Kedves Barátaim!

A legutóbbi Szombatnapi üzenetet folytatva továbbhaladunk és megnézzük, mi fog történni a Közel-Keleten. Az Utolsó Időkről és az első feltámadást elhozó Messiás visszajöveteléről szóló leírást Dániel próféta kapta meg:

Dániel 11:40 De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.

Ez a szöveg az Észak királya és Dél királya közti háborúskodás utolsó fázisával foglalkozik. A sorrend Dél királyának támadásával indul Észak királya ellen. Feltételezhetjük, hogy ez beteljesedett a 2001-es év történéseiben és a terrorizmus elhatalmasodásában, de még várható egy további, nagyobb jelentőségű támadás. 2001 valóban elindította a vég háborúit és ténylegesen a harmadik világháború kezdete, de sok mindennek kell még történnie, és a viszály csak növekedni fog.

A sorrend a „The Last Thirty Years: The Final Struggle (No. 219).” c. írásban van kifejtve. Ez az írás az 1997-es év Sátorok Ünnepére készült, és nem láthattuk előre, hogy négy éven belül Afganisztánban és az akkori Szovjet Köztársaságok területén fogunk [az USA] harcolni. Írásunk megjelenése idején az emberek kétkedtek, azonban minden úgy történt meg, ahogyan a Biblia leírja. A 2001-es év meg volt jelölve, és a dátum elég pontosnak bizonyult. Ezek a háborúk azóta is folytatódnak, és hamarosan a harmadik világháború utolsó fázisaivá fokozódnak majd.

A 40. vers az első szakaszt mutatja be, amely sok ország invázióját, megszállását jelenti. Ezt már láthattuk megvalósulni, tehát ebben a fázisban vagyunk most. A legjelentősebb támadás még előttünk van.

Erre az úgynevezett Arab Tavasz felkelései adják meg az alapot. A NATO asszisztált Kadhafi legyőzéséhez Líbiában. Emiatt fognak az elkövetkező csaták során a NATO támogatására hajlani a líbiaiak olyan értelemben, hogy könnyebben leigázhatóak lesznek, ahogy az események egyre inkább kibontakoznak majd.

Egyiptomban a forradalom sikeres volt és az újraszerveződés után A Muszlim Testvériség megerősíti majd a pozícióját. Ez egyelőre még nem történt meg.

Szíriában szintén lázongások zajlanak, de az orosz és a kínai hatalmak akadályozzák a hatékony ENSZ közbelépést, ezáltal támogatva a szír rezsimet.

Jemen szintén megbuktatja majd a stabilabb, USA által támogatott állami rendszert. Irán ezt támogatja, és támogatva is van Szíriában és Libanonban a Hezbollah által, Gázában pedig a Hamasz által. Amint ezekben az uralmakban változás áll be, a szíriai szunnita befolyás növekedését ellensúlyozza majd a siíták tevékenysége és általában a közel-keleti terrorizmus fejleményei.

Egyiptom a Hezbollah támogatásával tovább fogja gerjeszteni a Muszlim Testvériség és a Hamasz fundamentalista ténykedéseit, és továbbra is Izrael megtámadására buzdítja a Közel-Keletet.

Emiatt annyira veszélyes a szeptember 20-án lezajló ENSZ közgyűlés (ekkor dönt az ENSZ Palesztináról), és az ezt követő cselekmények egyre hevesebbek lesznek. Az Európára nehezedő iszlamista nyomás folytatódni fog.

Egyiptom és Gáza fokozni fogja ezt a problémát, egészen addig, amíg a NATO kénytelen lesz bevonulni Izraelbe és elfoglalni Gázát, hogy megakadályozza a totális háborút, és hogy egyidejűleg átvegye Egyiptom fölött az irányítást. Jordánia nem lesz megszállva, de a kialakuló konfliktusba az Izraeltől északra és keletre lévő nemzetek is belekeverednek majd.

Folytatva a Dániel 11-et:

41 És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. 42 És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földe meg nem menekedhetik. 43 És ura lesz Egyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. 44 De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. 45 És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.

Figyeljük meg, hogy Etiópia szintén a kíséretében lesz, csakúgy mint Líbia. Tehát a jemeni cselekmények át fognak terjedni Afrika Szarvára (Északkelet-Afrika). Azonban a Szarv nemzetei is a NATO utasításait fogják követni, mivel a NATO-tól jövő támogatás irányíthatóvá tette őket.

Egyiptom és a Kelet leigázásának ebben az idejében történik majd, hogy egy olyan jelentős cselekmény következik be, ami Észak Királyának aggodalmat okoz. Ez a történés vagy fenyegetés fogja a Harmadik Világháborút totális pusztítássá fokozni, ami nemzeteket és törzseket fog megsemmisíteni. Az iszlamista ellentámadások - a NATO bevonulás miatt – ki fognak terjedni az egész régióra. Ez be fogja vonni Oroszországot és Kínát is a konfliktusba, valószínűleg megalkuvásból, de szövetségeseik befolyása miatt is. Kína Pakisztán szövetségese immár több éve. A pakisztáni haderőben nincs kétség afelől, hogy ha egyszer kiterjedt háborúba keverednek, akkor Kína az ő oldalukon fog harcba szállni, és ez a meggyőződés erősen beléjük van ágyazódva.

