CoG

 "A Terv" – a New Age ördögi arca

Letölthető Word dokumentum

Letölthető PDF dokumentum

Valószínűleg igen kevés olvasó van tisztában azzal, hogy a felszínen oly békésnek és mindenek iránt toleránsnak mutatkozó New Age mozgalom egy hihetetlenül kegyetlen, intoleráns és diabolikus terv megvalósításának az eszközeként szolgál. Ez a tudatlanság igazán az emberi mulasztás eredménye, ugyanis a mozgalom szószólói egyáltalán nem rejtik véka alá a New Age üzenetének ezt az aspektusát, sőt azt nyíltan felvállalva, millió formában hangosan hirdetik. Vagyis ezekhez az információkhoz bőségesen és szabadon hozzá lehet jutni a különböző New Age kötődésű könyvekben, beszédekben, előadásokban és riportokban - jelen írásunk is ezek válogatott szemelvénye - amelyeket ha mozaikszerűen összeállítunk, elénk tárul a félelmetes kép. Ebben az írásban a New Age valós lényegének megértéséhez kívánunk segítséget nyújtani embertársainknak elsősorban a bibliai kereszténység szempontjából. Itt leginkább arra a bizonyos New Age tervre kívánunk fényt deríteni, amit "a szellemi Hierarchia Felemelkedett Mesterei" hoztak nyilvánosságra a mozgalom médiumai által. Ha röviden össze akarjuk foglalni ennek a gonosz erők irányítása alatt álló szellemi irányvonalnak a lényegét, az egy mondatban így hangzik: Sátán elkötelezett híveivé tenni az emberiséget, elpusztítva mindazokat, akik nem kívánnak ennek részesei lenni. De lássuk, miként bontakozik ez ki a való világban.


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

 

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


A Terv

A háttérhatalmi elit és a különböző, általuk irányított titkos társaságok céljai tökéletesen megegyeznek a New Age mozgalom célkitűzéseivel. Ez pedig a nemzetállamok felszámolása és egy globális világállam megvalósítása. Ez utóbbi egy teljesen átfogó tervben tudatja híveivel azt, hogy miként valósul meg ez az álom. Ha létezik a New Age-nek egy konkrét üzenete, az mindenképpen ez a bizonyos "Terv". E tervezetet minden, a mozgalomhoz tartozó elkötelezett egyénnek fenntartás nélkül el kell fogadnia és fel kell vállalnia, és véghezvitelének teljes mértékben alá kell vetnie önmagát. Ez a Nagy Terv nem emberi eredetű, hanem a "Hierarchia" magasabb szellemi fejlettségi fokot elért lényeitől, a " Felemelkedett Mesterektől" származik és azt a célt szolgálja, hogy az emberiség arra érdemes részét a maguk felsőbb szellemi, vagy tudati szintjére emeljék, amivel megvalósul az Új Korszak. Nem mellékesen, hosszútávon mindenki más pusztulásra van ítélve. Nagyon sok, a mozgalmat csupán felszínesen ismerő ember van azon a véleményen – köztük szép számmal keresztények is - hogy a New Age-nek vannak nagyon pozitív elemei, elgondolásai és célkitűzései és hívei békés, a természetet óvni kívánó emberek. A felszínen valóban így látszik, ami is megtéveszt sokakat, de ha bárki mélyebben belenéz a mozgalom lényegébe, akkor bizony igen meghökkentő dolgokkal találja magát szemben.

Alice Bailey médiumként egy magát Djwhal Khul-nak nevező Mestertől kapta meg a Terv részleteit, progresszív módon kapott kinyilatkozások által, amit ő 1919 és 1949 között vetett papírra valami huszonnégy könyvében. Hosszú időn át csak a legbennfentesebb tanítványaival osztotta meg az üzeneteket, nagyobb részük titkosítva volt 1975-ig, habár a Tervben lefektetett napirend nagy része szétszórtan ugyan, de fellelhető már Alice Bailey 1957-ben kiadott Externalisation of the Hierarchy c. írásában is. A fő tanítványai által megírt munkák aztán kitöltötték a hézagokat, mint pl. H.G. Wells The Open Conspiracy (A nyílt összeesküvés) és Barbara Marx Hubbard The Manual for Co-Creaters of the Quantum Leap (A Quantum lépés társteremtőinek kézikönyve) című könyvei, de hosszan lehetne még sorolni a hasonló kiadványokat.

A Terv [mindig nagybetűvel] kifejezés gyakran előfordult Alice Bailey írásaiban, ami lényegében az Új Korszakhoz vezető, fokozatokban megvalósítandó lépéseket, illetve az új világ megvalósulása utáni ideális állapotokat vázolja fel. Tartsuk emlékezetben, hogy amikor a New Age legnevezetesebb írói ecsetelik ennek a tervnek a részleteit, akkor az információkat következetesen a Hierarchia Bölcs Mestereinek tulajdonítják. Ez azt jelenti, hogy a Terv-ben bizonyos szellemi erők azon üzeneteit látjuk, amelyek az emberiséggel kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseiket ismertetik. Ha úgy tetszik, ez egyféle sátáni kinyilatkozás, a sötét szellemi erők "Jelenéseinek könyve". A terv kimunkálói a földi világban Sátán beavatottai, elkötelezett hívei. A kinyilatkozások szerint a Terv nem választható el a New Age-től, az nem megbontható, elemeit nem lehet megválogatni, azt egészében, egyben kell elfogadni és vakon követni pontosan úgy, ahogyan azt a Hierarchia mesterei lefektették:

[A New Age beavatottja] "többé nem azonosítja magát a testével, de még csak a lelkével sem, hanem egyedül az isteni akarattal, az örök Terv céljaival. Az a saját maga tervévé és céljaivá válik. Semmi más nem létezik a számára …"  - A. Bailey, 'Esoteric Astrology', 92. o.)

A Terv-ben a széleskörű New Age hálózat minden alszervezetének meg van a maga szerepe, a számtalan alapítványtól kezdve az ENSZ-ig és az ún. "világszolgálókig", akiknek végezniük kell a maguk meghatározott feladatait a terv érdekében. Senkinek nincs hatalmában eltörölni, vagy megváltoztatni a terv egyetlen elemét sem, az ugyanis a Hierarchia megtagadását jelentené és veszélyeztetné magát a New Age eljövetelét is.

Az utolsó pont rendkívül érdekes. Minden a Hierarchia, a Mesterek által kerül megvalósításra, de nekik szükségük van olyan emberek közreműködésére, akikben véghez vihetik munkájukat [ezalatt a háttérhatalmi okkult csoportosulások értendők]. A Mesterek tehát felvállalják a felelősséget minden véghezviendő dologért, állítva, hogy az általuk felhasznált emberi eszközökre így nem hárul semmi felelősség. Ha úgy tetszik, leveszik róluk a lelkiismeret terhét a terv érdekében véghezvitt szörnyűségek elkövetése miatt.

A sikeresebb eredmény érdekében a Tervet türelmesen, fokozatokban kell megvalósítani, nehogy annyira gyors tempót vegyen fel, ami esetleg meghaladja a népesség toleranciahatárát, illetve az el és befogadóképességét. Foster Bailey (Alice Bailey férje) ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

"Bolygónk okkult Hierarchiája hasonlóan végzi működését, mint egy nagy nemzetközi óriásvállalat. … Ezek is először felderítőket küldenek ki [a kiszemelt helyre], akik figyelmesen megvizsgálják a terveikkel kapcsolatos helyi reakciókat. Végül pedig, amikor már minden a helyén van, akkor fellépnek." - Foster Bailey, "Changing Esoteric Values," London, 1954

Ez a Terv maga a New Age mozgalom lényege, ha úgy tetszik, a szíve és lelke. Ez ugyanis azt a szervezett programot, illetve menetrendet takarja, ami által a szellemi Hierarchia az evolúció következő szintjére emeli, és magával egyé teszi az emberiség egy erre választott rétegét. Mivel az eljövendő faj létrehozásában a "szellemi minőségnek" elsődleges szerepe van, így csak egy erre megfelelően kiképzett és megválogatott személy teheti meg az óriáslépést az emberiség evolúciójának, vagy transzformációjának következő szintjére. Ezt az alaposan megválogatott személyt a Hierarchia óvatosan és intenzíven készíti fel a transzformációra vagy "dimenzióváltásra". De még a legválogatottabb kandidátusok is további szellemi munkát és felkészítést igényelnek ahhoz, hogy képesek legyenek elviselni a transzformációt. Ezzel térjünk is rá a Hierarhia Bölcs Mesterei által lefektetett Terv főbb pontjainak felvázolására.

A Terv-nek a világ vallásainak átrendezésére vonatkozó elemei

Mire számíthatnak az emberek a New Age terv beteljesedésével? Sokan úgy gondolják, hogy a mozgalom hívei ugyan azt hirdetik, mint a kereszténység, csupán más stílusban és más kifejezések használatával. Valóban ők is Isten országának eljövetelét várják a visszatért Jézus Krisztus királysága alatt? Igazán nincs szükség találgatásra, hiszen a New Age szellemi irányítói felfedik valós szándékaikat az általuk megvalósítandó új vallással és a kereszténységgel kapcsolatban.

"Én [Djwahl Kuhl, nem pedig a sorokat leíró Alice Bailey] most szeretetteljesen és bölcsen a világ vallásainak hibáira kívánom felhívni a figyelmet…" Ezen bevezetéssel kezdődik a "Mestereknek" a világ vallásait érintő tervének felvázolása (Externalisation IV. k. 543. o.). El kell jönnie egy "Új Vallás"-nak, aminek teljes mértékben ki kell szorítania a maradi hitrendszereket. A Hierarchia üzenetei szerint ennek az új vallásnak a beiktatása három nagy előkészületi feladatot követel meg, amit Bailey így vázolt fel:

"Ennek okáért elkülönítünk (ha egyáltalán használhatjuk ezt a kifejezést) három olyan tevékenységet, amelyek felé a [New Age] Krisztus e jelen időben dedikálta önmagát;

  1. A világ vallásait minden lehetséges módon át kell rendezni úgy, hogy az ósdi teológia a maga szűklátókörű fókuszával és az olyan nevetséges hitelveivel, miszerint megismerhetik az Isten észjárását, mind ellensúlyozva legyenek annak érdekében, hogy a jövőben az egyházak is a szellemi inspiráció befogadóivá válhassanak.
  2. Ugyancsak minden lehetséges módon fokozatosan fel kell számolni az ortodox zsidó hitet a maga elavult tanaival, az elkülönülésre fektetett hangsúlyával, a nem zsidók iránti gyűlöletével együtt azért, mert nem ismerik el a Krisztust [értsd: a Világtanítót]. De itt nem esek abba a hibába, hogy ne ismerném el azokat a zsidókat szerte a világban, akik felfogják a gonoszt és nem ortodox módon gondolkodnak; ők ugyanannak a szellemi hitnek az arisztokráciájába tartoznak, mint amelyikbe a Hierarchia is tartozik.
  3. Felkészülni az Új Korszakot bevezető kinyilatkoztatásokra, és lefektetni az új világvallás alapjait, ami akkor fog megtörténi, amikor a Hierarchia megjelenik a földön és megadják azokat a végső nagy kinyilatkozásokat, amelyek kijelölik az új világvallás végleges vonalát"  - Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 544-545. o.

E fentebbi pontok némi elemzést kívánnak, hiszen könnyen félreérthető az, hogy mi is van itt valójában a célpontban: láthatóan pontosan az a két vallás, ahol leginkább jelen van a Biblia Istenének az imádata, valamint az isteni rend és törvényzet iránti elkötelezettség. Rendkívül fontos megértenünk azt, hogy a Mesterek végső soron nem tesznek semmi különbséget az igaz és hamis keresztények között, illetve a bibliai judaizmus és a talmudista, farizeusi judaizmus között, ugyanis számukra már az is elfogadhatatlan ha az emberek csak szavakkal és látszatokban követik a Biblia Istenét. Ők egy teljesen más rendszerben gondolkodnak, ami antitézise az isteninek, s a rendelkezésre álló időben ennek megfelelően kívánják átformálni a kereszténységet. A Hierarchia, ahogyan Isten is, megosztatlan és abszolút elkötelezettséget követel meg. A bukott angyalok megátalkodottan konok lázadók, akik harcban állnak a Biblia Istenével és mindazokkal, akik valamilyen módon Őt képviselik – hamisan, vagy igazán. Ők nem megtévesztett keresztényeket akarnak az új korszakban, hanem tiszta sátánimádókat. Ezért – tekintet nélkül arra, hogy a felszínes és névleges judeo/keresztény Nagy Babilon asszisztálni fog az antikrisztus és birodalmának felemelkedéséhez és elsősorban általuk üldözik, pusztítják majd el az igaz bibliai hit követőit (Jel. 17:6) – végül neki is pusztulnia kell (Jel. 17:16; 18:8). A New Age üzenete ebben a tekintetben is tökéletesen egyezik a háttérhatalmi elit által kitűzött célokkal:

"A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálra, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve." Albert Pike 1871 augusztus 15-én írt levele Giuseppe Mazzinihoz

 A szellemileg leépült langymeleg kereszténység és az ateista izmusok egyszerre lesznek elpusztítva, mert nem lesz többé szükség a közreműködésükre. Ezzel kezdődik meg a valós New Age a maga kötelező sátánimádatával.

A New Age azonban elismeri és méltányolja azokat a zsidókat, akik nem részesei a bibliai ortodoxiának, sőt, őket ugyanabba a magas szintű "arisztokráciába" sorolják, mint magát a Hierarchiát. Ez alatt kétségtelenül a Sátán zsinagógájába tartozó álzsidókat kell érteni, vagyis a luciferiánizmus zsidó változatainak gyakorlóit, a kabbalistákat, a szabbateistákat és a frankistákat (ezzel kapcsolatban lásd a Sátán zsinagógája című írásunknak
I. és II. részét).

A Bailey által felvázolt új vallás jól kivehetően szintén az okkult társaságok sajátos formuláját követi, hiszen a mágia, a szellemi elitizmus és a köznép manipulációja teszik ki az alapjait:

"Az új vallás a megidézés és felidézés vallása lesz, összevonva a nagy szellemi energiákat és elérhetővé téve ezeket a tömegek hasznára és stimulálására. Az új vallás feladata lesz a szellemi energiák kiárasztása és az emberiség megoltalmazása azoktól az energiáktól és erőktől, amelyeket e jelen adott időben nem lennének képesek elbírni."  - The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 401. o.

