CoG

 A szabadkőművesség szerepe a New Age mozgalom kialakulásában

Számos írásunkban rámutattunk már arra, hogy létezik egy, a világot a színfalak mögül irányító sötét erő, amelynek kitűzött célja az, hogy elhozza a földre uruknak, Lucifernek, azaz Sátánnak a királyságát és ezzel az emberiséget az ő sajátakaratú követőivé tegyék. Ez a széleskörű, nagyon szervezett munka nem merül ki a titkos okkult társaságok sötét kamrákban lezajló rítusaiban, vagy a háttérhatalmi erők gazdasági és politikai intrikáiban. Az közismert tény, hogy az illuminátus rend és a szabadkőművesség két rendkívül fontos és aktív eszköze ennek a sátáni háttérhatalomnak. Mindkét szervezetnek kulcs szerepe van az Új Világrend hamarosan megtörténő megvalósulásában. Bármilyen további társulat, rend vagy szerveződés jön létre; ha a szabadkőművesek állnak mögötte, vagy akár csak kapcsolatban vannak vele, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az újonnan megalakuló szervezetek a fenti célokat fogják szolgálni, és meg van a nekik meghatározott sajátos szerepkörük és feladataik. Ebben az írásban elsősorban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen szerepe volt a szabadkőművességnek a New Age és más modern okkult mozgalmak kialakulásában, s amennyire ez lehetséges, behatároljuk a nekik szabott feladatokat is.  Church of God

Email: p.poli@mailcity.com

 Copyright © 2012, Póli Pál - Isten Egyházának Gyülekezetei

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatás vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.

Weboldal: http://www.churchofgod.huA szabadkőművesek és a New Age kötődésű mozgalmak kapcsolata

 

 A szabadkőművesek mint Sátán ügynökei

A szabadkőművességnek (és az olyan elődszervezeteinek, mint pl. a Templomosok) a tagságát ősidők óta az okkultizmust gyakorló elit tette és teszi ki. Ezt maguk a szabadkőművesek sem titkolják el igazán, hiszen ennek tényét pl. egy fontosabb szakirodalmukban, “A királyi boltív rejtett titkai” című könyvükben is nyíltan elismerik (lásd: George H. Steinmetz, The Royal Arch Its Hidden Meaning, Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc. 1946, 147. o.). Ha bárki valamelyest mélyebben tanulmányozza a szabadkőművesség történelmét, gyakorlatait stb. akkor nem vonhat le más következtetést, mint azt, hogy ez egy mélyen okkult titkos szervezet.

Maga az ’okkult’ szó a latinból jön és egy, az átlagember elől elfedett, elrejtett dolgot jelöl. A kifejezés alatt ma már elsősorban az olyan titkos szellemi tudományokat értjük, amelyeket kizárólag csak az abba beavatottak ismerhetnek meg, általában egy titkos társaság keretein belül. A szabadkőművesség okkult mivoltát határozottan megerősíti az a tény is, hogy nagyrészt ebből a szervezetből kerültek ki a modernebb, az okkultat sokkal nyíltabban felvállaló mozgalmak megalapítói, szervezői és jeles alakjai is. Ebben az írásban összeválogatjuk azokat a jelentősebb okkult vonalú szellemi mozgalmakat és iskolákat, amelyeket a szóban forgó szervezet tagjainak közvetlen munkája eredményezett. A válogatás kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a szabadkőművesek nem csupán politikai felforgatómunkát végeznek, de az okkultizmus terjesztésének, népszerűsítésének is ők a legfőbb ügynökei.

A sort kezdjük talán az aránylag közismert modern sátánistával, Anton LaVey-el, Sátán Egyházának főpapjával. LaVey alábbi sorai tökéletesen alátámasztják azt a fentebbi megállapítást, miszerint a szabadkőművesek a politikai intrikák mellett az okkultizmus terjesztésében is közreműködnek:

"...Számos kormányzatnak a legbefolyásosabb egyéniségei a szabadkőműves rendek tagságából kerülnek ki, és csaknem kivétel nélkül minden okkult rend a szabadkőművességben gyökeredzik." - Anton Szandor LaVey, The Satanic Rituals, Avon Books 1972, 78. oldal.