Az egyenletet befolyásoló szempontok a következők:

Pakisztánnak atomfegyverei voltak és vannak egy ideje.

Oroszországnak legalább 100 adag nukleáris töltete hiányzik a 90-es évek óta, és valószinű, hogy a Közel-Keleten vannak.

A régi szovjet nukleáris rakétasiló rendszer Kazahsztánban most a megújult orosz védelmi szövetség része.

Irán eltökélt és a közeljövőben nukleáris fegyvert fog előállítani.

Kína szintén atom-nagyhatalom, a világ legnagyobb légierejével, és az 1970-es évek óta vannak csapásmérő nukleáris harcigépei. Ezt a rádiócsöves radar megoldású MIG 21B Foxbat gépekkel tudják megvalósítani.

Ezzel szemben Izraelben több, mint 300 atomtöltetből álló nukleáris erő van, és a NATO erőknek legalább ennyi atomfegyver áll rendelkezésére.

Izrael képes ugyanannyi légierő bevetésére, a pilóták váltogatásával, amennyire az Egyesült Államok.

A nukleáris fenyegetésen kívül nincs más, ami azt az aggodalmat okozhatná, amiről Dániel próféta beszél. Hacsak nem egy azzal együtt járó biokémiai vagy más veszély, amely szintén összefüggésbe hozható egy atomtámadás lehetőségével.

Ebben az időben a Négy Angyal el lesz engedve a Tartaroszból, az Eufrátesznél, hogy megöljék az emberiség egyharmad részét

Ezt a nagy pusztítást követően Észak Királya visszatér keletre, és a Földközi-tenger partvidékéről kiindulva elfoglalja a Gázai övezetet, és egészen Jeruzsálemig kiterjeszti a megszállást.

Ez a város lesz az Új Világrend főhadiszállása, és az is marad 42 hónapig.

Ez idő alatt a Két Tanúbizonyság 1260 napig szintén Jeruzsálemben fog működni, azután megölik őket és az utcán fognak feküdni 3 és fél napig, aztán megtörténik az Első Feltámadás Mihály Arkangyal szózatára. (Lásd: Jel. 11. fejezet) Ezek az események az elkövetkező néhány évben fognak kibontakozni.

Pénzügyi-gazdasági katasztrófa van előkészítve 2011. szeptember-október idejére. Az európai káosz és a gazdasági összeomlás miatt az iszlamisták felbátorodnak majd és aktívak lesznek attól fogva 2012-ben végig, és innentől fog elkezdődni a Harmadik Világháború. A világ pénzkészleteit a központi bankokban őrzik majd.

Ebben az időben Isten parancsot ad Seregének a cselekvésre. A cél a választottak megmentése lesz. A Sereg visszatérésekor a világ eljut Megiddóba és a millenniumi rend alá lesz rekesztve. Azonban a világ nem fog szépszerével engedni, hanem harcolni fognak a Messiás és a Sereg ellen, idegeneknek kiáltva ki őket. Valójában már most ezt hirdetik: mivel állítólag mi mindannyian lehetővé tettük a globális felmelegedést, ezért idegen fajok fognak közbelépni, hogy megállítsanak minket a környezet elpusztításában. A tény, hogy semmi közünk ehhez, és a Föld ezerévente felmelegszik akár tetszik, akár nem, nem számít. A globális felmelegedést a nap okozza, és a többi bolygó is éppúgy melegszik, mint a miénk. Ez közismert tudományos tény. A globális felmelegedés periodikus dolog, és ezt mindannyian tudjuk. (Lásd a Global Warming: Historical Cycles (No. 218B) c. írást.)

Dániel 12. fejezete a Holtak Feltámadásáról beszél. A 12:1-es rész olyan nehéz időről szól, amilyet a föld még soha nem látott. Ezek a történések az Isten Haragjának csészéi a Jelenésekben található sorrend szerint. Az Első Feltámadás megelőzi a Föld millenniumi oktatását, és az Ítélet Második Feltámadását, ami pedig az egész emberiséget oktatja.

Dániel 12 1-13 1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. 2 És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. 3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. 4 Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. 5 És széttekinték én, Dániel, és ímé másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. 6 És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, a ki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végük e csudadolgoknak? 7 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, a ki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. 8 Én pedig hallám ezt, de nem értem, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? 9 És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. 10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik, 11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz. 12 Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot. 13 Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.
 

A Tanúbizonyságok ideje 1260 nap. Azután további 3,5 nap következik, mint a harminc nap része, és aztán még 45 nap, amelynek során az Első Feltámadásban a választottak teljes egybegyűjtését fogjuk látni.

 

Wade Cox

Coordinator General