CoG

Felvezető a Nimród című íráshoz

 

Feltehetően már minden olvasónk számára ismerős lehet az a manapság egyre terjedő nézet, miszerint "a zsidók" az olyan korábbi népektől lopták el vallási és erkölcsi tanításaikat, mint a sumérok és babiloniak. Aztán az így elbitorolt ismereteket alaposan átfogalmazták, hogy alantas világuralmi szándékoktól fűtve gonosz célok megvalósítására használják fel. Furcsa módon ez a nézet eléggé mélyen beette magát még a kereszténység egyes irányzataiba is. Az újpogány, illetve New Age vonalú álkeresztény mozgalmak teljes frontális támadásba lendültek a Szentírás igaz üzenetét egyébként valóban kiforgató "zsidó keresztény" értékrend, illetve az arra felépült nyugati világ erkölcsi és vallási nézetei ellen. Azonban ennek a támadásnak nem a hamis kereszténység megtisztítása a célja, mint inkább a kereszténység New Age irányába való terelése, illetve teljes mértékű elpogányosítása. Ennek köszönhetően a Szentírás is egy olyan, a világ megrontására felhasznált, hamis irodalomnak lett minősítve, ami megrabolja az emberiséget az eredeti, tiszta ősvallástól és őskultúrától. A Biblia Istene rövid úton a sátáni zsidó fajzat gonosz és bosszúálló törzsi istenévé vedlett, akinek semmi köze nincs a "valódi", és kihangsúlyozottan nem zsidó származású Jézus Krisztus tanításaihoz, sem az ő "jóságos égi Atyjához". A gyermeket szándékosan kidobták a fürdővízzel. Magyar vonatkozásban ennek a nézetnek különösen mély és átfogó hagyománya alakult ki, igen terjedelmes és meggyőzően hangzó "szakirodalommal". A magyar újpogány tanok fő motívumai dióhéjban: A tudás népéből származó óriás Nimród, a hős vadász a tiszta ősvallás követője volt, akitől a hunok és magyarok származtak. Ez a Nimród békében uralta dicsőséges birodalmát, ahol virágzott az erkölcsiség és a tiszta ősi tudás. Népe boldogan élt mindaddig, amíg meg nem jelent birodalmában az alantas "szemita" faj, amely gonosz és féltékeny istenüknek, JHVH-nak az utasítására el akarta pusztítani úgy az igaz ősi tudást, mint az arra épülő rendet, s természetesen annak igaz követőit is. Összeesküvésük részeként először is "ellopták" az ősi tudásokat lejegyző írásokat és ismereteket, majd azokat átírva és egy új vallást megalkotva megkezdték a világ leigázását. Az egykori dicső Nimród felfedte e gonosz ármányt és ádázul küzdött ellenük. Utódainak, a “szittya népeknek" pedig szintén az a szent küldetés adatott meg, hogy helyreállítsák az eredeti őstudást és az abból fakadó rendet a világban. Hitük szerint hamarosan eljön a leszámolás napja, amikor visszaáll a földön az eredeti nimródi világrend, s vele az egyetemes ősvallás is! Ez a sajátos világnézet a New Age részét képzi, annak lényegét tükrözi: Visszatérni ahhoz az időhöz, amikor kizárólag a bukott angyali rend tanította az emberiséget, mielőtt aktívan közbelépett a Biblia Istene és ismertette az emberiséget megváltó üzenetét. Ebben az írásban a Szentírás szavait igaznak, hitelesnek valló nézőpontot vázoljuk, és ebből a szemszögből vizsgáljuk meg Nimród történelmi szerepét.

 

Az ősi pogány kultuszok felelevenedése

Sajnos az tény és való, hogy az ún. "zsidó-keresztény", vagy bibliai hagyományokra épült nyugati világ sohasem képviselte igazán és megfelelő módon a Szentírásban lefektetett isteni rendet, törvényzetet és szellemiséget. Sőt, a katolikus egyház a pogány szokások és ünnepek tömegeit tette az általuk képviselt "keresztény" vallás részévé azzal a céllal, hogy a pogány tömegek "érezzék otthon magukat", minél nagyobb számban térjenek be és növeljék a felekezet erejét (lásd az Isten ünnepei vagy pogány ünnepek című írást). Ez a megalkuvó taktika az első évszázadokban sikeres módszernek bizonyult, legalábbis az egyház növekedését illetően, de ezért igen nagy árat kell ma fizetniük. Ez a pogány hittel és hagyományokkal való következetes megalkuvás oda vezetett, hogy a keresztény világban reneszánszát éli az ezotéria, és kibontakozóban van egy nagyfokú vissza-pogányosodás. Ennek a világméretű jelenségnek a hatására egyre több katolikus és protestáns hívő veti le a megalkuvó kereszténység mázát és teljes nyíltsággal térnek vissza az ősi pogány kultuszokhoz, vallásgyakorlatokhoz, az ezotériához, illetve "az egyház által elhallgatott ősi tudás megismeréséhez". További milliók válnak hitehagyottá, sebezhetően kitéve a New Age hóbortnak. A valós cél nem is annyira az impotens és csak nevében keresztény vallásnak a megsemmisítése - ez dőlni fog magától is -, hanem inkább az egy igaz Isten kinyilatkozásait tartalmazó Szentírás teljes elhiteltelenítése! Az újpogányságnak, ahogy a réginek is, a Biblia üzenete áll útjában, hiszen aki azt elolvassa, az tisztán láthatja, hogy habár az intézményesített kereszténység messze áll annak képviseletétől, de van egy igaz Isten, aki nem tűr meg hamis isteneket és hamis vallásokat. Ezért áll a Szentírás egyre hevesebb támadások tüzében, s ezért vált oly sokak számára hiteltelen, hamis irodalommá. Ma már nagyon sokan veszik készpénznek azt, hogy az Ószövetség egy Jahveh nevű, pitiáner kis törzsi istent szolgáló nép innen-onnan összelopkodott, gonosz szándékú irománya, az Újszövetség pedig nem Jézus valós szavait és tetteit örökíti meg, hanem az egyház által cenzúrázott népbutító hamisításokat.