"Az új vallásban a megidézés és felidézés tudománya fogja felváltani azt, amit ma imának és imádatnak nevezünk." - uo. 414

 "… ahogy az ember előrehalad az Ösvényen, úgy felejti el az imádatot; hátrahagyva a félelem érzelmeit és az imádat már nem lesz képes lekötni a figyelmét." – uo. 268

A vallási gyakorlatoknak két szintje létezik - az egyik a tömegeké, a másik pedig a New Age és okkult társaságok elitjeié, szakértőié [beavatottaké]:

"Ez a megidézésen alapuló munka lesz az eljövendő világvallás alapeszméje és ez két részre bontható. Lesz egy megidézésre épült munka a tömegeknek, akiket mindenhol a világon szellemi értelmű emberek oktatnak, hogy elfogadják a közelgő szellemi energiák valóságát Krisztuson és az Ő szellemi Hierarchiáján keresztül, és kiképzést kapjanak arra, hogy felemeljék hangjukat, követelve maguknak a fényt, a szabadságot és a megértést. Ugyanakkor lesz a megidézésnek egy magas fokú munkája is, amit azok gyakorolnak, akik felkészítették elméjüket a megfelelő meditációkkal, akik ismerik a formulák erejét, a mantramokat és megidézéseket, és akik tudatosságban végzik a munkát - Alice A. Bailey, Problems of Humanity, Lucis Publishing Company, 1. Kiadás 1947; átdolgozott kiadás. 1964, 159. o.

Arra is fény derül, hogy pontosan miféle okkult világegyház szolgál majd az új vallásban:

"Az egyik dolog, aminek be kell következnie - amikor az univerzális vallás eljön és az ezoterika lényegét felfogják - az az, hogy az összekötődő ezoterikus szervezetek, a szabadkőműves szervezet és az egyház szervezet beavató központokként lesznek felhasználva… Ezek belső szentélyei konvergálnak egymáshoz [egy pontban találkoznak]. Nincs semmi különbség az Egy Egyetemes Egyház, minden igaz szabadkőműves belső szentélye, és az ezoterikus társaságok legbensőbb körei között. -  Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 513. o.

Bailey leírásában a keresztény egyházak összességében azonossá válnak a szabadkőművességgel, ami csak akkor lehetséges, ha az előbbi az utóbbinak a képére lett átprogramozva, amint azt a terv is lefektette. Ezt a képletet egyes-egyedül csak azzal a jelenséggel tudjuk megmagyarázni, amit a szabadkőműves és egyéb titkos társaságok ügynökei véghezvittek a keresztény egyházak tanainak átformálásában, illetve az ezoterikus irányba való terelésével az elmúlt kétszáz évben (lást A modern kereszténység eltérítése című írást), és ki tudja milyen változásokat lesznek képesek megvalósítani az elkövetkező években. Reményeik szerint az Új Korszak eljövetelére ez az egység teljessé fog válni. A tervek szerint a szabadkőművesség, mint az erre legméltóbb szervezet teszi ki az Új Vallás papságát, beavatóit és tanítóit:

"Amikor a szabadkőművesség túlteszi magát a politizáláson és szociális aktivitáson [felhagy a háttérben végzett munkával] és a jelenlegi bénító tétlenség állapotán, akkor képes és méltó lesz a hatalom gyakorlására. Ez [a szervezet] a törvény gondviselője; a Misztériumok otthona és a beavatás székhelye. Szimbolizációiban az Istenség rítusait őrzi, és munkájukban fennmaradt az üdvösséghez vezető út panorámaképe. Templomaikban az Istenség rendszere kerül bemutatásra és a mindent látó szem felügyelete alatt halad a munka előre. Ez egy sokkal okkultabb szervezet, mint azt realizálni lehet, és az eljövendőkben a haladó szintű okkultisták kiképzőiskolája lesz… Képes lesz ellátni mindazok igényeit, akik az Akaraterő első Kisugárzásában dolgoznak.”  - Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 511. o.

Foster Bailey, aki maga is 32. fokozatú szabadkőműves volt a következőket jelentette ki a szervezettel kapcsolatban:

“egyedül ez [a szabadkőművesség] maradt fenn számunkra a világ legelső vallásából, ami az ősi időkben virágzott, oly régen, hogy még dátumhoz sem köthetjük azt. Ez volt a világ első egységes vallása. Ezután jött a vallások elkülönülésének és a szektásodásnak az ideje. Ma egy univerzális világvallás megvalósításán dolgozunk. A szabadkőművesség ilyen vagy olyan módon visszatér [az eredeti] önmagához [mint világvallás]. -  Foster Bailey, The Spirit of Masonry, Lucis Publishing Company, 1957, 29. o.

A szabadkőművességet tehát az új világvallás egy fontos alappillérének szánják, de előtte még ennek az okkult szervezetnek is meg kell tisztítani a rítusait és a képvilágát a bibliai hittel kapcsolatba hozható elemeitől, mert így nem eléggé luciferi igazán:

"A ciklikus törvényszerűségnek megfelelően eljött az ideje annak, hogy az Új Korszakra való felkészülés részeként a szabadkőművesek a szellemi értelem fényében kimunkáljanak némi változást. A szabadkőművesség jelenlegi zsidó színezete teljesen idejét múlta és túl hosszú időn át lett megőrizve, mert az ma vagy a zsidóké, vagy pedig a keresztényeké, és egyik sem kívánatos. A Kék Páholy fokozatainak* megnevezése teljesen zsidó a kifejezésmódjában, s ezen változtatni kell. A magasabb fokozatok pedig elsősorban keresztény jellegűek, habár zsidó szavakkal és nevekkel átitatva. Ennek is véget kellene vetni. A [bibliai] zsidó színezet ma a legnagyobb akadálya annak, hogy a szabadkőművesség kimutathassa a valós jellegét és ennek érdekében a szimbólumokat meg kellene változtatni, ugyanakkor meg kell tartani a szabadkőműves jelképrendszer felépítését, tényszerűségét és részletességét. - Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations: Volume V, A Treatise on the Seven Rays, 1960, Lucis Publishing Company,  418. o.

*Megjegyzés: A “Kék Páholy fokozatai” a következők: Felvett Tanonc, Társmester, Mester kőműves. Ezek a fokozatok egyetemesek a szabadkőművességen belül és ezeken a szinteken más jellegű a szimbolika, mint a magasabb fokozatokban. Ahhoz, hogy valaki eljusson a kívánatos 32-ik vagy 33-ik fokozatokra, hosszú utat kell megtennie. A Kék Páholy rítusainak szövegei megtalálhatók Malcolm C. Duncan, Duncan’s Masonic Ritual and Monitor (David McKay Co., Inc., 3rd ed., n. d.) írásában. Ez a könyv (angol nyelvterületen) nem számít ritkaságnak, aránylag könnyen hozzá lehet jutni az antikváriumokban.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete az új vallás beiktatásának eszköze lesz:

 “Így az Egyesült Nemzetek [Szervezete] által kifejtett céloknak és erőfeszítéseknek végül meg lesz a gyümölcse, és az új Isten Egyháza egybe lesz gyűjtve a különböző vallásokból és szellemi csoportosulásokból, majd egységben fognak véget vetni az elkülönülés nagy eretnekségének." - Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, Lucis Publishing Company, 1949, 152. o.

A New Age eljövetelekor nem lesz többé elválasztható az állam és az "egyház", az állam az egyház alárendeltjeként fog működni. Jelen korunkban a Hierarchia érdekeit az állam és az egyház teljes szétválasztása szolgálja, ugyanis az egyház egyelőre még a hagyományos bibliai értékeket képviselő keresztény egyházat jelenti – már amennyire jelen korunkban még valóban azt jelenti. A kereszténységet ki kellett szorítani azokból az arénákból, ahol hatékonyan részt vehetne a világot érintő folyamatok formálásában. Az ENSZ pedig telítve van a New Age híveivel, akik a szervezet hivatalos épületeiben egy külön erre fenntartott "meditációs központ"-ban végezhetik el szellemi gyakorlataikat és meríthetnek némi szellemi erőt fondorlatos munkájuk elvégzéséhez.

A bibliai kronológia szerint az új világvallás beiktatása arra az időre van beállítva, amikor a fenevad a Nagy Parázna ellen fordul majd és elpusztítja azt. Ekkor csupán a luciferi beavatásban részesültek vallása lesz engedélyezve, illetve lesz világvallássá téve, vagyis Maitreya/antikrisztus istenné emeli magát és nem lesz szüksége többé sem a megtévesztett zsidók, sem a hamis keresztények további asszisztálására. Más szóval, mikor "eljött az ő országuk". A "könyv népei" nem lesznek megtűrve tovább, még ha egy adott ideig és adott cél miatt meg is volt a helyük a sátáni tervben és sikeresen felhasználták őket céljaik megvalósításában. Ez azonban már a végjáték lesz, a sátáni valóság eljövetele, amikor véglegesen eldől, hogy ki melyik oldalt vállalta fel önmagának.

A Tervben azért fektetnek oly nagy hangsúlyt a végcélt megelőző átrendezési, illetve átnevelési folyamatra, hogy a lehető legmaximálisabb sikerrel számolják fel az egy igaz Istenben vetett hitet és a törvénye iránti tiszteletet. Ennek az "ósdi teológiának" és a "szűklátókörű fókusznak" kell megszűnnie, s amint látjuk a körülöttünk lévő világban, ez gőzerővel folyik. Az "elavult tanok", az isteni parancsolatok és rendelkezések elvetése vagy megélése választja el a hívőt a pogányoktól, a gonoszt a jótól, és a New Age megszállottat az élő hit birtokosaitól.

A vallásos zsidókat a bibliai törvényzethez való ragaszkodás különíti el másoktól, emellett várják az igaz Messiás, és vele az Isten országának eljövetelét. Az igaz keresztények pogányoktól való, elsősorban szellemi elkülönülése hamarosan sokkal kirívóbbá válik, mint a zsidóknak a nem zsidóktól való, amúgy is egyre elhalványuló fizikai elkülönülése. Ez az elkülönülés inkább a szellemiségek nyilvánvaló elkülönülése lesz. Mindazok, akik távol kívánják majd tartani magukat a New Age szellemiségtől, megreformálhatatlan eretnekké nyilváníttatnak. Az ezzel járó következményeket, szankciókat saját maguknak köszönhetik! Aki szerint ez túl messzemenő és fantasztikus következtetés, az olvassa el a Terv további részeit.

Az csak természetes, hogy egy egyetemes világvallás csupán akkor uralhatja az egész földet, ha minden más, a Hierarchia szellemiségével össze nem egyeztethető hitet felszámolnak:

"Ez a [New Age irodalomban "világszolgálók"-ként megnevezett] második csoport fogja elvégezni az új [egyetemes] vallás beiktatását. Amikor ezek átveszik az irányítást, addigra az elavult teológiai tevékenységek teljesen össze lesznek zúzva. A judaizmus gyorsan el fog tűnni. A buddhizmus terjedni kezd, és egyre dogmatikusabbá válik. A kereszténység a szakadások és benső felfordulások miatt a teljes káosz állapotában fog állni." (A. Bailey, Externalisation, 573. o.)

David Spangler, Buckminster Fuller, Foster Bailey (Alice férje) és a médiumok hosszú sora a Terv szerves részeként kezelik azt, hogy a New Age eljövetelével meg kell szűnnie a vallásszabadságnak, és az egységessé tett emberiség vezetőinek kötelezővé kell tenni az új világvallás felvételét! A világvallás végleges vonala a luciferizmusba, vagy sátánimádatba való beavatás lesz.

Djwahl Kuhl szavai Alice Bailey által közvetítve: "Minden aktivitás ennek a kinyilatkozásnak az érdekében történik, és a Hierarchia a teljes figyelmét erre fordítja" (uo. 543. o.).

Az idevonatkozó bibliai próféciák fényében semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ez a végső kinyilatkozás a beiktatandó világvallás útjában álló és meg nem reformálható vallások megszüntetésére való utasítás lesz. Az teljesen természetes, hogy az igaz bibliai kereszténység lesz az elsődleges célpont, de a végén még az elpogányosodott és felhígított világi kereszténység sem lesz megtűrve, hiszen elfogadhatatlan istenképet vallanak. Ugyan erre a sorsra jut a rabbinikus judaizmus is, mert a New Age szemszögéből nézve alapjában véve a bibliai rend követőinek számítanak.
A "vallások átrendezése" egy igen csalóka megfogalmazás, hiszen láthatjuk, hogy csupán a Biblián alapuló hitnek a hibái kerülnek felsorolásra és ennek felszámolása a cél.

A Terv megoldást nyújt a világ négy legfőbb problémájára

Bailey mestereinek állításai szerint a két ellentétes kozmikus erő között folytatódó komoly viszály az emberiség érdekében megy végbe, ahol a Fény Páholyának tagjai tudatni kívánják velünk, hogy "az átlag embernek jogában van, hogy önállóan gondolkozzon" és felismerje azt, hogy a Fekete Páholy materialista dominanciája alatt áll. A Hierarchia pedig abban segédkezik, hogy a felvilágosult egyének felszabaduljanak ez alól a szellemi és fizikai elnyomás alól. Mivel ez a szellemi küzdelem határozott frontvonalak mentén folyik, ismertetni kell azokat a területeket, amelyek a legfontosabbak e harcban. Ezért a küzdelmi pontokat kitevő, "a világot érintő négy fő problémának" a megoldását elsődleges feladatnak kell tartani. – "The Destiny of Nations - The Influence of the Rays Today" 34-35. o.)

