CoG

 

A következő cikket az Amerikai Központi Rabbinikus Tanács jelenttette meg fizetett mellékletként a The New York Times nevű amerikai napilapban. A cikk a The New York Times 2001. Február 11-i vasárnapi számában jelent meg. 

Megjegyzés: Az Isten gyülekezeteinek semmi kapcsolata nincs a cikk íróival, illetve szervezetükkel, mindössze rendkívül érdekesnek és figyelemreméltónak tartjuk álláspontjukat. Ezt a cikket a Rabbinikus Tanács teológiai okfejtése miatt jelentetjük meg a COG honlapon. Szerintünk rendkívüli éleslátásról ad bizonyságot, és néhány pontjában megegyezik a COG teológiájával Izrael és Júda végleges helyreállításának körülményeit illetően.

 

A Zsidó Rabbinikus Tanács 
az Izraeli Kormány ellen 
5-12-2


MIÉRT ELLENEZZÜK AZ IZRAELI KORMÁNYT ÉS ANNAK HÁBORÚIT?

 

Kiadva a The Central Rabbinical Congress of The U.S.A. & Kanada általwww.netureikarta.org


Az izraeli választásokat követően szinte közhellyé vált az a nézet, hogy a vallásos zsidók és az ő pártjaik olyan jelölteket támogattak, akik hátráltatták, illetve meg akarták akadályozni a békemegállapodást. Ez azt a látszatot keltette, mintha az ultra-ortodox zsidóság a hagyományos Tóra értelmezés szerint a legkövetkezetesebb támogatója lenne Izrael állam függetlenségének, beleértve a jeruzsálemi Templomhegyet, és az elfoglalt területeket is.

Valójában ez nagyon messze áll az igazságtól. 

Kétezer évvel ezelőtt, a Templom lerombolásával a Teremtő megvonta a zsidó néptől a Szentföld fölötti uralmat a Messiánikus korszak eljöveteléig (keszubosz 111a). Ekkortól megtiltatott a zsidóknak, hogy bármiféle háborút viseljenek más nemzetek ellen, és ez addig érvényben is fog maradni, amíg le nem jár a szétszórattatásuk ideje. Ez idő alatt a zsidó lét fő meghatározójának a civilizált, becsületes életmódnak kell lennie, és egyben hálás viselkedésmódot kell tanúsítaniuk a befogadó országoknak, bárhol vannak a világban. 

Az elmúlt több, mint kétezer év óta a zsidók elfogadták azt, hogy szórványban kell élniük az isteni határozat szerint. Ezidő alatt a zsidók soha nem próbáltak háborút viselni a befogadó országok népei, vagy más népek ellen. Továbbá, a szétszórtság hosszú ideje alatt a zsidók soha nem tettek kísérletet arra, hogy visszafoglalják a Szentföldet az ott lakozó népektől. Csak az imát, a bűnbánatot és a jó cselekedeteket tartották a fennmaradás elfogadható eszközeinek.

Példaképp, amikor a második templom pusztulása közel volt, Rabbi Yochanan ben Zakkai ellenszegülve a korabeli zsidó zelótáknak, feladási tárgyalásokat kezdeményezett a rómaiakkal. 

A zsidók tehát ezekben a módszerekben hittek és e szerint éltek, amíg kb. száz évvel ezelőtt létre jött a zionizmus. A zionizmus egy kicsiny mozgalom volt csupán, amely egy metafizikailag lehetetlen célt akart elérni. A nyilatkozatban kinyilvánított céljuk az volt, hogy visszafordítsák az isteni rendeletet a szétszóródást illetően.

A zionizmus tehát természeténél fogva megtagadja az isteni rendelet fogalmát. Ezenkívül következetesen figyelmen kívül hagyták mindazt a sok szenvedést és veszélyt, amit a zionizmus, és annak megtestesülése: a mai Izrael állama hozott, úgy a zsidókra, mint más népekre. 

A zionizmus nézetei teljes szakítást hoztak a történelemben az addig a pontig elfogadott zisdó hitben, és annak gyakorlataiban. Ezért a megalakulásának pillanatától fogva a rabbik és a bölcsek elvetették a zionizmus eretnekségét. A Tóra-zsidóság a mai napig hűen elfogadja a szétszórtság mennyei rendeletét. Az Ortodox Rabbinizmus zionizmust elítélő kiadványai elterjedtek, és jól ismertek.

Ebből eredően, az Izrael államának elmúlt 52 évében az állam fennállásának leghevesebb és legkövetkezetesebb ellenzői maguk a tradícionális Tóra-zsidók voltak. Tehát az a folyamatos szenvedés és pusztulás, amit Izrael állama hozott úgy zsidókra, mint nem zsidókra, az nem a Tóra-zsidóság hűséges maradékának munkája. Attól következetesen elhatárolják magukat, és elítélik Izrael államnak még a fennállását is. 

A zionizmus eretneksége végeredményben megtagadja az Isteni gondviselést, és Is-nnek a történelem fölötti uralmát, ami elkerülhetetlen következménye volt az Is-n és Tóra általános megtagadásának, ami egyébként jellemzője volt a mozgalom megalapítóinak. Ennek a bizarr ideológiának az eredménye a végeláthatatlan és alattomos, Tóra-ellenes rendelkezések sora lett. Ilyen sajnálatos rendelkezések pl. a halottak boncolásának kötelezővé tétele, a temetők megbecstelenítése, a nők besorozása katonai szolgálatra, és rabbinikus iskolák végzős tanulóinak a hadseregbe csábítása. 

Újabban nagy előteret kapott a militáns retorika azok körében, akik magukat vallásos zionistáknak vallják. Sajnálatos módon ezzel az állásponttal ellentmondanak az elmúlt két évezred Tóra tisztelő bölcseinek és zsidó tömegeinek.

A Tóra-zsidóság célja csendes igazságosságban élni, és békében minden nemzettel, néppel. Azok, akik ezt az isteni rendeletet követik, nem fognak olyan háborúkba keveredni, amelyeket hamisan a zsidó fennmaradás háborúinak hívnak, de valójában zionista háborúk.

Végezetül, imádkozunk azért, hogy a Teremtő hamarosan küldje el a messiását, aki megváltást hoz majd az egész földre és emberiségre, hogy mindannyian együtt imádjuk Őt. 

Central Rabbinical Congress of the U.S.A. & Canada

 
A szervezet 1952-ben alakult meg, világméretű szevezet, amely 150 ortodox közösséget képvisel.
További információért hívják Rabbi Dovid Weisst a Neturei Karta International számán: (845) 371-0490