisenergiák … Gaia a földanya … Felemelkedett Mesterek … A Felemelkedett Mesterekkel létesített kapcsolat … Testen kívüli állapot … Lélekvándorlás … Maitreya … Kommunális élet … Jóga … Vegetarianizmus … Népességcsökkentés (akár mesterséges módon, eltávolítva a negatív elemeket), stb.

Nem lehet túlhangsúlyozni azt a hatást, amit a New Age gyakorolt a modern intézményekre, a kultúrára, a tudományokra, beleértve a lélektant, szociológiát, gyógyítást is. Hatása jól látható a kormányzati célkitűzésekben, az ökológia, az oktatás, a művészetek, a média és a szórakoztató ipar területein, s végül, de nem utolsó sorban, a keresztény egyházban is. Az élet számos olyan fontos területébe beékelték magukat, amelyek egyébként önmagukban rendkívül pozitívak és hasznosak lennének, mint pl. a környezetvédelem, az alternatív gyógyítás, és a bio vagy organikus élelmiszertermelés. A wellness és testkultúra, a népzene, a hagyományőrzés, a harcművészetek szintén egyre inkább ennek a szellemiségnek a hatása alatt működnek.

A mozgalom elemei átitatják a közéletet, gyakran a legnyilvánvalóbb módon, máskor pedig alig észrevehetően. Mára már szinte nem is létezik az életnek olyan területe, amelyre ne lenne a New Age-nek valamilyen fokon hatása. A pop-kultúrának és a szórakoztató iparnak köszönhetően ma már szinte minden embert rákondicionáltak arra, hogy várják az égből aláereszkedő földönkívüli lényeket, akik az emberiség segítőivé lesznek, a szintén aláereszkedő rossz erőkkel szemben. 

A hangzatos világbéke és harmónia a közeledő Vízöntő Korszakában valósul majd meg. Ez elsősorban annak lesz köszönhető, hogy megjelenik a krisztusmintájú szellemi vezető, Maitreya, aki elhozza a világbékét. Tervben van többek között egy, a világ élelmiszer- és ivóvíz készletei fölött rendelkező bizottság, illetve egy a világgazdaságot irányító bizottság létrehozása is. Természetesen mindez egy teljesen új világrenden belül fog megvalósulni, ami visszahoz bennünket ahhoz a bizonyos "Terv"-hez, amivel az írás II. része fog behatóan foglalkozni.

Tovább a második részhez >>