Az alábbi pontokban megfogalmazott problémákat és azok megoldásait óriási írásmennyiségben fejtegetik a New Age berkekben, ezeknek utána lehet járni, mi itt a terjedelem miatt csupán a lehető legtömörebb összefoglalást adjuk meg:

1. A területi birtokjog problémájaA New Age megoldása: Egy Globális Világkormány

2. A szexualitás problémája Megjegyzés: A New Age nem annyira magát a szexualitást kívánja megváltoztatni, hanem a szexualitás motivációit. Megoldásuk: A hagyományos biblikus erkölcs teljesen elvetendő, mert itt a szexualitás az elavult rég rendet tükrözi: a családon belüli utódok biztosítását és azt, hogy intim örömöt nyújtson egy férfi és egy nő egymás iránt elkötelezett szerelmi viszonyában. A New Age tanítás szerint "A szexuális viszonynak egyetlen fő célja van, mégpedig az, hogy fizikai testet biztosítson a testet öltő lelkeknek." (Education in the New Age IV. köt., 137. o.) "A szexuális vágyak kielégítésének igénye" a felvilágosulatlanságról tanúskodik. (u.o. 138. o.) A "törvény és vonzalom" elve alapján a test nélküli szellemek vágynak a fizikai test után (vonzalom), és ezt az igényt egyedül az elégít ki, ha valami módon testet ölthetnek, amit biztosítani kell számukra (törvény). A New Age-ben a szülőket megfelelő oktatásban kell részesíteni, hogy gyermekeiket már a születés előtt egy befogadó testként ajánlják fel. További megjegyzés: A New Age tanok szerint az emberi test egyetlen funkciója, hogy ideiglenesen megfelelő otthont biztosítson a szellemi lényeknek, a nemiség és szexualitás más célú megélése (öröm, családalapítás) pedig alantas, primitív ösztöni jelenség, amin felül kell kerekedni, hogy bárki az Új Korszakba léphessen, ami csak a szellemi zombik számára lesz elérhető.

3. A halál problémájaMegoldásuk: "Ez valójában az élet és a fizikai forma viszonyának a problémája". Mivel az ember csak az anyagi lényére összpontosít, túl nagy jelentőséget tulajdonít a fizikai létnek, és szerintük ez helytelen (ez egyébként a biblikus ’élet szentsége elv’ teljes megtagadása, elvetése). A fizikai élethez való ragaszkodás az "anyagi erők dominanciáját" jelenti. A halál a barátunk, mert általa jön a magasabb létbe való felemelkedés. A háborúk, mint kényes operációk távolítják el a vírusos sejteket az emberiség testéből. Megjegyzés: Ez a halál kultúrája működésben. Ez a halálhoz való könnyed hozzáállás elősegíti a globális megtisztítási folyamatot és a nemkívánatos elemek kipusztítását az emberiség testéből.

4. A zsidó probléma.Magyarázat: Hogy ez mit is jelent a New Age körökben? Itt messze többről van szó, mint a zsidó népről. Bailey rámutat, hogy "ez szimbolikusan az emberiség problémája". Vagyis, a "zsidó probléma" inkább egy kódnév, ami alatt a bibliai etikát követő emberiséget kell érteni. A zsidók csupán szimbolikusan reprezentálják mindazt, amit az ádámi emberiség helytelenül tesz. Megoldásuk: Mi az, ami a New Age hiedelem szerint a leginkább korrigálandó hibája az emberiségnek? Bailey megadja a választ: A zsidó [emberi] probléma "lényegében vallási probléma". A New Age-nek nem megfelelő, a Teremtő Istent elismerő vallások felszámolása jelenti a probléma megoldását. Megjegyzés: Mindezt egyszerűbben is ki lehetett volna fejezni, de a New Age-nek megvan a maga manipulatív hangneme. Ennél a résznél talán térjünk ki egy fontos tényre. A háttérhatalmi terv a felszínen azt a látszatot kelti, mintha a zsidó nép egésze szerves része, sőt, irányítója lenne az emberiség ellenes összeesküvéseknek. Az igazság az, hogy ők maximálisan fel vannak használva és ezért a szerepükért, illetve közreműködésükért meg is jutalmazzák őket az anyagi világban. A New Age gurui azonban leplezetlenül rámutatnak arra, hogy a zsidók és keresztények az új korszak eljövetelével végleges választás elé lesznek állítva, és rossz választás esetén el lesznek pusztítva, ha ezt ők ma még nem is látják és nem is fogják fel. A számla egyszer be lesz nyújtva, Sátán nem önzetlen szeretetből hozta rájuk anyagi "áldásait".

A Terv szerint központosítani kell a világ intézményeinek irányítását, ami megszüli a Világkormányt.

Benjamin Cereme állítása szerint 1976-ban, vagyis közvetlenül azután, hogy a Terv publikussá vált, a "Mesterek" utasítást adtak öt olyan központ létrehozatalára szerte a világban, amelyeknek célja az, hogy előkészítsék az Új Világrendbe való sima átmenetet. Ezek a központok: New York, London, Genf, Darjeeling és Tokió. Crème szerint az itt felsorolt központokat a "világszolgálók" egy erre kiképzett csoportja fogja vezetni. Ezeknek a "nemzetközi rendezőcsoportoknak" a feladata az lesz, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek szükségessé teszik a Világkormány mielőbbi létrehozatalát.

A Hierarchia az ügynökeik által irányított nemzetközi szervezeteken keresztül, mint pl. az ENSZ és kismillió különböző alapítvány, a következő fő célokat kívánja megvalósítani: A világ nemzeti hadseregeinek teljes leszerelését és egyetlen globális haderő létesítését. Egy Világszervezet irányítása alá kívánják vonni a természeti kincseket, a víztartalékokat, a nemzetközi vizeket és a légteret. A nemzeteket, amelyek nem kívánnak együttműködni, először gazdaságilag, de ha ez szükséges, katonailag is szankcionálni fogják. Tervben van egy Világbíróság felállítása és egy globálisan használt pénznem bevezetése, továbbá egyetlen adótörvény beiktatása a földön. Mindennemű tranzakciót kizárólag a világállam által kiadott egyéni "kreditszám" használatával lehessen lebonyolítani. Ezek a lefektetett célkitűzések azonnal a Jelenések könyvében leírtakat juttatják eszünkbe, így kétségtelen, hogy ezek a próbálkozások sikerrel fognak járni az adott időben.

A fentebbi pontokat vegyük kissé alaposabb elemzés alá az elérhető információk alapján. Először is, az "Új Világrend" kifejezést általában az illuminátusokkal és szabadkőművesekkel asszociáljuk, de ez szóösszetétel a New Age-ben is nagyon gyakran használt terminológia, amit Alice Bailey is előszeretettel emlegetett:

"Az Új Világrendet elhozó előkészületi fázisban egy állandó és irányított [hadászati] leszerelés fog megtörténni. Ez nem lesz tetszőlegesen elkerülhető. Egyetlen nemzetnek sem lesz engedélyezve, hogy pusztításra alkalmas dolgokat gyártson és tartson fenn." - Alice Bailey, Externalisation, 191. o.

A leszereléshez az 1960-as években a "rendezőcsoportok" által megszervezett háborúellenes mozgalmak jelentették az első nagy lépést, ahogyan ezt a New Age kötődésű H.G. Wells a "The Open Conspiracy" (A nyílt összeesküvés) című könyvében is felfedi. Ebben a műben a "változás ügynökei"-nek kiadott első parancs az volt, hogy szervezzék meg a háborúellenes mozgalmat. A kötelező leszerelés természetesen az atomfegyverekre is vonatkozni fog, de nem azon oknál fogva, amit a békebarátok gondolnak, vagy remélnek:

"Az atombombát két alkalommal használták fel pusztításra /…/ a használatának ma két [hasznos] módja van: a.) mint annak az energiaforrásnak az előfutára, ami megváltoztatja majd az emberi életvitel módját, bevezetve az új kort, amikor is nem lesznek civilizációk és kultúrák, mivel felváltja azt egy világkultúra és egy felemelkedő [egyetemes] civilizáció; b.) mint eszköz az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezében ahhoz, hogy kikényszerítse a béke külső formáit, ezzel időt adva a tanításra [biztosítsa az átnevelést]. Az atombomba nem annak a három nemzetnek a tulajdona [1957-ben járunk], amelyek ismerik a titkát. Az az Egyesült Nemzetek tulajdona, azért, hogy felhasználja - vagy remélhetőleg egyszerűen elég lesz a vele való fenyegetés -, amikor az agresszió bármely nemzet részéről felemeli ronda fejét /…/ vagy pedig azok ellen a politikai csoportok vagy erős vallási szervezetek ellen, amelyek nem lesznek képesek felhagyni a politizálással." – Externalisation, 548. o.

Érthetőbbé téve: a leszerelési program célirányosan a szuverén nemzetekre vonatkozik. A cél az, hogy az atomfegyverekkel csakis a nemzetek felett álló Világkormány, illetve az általuk felállított transznacionális hadsereg rendelkezzen, hogy azok bármikor bevethetők legyenek a nemkívánatos elemek ellen. Ez alatt pedig az olyan renegát államokat, vagy szervezeteket kell érteni, amelyek önálló politikai, ideológiai vagy netán vallási utakat kívánnak járni.

A különböző leszerelési mozgalmakba beszervezett és alaposan megvezetett fiatal békeaktivisták tömegei igencsak nagyot néznének, ha megtudnák, hogy felbujtóik és anyagi támogatóik szerint az emberi evolúció hatékonysága alkalmanként megkívánja a céltudatos és világméretű tömeges pusztításokat. Ahogy Bailey kifejti: A világháborúk hasznát soha nem értékelik a felvilágosulatlan tömegek. A pusztító Shamballa (a Hierarchiától a föld felé sugárzott erő, szellemi kisugárzás) okozta a II. Világháborút, Hitler kezdeti sikereit, s ez a "széleskörű stimuláció" végső soron egy szellemi növekedést hozott magával.

A New Age lényege egyáltalán nem békés szándékú, sőt, a háborúkat és a szörnyű emberi veszteségeket igen hideg közönnyel kezelik, amit jól tükröznek az Alice Bailey által kapott üzenetek is. Bailey a II. Világháború alatt kifejtette, hogy "ezt a jelenlegi szörnyűséges világháborút" a Hierarchia szemszögéből kell értelmezni, és akkor megláthatjuk a pozitívumait:

"Az anyagi létnek [az ember fizikai életének] és a külsődleges szervezeteknek nem kell túl nagy fontosságot tulajdonítani. Valójában meg kell történnie a külsődleges forma elpusztításának ahhoz, hogy felépülhessen egy jobb és sokkal megfelelőbb külső kinyilvánulás. Pontosan ez az oka a jelenlegi világkrízisnek [II. Világháború]." – A. Bailey, Externalisation, II., 108. o.

Ez kiegészíti egy korábbi idevonatkozó kijelentését, miszerint a "Shamballa erő elpusztítja mindazt, ami nem kívánatos és akadálynak számít a jelenlegi világformában" (u.o. 72. o.). A New Age mesterei szerint ez egy pozitív tisztítóháború volt, hogy kibontakozhassanak a terv további lépései.

A világhadsereg létrehozására a New Age eljövetelével kerülne sor, de már ma is megnyilvánulnak ennek előjelei, amikor a háttérhatalmak bizonyos nemzetek katonai erejét használják fel bárhol a földön, ahol azt céljaik és érdekeik megkívánják. Jelenleg teszik ezt az USA haderejével, a NATO által, az ENSZ békefenntartó hadsereggel, és a homályban működő, a globális hadsereg előfutárainak számító First Earth Battallion, és Task Force Delta megszervezésével.

Az új emberiség munkásosztálya

A dolgozó tömegeket, a munkásosztályt szigorúan szervezett rendbe sorolják a “Világszolgálók Új Csoportja" megnevezés alatt. A Világszolgálók kasztja több szintből áll, az egyszerű, megvezetett, félelemből engedelmes emberektől az idealista követőkön át a "Fehér Páhollyal" közvetlen kapcsolatban álló beavatottakig. (A. Bailey, Discipleship in the New Age II., 204. o.) Vagyis az Új Világrend a nácizmusból és kommunizmusból már jól ismert szervezeti rendszert képviseli, ahol a hithűen elkötelezett párttagok mellett jelen voltak az érdekből vagy félelemből csatlakozók is. Aki ki szeretné érdemelni azt, hogy az Új Korszakba belépjen, annak szolgálnia kell a rendszert, hogy ezáltal nyilvánítsa ki a "szeretetét", illetve hűségét.

Így a világszolgálók "magukévá teszik azokat az alapvető igazságokat, amelyek, az emberiséget alakították, igazságokat, amelyek végső fokon az emberiséget felemelik a béke és a bőség új korszakába." Viszont kitagadottak lesznek "azon emberek, akik ragaszkodnak az igazság keresésének és kifejezésének reakciós módszereihez, akik előnyben részesítik a [felsőbb] hatalom iránti engedelmességet, a tiszta gondolkodást és az önmaguk választotta szellemi útkeresést". (Lucis Trust, The New Group of World Servers, 3. o.) A New Age tan szerint megbocsáthatatlan "gondolatbűnözést” követ el minden ember, aki hisz egy felsőbb hatalomban [Istenben] és is engedelmes kíván lenni e felsőbb hatalom törvényeinek, aki képes és mer önállóan gondolkodni, és aki nem kíván az egyedül engedélyezett New Age doktrína szerint élni, elvetve a "csoportos tudattal" való közösséget. Az ilyen ember méltatlan arra, hogy belépjen az Új Korszakba. És a béke nem valósulhat meg csak akkor, ha előtte "erőszakkal kitaszítják a nem bizonyítottakat". Meg kell hagyni, érdekes módja ez a világbéke megvalósításának. Ez a békeüzenet legalább annyi önellentmondással van teli, mint a kommunista "békeharcos" fogalma.

A népességkorlátozás

A bukott angyalok számára nyilvánvaló okoknál fogva rendkívül fontos az emberiség létszámának csökkentése, és ez a"Mesterek" Bailey-nek közvetített üzeneteiben is tükröződik:

"[a népességnövekedésnek] bizonyos fizikai korlátokat kell szabni, mert az mára nyilvánvalóvá vált, hogy a bolygó egy bizonyos ponton túl már nem lesz képes az emberiséget ellátni." - A. Bailey, Education in the New Age, 1954, Lucis Publishing Company, 134. o.