A bennfentes LaVey kertelés nélkül rámutat arra, hogy a szabadkőművesség nem csupán egy az okkult spiritualizmus számos iskolája közül, hanem egyféle toborzórend, ha úgy tetszik, egy mérges tojásokat lerakó “anyakirálynő". LaVey koránt sem az egyedüli okkultista, aki ezt kimondja; jól dokumentált kijelentések egész sora bizonyítja, hogy a modernebb okkult irányvonalak és mozgalmak megalapítói valóban csaknem kivétel nélkül ebből a szervezetből kerültek ki, és általuk vált az okkultizmust egy szerteágazó rendszerré. Az alábbiakban ezek egy része bemutatásra kerül. Ennek az állandó osztódásnak kétségtelenül az volt a fő célja, hogy minél nagyobb rétegeket legyenek képesek a lehető legmélyebben átitatni a sátánista eszmékkel, ismeretekkel és tudományokkal. Más szóval, az ember kedvére válogathat és mindenki megtalálhatja a számára legrokonszenvesebbnek látszó utat a luciferi világosság felé. Az okkult hierarchia legfelsőbb vezető rétege, a Sátán zsinagógájának elitje továbbra is a háttérből, a teljes ismeretlenség homályából végezheti mesterük titkos munkáját, miközben a szabadkőműves ügynökhálózat létrehozott egy olyan széleskörű rendszert, ahol a különböző iskolák révén a hétköznapi emberek tömegei is elsajátíthatják és gyakorolhatják az okkult spiritualizmus és a sátánizmus fortélyait. Ennek a munkának a messze legsikeresebb és legkiemelkedőbb eredménye a New Age néven ismert mozgalom. A felszínen újkeletűnek mutatkozó New Age valójában az okkultizmus legősibb formáit keltette életre, oly módon tálalva, hogy az megfeleljen a modern ember szája ízének és igényeinek. Ennek eredményeként a mozgalom néhány évtized alatt széles tömegeket vonzott magához, és hatása ma már érezhető a társadalom minden szintjén, a különböző intézményekben, beleértve a kereszténynek nevezett vallást is. A New Age által létrejött a populáris luciferiánizmus, ahol a hétköznapi, ha úgy tetszik "mezei" vagy laikus emberek tömegei szolgálhatják és ismerhetik meg mélyebben Sátánt és titkait (lásd még a New Age című írást).

Említsük meg, hogy az USA Déli Közigazgatása alá tartozó Skót rítusú páholyai által kiadott The Scottish Rite Journal hosszú időn át (1903 és 1990 között) a The New Age Magazine nevet viselte.

A szabadkőműves Lynn F. Perkins 1972-ben írta meg a "New Age Youth and Masonry" (A New Age ifjúság és a szabadkőművesség) című könyvét (CSA Press, Publisher). A könyve bemutatójában ez áll: "What Every High School and College Graduate Should Know About Masonry" – "Amit minden felsőtagozatosnak és gimnazistának tudnia kell a szabadkőművességről". Mint azt a címe is elárulja, ez a munka elsősorban az ifjúságnak az Új Korszak Rendjére való felkészítését, indoktrinációját és a szolgálatba hívását szolgálta. Perkins egy másik munkájának címe, "Masonry and The New Age" (A Szabadkőművesség és a New Age). Mindkét könyve megrendelhető a Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc. katalógusából. E két munka rámutat, hogy a New Age mozgalom tulajdonképpen a szabadkőművesség irányítása alatt áll és egyazon célkitűzéseik vannak – Az Új Korszak Világrendjének megvalósítása.

Az újonnan létrejött iskolák, köztük a kiemelkedő New Age mozgalom vezetői aztán természetes módon vagy továbbra is szoros kapcsolatban maradnak a szabadkőművességgel, vagy pedig ha addig nem tették, maguk is belépnek a szervezetbe, beavattatást nyerve a rend legmagasabb fokozataiba. Ez a stratégia biztosította azt is, hogy a különböző újabbkeletű irányvonalak a legfelsőbb hierarchia irányítása alatt maradjanak és az ő kitűzött céljaiknak, terveiknek megfelelően működjenek. Mielőtt konkrétan a New Age megformálóira térünk, röviden bemutatjuk az ún. társ-szabadkőműveseket.