Az újpogányságnak számos irányvonala van, amelyeket nagyrészt be lehet sorolni a New Age valamelyik alkategóriájába. Ezt a negatív folyamatot a hagyományos nagyegyházak általában tehetetlenül nézik, és ez még a jobbik eset. Bizonyos, elsősorban a politikai jobboldalhoz köthető "keresztény" berkekben ugyanis úgy a lelkészeten belül, mint a hívek között is elfogadottá váltak a neopogány tanok és nézetek. Nem kell Afrikáig vagy Latin-Amerikáig mennünk, hiszen ez a tendencia sajátos formában Magyarországon is létezik, elsősorban a néperedettel kapcsolatos mondáink egyes elemeinek köszönhetően. Ez a fajta "korcsosuló kereszténység" már nem az abszolút igazságok képviseletét, sem a gonosz és a bűn elleni küzdelmet látja legfőbb küldetésének, hanem a sátáni gonoszságot megszemélyesítő ördögi nép, a zsidók elleni küzdelmet! Ezekben a körökben a hit és a vallás jobbára politikai, illetve fizikai, testi síkra siklott, amit leginkább egy hamis mítosz, az ezoterikus ismeretek és a puszta gyűlölet szít. Ironikus módon a kereszténységet is annak a háttérhatalmi összeesküvésnek a részeként látják, ami ellen ők fel kívánnak lépni, ám aminek a céljait puszta létükkel is a legmesszebbmenőkig kiszolgálják!

Sátán, a nagy hamisító mindenkit úgy téveszt meg, hogy az az ő hosszútávú céljait szolgálja. A Szentírás csöppet sem mellékesen áldozata lett ennek a folyamatnak. Több írásban is kihangsúlyoztuk már, hogy Sátán milyen ötletes és sikeres Isten utánzásában, az isteni intézmények, valamint a rend, törvényzet és vallási gyakorlatok meghamisításában. Propagandája amilyen zseniális, olyan egyszerű: A jót rossznak, a rosszat pedig jónak mutatni. Testi ügynökei mindezt karizmatikusan, meggyőzően és hitelesen hangzó retorikával viszik véghez.

Ennek a folyamatnak része az ezen írás tárgyát képző Nimródnak a határozottan pozitív hőssé való nyilvánítása, ami jellegzetesen az egyre népszerűbb újpogány körökhöz köthető. Nézeteik szerint Nimród volt a világ első igaz "szabadságharcosa", aki függetleníteni kívánta magát és népét attól az Istentől, aki később a “zsidók gonosz istene”-ként vált ismertté. Nimród a szó szoros értelmében egy kultuszfigurává vált, az eljövendő világdiktátor tökéletes előképévé.

Az egy közismert tény, hogy a bibliai teremtéstörténet mellett számos más ősi forrás fennmaradt, amelyek leírásokat tartalmaznak az ember teremtésével, az istenek földre látogatásával, az özönvízzel, majd az azt követő első társadalmi szerveződésekkel kapcsolatban. Ezek nyilvánvaló tények, amiket nem tagadunk, vagy vitatunk el. Amit mi, a Bibliát Isten kinyilatkozott szavaként elfogadó keresztények – az elfogultság vádját teljes mértékben felvállalva – tagadunk, az az, hogy ezek a források szintén isteni ihletésűek lennének és az egy igaz Isten kinyilatkozott akaratát tükröznék. Nem vonjuk kétségbe, hogy tartalmazhatnak részlegesen, vagy akár teljesen igaz elemeket is. Mi több, még azt sem zárjuk ki feltétlenül, hogy az események leírásai, amelyeket ezek az írások tartalmaznak ugyancsak szellemi sugallatra, vagy akár bizonyos "istenek" utasításai szerint lettek lejegyezve. Számunkra az a lényeges kérdés, hogy milyen szellemi forrásból származik ihletettségük? Milyen oldal szempontját képviselve lettek megírva? Végtére is, az általunk hitelesnek tartott Szentírás szerint a szellemi világot benépesítő lények két fő kategóriába soroltatnak: egyfelől vannak az egy igaz Teremtő Istenhez hűséges, iránta engedelmes; másfelől az ellene egykor fellázadt és máig lázadásban álló szellemi istenfiak (elohim), vagy közismertebben angyalok.

Ezek után nem is furcsállhatjuk azt, hogy bizonyos Biblia- és keresztényellenes körökben gyakran ezeket a "hiteles ősi forrásokat" használják fel a Szentírás hiteltelenítésére, illetve megcáfolására. Ezen körökön belül gyakran adnak hangot annak a nézetnek, hogy a Biblia csupán egy a számos forrás közül, amelyet csalárd módon a korábbi, tehát ősibb, hitelesebb írásokból ollóztak ki, vagy "lopkodtak össze". Más szóval, ahogyan a szellemi létvalóságban, úgy a fizikai világban is képviselve van e két oldal. Istennek vannak igaz és hű követői, akik az Ő akarata szerint élnek, ahogy a sötét oldalnak is vannak elkötelezett emberi eszközei, hívei. A két oldal kibékíthetetlenül szemben áll egymással, s aki kereszténynek mondja magát, minél hamarabb döntse el kit fog szolgálni.

1Királyok 18:21 "Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha JHVH az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!"


 

Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.hu


 

Tovább a Nimród című íráshoz >>