Az akkor még koránt sem égető problémára (hiszen az 1940-es években, amikor Bailey papírra vetette ezeket, a föld népessége kevesebb, mint fele volt a mainak) a sajátos New Age megoldás is fel lett tálalva: az eugenika és az emberi szexualitás átformálása, vagyis a természet rendjébe való beavatkozás:

"A jövő lényeges változást fog hozni, a nagy családok alapítása iránti igény meg fog szűnni és a hangsúly az utódok minőségére, illetve intelligenciájára lesz fektetve. Ebben szerepe lesz az olyan tudományoknak, amiknek az eugenika csak egy fejletlen, ezoterikus előfutára.” - uo. 134-135. o.

Kétségtelenül, a családvállalásra vonatkozó előjelzések igen pontosnak bizonyultak, de természetesen ehhez sokban hozzájárult az a gazdasági rendszer is, ami szintén rejtett irányítás alatt áll. A Bailey által említett új tudomány, aminek az eugenika csupán előfutára volt, minden bizonnyal az akkor még csak elméleti, de ma már kivitelezhető genetikai manipulációkat jelenti. Érthető okoknál fogva a genetikai kutatások, majd manipulációk óvatosan, apró lépésekben lettek feltálalva, de az nem titok, hogy korunkban az emberiség jelentős hányada génkezelt élelmiszereken él. Jelenleg még vannak bizonyos korlátok, de ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy csak idő kérdése és megjelennek a génmanipulált emberek is. Hívőkként legyünk tisztába azzal, hogy a génkezelés egy óvatosan megalkotott szóvirág a fajkeveredésre, az Isten teremtésének elkorcsosítására. (Az emberiség létszámának radikális csökkentésével kapcsolatos tervek további bizonyítékául lásd még a A Georgia Guidestones – A New Age Manifesto című irást).

A tudatformálás

A New Age terminológiák hallatán az átlag olvasó valószínűleg csak kapkodja a fejét: eugenika, génmanipuláció, dimenzióváltás, eggyé válni a Mesterekkel, felemelkedni az evolúciós létrán, stb., megannyi fantasztikusnak tűnő fogalom. A hiba a mi készülékünkben van, mert túlzottan a racionalizáló elménk használatára hagyatkozunk. Ez egyszerű módon korrigálható azzal, ha kiiktatjuk azt és a tudatban [az ember szellemében] azonnal kitisztulnak a dolgok, minden New Age idea érthetővé, tisztává válik számunkra:

 "Szükséges egy igazi nagy változás az ember tudatában, ami csak akkor valósul meg, amikor a faj egyfajta ritmusos törvény irányítása alá kerül - mint ami alatt például az állatvilág is él, vagy ahogy az évszakok rendjéhez igazodó növényvilág funkcionál – ezáltal lehet átigazítani az egész evolúciós spirált.” - A. Bailey, Education in the New Age, 1954, Lucis Publishing Company, 136. o.

Következésképpen „az elmét végső soron fel kell áldozni ahhoz, hogy a Nagy Munka bevégződjön. Az elme halálával a tudat felszabadul és befejeződik a tökéletesség.” - Lectures on Ancient Philosophy: An Introduction To Practical Ideals, Manly P. Hall, 1984 65. o.

 Alice Bailey ezzel kapcsolatosan Blavatsky szavait is felidézte:

“ellent kell állni a tudomány materializmusának és minden dogmatikus teológiának, különösképpen a kereszténynek, amit a Közösség Főnökei [a "Hierarchia"] a legártalmasabbnak tartanak."

Vizsgáljuk csak meg miről is van itt szó: a szellemi mesterek az emberi elmét akadálynak nyilvánítva, azt megkerülve kívánnak a tudatra, az emberi szellem mélyére hatni. Isten felruházta az embert értelemmel, a racionális gondolkodást biztosító elmével. Az Isteni hatalmat és rendet még a természet is tükrözi és mindez az értelem által válik nyilvánvalóvá az ember számára (Róm. 1:19-20). Amennyiben eltávolítjuk vagy elfojtjuk ezt az értelmet, azzal nyitva hagyjuk a "tudat" kapuját és az emberi szellem nyitottá válik a behatolni kívánó szellemi impulzusoknak, ösztönzéseknek. A bukott angyalok esetében itt rendkívül erős szellemi impulzusokról beszélhetünk, amelyekkel az értelmét kizáró, vagy azt letompító ember szelleme már könnyen azonosul, rááll annak hullámhosszára és "a levegőbeli fennhatóságnak az engedetlenség fiaiban most munkálkodó szellemnek fejedelméhez igazodva jár "(Efézus 2:2).

Nem véletlen tehát, hogy az emberiség átnevelésének fontos eleme a gondolkodás és értelem kiiktatása. Ebben az ún. "gondolatbeállítók” segítik az embert. Ez alatt egyféle gondolatszabályozást, beigazítást kell érteni. Elképesztően nagy romboló hatása van a bizonyos körök által tudatosan ránk erőszakolt negatív fizikai stimulációknak is. A drogkultúra terjesztése az egyik leghatékonyabb módszer a tudat átformálására. A szórakoztatóipar filmjei és műsorai, bizonyos zeneirányzatok és az elektronikus játékok szintén tompítják az értelem éberségét, és a tudatot fogékonyabbá teszik a negatív ingerek befogadására. A gondolatbeállítók (bukott szellemi lények) készségesen segítik az embert abban, hogy csak bizonyos adások vételére hangolják rá a tudatukat. Ahogyan a pl. a rádiót a kívánt csatornára állítjuk, úgy a megfelelő módszerek elsajátításával a tudatunkat is rá lehet hangolni bizonyos szellemi csatornákra, adásokra (szellemi impulzusokra). A kereszténységet éppen a miatt nyilvánítják a "legártalmasabb" vallásnak, mert az felkészíti híveit a szellemek megvizsgálására: "Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy vajon Istentől valók-e, mert sok hamis próféta ment szét a világba. … de egy szellem sem Istentől való, aki Jézus mellett nem tesz vallást" (1Jn. 4:1-3). Aki pedig megvizsgálja a szellemeket [illetve az általuk sugallott ösztönzéseket] és csak az Istentől valóknak engedelmeskedik, a rosszat pedig felismeri és nem engedi a tudatába annak impulzusait, az távozásra kényszeríti a gonosz entitást: "Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és az elfut tőletek" (Jakab 4:7).

Azt már láttuk korábban, hogy az új világvallás okkult, "megidéző" jellegű lesz. Megidézni a pogány isteneket, szellemeket, angyalokat, démonokat illetve az ördögöt szokták. A megidézés egy idegen szellemi entitás tudatunkba való behívását jelenti. A médiumoknak ehhez szintén ki kell iktatniuk a "józan eszüket" és aktívan, meditáció és okkult gyakorlatok segítségével a tudatukba hívják a kívánt szellemet. Lényegében tehát az embereket mind szuper médiumokká kívánják tenni. Mi ezt inkább agymosásnak neveznénk.

Alapítványok, szervezetek

A háttérhatalmi elit több jeles személyiségét is magában foglaló Lucis Trust az egyik legjelentősebb olyan alapítvány, ami Terv megvalósításán dolgozik, többek között az ENSZ-be beépülve. A Lucis Trust Kiadóvállalat és annak szerteágazó leányszervezetei elkötelezetten követik a Felemelkedett Mesterek földi hierarchiáját (Sátán zsinagógáját), amely a luciferi mestermunka elvégzésén dolgozik, abból a célból, hogy a közelgő Vízöntő korszakára elhozzák "Sana Kumara", azaz a Világ Urának (értesd az antikrisztusnak) a végleges uralmát.

A Lucis Trust óriási befolyását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az alapítvány Tanácsadói Státuszt élvez az Egyesült Nemzetek Szervezetében! Ez azt jelenti, hogy állandó és folyamatos együttműködésben áll az ENSZ-el, széke van a heti gyűléseken, ahol komoly befolyást gyakorolhat a világ óriásvállalataira és a nemzetek vezetőire. A Lucis Trust által létrehozott World Goodwill szervezet pl. agresszíven és elkötelezetten támogatja a globalista ideológiát.

Ismétlésképpen: a célkeresztben végső soron a bibliai hit áll, az egész Terv annak végérvényes felszámolására lett lefektetve. A New Age a bibliai, vagy "zsidó-keresztény” értékrend minden egyes pontjának ellenszegül, s hangzatos módon veti el annak olyan alapjait, mint "a férfi dominanciát, a racionális gondolkodás erényeit, az anti-ökölógiai beállítottságot és a természettel való egység szükségét." Igen, az ember ne merjen önállóan gondolkodni, főként ne racionálisan, mert akkor soha nem lehet a kollektíva részese. Ez okból elkerülhetetlenül elvetendő "a férfi isten képe, mint a legnagyobb bölcsesség birtokosa és minden hatalom forrása, aki felülről uralja a földet és ráerőszakolja arra isteni törvényeit". Tűnjön el az a nézet, miszerint a természet törvényei "az isteni elméből fakadó törvényt tükrözik", annak érdekében, hogy "helyet adjon a jövő szellemi útjának" (Fritjof Capra, The Turning of the Tide, megjelent a ReVision: A Journal of Consciousness and Transformation, 1993-as, őszi számában).
 

A New Age eljövetelének követelményei és a "tolerancia" korlátai

 

Pusztítás és újjászületés - A Terv felszólít a régi rend módszeres elpusztítására és felkészíti a New Age híveit egy kozmikus vallásháború megvívására, valamint a bibliai hittel való végleges leszámolásra

Bailey elénk tárja, hogy a New Age és vele a "megújult mennyek és föld" közvetlen eljövetelét két nagy horderejű aktivitásnak kell megelőznie. Az első:

"Be kell következnie egy ’destruktív ciklusnak’ ami által fel lesz számolva a régi rend, és annak minden eredménye – az emberi civilizáció a maga intézményeivel - el lesz pusztítva. Ma az emberiség ennek a pusztító munkának a kivitelezésével foglalja el magát - noha nagyrészt ennek nincs is tudatában. A [terv] legfőbb kivitelező ügynökeit a faj intelligenciája teszi ki.” - Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations: V. köt. A Treatise on the Seven Rays, 1960, Lucis Publishing Company, 553. o.

A fenti fogalmazás New Age stílusban és terminológiák használatával adja elő ugyanazt a napirendet, amit sokan háttérhatalmi okkultista összeesküvésként ismernek, s amit a nagy izmusok is célul tűztek: "A múltat végképp eltörölni." Mindent, ami az isteni rendre emlékeztet. A háttérhatalmak terveit az emberek akarva-akaratlan kivitelezik, tehetetlenül vergődve a megtervezett események és manipulációk sodrában. Az 1960-as években lezajló "ellenkultúra" mozgalom pl. már javában ennek szellemiségében ment végbe, amivel megkezdődött az erkölcsi rend teljes átrendeződése. A háborúk már hosszú ideje nem a népek háborúi, hanem megrendelt, tervezőasztalon szerkesztett háborúk. A régi rend felbomlása után természetesen egy új [világ] rend építése következik, ami majd a második lépés lesz:

"A helyreállítás ciklusa a velejáró nehézségekkel együtt következik be, amibe a tömegek is be lesznek vonva a megújult intelligencia hatása és inspirációja alatt." - Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations: Volume V, A Treatise on the Seven Rays, 1960, Lucis Publishing Company, 553. o.

A megújult, vagyis a hierarchia szellemi lényeivel egyesült [így hibrid] intelligencia [vezető elit] bevonja a tömegeket, azaz megkezdi az emberiség egészének átformálását, indoktrinációját és beavatását. Maga a destruktív ciklus egy hosszabbtávú, több fázisból álló menetrendet jelent (lásd a 2012 – Sátán apokalipszise című írást), aminek a végén elpusztítanak mindenkit, akit nem sikerült átképezni, vagyis aki nem kíván "beavatott" [luciferiánus] lenni.

Bailey tudomásunkra hozza, hogy a földön folyó kozmikus harcban két fél áll egymással szemben: a "Fény urai" és a materialista, vagy "Sötét erők". Ez utóbbiak "azon dolgoznak, hogy megőrizzék az elavultat és az anyagit /…/ és az elkülönülést szítják." (Externalisation II. k., 76-77. o.) Tudjuk, hogy ő ezekkel a kódszavakkal elsősorban az isteni rend és a bibliai hit képviselőire, az elpusztítandó "régi rend" legfőbb képviselőire utal.

Az 1957-ben kiadott Externalisation-ban azt olvashatjuk, hogy a Hierarchia 175 éve végzi ezt az aktív romboló munkát, aminek a célja pontosan annak a bizonyos régi világrendnek a teljes eltörlése, hogy eljöjjön az újjászületés és megkezdődhessen az új korszak felépítése:

"Tegyünk említést arról a különös dologról, hogy a Hierarchia által százhetvenöt évvel ezelőtt megkezdett pusztítás magában hordozta – még messze nem rügyező formában – annak a végső pusztító aktusnak a magjait, ami akkor történik majd meg, amikor a Hierachia teljesen egybeolvad az emberiséggel és a hierarchikus formára nem lesz többé szükség. A három fő központ kettővé lesz, a hierarchia eltűnésével csak a Shamballa ["az erő"] és a [hibrid/megszállott] emberiség marad meg /…/ Ennek a végleges bomlásnak az ideje csak a planetáris létünk befejezésekor jön el." - Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company,  566-567 o.

A történelem mindenképpen igazolja a fentieket, hiszen tudjuk, hogy a megjelölt időben vette kezdetét a háttérhatalmi erők világpusztító munkájának utolsó nagy, fázisokban történő szakasza. 1776-ban ugyanis színre lépett az illuminátus rend a világot felforgatni kívánó célokkal. Rendkívül gyorsan be is ért ennek az első nagy és keserű gyümölcse az 1789-ben kirobbant proto-kommunista/jakobinus, nagy francia forradalom a maga szörnyűségeivel! Egy új trend jött létre és röviddel ezután Marx megbízást kap a Kommunista Kiáltvány megírására, amivel létrehozta az emberiség eddigi legkártékonyabb rendszerét, a kommunizmust. Világháborúk törnek ki, és az emberiség jelentős része pusztító, totalitárius rendszerek hatalma alá kerül. Mindezek az események aránylag rövid időn belül több százmillió ember pusztulását okozták. Bailey pedig kedélyesen kijelenti, hogy ezek mind "pozitív" példái a "Fény urai" által birtokolt Shamballa erő felhasználásának:

"A férfiak [jakobinusok], akik kirobbantották a francia forradalmat; Napóleon a nagy hódító; Bismarck, egy nemzet létrehozója; Mussolini, népének megújítója; Hitler, aki egy kétségbeesett népet vett a vállaira; Lenin, az idealista; Sztálin és Franco, ezek mindannyian a Shamballa erő kifejtői voltak, más, kevésbé megértett erők mellett. /…/ Ezeket az embereket diktátoroknak, demagógoknak nevezzük, holott vezetők voltak, akik a nagy és nélkülözhetetlen változások véghezvitelére voltak felhasználva, és arra, hogy megváltoztassák a civilizáció arcát. Nagy és kiváló személyiségek, akik különleges módon kezelték az akarat erejét és a változásokat hozó szándékot." - A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 133. o.