A társ-szabadkőművesek

A szabadkőművesek által létrehozott különböző modern okkultista iskolákban kiemelkedő szerepet kaptak a médiumok, akik leggyakrabban nők voltak. A háttérerők természetesen az irányításuk és befolyásuk alatt kívánták tartani az újabbkeletű mozgalmakat, elsősorban azok szellemi vezetői által. Felmerült egy probléma: a szabadkőműves páholyoknak általában nem lehettek női tagjai, ám mivel több újonnan létrehozott társulatnak női vezetője, illetve médiumai voltak, megoldást kellett találni azok szorosabb bevonására, irányítására. Részben ennek a problémának a kiküszöbölésére hozták létre a Társ-szabadkőművességet, a szabadkőművesség egy olyan alágazatát, amely már nem csak férfi tagokat fogadott be, hanem nőket is, akik így társakként működhettek együtt a "nemes célok érdekében". Ez az almozgalom Franciaországban jött létre az 1800-as évek derekán, a feminista mozgalom kialakulásának korai periódusában, ami természetesen nem véletlen egybeesés, hiszen az utóbbi szintén a szabadkőművesek által megkezdett munka volt a politikai arénában. A feminizmus, majd a mozgalom egyre inkább szélsőségessé válását szabadkőműves ügynökök munkálták, amiben természetesen szükség volt a nők széleskörű bevonására. Ennek az ideje megérett az okkultizmus területén is.

A New Age előfutárának számító Theozófiai Társulat vezetője, Helena P. Blavatsky a legjelentősebb női okkult vezetőnek számított ekkoriban. Nagyon sokat elárul a két mozgalom szoros kapcsolatáról az a tény, hogy a társ-szabadkőművesség korai korszakában a legjelentősebb beavatott női személyek csaknem kivétel nélkül a Theozófiai Társulat vezetőiből tevődtek ki. A legnevezetesebb társ-kőművesek (férfiak és nők): Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant, George Arundale, Charles W. Leadbeater, C. Jinarajadasa és Henry Steele Olcott. A New Age mozgalom két pionírjának számító hölgy szabadkőműves mivolta arról tesz határozott bizonyságot, hogy a szabadkőművességnek mélyen benne van a keze a modern New Age mozgalom kialakításában. Mindkét mozgalom valós lényege a luciferiánizmus, de amíg a szabadkőművesség (illetve az illuminátusok) az elit számára nyújt mélyebb szintű beavatást, addig a New Age a hétköznapi emberek számára teszi lehetővé ugyanezt. Mindenesetre a nők egyre nagyobb számban lettek bevonva és 1922-re már több mint 450 társ-szabadkőműves páholy működött világszerte, s ezt az adatot egy szabadkőműves történész, Arthur Edward Waite adta meg a "The New Enclyclopedia of Freemasonry" című munkájában. Talán megérne egy külön írást annak a taglalása, hogy milyen jeles női személyiségek voltak a társaság tagjai.

Helena Petrovna Blavatsky és a Theozófiai Társulat

A New Age egy kiemelkedően fontos világméretű mozgalommá lett. Amennyiben konkrét bizonyítékokkal tudunk szolgálni arra, hogy a New Age mozgalom, a maga nem egészen kétszáz esztendős történelmével, igencsak szoros kapcsolatba hozható a szabadkőművességgel, akkor nagyon sok minden érthetőbbé válik ennek a rendkívül népszerű spiritualizmusnak a szerepét és céljait illetően. Márpedig ez a kapcsolat könnyen és következetesen bizonyítható.

Az 1800-as években, részben a darwinizmus és ateizmus térnyerésének köszönhetően, lényegesen meggyengült a keresztény egyháznak a "felvilágosodás" óta amúgy is hanyatló befolyása. Ezzel egy időben a titkos társaságok több fronton is kemény offenzívát indítottak a hagyományos értékrendek maradék bástyái ellen. Megalkották az olyan ateista politikai ideológiákat, mint a kommunizmus, és annak ellentézisét, a kapitalizmust, megosztva ezzel az emberiség nagy részét. Ugyanakkor sorra jöttek létre az olyan nyílt okkultista társulatok és szellemi irányzatok is, amelyek lefektették a jelenlegi New Age mozgalom alapjait. A New Age elődjének számító mozgalmat sokkal szorosabb szálak fűzik a titkos társasághoz, mint azt sokan gondolnák. Mint már említve volt, az új szellemi iskolákat vagy a szabadkőművesség hozta létre, vagy pedig hamarosan átvette az irányításukat.