A Hierarchia véleményét tükröző médium szavai szerint a jakobinusok, Hitler és a többi felsorolt tömeggyilkos diktátor a Hierarchia érdekében, az ő céljaiknak megfelelően, és az általuk kibocsátott a Shamballa [sötét szellemi] erő felhasználásával végezte a jó munkát. Ennek emberi szervezését és irányítását az olyan titkos társaságokba tömörült okkultisták, mint a szabadkőművesek és illuminátusok végezték azok ellen a "Sötét erők" ellen, ami alatt ők természetesen az elpusztítandó "régi" vagyis az isteni rend híveit értik. De mindezek a szörnyűséges, hihetetlen anyagi és emberi áldozatokkal járó történelmi események csupán egy előzetes, egyféle bemelegítő gyakorlatnak szánt előkészületi munka részei voltak. A cél az, hogy a kor végén, illetve az új korszak kezdetén, amikor az emberiség és a Mesterek szellemileg egyesülnek, egy nagy, végleges, minden addigit meghaladó pusztításban felszámolják a régi kor utolsó maradékait és uralják a mindenséget. Semmiképpen se kerülje el figyelmünket a fenti idézet egy érdekessége: a felsorolásban úgy a jobb, mint a baloldaliként ismert szélsőséges nézetek, izmusok eszmeiségét képviselő tömeggyilkosok mind a hierarchia céltudatos destruktív munkáját végezték. Mindkét rendszer ugyanannak az éremnek a két oldala, ugyan azon szellemi erők irányítása alatt áll! Korunk problémáira nem a jobb, vagy baloldali ideológiák fognak megoldást nyújtani, ugyanis ezek részét képezik a pusztító munkának. Azok az emberek, akik e keretek között kívánják jobbá tenni a világot, azonnal a gonosz, pusztító játszma részeseivé válnak!

Vegyük csak a legkirívóbb és sokak számára legérdekesebb példát. Hogyan viszonyulnak a New Age szószólói és médiumai Hitler és a nácizmus ideológiájához? Mivel a náci ideológia a Hierarchia kreálmánya volt a romboló cél érdekében, így a New Age ideológiát tükrözte. Ez egyre nyilvánvalóbb.

A New Age közösség talán legellentmondásosabb megfogalmazásai Hitlerrel, illetve a nácizmussal kapcsolatosak. Az egyetemes békét, szeretetet és harmóniát hirdető mozgalom legjelesebb egyéniségei roppan óvatosan és körültekintő módon beszélnek Hitlerről, és a nácik gyakorlatairól. A publikum előtt lefutják a lefutandó köröket, bizonyos fokig engednek a jelenleg uralkodó, politikailag korrekt beszédmódnak és elítélik a nácizmus borzalmait. Ugyanakkor gyakran és alig leplezett módon pozitív általánosságokban fogalmazva említik meg a nácikat és bizonyos gyakorlataikat. Számukra ezek pozitív lépesek voltak, legalábbis Alice és Foster Bailey, valamint David Spangler és mások kijelentései szerint. Alice Bailey a náci ideológiát a kommunizmus és fasizmus sajátos keverékének nevezi, ugyanakkor a világ azon legnagyobb ideológiái közé sorolja, amelyeket a Shamballa energia szült meg. (A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy II. köt. 122-127. o.) Azt már láttuk, hogy Alice szerint ezek az ideológiák, beleértve a kommunizmust és nácizmust is, egyféle pozitív szerepet töltöttek be:

"A [Hierarchia] célja az volt, hogy felébresszék a tömegekben a szabad akaratot; aminek az eredménye [a tömegekre nézve] viszonylagosan jónak, sikeresnek mondható. /…/ Ezt a helyzet élessége okozta, és az, hogy óriási szakadékok tátongtak: szakadék a két csoport között /…/ a materialista erők és a fény energiái között."

Férje, Foster Bailey úgy utalt Hitlerre, mint tanítványra, s a következőket írja vele kapcsolatban:

 "Ő [Hitler] egy olyan tanítvány volt, aki megpróbálta a New Age Bölcs Mestereinek a Tervét megvalósítani regionális szinten a Rajna folyó mentén" - F. Bailey, Running God’s Plan, 14. o.

David Spangler, aki nyíltan a Terv megvalósításának szentelte az életét szintén csak annyi kivetnivalót talált a nácik árja ideológiájában, hogy az túl korlátolt volt:

 "kizárólag a kékszemű és szőke német rassz felemelését foglalta magában, ami szükségtelen, teljesen fölösleges korlátokat szabott az ideológiának. Az ősi árja szuper rassznak ugyanis sokkal szerteágazóbb elemei vannak." - Constance Cumbey David Spanlgert idézve a Hidden Dangers of the Rainbow című könyvében. 107. o.

A New Age e jeles szellemtrösztjei szerint tehát a nácik egyetlen nagy hibája az volt, hogy túl korlátozott területen és túl korlátolt emberanyaggal kívánták megvalósítani a New Age Tervet! A módszereikben nem találnak semmi kivetnivalót, hiszen ugyanazon módszereket kívánják ők is alkalmazni, ugyan abból a Shamballa erőből merítve. Ha pedig a nácik megsemmisítő táborai a Terv részét képezték piciny, helyi formában, akkor elképzelhetjük milyen népirtások állnak előttünk a Terv világméretű megvalósításakor az Új Világkormány alatt.

A náci árja fajelmélet is szoros kapcsolatban áll a New Age idevonatkozó tanaival. Amikor ugyanis náci fajelméletről beszélünk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a Thule és Vril társulatok okkultistái nem azért tartották magukat felsőbbrendűnek, mert a németeket egyszerűen "jobb minőségű" embereknek gondolták, mint más népcsoportokat. A felsőbbrendűséget azon New Age irányzatú meggyőződésüknek tulajdonították, miszerint az árja népek egy magas civilizációt képviselő fajtól származtak, akik újra eljönnek majd, s velük közösen egy új fajt hoznak majd létre; Egy mesterfajt, ami uralni fogja a következő ezeréves utópisztikus korszakot. E téren tehát semmi különbség nincs a náci és a New Age ideológia között. Ez utóbbi ugyanis szintén azt vallja, hogy az emberiségnek az ősi magot hordozó kis része oly magas szellemi szintre emelkedett fel, amihez képest az átlag ember egy minőségileg silány, hátramaradott faj. A fejlődés magasabb fokán álló emberek a hamarosan megjelenő szellemi hierarchiával keveredve egy új mesterfajt hoznak létre, ami uralja majd az eljövendő aranykorszakot, a New Age-t. Az emberiség azon része, amely túl selejtes ahhoz, hogy e szellemi evolúció alkalmával tovább lépjen, egyszerűen és jéghideg kegyetlenséggel el lesz pusztítva. A nácik módszerei tehát a New Age erkölcsi relativizmusát, és a nem "felemelkedett" emberek sorsa iránt közönyös ’végső megoldását’ tükrözték. Úgy a New Age, mint a Vril társulatba tömörült náci felső vezetés női médiumok által, telepatikus módon vette szellemi mestereik üzeneteit, utasításait. De a nácik magát az árja megnevezést, a vele kapcsolatos ideológiát, és a zsidó keresztény hit megsemmisítésének szükségességét is a Blavatsky féle New Age tanokból merítették.

Egy hívő embernek nem lehet túl nehéz összerakni a képet, és párhuzamot vonni a bibliai próféciákban vázolt eseményekkel: A gonosz szellemi erők, és természetesen a háttérhatalmi elitbe, illetve az okkult titkos társaságokba tömörült, elkötelezett emberi eszközeik egy jól megtervezett, szisztematikus pusztító munkát végeznek, hogy kitöröljék az emberiségből az isteni rendhez való ragaszkodás minden szikráját. Az elmúlt több mint kétszáz év pusztításai és népirtásai nagyrészt a Hierarchiától származó ideológiák alapján történtek, és így áldozataik elsősorban a keresztény értékrendhez és az isteni rendhez (család, nemzet, erkölcs, rend) ragaszkodó intézmények és emberek voltak. És ezek csupán enyhe előszelei ("magjai") voltak annak, ami várható lesz akkor, amikor ez a mag kicsírázik és a Hierarchia egyé válik (megszállja) a velük egyé válni kívánó emberekkel. Ez a démonikus erő pusztulásra szán mindent és mindenkit, aki a heves "átnevelési" kurzusok ellenére továbbra is ragaszkodik majd az isteni rendhez. A beavatottak fokozatosan a sötétség vonzásába kerülnek, ami végül teljesen megszállja őket, azaz egyé válnak azzal a szellemi erővel, ami ezt a sötétséget táplálja. Ez pedig nem a teremtő Isten, aki maga a világosság, s akiben nincsen sötétség (1Jn. 5:15), hanem az a Lucifer, akibe beavattattak. Ő az istene annak a rendszernek, amelynek felvették kárhoztató bélyegét.

A Lucifer és a Hierarchia azért fektetnek oly nagy hangsúlyt az emberiség megfelelő kondicionálására, illetve alapos felkészítésére, mert általuk végzik el a piszkos munkát. A terv nyilvánosságra hozatala előtt apránként oltották be az emberekbe az "ősi tanítások és bölcsességek" iránti érdeklődés vágyát, majd elvetették bennük az olyan alapvető New Age tanokat, mint hogy az emberiség épp szellemi fejlődésen és tökéletesedésen megy át; hogy minden élet és anyag kapcsolatban áll egymással; hogy megjelennek majd a lelki vezettetésű emberek; hogy az emberek a szellemi fejlődés különböző fokán állnak az istenné válás folyamatában;hogy bizonyos emberek már eljutottak a felvilágosodás és szellemi tudat szintjére; és hogy a fejlettség magasabb fokait elért emberek aktívan részt vesznek az emberiséget egységessé tevő terv megvalósításában.

Amikor eljön a legmegfelelőbb idő (2012 dec. 21?), a "Mesterek" utasítást adnak egy nagy szellemi offenzívára, ami egy teljesen új korszellemet eredményez. Ekkor nyilvánvalóvá válik "a Fény Urai és a Materialista, vagyis a Sötétség Erői között lezajló elkeseredett harc". (Externilasiation II. k. 71-77. o.) Mint láttuk, a New Age dogmatikában a szemben álló felek a "Fehér Páholy" (a Hierarchia és a felvilágosult, beavatott emberek), valamint a 'Fekete Páholy" (Jézus és követői, illetve a bibliai hit képviselői, valamint a "zsidók"). Állításaik szerint ennek a harcnak több millió éves történelme van, így nyilvánvaló, hogy ez a New Age történelemi kronológia a bukott sátáni rend szemszögéből vázolja fel a korszakokkal ezelőtt megkezdődött harcot és annak eseményeit. Ez az indoktrináció része, ezért érdemes tömören átfutni az általuk felvázolt történelmi képen:

A nagy atlantiszi civilizációt a Fehér Páholy uralta, ami harcban állt a sötét erőkkel. Habár a Hierarchia erőit közvetlenül maga Sanat Kumara és az általa kibocsátott "Shamballa energia" vezette, a harcot mégis elvesztették és ezzel megbukott a nagy atlantiszi civilizáció, és globális méretű pusztulás történt. Bailey szerint ebben a pusztulásban egy sokkal fejlettebb civilizáció veszett el és "ez a történelmi esemény a nagy özönvízzel kapcsolatos egyetemesen ismert legendákban maradt fenn" (Externalisation 124. o.). Bailey itt közvetve egy bibliai történetre utalt, s így jobb, ha tudjuk, mit is tár elénk a Biblia erről a periódusról. A "Mesterek" által uralt "dicsőséges", özönvíz előtti aranykorszak a teljes romlást hozta magával, az angyalok és emberek keveredését, a félistenek (Nefilim) születését, az ádámi emberiség elnyomását és genetikai megrontását. Isten emiatt pusztította el mindössze nyolc ember kivételével az egész akkori emberiséget az özönvíz által. Ezeket az eseményeket a vesztes fél természetesen más fényben, a maga érdekei szerint kívánta ábrázolni. E verzió szerint a Mestereket nem a nagy ellenfelük [Isten] vetette ki, hanem önmaguktól távoztak az emberiség jobb jövőjének és fejlődésének érdekében: "az emberiség érdekében a Hierarchia visszavonult a háttérbe, hagyva, hogy az ember önmaga találja meg a kivezető utat…" (u.o. 125. o.) Azon már nem is csodálkozhatunk, hogy az özönvíz utáni új korszak kezdetét szimbolizáló szivárványt - amit Isten a remény jeleként adott meg - a Hierarchia egy saját maguk által megadott jelnek tulajdonítja, ami az ő számukra egy egészen más reményt szimbolizál. Mégpedig azt, hogy egy adott időben visszatérnek és befejezik a harcot. Ennek láthatjuk kibontakozását a New Age Tervben.

Bailey a további bibliai vonatkozású eseményeket is a New Age, illetve a mögötte álló Hierarchia szellemiségének megfelelően mutatja be: Valami különös és meg nem magyarázott oknál fogva, az egyetemes pusztulásból nem a fejlett atlantiszi magot hordozó emberek [nefilim] menekültek meg, hanem a hitvány ó-zsidó faj [értsd az ádámi ember, akiket Isten mind népévé, majd gyermekeivé kíván tenni], amelyet "önmaguk ellenére a Nagy Fehér Páholy mentett ki" a pusztulásból. Ezt a maradékot az érdemtelen zsidó faj képviseli, vagy jelképezi (u.o. 125. o.). Hogy ez miért történt, vagy történhetett így, arra a "Mester" nem nyújt magyarázatot, de értelmezésünk szerint valamivel meg kellett indokolni a zsidó, vagy kiterjedtebb értelemben az ádámi faj fennmaradásának, és a "dicsőséges" atlantiszi [annunaki, nefilim] faj eltűnésének okát.

Az atlantiszi civilizáció elbukása után a Fehér Páholy mesterei arra kényszerültek, hogy visszavonuljanak a bolygóról, és a földet a Fekete Páholy uralma alatt hagyják. De az ősi bölcsességek és tanok magjai megmaradtak és virágozni kezdtek olyan helyeken, mint pl. Babilon, Egyiptom, Közép-Amerika, India, stb., és olyan nagy egyéniségek adták tovább nemzedékről nemzedékre, mint Nimród, és a nagy szellemi tanítók, vagy a Templomosok, majd a szabadkőművesek és egyéb titkos társaságok. Ezek az emberek "az ősi bölcsességek őrzői" és a Fehér Páholyhoz tartoznak, akiket a kirekesztő bibliai judaizmus és kereszténység eretnekeknek minősít, habár még e két vallásnak is vannak gnosztikus, vagyis felvilágosultabb képviselői (kabbalisták, bizonyos keresztény szekták, irányzatok).

Bailey 1939-ben azt írta, hogy "a jelenlegi világ krízis" egy olyan ősi konfliktusban gyökeredzik, ami sosem ért véget igazán. Ennek a szellemi harcnak a kimenetele rendkívül fontos, mert "meghatározza majd a világ dolgainak további menetét". A német Harmadik Birodalmat uraló nácik egy New Age szellemiségű, okkultista hátterű politikai pártot képeztek (lásd A Thule és Vril Társulatok – a nemzetszocializmus okkult háttere című írást). A sötét oldalon a "materialista erők koncentrálódnak", valamint "az az erő, ami az emberiség azon részéből árad, amely megtalálható a világ minden részén, s amelyet a zsidó népként ismerünk" (Externizaliation, 74. o.).

Úgy a Fekete, mint a Fehér Páholyt szellemi lények teszik ki, de mindkettő az embereken keresztül végzi munkáját. Való igaz, az igaz keresztények Isten munkájának részesei, ahogy Sátán beavatottai egyben az ő munkásai is. A Hierarchia, ami egykor elhagyta a földet, hamarosan visszatér a maga vállalta száműzetésből, hogy visszaszerezze a föld fölötti teljes és közvetlen irányítást, amivel a Fekete Páholy végleg elveszti a befolyását. A harcot örökre le kívánják zárni egy minden háborút berekesztő háborúval, ami által ez az "elhasználódott korszak" félre lesz téve, és helyet ad a New Age-nek. Megvalósul az Új Világ, az egy bolygó, egy nép, és egy világvallás korszaka.

Alice Bailey a svájci Genfben megtartott Arcane School Conferencia alkalmával azt nyilatkozta, hogy a "Shamballa erő" (vagyis az a láthatatlan dimenziókból kivetült erő, ami az Úr Maitreya irányítása alatt áll), egy pusztító erő lesz (amit a jakobinusok, Hitler, Sztálin stb. is felhasználtak). Ez az erő kiveti (elpusztítja) a földről a hitetleneket:

"Az a határozat, hogy felszabadítsuk a Shamballa erőt ebben az évszázadban, és közvetlen kapcsolatba hozzuk azt az emberi világgal arra a végső, és legsürgősebben megvalósítandó feladatra mutat, amely az Új Korszak előkészítése. A Shamballa erő egy pusztító és kitaszító erő /…/ mely arra késztet, hogy mélyebb belátást nyerjünk "A Terv"-be. Ez az az erő, ami elhozza majd az óriási krízist, valamint a faj beavatását a korok misztériumaiba.”- Alice Bailey, The Externalizing the Mysteries, 171. old. 1. pont.

Újra itt a nagy kérdés: vajon kik lesznek az emberiség hitetlen, kitaszítandó elemei? Az eddigiek után ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy ez valóban a bibliai hitet megélő emberekre vonatkozik. A New Age előre lefekteti, és ha úgy tetszik "elmoralizálja" azt a keresztényeket és egyéb "kitaszítandó elemeket" érintő elképesztő méretű üldöztetést és tömegmészárlást, ami Nagy Nyomorúság alatt fog végbemenni. Ahogyan a nácik is ezt tették. Csakis a felemelkedést akadályozó elemek kitaszítása (értsd elpusztítása) után valósulhat meg a New Age, s vele a szellemi evolúció utolsó fázisa, az emberiség továbblépése az isteni szintre. Nem csoda hát, hogy pl. Hitler is a New Age minta alapján kívánta megvalósítani az ezer éven át fennálló birodalmát, ami némi belátást nyújt arra, hogy mi is várható a nagyon közeli jövőben. Ha az itt leírtakat összevetjük a Biblia próféciáival, akkor tudjuk, hogy Maitreya Mester tulajdonképpen a nagy hamis próféta, aki üldöztetést és pusztítást hoz a bibliai keresztényekre. Az antikrisztus pedig istenné nyilvánítja magát (2Thessz. 2:3-4), s rákényszeríti az emberiséget a fenevad “bélyegének” felvételére és Sátán imádatára. Ezt jelenti "a krízis" és "az emberi faj korok mésztériumába való beavatása".

David Spangler nyíltan kimondja azt, amit tulajdonképpen már amúgy is mindenki tud: A New Age Krisztusa azonos Luciferrel:

"Krisztus és Lucifer egyazon erő. Lucifer készíti fel az embert a krisztuslét megtapasztalására. Ő a nagy kezdeményező. Lucifer azon dolgozik mindannyiunkban, hogy a teljességre hozzon bennünket, és ahogy az Új Korszak felé haladunk, valami módon mindannyian elérjük majd azt a pontot, amit én a Luciferi Beavatásnak  nevezek, mert ez a meghívónk az Új Korszakba.” - David Spangler Reflections on the Christ 44-45. o.)

Napnál világosabb, hogy csakis a sátánimádatba beavatottak kerülhetnek be az Új Korszakba, lévén ez a beavatás a "belépőjegy". A jelenlegi tolerancia és egyetemes emberi szeretet hangzatos szállóigéi mögül hamarosan kimutatja a foga fehérjét azok ellen, akik egyes-egyedül a bibliai Jézus Krisztusban látják az emberiség megváltásának és az Istennel való egyé válásnak a megvalósulását, és semmiképpen nem kívánnak részesülni ebben a beavatásban. A neves amerikai színésznő, Shirley MacLaine szinte költőien fogalmazza meg a sátáni hitvallás lényegét:

"Te vagy a minden. Minden, amit tudni kívánsz, önmagadban megtalálható. Te vagy az Univerzum. Az emberi faj legnagyobb tragédiája talán az volt, hogy elfelejtette az isteniségét. Nem szabad senkit és semmi mást imádnod, mint önmagadat. Mert te isten vagy. Ha szereted magad, szereted istent. Létezem, tehát Vagyok. Tudom, hogy az isteni eredet létezik, így az van. És mivel én annak a forrásnak vagyok része, ezért Vagyok, aki Vagyok."  - Shirley MacLaine, Out on a Limb, 1983 Bantam Books, New York.

Csakhogy ennek még útjában állnak azok a maradi, és ósdi teológiában gondolkodó keresztények:

„A sötétségben óriási energiák rejlenek /…/ ezek azon munkálkodnak, hogy megakadályozzák a New Age megértését /…/ ezek visszafogják az evolúció erejét…” (Externalisation 75. o.)

Amíg léteznek az egy igaz Istenbe vetett hitnek hírmondói, addig akadályai vannak az evolúciós lépésnek, az ember istenné válásának.

Semmi kétség a felől sem, hogy a New Age Hierarchiájának Mesterei a Sátánnal lázadó magas rangú angyali uradalmakat jelentik. A kinyilatkozásaik tehát a sátáni rend kinyilatkozásai azzal kapcsolatban, hogy miként kívánják megvalósítani a luciferi Világrendet, miként kívánják az emberiséget hűséges követőikké tenni, és mi céljuk van azokkal, akik nem kívánnak részt venni az általuk megalkotott programban. Egy keresztény számára azért fontos mindez, mert amikor a New Age nagy gurui a szellemi mestereik utasításait, tanításait és terveit teszik közzé, akkor belátást nyerhetünk ezeknek a szellemi hatalmasságoknak a "gondolatvilágába." Megfejthetjük pl. azt, hogy milyen céllal alkották meg a különböző politikai izmusokat, s mi céljuk volt azokkal.

Emlékezzünk, hogy a kiemelkedő New Age személyiségek egy adott taktika szerint, mindig az adott helyzetet, az emberek toleranciamértékét felmérve nyilatkoznak és operálnak. Ez azt jelenti, hogy amit ma netán burkoltabban kell megfogalmazniuk, azt holnap betartandó parancsként diktálják. A Terv ugyanis halad előre. A jelen helyzethez igazodva még visszafogottan, és a szükségtől vezetve elítélik Hitler és a nácik brutalitását, ugyanakkor egyre merészben és nyíltabban állnak ki amellett a szellemiség és filozófia mellett, amit Hitler és a nácik képviseltek! A New Age képtelen megtagadni önmaga lényegét, így következetesen felvállalják a náci ideológiával való szellemi rokonságot, sőt egyes alszervezeteik nyíltan és militáns vehemensséggel teszik ezt.

Savitri Devi Mukherjee, egy francia születésű és a hinduizmusra áttért befolyásos nyugati misztikus Hitlert egy avatárnak (isteni manifesztációnak) minősítette, aki teljes harmóniában állt a hindu hagyományokkal. Mukherjee számára Hitler a hinduk két misztikus fényforrásának, a napnak és a villámnak a megtestesítője volt. Oly mértékű hódolattal volt Hitler iránt, hogy "A Villám és a Nap” címmel egy könyvet is írt nagy ideáljának az életéről a következő dedikációval: „Korunk isteni személyiségének; az Ember, aki az Idő ellen harcolt; minden idők legnagyobb európai embere; aki egyben a Nap és a Villám; ADOLF HITLER, az olthatatlan szeretet és hűség kegyeletével, mindörökkön örökké." A Devi által létrehozott Hindutva irányzat egy modern példája a nácizmus és bizonyos keleti hagyományok (hindu, tibeti) szoros kapcsolatának.

A különböző környezetvédelmi szervezetek elsősorban a New Age nyíltabban náci szimpatizáns ágazatából tevődnek ki. A leginkább említésre méltó talán David Icke, a Green Party aktivistája, akire sokan úgy tekintenek, mint egy a háttérhatalmi összeesküvéseket feltáró és ellenző, pozitív egyéniségre. David Icke egy New Age guru, Alice Bailey követője, aki nem annyira a valós háttérhatalmi elit munkáját tárja fel, mint inkább azok eszközei ellen szít gyűlöletet, vagyis az izraelita nemzeteket, a "reptilian vérvonalból származó" királyi házakat nevezi meg a föld problémáinak forrásaként. Tehát egyrészt alattomos dezinformációival szándékosan zavarja össze a gondolkodó emberek tömegeit, másrészt pedig tápanyagot nyújt azoknak a gyűlölködőknek, akik egyszerű embertársaikat tekintik bűnbaknak. Habár David Icke és maga a New Age mozgalom egésze is úgy tetszeleg, mintha a háttérhatalmi összeesküvés legnagyobb ellenfelei és kihívásai lennének, valójában ez a két csoportosulás szoros együttműködésben áll és teljesen átfedik egymást.

A Terv szerint az adott időben mindenkinek választani kell: A luciferi beavatás, vagy halál!

A destruktív erők pusztítása ahhoz vezet, hogy az emberi faj beavattasson a korok misztériumába. Azok, akik nem kívánnak beavatottak lenni, nem lesznek kívánatosak az Új Korszakban, s az ilyenektől megtisztítják a földet.

Amikor újra eljön a "Krisztus", aki "határozottan helyreállítja a Misztériumokat, akkor a világ dolgainak teljes irányítását a Hierarchia fogja végezni" (Externalisation, 570. o.). Napnál is világosabb, hogy ez alatt az antikrisztus megjelenését kell érteni. Ekkor érvénybe kell lépnie az új világvallásnak is. A Hierarchiának természetesen megvannak az emberi eszközei, szövetségesei, az antikrisztus elkötelezett hívei, akik Foster Bailey szerint az olyan magas fokozatú beavatottakból állnak, mint pl. a Szabadkőművesség:

"Amikor a Misztériumok helyreállnak, a Szabadkőművesség betölti igaz funkcióját, a Nagymester, visszakapja a maga felségjogait, mert őt a beavatási rangja szerint választják, és annak velejárója a beavatotti ismeret. Helyre lesz állítva ősi méltóságában és elismerik a tekintélyhez való jogát." – Foster Bailey, The Spirit of Masonry, 79. o.)

Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a szabadkőművesek, illuminátusok és egyéb okkult szervezetek tulajdonképpen egy sátáni papságot képviselnek, akkor olvassa el újra Foster fenti sorait, vagy vegye kezébe pl. Manly P. Hall, a szabadkőműves New Age filozófus munkáit, aki szerint a szabadkőműves Nagymester a végső szintjén van annak a "szellemi tudattal való kapcsolatnak, ami a szellemi hierarchiától ered." ( M.P.H. The Lost Keys of Freemasonry, 35-36. o.) De, mint azt korábban már vázoltuk, maga Alice Bailey is tett utalást arra, hogy "amikor a szabadkőművesség túltesz a politizáláson és szociális aktivitáson, akkor méltó lesz a hatalom gyakorlására". (Externalisation, 511. o.). Márpedig a papság egy szellemi szolgálatot végző testület, aminek feladata többek között az, hogy beavassa a híveit az adott hit rendszerébe.