Ezek közül az újdonsült társulatok közül messze kiemelkedik a New Age "anyja", Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) által megalapított Theozófiai Társulat. Blavatsky egy ukrajnai születésű médium volt, aki okkult előadásaival bejárta a világot, de az igazán nagy sikert és hatást a könyveivel érte el. Messze legismertebb munkája, a "Titkos tanok" című könyve, ami minden idők egyik legjelentősebb okkult irodalmának számít, s ami számos későbbi okkultistának kötelező kézikönyve lett. Ebben a munkában Blavatsky nem tesz különbséget a Biblia Istene és Sátán között és kifejti, hogy Sátán tette az embert isteni lényekké:
 

"Amikor kezünkbe kerül a Genezis kulcsa, a tudományos és szimbolikus Kabbala feltárja a titkot. Az édeni Nagy Kígyó és az Úr Isten egyazon személyek… -  Helena Petrovna Blavatsky, The Secret Doctrine, The Theosophical Publishing House 1893, 446. o.

"Így, amikor Sátán személyét nem az egyházak babonás, dogmatikus és filozófiahiányos szellemén keresztül nézzük, akkor őbenne a földiből az isteni embert megformálónak a hatalmas képe jelenik meg." (uo. 220 o.).


Adolf Hitler elkötelezett hódolattal tekintett Blavatskyra, maga is a titkos tanok beavatottja volt, ahogy az őt felkészítő és uralomra segítő okkult Thule Társulat tagjai is e tanok beavatottai voltak (lásd Joseph J. Carr, The Twisted Cross, Huntington House Inc. 1985, 282. o.).

A Titkos Tanok egy másik jelentős New Age gondolkodónak, "a szabadkőművesség legnagyobb filozófusa"-ként ismert Manly P. Hall-nak is az egyik kedvenc könyve volt. Hall, aki maga is egy, a New Age-et és a szabadkőművességet összekötő fontos kapocsnak számít, így áradozik Blavatsky munkáiról:

"Madame Blavatsky "The Secret Doctrine" (Titkos tanok) és az "Isis Unveiled" (Leleplezett Ízisz) című munkái ajándékok az emberiség számára, s mindazok számára, akiknek a víziója képes áthatolni a közelgő vész sötét felhőin. Nem túlzás kijelenteni, hogy ezek az írások a modern világ legéltetőbb irodalmi alkotásai. Olyan lenne ezeket más könyvekkel összehasonlítani, mint a nap fényét összehasonlítani a szentjánosbogárból áradó pislákolással. A "The Secret Doctrine" kiérdemli azt, hogy a szentírás megnevezés méltóságát viselje, …  - Manly P. Hall, "The Phoenix, An Illustrated Review of Occultism and Philosophy", 1960 The Philosophical Research Society, 122. o.

Az 1875-ben megalapított Theozófiai Társulatnak úgy az elnöke, Henry Steel Olcott, mint az alelnöke, George H. Felt, szabadkőművesek voltak. Egy további alapító tag, Charles Sothern, szintén egy magasabb fokozatú szabadkőműves volt. A korai időkben a tagsághoz tartozott még minden idők legjelentősebb amerikai szabadkőművese, Albert Pike, a skót rítus nagymestere is. Blavatsky asszony oly nagy tiszteletnek örvendett a szabadkőműves körökben, hogy 1877-ben megkapta az Ősi és Kezdetleges Rítusú Szabadkőművesség elismerő oklevelét is.

Annie Besant és a Teozófiai Társulat

Annie Besant 1889-ben ismerkedett meg Blavatsky-val a szocialista nézeteket valló szabadkőműves Herbert Burrows által. Blavatsky asszony igen nagy hatással volt Besantra, aki elkötelezett követőjévé vált. Néhány évvel később, 1891-ben Blavatsky meghalt és a társulatnak új vezető után kellett néznie. A hosszadalmas, mintegy tizenhat éven át tartó utódkeresés 1907-ben zárult le, amikor is a Quatour Coronati Research Lodge Annie Besant szabadkőműves fivérének, Valter Besantnak a javaslatára Annie-et tette meg a Theozófiai Társulat vezetőjévé. Ahogy elődje, Blavatsky asszony, úgy ő is rendkívül szoros kapcsolatokat ápolt a szabadkőművességgel, oly annyira, hogy végül még a Társ-Szabadkőművesség (egy olyan páholy, ahol a férfiak mellett nők is tagok lehettek) 33-ik mesterfokozatát is megszerezte. Annie Besant társ-kőműveseinek és a Francia Nagy Orient páholy együttműködésének szövetségét a párizsi Droite Humain Nagy Templomában ünnepelték meg, amint azt Lady Queenborough, az Occult Theocracy (The Christian Book Club of America, 1933) nevet viselő munkájának 533. oldalán feltárja. A Theozófiai Társulat Besant vezetése alatt szoros kapcsolatokat tartott fenn több olyan társasággal, amelyeket szintén a szabadkőművesek hoztak létre, mint pl. a szocialista Fábián Társaság és az OTO, vagyis az Ordo Templi Orientis. Besant 1922-ben ez utóbbi társulat tagságába is bekerült, ahová maga a hírhedt Aleister Crowley, az OTO akkori vezetője avatta őt be.