Ezen a ponton mindazoknak, akik be kívánnak jutni az Új Korszakba és Új Világrendbe, számos más feltétel mellett keresztül kell menniük egy "energia aktiváláson" avagy újjászületésen, ami egy beavatás által történik meg. Ezzel a beavatással egy "dimenzióváltás" megy végbe, ami által az ember egyé lesz a Hierarchia szellemi mestereivel és a "felsőbb önmagával", valamint végérvényesen azonosul Luciferrel, illetve a sátáni akarattal és szándékokkal. Vagy, ahogy David Spangler fogalmaz: az emberi evolúció angyalával" (Reflections on the Christ, 37. o.). Ezzel egy magasabb szinten folytatja útját az istenné válás felé és birtokába jut "a jó és rossz tudásának." A New Age tanítók szerint Lucifer újra felajánlja ezt az ajándékot az emberiségnek, mert a jó és rossz ismerete nélkül nem lehetnek teljesek, isteniek.

Hétköznapi nyelven: a beavatott végérvényesen eladta a lelkét. Ez negatív értelemben egy ugyan olyan nagy szellemi változást hoz a beavatottban, mint ami egy keresztényben megy végbe akkor, amikor a bemerítkezés után szellemileg újjászületik és Isten fiává lesz, azonosulva Isten akaratával.

Az alábbi válogatott idézetekben a New Age prominens alakjai mutatják be a beavatás szükségszerűségét és jelentőségét.

Bailey ismerteti, hogy a Terv megvalósításához vezető időben azok az egyének, akik igazán keresik azt [mint a New Age mozgalom és egyéb okkultista iskolák követői], egy állandóan mélyülő, egyre bennfentesebb kapcsolatot alakíthatnak ki a Hierarchiával. A meditációk által a "tiszta szellemi sötétség" ismeretére juthatnak:

"A Beavató minden egyes kapcsolattal egyre mélyebben vezeti be a beavatottat a tiszta sötétség középpontjába – abba a sötétségbe, ami tulajdonképpen a sötétség antitézise, ahogyan azt a be nem avatottak és felvilágosulatlanok értik. Ez egy olyan mérhetetlen fény központja, ami mellett minden más elhalványul és ebben a feszült vonzerőben, a legsötétebb ponton megláthatják a jéghideg tüzet." - Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations: Volume V, A Treatise on the Seven Rays, 1960, Lucis Publishing Company, 174. o.

David Spangler további fényt vet erre a szellemi dimenzióváltásra:

"Lucifer eljön, hogy nekünk adja a végső ajándékot, a teljességet. Ha elfogadjuk azt, akkor ő is szabad lesz és mi is szabadokká leszünk. Ez [az ajándék] a luciferi beavatás. Ezzel sokaknak már ma, és a későbbiekben még többeknek szembe kell nézni, mert ez az Új Korszakba való beavatás." - David Spangler, Refletions on the Christ, 45. old

Spangler közvetve ugyan, de két nagyon érdekes dologra vet fényt: 1. Már ma vannak [és mindig is voltak] beavatottak [Sátán elsőszülöttei]. 2. A beavatás által nem csak az emberek, de maga Sátán is szabaddá válik! Mi lehet ennek az oka? Sátán úgy hiszi, hogy ha az emberek saját választásukból, nem megtévesztve, hanem minden szükséges ismeret birtokában őt választották Istennel szemben, azzal megnyerte az Istennel folytatott háborúját. Felszabadul, mert ő bizonyult Istennek, Isten pedig teljes kudarcot vallott az emberre vonatkozó tervével.

Minden leírás szerint ez a beavatás egy monumentális esemény. Egy másik New Age személyiség, Dr. José Argüelles kifejti, a beavatás egy passzív "önfeladás egy magasabb galaktikus intelligencia elnyeréséért". Ehhez szükséges a befogadásra való hajlam, és egy bizonyos valami, amit ő "galaktikus lenyomat"-nak nevez, s ami automatikusan a fenevad bélyegének felvételére emlékeztet bennünket. Ezt a galaktikus pecsétet ugyanis csoportosan lehet felvenni, ami beindít "egy tényleges, nagyméretű evolúciós váltást /…/ a homo sapiens evolúciós időszaka végéhez ér" (Az Intergroup for Planetary Oneness által kiadott Meditation Magazine 1987 nyári számából). 

Habár Argüelles azt érzékelteti, hogy ez az egyén választásától függ, más médiumok szerint azonban a “világ beavatását egy egyetemesen ható kín és nyomás fogja születésre bírni". Ez a nyomás "természetes módon" a helyes irányba tereli a választást (Vera Alder, The Initiation of the World, - A világ beavatása p.109. o.). Ez csak élesíti azt a képet, hogy amíg a jelenben önszántából lesz az emberből sátáni beavatott, a kor végén azonban kínok és elnyomás alatt erőszakolják rá az emberekre. Egy másik szellemi Mester szerint nem kell félni, fájni fog, de nem számít igazán:

"A fizikai értelemben vett katasztrófáknak nincs túl nagy jelentőségük. A lélek elpusztíthatatlan, mivel az a Teremtő és a Teremtés része." - Ruth Montgomery, Strangers Among Us: Enlightened Beings from A World to Come (Idegenek közöttünk: Felvilágosult lények az eljövendő világból) 1979, 70. o.

Foster Bailey világossá tette, hogy az adott időben a New Age-be való beavatás nem csupán egy opció, hanem kötelezővé lesz téve, s azon belül egy kasztrendszer fog kialakulni:

"Úgy a fiataloknak, mint az időseknek a New Age mércéi szerint kell élniük. Azok, akik ezt nem fogadják el, megmásíthatatlanul kitaszítottakká lesznek." (Foster Bailey, Things to Come, 39. o.).

Mindazok, akik nem képesek alávetni magukat (nem rendelkeznek a megfelelő lélekkel), vagy nem voltak képesek eléggé felfejlődni a jelen szellemi vándorlásuk alkalmával, azok egyszerűen "a következő életbe küldetnek" [értsd: el lesznek pusztítva, hogy lelkük átvándoroljon egy másik létformába, újra kezdve a fejlődési folyamatot] egy globális "tisztító művelet" alkalmával. (Alice Bailey, The Rays and the Initiations, 754-755. o.) Barbara Marx Hubbard még sarkosabban fogalmaz: "Az emberek vagy megváltoznak, vagy elpusztulnak. Ez a választás". (Happy Birth Day Planet Earth! 32. o.) Hubbard még azt is hozzáteszi, hogy azok az emberi eszközök, amelyek véghezviszik a Fény és Szeretet Tervét soha nem lesznek vétkesek, s nem vádolhatók nemhogy gyilkossággal, de még csak a könyörületes halál okozásával sem:

"A világban új választások elé kell állnunk. A halál választása. Az élet választása… Az emberi méltóság megköveteli azt, hogy kényszer nélkül válassza vagy az életet vagy a halált, amivel egy új tudományág jön létre, a thanatology, vagyis a méltóságos halál művészete" - Hubbard, The Future - Previews of Coming Attractions – "Előzetes betekintő a jövő műsorába" című cikkéből, ami a First Foundation News 1995, augusztusi számának 4. oldalán jelent meg.

A halált azoknak a "javíthatatlan" embereknek illik majd választani, akik dogmatikájukban megragadva nemet mondanak a New Age ideákra. A "kegyes halál" a New Age oktatásrendszerében egy bevezetett tantárgyat képez, ahol a halál "hasznos természete" van kihangsúlyozva, mert elviszi azt, aminek lejárt az ideje (Externalisation, II. köt., 75. o.). Röviden szólva, a New Age úgy készíti fel tanítványait az emberiség nagy részének elpusztítására, hogy azt "a természet ciklikus megtisztulásának" tekintsék. Egy jeles New Age személyiség, John Randolph Price, a World Healing Day mozgalom létrehozója feleleveníti, hogy amikor az "Ásher" nevet viselő szellemi mesterének elmondta a milliárdnyi ember elpusztításával kapcsolatos fenntartásait, a mester röviden így válaszolt: "Kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, ezek az emberek nem önmaguktól vállalkoztak arra, hogy a pusztulás és újjászületés részesei legyenek." (Price, Practical Spirituality) A Terv fontos eleme tehát az, hogy kondicionálják az emberiséget erre a szerintük szükségszerű globális megtisztítás elfogadására, megnyugtatva a kételkedőket azzal, hogy a pusztulásra szánt emberek tulajdonképpen, tudat alatt maguk választották a halált, mert maguk is szükségét érezték a további újjászületésnek, illetve az azzal járó fejlődésnek. Szívességet tesznek nekik az elpusztításukkal.

Barbara Marx Hubbard szellemi tanítómesterei pedig számokkal is kifejezik a pusztítás méreteit: 

"Az emberi személyiségek teljes spektrumából csupán negyedrésznyi fog felemelkedni… egynegyed rész az ártalmas és ezek megromlott magok. Az ilyeneknek az elmúlt korokban engedélyezve volt, hogy természetes halállal haljanak meg. /…/ Most azonban, amikor közeledünk a quantum lépéshez, és a teremtett emberből a társteremtő ember lesz - vagyis ember, aki az isteni erő örököse - az ártalmas egynegyedet likvidálni kell a társadalom testéből. /…/ Szerencsére ezért nem ti vagytok felelősek. Mi vagyunk azok. Mi vagyunk az Isten válogatási folyamatának a felülvigyázói a földön. Ő választ, mi pedig pusztítunk. Mi vagyunk a sápadt ló lovasai, mi vagyunk a Halál." - Barbara Marx Hubbard, The Revelation: Our Crisis is a Birth, 235. o.)

A [sátáni] "Hierarchia" szerint tehát azért szükséges ez a válogatási folyamat, mert a pusztító, káros magok másokat is megfertőzhetnek az univerzális egységtől való lekapcsolódás szándékával, amivel örökre elpusztítják annak az esélyét, hogy a Homo sapiens Homo universialis lehessen.

"A Krisztus-tudat és Krisztus-képességek minden egyes ember természetes örökségét képzik a földön. Amikor ennek a reménynek az igéje minden nemzethez eljut, akkor véget ér az evolúciós fejlődés jelenlegi fázisa. Mindannyian tisztában lesznek a választással. Mindenkinek választania is kell… Mindazok, akik nem akarnak felfejlődni, ki fognak pusztulni; lelkük újrakezdi egy másik bolygórendszerben, ami egyféle óvodaként szolgál majd ahhoz, hogy az önző létből teljesség-központú lénnyé transzformálódjanak. A földön véget ér az óvodai idő. Az egyetemes emberiség ereje túl nagy ahhoz, hogy azt önző, gyermekes emberek örökölhessék." - Barbara Marx Hubbard, "Happy birthday Planet Earth", 17. o.

Hubbard tudatja, hogy a beavatással egy gyors, jól érzékelhető változás megy végbe: "azonnal egy elektromossághoz hasonló energia tölti fel a testet /…/ és akkor ÉN [Lucifer] képessé válok arra, hogy mindannyiótokkal egyszerre kapcsolatba lépjek." (Barbara Marx Hubbard, The Revelation 235-6. o.)

Nem mellékesen, Barbara Marx Hubbard minden lehető alkalommal kihangsúlyozza a zsidó származását, amivel nyilvánvalóan egy olyan precedenst kíván felmutatni, hogy még a "tébolygó zsidó" is képes felhagyni a tébolygással, és megfelelő odaadással eljuthat a szellemi qvantumlépéshez szükséges szintre, s emellett kiléphet a faji karma hatása alól. Ezzel természetesen nem a magukat zsidóknak valló, amúgy is luciferiánus világelitre gondol, hanem a héber Szentírást elfogadó és követni kívánó vallásos zsidókra.

A Hubbard által közvetített adatok szerint az emberiségnek mindössze 25%-a érheti el azt a szintet, hogy felemelkedjen, mint beavatott.

Egy másik 25% a rossz mag hordozója, és emiatt túl veszélyes ahhoz, hogy életben maradhasson. Az eddigiek alapján nem kell túlfeszíteni az elménket ahhoz, hogy megértsük, az első negyed a luciferi beavatottakat képviseli. A beavatott természetesen egy rendkívül kiváltságos embernek érzi magát, aki méltónak találtatott a Nagy Munka, a Terv elvégzésére, és aki messze felette áll az átlag embernek, eljutott a felvilágosodásra, így méltó arra is, hogy leszámoljon a szellemi selejtnek minősített emberiséggel. A második negyed pedig azokat foglalja magában, akik "genetikailag lekapcsolódtak", és semmiképpen nem hajlandóak ezzel a programmal azonosulni. Ez elsősorban a hívő keresztényeket jelenti, és mellettük mindazokat, akik valamilyen oknál fogva nem veszik fel e rendszer bélyegét. Hogy kik teszik majd ki a maradék 50%-ot? Nos, ők az emberiség azon része, akiknek választani kell majd az élet és halál között, mint azt már felvázolták. Mindazok, akik nem méltóak a felemelkedésre, és nem tartoznak a feltétlenül elpusztítandó káros maghoz, azok a kegyes halál választását kapják. Mivel ők nem transzcendentáltak, de nem is a pusztító mag hordozói [a Szent Szellemmel betöltekezett, bibliai értelemben vett hívők], részesülniük kell egy beavatásban, majd "el kell hagyniuk a földet" [értsd: a kegyes halált kell választaniuk], hogy megfelelő életteret biztosítsanak a jövő emberének.

A sátáni terv beérése - a kísértés órája

A kereszténység számos tanítója felismeri a New Age kihívásait, és egyesek még a mozgalom valós céljaival is úgy-ahogy tisztában vannak:

A New Age világbékét elhozó terve nem valósíthatja meg addig a Vízöntő Aranykorszakát, amíg a bibliai kereszténység nem lesz a törvényen kívül rekesztve, vagy nem lesz elpusztítva" - Richard Bennett, Can Mysticism Lead to God?

A fentebb leírtak koránt sem alaptalan kijelentések, hiszen a New Age vezető egyéniségei teljes nyíltsággal jelentik ki a kereszténység felszámolásával kapcsolatos terveiket.

Keresztényekként tudnunk kell, hogy mindez nem az Isten háta mögött, figyelmét elkerülve történik, hanem az isteni rendeltetésnek megfelelően, hogy az igazak kiállják a végső próbát: "Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak" (Jel. 3:10).

Ma talán el sem tudjuk képzelni – az eddigi, s csupán "előjátéknak" számító történelmi precedensek ellenére sem – azt, hogy a szabadkezet kapott és megátalkodott gonoszság milyen, a történelem folyamán eddig sosem látott iszonyatot fog elhozni az emberiségre. Csupán a választottak érdekében, de Isten rövidre vágja ezt az időszakot, különben nem maradna élő ember a földön (Mt. 24:22; Mk. 13:20). A bibliai próféták (pl. Dán. 12:1 ) és Jézus Krisztus is utaltak erre az időszakra (Mt. 24:21), amihez fogható nem volt, s nem is lesz a föld történelmében.