C.W. Leadbeater és a Teozófiai Társulat bennfentes kapcsolata

Annie Besant a Teozófiai Társulat fejeként erőteljesen támogatott egy általa örökbefogadott indiai fiatalembert, Jiddu Krishnamurtit. Nagy gondot fektetett a fiatalember karrierjére, akit egy messiási figuraként, a világ eljövendő tanítójaként kívánt beállítani. Ebben az erőfeszítésében egy 33-ik fokozatú szabadkőműves nagymester, Charles W. Leadbeater nyújtott számára több mint készséges segítséget. Leadbeater egy megrögzött homoszexuális és pedofil volt, amit a legmélyebb (szexuális) mágia részeként gyakorolt (Jerry Johnston, The Edge of Evil, Word Publishing, 1989, 136. o. interjú Joseph Carr-ral, a "The Twisted Cross" szerzőjével).

C.W. Leadbeater írásai fényt vetnek arra is, hogy a szabadkőműves beavatottak mennyire a sötét szellemi erők befolyása alatt működnek, akik fokozatonként más-más erővel hatnak:

"A 30-ik fokozatnak is megvan a maga angyala az ennek [a fokozatnak] megfelelő karakterrel – ez a nagy kék Deva az Első Kisugárzás-ból, aki erőt nyújt a K.H. Lovagnak, ahogyan a krimzon Angyal a Rózsakereszt testvériséget segíti. A 33. fokozat két csodálatos segítőtársat biztosít – az emberhez mérten gigantikus erejű, ragyogó fehér színű szellemeket.” - C. W. Leadbeater 33. fokozat, The Hidden Life in Freemasonry (A Szabadkőművesség titkos valósága), The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras India 1928,  336. o.

"A 33-ik fokozat egyben kapcsolatba hoz a Szuverén Nagy Inspektor Generálissal, magával a Világ Szellemi Királyával, a Legfelsőbb Útmutatóval, aki a Nagy Fehér Páholy feje, s aki erős kezeiben tartja a föld sorsát …” - u.o. 326. o.

"Mégis, amikor e ragyogó szellemek valamelyike kapcsolatba kerül velünk a szabadkőműves rítusok által, nem tekinthetjük őt sem vezetőnek, sem szolgálónak, hanem csupán testvérünknek.” - u.o. 334. o.

Leadbeater itt elénk tárja, felfedi azt, hogy a szabadkőműves rítusok szellemi erőkkel hozzák kapcsolatba a beavatottakat, akik a 33. fokozat után magával a sötétség fejedelmével is kapcsolatba léphetnek. Nem mellékesen Leadbeater volt a Theozófiai Társulat londoni páholyának a titkára, ami további bizonyíték arra, hogy a két társaság mennyire kéz a kézben járt.

Alice A. és Foster Bailey

Alice A. Baileyt joggal nevezték a New Age uralkodó királynőjének, hiszen az 1970-es években bekövetkezett haláláig több mint húsz könyvet írt meg a Dwjahal Khul nevet viselő szellemi mesterének irányítása alatt. Alice Bailey őszintén és a lehető legnyilvánvalóbb módon tette világossá, hogy a szabadkőműves páholyok az egyre szélesedő okkult világ kiképzőbázisai:

"Ez [a szabadkőművesség] sokkal inkább egy okkult szervezet, mint azt sokan gondolnák, és azt a szándékot tölti be, hogy a jövő magas fokú okkultistáinak a kiképzőiskolája legyen.” - Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, Lucis Publishing Company, New York 1957, 511. o.

Alice és férje, Foster Bailey, a 32. fokozatú szabadkőműves egymással vállvetve dolgoztak a New Age Terv megvalósításán, igen nagy hangsúlyt fektetetve a [hamis] messiásuk közeli eljövetelére:

"A Hierarchia eligazítása szerint a legfontosabb feladat most együttesen arra összpontosítani, hogy előkészítsük a Krisztus újramegjelenését az emberek között." - Foster Bailey, Things To Come, Lucis Publishing Company, New York 1974,  108. o.

"A Krisztus egy ma már élő ember. Ő, mint a nagy kivitelező, azon dolgozik, hogy segítse az emberiséget a szellemi növekedésben, anélkül, hogy irányítani kívánna vagy akarna bennünket.” (u.o. 110. o.)

"Krisztus és a hierarchia a new age-nek megfelelő tettekre összpontosít és azok kivetítését a new age technikák által viszi véghez.” – u.o. 122. o.

Ez a New Age-messiás nem megváltja az embert, hanem segíti őt önmaga megistenesítésében. Hogy ez mennyire nem a Biblia Messiása, Jézus Krisztus, az abból látszik leginkább, hogy Foster szó szerint kinevette a valós bibliai Krisztust:

"Az a keresztény tanítás, miszerint Ő egy keresztényként jön el, hogy megmentsen a pokoltól és valami jövőbeli ítéletet hirdessen, egy rossz beidegződésnek a maradványa, ami még az emberiség gyermekkorának idejéből származik. Ő nem azért fog eljönni, hogy megmentsen bennünket, hanem azért, hogy segítséget nyújtson nekünk önmagunk megmentésében…” – u.o. 116. o.

Foster Bailey rendszeresen írt cikkeket a különböző szabadkőműves kiadványokba, emellett előadásokat tartott a páholyok csarnokaiban. A "The Spirit of Masonry" (A szabadkőművesség szelleme) című könyve szintén kapható a Macoy Publishing and Masonic Supply Co. boltjaiban. Ebben a könyvben Foster, aki a New Age egyik legjelentősebb egyénisége, többek között annak ad hangot, hogy a szabadkőműves vallás az egyetemes világvallást reprezentálja.

"A szabadkőműves tanítások bennfenteseként elmélkedve miért lenne lehetetlen az az elképzelés, hogy ez adja meg mindazt, ami szükséges az univerzális vallás formulájához?"

"Az újjászületett Szabadkőművesség olyan kőművesekből áll, akik hűek maradnak az elkötelezettségeikhez és tudatában vannak annak a Titokzatos Köteléknek, ami egybefogja őket egy igaz testvériségben, s ami egyben olyan platformot biztosít, ami kielégíti minden elmélkedőnek, és a különböző elméleti rendszerek iskoláinak igényeit. Így tehát nem csupán a vallás iránti szükség elégül ki, hanem a nyitott elméjű gondolkodók mentális igényei is.” - Foster Bailey, The Spirit of Masonry, Lucis Press Ltd., London 1957, 109. o.

És végül még egy utolsó idézet a már említett, a New Age-et és Szabadkőművességet összefogó, fontos kapocsnak számító Manly P. Halltól, ami összefoglalja e két mozgalom lényegét:

“Az ember az istenné válás előtt áll. Ahogyan azt a transzcendens egyiptomi mítoszok mondják, a fazekaskorongon formálják. Amikor a fénye kiárad, hogy felemelje és fenntartsa a mindenséget, akkor megkapja az istenség hármas koronáját." - Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, 92. o.

Az új spiritualitásnak is titulált New Age ma egy népszerű, rendkívül gyorsan terjedő és sok területet átitató mozgalom, amit konkrét célokkal hoztak létre a luciferiánus szabadkőműves alkotók. Ez a mozgalom a látszat ellenére nem a bugyuta, ábrándos emberek talán kissé fura, de ártalmatlan szellemi útvonala, hanem egy alattomos és kegyetlen terv megvalósítására létrehozott szellemi irányzat (lásd A New Age Manifesto című írást). A cél pedig az, hogy mindenki számára könnyűvé, elérhetővé és gyorssá tegyék a luciferi választás követését. És persze mesterük kiszolgálását, aki önmagát felistenítve magával rántotta az angyalok egyharmadát, majd az első emberpárnak ugyanazt sziszegte, amit fattyai ma az "új spiritualitás" lényegeként hirdetnek: "[önmagatok által] olyanokká lesztek, mint Isten." (1Móz. 3:5).