Ezsdrás apokalipszise szintén ijesztő képet fest arról, hogy ebben az időben a sötétség beavatottjai szó szerint megszállott őrültekként üldözik majd az Istenhez hű embereket:

II. Ezsdrás 16:70 -75  70 Mert sok helyen és a közeli városokban is nagy háborgás [felkelés] lesz azok ellen, akik félik az Urat. 71 Olyanok lesznek, mint az őrültek, senkit sem kímélnek, hanem kifosztják és elpusztítják azokat, akik továbbra is félik az Urat. 72 Mert lerombolják és fosztogatják az ő javaikat, és kiűzik őket otthonaikból. 73 Akkor az én választottaimnak kipróbált értéke nyilvánvaló lesz, mint a tűzben edzett aranyé. 74 "Halljátok, én választottaim" így szól az Úr. "Íme, a megpróbáltatás napjai közel vannak, és én majd megszabadítlak benneteket. 75 Ne féljetek vagy kételkedjetek, mert Isten a ti vezetőtök.

Az emberiség átnevelésével és a népirtás kivitelezésével megbízott vakbuzgó Világszolgálók "nem ismernek el semmi más tekintélyt, mint önmaguk lelkét" (The New Group of Worldservers [NGWS] 7. o.). Már amennyire a beavatott, és a luciferi akarattal azonosult emberek lelkei valóban önmagukénak mondhatók ezen a ponton. Ezsdrás fenti idézetének fényében ezek az emberek a megszállottság őrületében viszik véghez eszelős tetteiket.

Ha mélyebben a New Age arcába tekintünk, feltárul a valós kép. Ekkor nem csak a - sokak szerint némileg talán furcsa, de teljesen ártalmatlan - füstölők között mélázó, kristályba merengő, jámbor ember átszellemült arca tekint ránk vissza, hanem az embergyilkos Sátáné. Aki ezt nem fogja fel, azt már megigézte a nagy hitető. A New Age művészetben nem véletlenül ábrázolják Sanat Kumarát/Lucifert következetesen egy gyönyörű, méltóságteljes és fénnyel övezett, megigéző szemekkel ránk tekintő lényként (lásd a jobboldali ábrát), hiszen maga Sátán is a világosság angyalaként parádézza magát (vö. 2Kor. 11:14). Sátán célja az, hogy a lehető legnagyobb számban csábítsa magához az embereket és tegye azokat a maga beavatottaivá, amikor eljön a kísértés órája és a választás ideje. Bevált eszközeként előszeretettel hat az emberi egóra, azt az érzést sugallva, hogy lényünk felemelése, illetve istenné emelése önmagunkban rejlik. A benne megfogant eredeti bűnbe, az ego Isten fölé való felmagasztalásába vonja be az erre fogékony és felkészített embereket. Mindenki más pusztuljon el. A sátáni terv progresszív folyamata jól követhető a történelemben. A bukott szellemi rend az idők folyamán lépésről-lépésre és egyre fokozódóbb mértékben kövezte ki az ember számára az Istentől eltávolodó, luciferianizmushoz vezető utat:

- Az első emberpárral elhintette azt a hazugságot, amit korunkban a New Age által némileg komplikáltabb módon tálal. Ez pedig a "dehogyis haltok meg /…/ hanem olyanokká lesztek, mint Isten!" (vö. 1Móz. 3:4-5).

- Az özönvíz utáni Bábelben megalkotta az őspogány kultuszt, ez volt az anyja és bölcsője a rendszerezett aposztáziának. Ez a pogány, sátáni rendszer a nyelvek és a nemzetségek elválasztását követően szerteágazott a földön, átitatott minden kultúrát, és számos arculatban képes megjeleníteni önmagát. Történt azonban egy nem várt fejlemény: Isten elhívott egy Ábrahám nevű embert, aki azt az ígéretet kapta, hogy magjából fog eljönni az emberiség megváltója, leszármazottai pedig az Isten országának hű képviselői lesznek. Sátán válasza a gyors aknamunka volt: A "könyv népeit", az izraelitákat, majd a keresztényeket tömeges aposztáziába vitte azáltal, hogy az Isten által lefektetett vallásrendnek az általa átértelmezett tartalommal kívánjanak megfelelni. Zseniális módon még azt is képes volt kieszközölni, hogy az Istenhez valóban hű maradékot mindig magával az isteni rendet képviselni hívatott, ám hamissá lett testület által [farizeusi judaizmus, katolikus egyház] üldözze és pusztítsa! Igen, ennek a nagy babiloni rendszernek része az egykori misztériumokkal átitatott névleges kereszténység is!

- Közeledve a kor végéhez szinkretizálni kezdte azokat a kultuszokat, amelyek életre keltik ama egykori Babilont, amit a Jelenések 17:5 így vázol: "A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja". 

Habár a New Age magában foglalja ezeket az elemeket, de messze túl is megy rajtuk. Mert a kor végén már sokkal többről van szó, mint a keresztény hit meghamisításáról, elferdítéséről és a hívők hamis tanok általi megtévesztéséről. Mert a megtévesztett, hibás teológiát képviselő keresztények, ha már nem is a megfelelő biblikus módon, illetve az Isten által meghatározott renden belül imádják Istent, de névlegesen még a teremtő Isten az imádatuk tárgya. Sátán végcélja pedig az, hogy az emberiség őt kiáltsa ki istenének és felemelőjének. A New Age pedig pontosan ezt a célt szolgálja, ez a szellemi végjáték. E tekintetben a New Age mozgalom sokkal többre lett szánva, mint csak azoknak az ősi pogány misztériumoknak a felélesztése.

Majd a kör lassan bezárul és ugyan azzal a hazugsággal végződik, mint amivel kezdődött. A "nem haltok meg, hanem olyanokká lesztek, mint Isten" mantra lett újratöltve modernebb nyelvezettel és áltudományos sallangokkal: "Elértétek azt az evolúciós mércét, hogy felemelkedhessetek hozzánk, a Hierarchia szintjére, egyé lesztek velünk, istenekké váltok, a jó és rossz tudásának birtokosaivá."

A különbség az, hogy e kor végén már nem a csupán a testi halál a tét, hanem az a bizonyos második és örök halál, amiből már lesz többé feltámadás (Jel. 20:14; 21:8)!

Amikor az ember Lucifer imádatával istenné kívánja magát felemelni, akkor már Sátán szellemisége vezérli. Elkötelezetteinek képes megadni az evilági gazdagságot és méltóságot, ahogy Krisztust is megkísértette ezzel (Mát. 4:8-9). Amennyiben bárki befogadja ezt a szellemiséget, azzal automatikusan Sátán követőjévé válik és bálványimádatban él. A végső stádiumban pedig azonosul Sátánnal és ezzel elkötelezett luciferianussá válik. A lelküket így eladó embereknek önigazolást nyújt a gonosztól való "méltóság", nagyság és gazdagság. Csakhogy ezért a múlandó sikerélményért nagy árat kell fizetni az ítélet napján, ugyanis mindazok, akik eladják a lelküket Sátánnak az ideiglenes földi javakért, kárhozatra jutnak az ítélet napján. A terv szó szerint füstbe megy (v.ö. Ézs. 38:10; Jel. 14:9-11).

A New Age által megfogalmazott remények akaratlanul is a 2Thesszalonikai levél 2:3-4 verseit juttatják eszünkbe: "Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten."

Ezek után talán nem lehet meglepő az, hogy ennek a mozgalomnak jelentős szerepe van az Új Világrend megalkotásában is, ahogyan az sem meglepő, hogy a nagy titkos társaságok kézjegyeit viseli magán. A New Age üzenetek nyersen rámutatnak arra, hogy az ősi pogány kultuszok keresztény köntösbe bújtatott változatai [a katolicizmus és annak "leányai”) nem elég hatékonyak a luciferianizmus megvalósításához, legfeljebb csak asszisztálhatnak a tervben egy megszabott határig, az antikrisztus beiktatásáig. Vagyis, a megromlott kereszténység – és vele a judaizmus is – csak egy adott ideig felhasználandó eszköz ahhoz, hogy elősegítsék a bibliai próféciákat is meglovagoló antikrisztus világméretű elfogadtatását. Miután ez megtörtént, ez az immár a szerepét betöltött vallásrendszer egyszerűen el lesz pusztítva (v.ö. Jel. 17:16-17). A babiloni misztériumok számos elemét és gyakorlatát magába olvasztotta a talmudista judaizmus és a hagyományos "kereszténység" is, ez mégsem lesz elégséges a kor végére tervezett végső választáskor. Ez a Nagy Babilonnak nevezett vallásrendszer már csak azért sem felel meg Sátán végső céljainak, mert abból ki lehet futni (vö. Jel. 18:4), vagyis meg lehet térni és hátra lehet azt hagyni. Viszont a tiszta luciferiánizmusba való beavatást nem megtévesztésből végzi el az egyén, hanem azért, mert azonosult Sátánnal, az ő akaratával és szellemiségével, így ebből már nem lehet visszalépni, nem lehet megtérni. Az egyén tudatosan, szándékkal kötelezte el magát és töltekezett be Sátán természetével és erejével. Más szóval, egyes egyedül a nyíltan felvállalt, beavatást megkövetelő luciferizmus lesz az egyedüli megtűrt szellemi út.

A különböző titkos társaságok sátánimádó elit tagsága zárt ajtók mögött már régóta gyakorol olyan sátáni rítusokat és beavatásokat, amikbe az átlag ember soha nem nyer belátást. A New Age-en keresztül azonban a hétköznapi emberek is beavatást nyerhetnek a luciferiánizmusba, hiszen ez a mozgalom arra lett megtervezve, hogy a hierarchia legalját képező átlag embert is aktív sátánimádókká tegye. Joggal nevezik egyesek ezt populáris sátánizmusnak. Így nem csodálkozhatunk azon sem, hogy a híresebb titkos társaságok (illuminátusok, szabadkőművesek stb.) jelképrendszerei és tervei fellelhetők a New Age jelképrendszereiben, illetve napirendjében is. Az USA egydolláros bankójának jelképes New World Order üzenete pl. tökéletesen egybeesik a New Age új korszak, új rend üzenetével. A piramis fejkövének aláereszkedése egyformán jelenti a New Age Nagy Tanítójának, és a titkos társaságok várt Királyának eljövetelét. Valójában a New Age elterjedésében óriási szerepe volt a háttérhatalmaknak, illetve a szabadkőműves ügynökeiknek (lásd A szabadkőművesség szerepe a New Age és az egyéb modern okkult mozgalmak kialakulásában című írást).

Csakhogy ennek a fajta istenné válásnak igen nagy ára lesz:

Jeremiás 10:11 9 … Mert a nemzetek bölcsei között, sem pedig országaiban nincs senki, aki hozzád [Istenhez] hasonló volna. 8Ezek mind egyaránt esztelenek és ostobák, s értelmetlen a tanítás is, amit e hiábavalóságok nevében adnak. 10 Az Úr azonban az igaz Isten, ő az élő Isten, az örök Király. Haragjától megrendül a föld, a népek nem tudják elviselni, ha felindul. 11 Ezt mondjátok tehát nekik: Azok az istenek, akik nem alkották az eget és földet, ki fognak veszni a földről és az ég alól.

Aki istenné emeli magát, de nem a teremtő Isten, arra örök pusztulás vár, legyen az angyal vagy ember. Addig azonban tartsuk figyelemben Pál apostol intő szavait:

Efézus 6:12 12 mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói [a Hierarchia] ellen, a gonoszság szellemi lényei ellen, kik a mennyekben vannak. 13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ama rossz napon [a New Age beiktatásakor] képesek legyetek ellenállni, és miután minden munkátokat elvégeztétek, megállni.

Záradékként egy kijózanító figyelmeztetés úgy a bibliai hívő, mint a nem hívő, esetleg New Age szimpatizáns világ felé is. Elkerülhetetlenül "el kell jönnie a megkísértés órájának, hogy megkísértse [próbára tegye] az egész föld lakosait" (Jel. 3:10)! A háttérhatalmi és New Age terv meg lesz valósítva a lefektetett célkitűzésekkel együtt, ezt tudhatjuk a Jelenések könyvéből. Sátán és angyalai a földre vettetnek és megtévesztik az egész világot (Jel. 12:9), így valóban eljön majd a luciferiánizmus időszaka, amikor "az egész föld bámulva ment a fenevad után, leborulva imádta a sárkányt, mert az adta a fennhatóságot a fenevadnak"(Jel. 17:3-4). Igaz, rövid idő adatik meg nekik, de ez az igazi vészkorszak annál nagyobb dühvel és intenzitással fog lefolyni (Jel. 12:12). Az antikrisztus hatalmat kap és senki nem lesz képes fizikai harcot vívni ellene (Jel. 17:4). "Arra is engedelmet kapott, hogy hadat viseljen a szentekkel és legyőzze őket. Fennhatóságot adtak neki minden törzsön, népen, nyelven és nemzeten" (Jel. 17:8). Véghezviheti, "hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék" (Jel. 17:15). Ekkor Lucifer a hatalma alá vonja mindazokat, akik erre lettek rendelve, hogy ítélet alá essenek: "Imádattal fognak eléje borulni a földön lakók, mindaz, akinek neve nincs beírva annak a Báránynak életkönyvébe, akit a világ megalapítása óta megöltek" (Jel. 17:5). Mert aki imádják őt és felveszik a bélyeget, mind részesülnek Isten haragjából és kárhozatra jutnak (Jel. 18:9-11). Isten akarata, hogy mindez beteljesedjen, "így hát azok, akik az Isten akaratának megfelelően szenvednek jót cselekedve, bízzák rá lelküket a hű Teremtőre" (1Pét. 4:19).

"De ha még az igazságos is alig menekül meg, mi lesz az istentelennel és a vétkezővel?" - 1Péter 4:18

<< Vissza a New Age I. íráshoz

 

Az New Age mozgalom szerepe a sátáni piramis (terv) felépítésében:

A New Age felépítése