CoG


 

 

A honlapon található írások ABC sorrendben

 

 

 

 

2012 – Sátán apokalipszise

5Mózes 32:38

A „Nika lázongás”

A 120. Jubileum [Táblázat]

A 151. Zsoltár

A 2. Zsoltár

A bárány áldozatáról

A bibliai Genezis visszhangja a kínai írásjelekben

A bibliai kereszténység és az uzsorakamat

A bibliai korszakok és a “korok terve”

A bûn legyõzése

A Church of God és a  Hetednapi Adventisták kapcsolata

A cionizmusról I. – Sion bibliai definíciója

A cionizmusrol II. Az antikrisztusi szellemiségtõl az antikrisztusig

A cionizmusról IV. – A szikáriusok, régiek és újak

A demokrácia és a Biblia

A fejfedés kérdése és Krisztus teste

A Galata levél és a törvény megtartása I.

A Galata levél és a törvény megtartása III.

A Galatákhoz írt levél és a törvény megtartása

A Hetednapi Church of God történelme

A 7. hónap újholdnapja és a kürtök ünnepe 

A hamza és a Mano Pantea – van e helye a kereszténységben az amuletteknek?

A hexagram

A hívõk gyülekezetének helyzete a világban – szombatnapi üzenet

A hívõk szellemi fegyverzete

A honlapról: Szerkesztõi közlemény

A hüpösztatosz szó jelentõsége

A III. Templom

A Jubileum kérdése

A júdaizmus "kóser" okkultizmusa

A káldok – Babilon öröksége

A kánaánita szórványnépek - A szinimiták

A kánaánita tüske Izrael testében - I. rész

A kánaánita tüske Izrael testében - II. rész

A kánonról

A kegyelem szügségelenné teszi e az engedelmességet?

A kelták és szkíták Izrael elveszett törzsei?

A keresztény hit és a magántulajdon szentsége

A két Péter

A Kijevi Rusz birodalom – a keleti vikingek

A kínai szombatosok

A kommunizmus sátáni szimbólumai

A konstantini hitvallás

A korai kereszténység álláspontja a halál utáni mennybemenetelrõl

A kõbe vésett New Age manifestó

A lábmosás szertartásának jelentõsége

A Mammonról

A mennyei  kárpit meghasadása

A Millennium és az elragadtatás

A Modern kereszténység eltérítése

A negyedik parancsolat szerepe a történelmi szombattartó egyház gyülekezeteiben

A nemzet intézménye

A nemzeti szocializmus okkult háttere

A New Age kihívás (New Age I.)

A New Age ördögi arca -“A Terv” (New Age II.)

A Noahita törvények

A piros pirula, avagy a kék pirula?

A pogány teremtésmítoszok vs. a bibliai teremtéstörténet

A pusztai menedék egyháza

A pusztai menedék egyháza II.

A pusztító utálatosság

A rabszolgatartás és a Biblia

A régi és az új kovász

A Sátán zsinagógája I.

A Sátán zsinagógája II.

A szabadkõmûvesség és a modern protestanizmus kapcsolatai

A szabadkõmûvesség szerepe a New Age mozgalom kialakulásában

A szellem halhatatlansága?

A szombat az Édentõl a Sinaiig

A Szent Német-római Birodalom Jeruzsálemi „helyõrsége”?

A szövetségek és a törvény

A tetoválás, a divat és az emberi test szentsége

A Tetragrammaton a korai Szeptuagintában

A toleráns liberalizmus vs. intoleráns bibliai kereszténység

A törvény cselekedetei

A törvény és a kegyelem általi üdvösség kapcsolata

A törvény és a kegyelem harmóniája

A törvény ideiglenes elemei

A törvény ideiglenes elemei I.

A törvény Istene.

A választottak, mint Elohim

A Valenin nap

A „Vérfolyó csatája” és a búrok Fogadalmi Napjának története

A világ 2021-ben és a nagy átrendezés

Adalékok Eszter könyvéhez

Ádám és éva az Éden kertjében

Arabok III. A Mahdi

Arimateai József és a brit õsegyház történelme

Asszíria felemelkedésének bibliai okai

Az 1260 nap, a 3 ½ év próféciája és a Jelenések fenevadjai

Az 55. Zsoltár - Az Antikrisztus és Isten népének viszonya

Az advent elõtti ítélet

Az anticionista zsidóság kerekasztala

Az antikrisztusizmus

Az Antikrisztus és Isten népének viszonya

Az arabok II. – Az arabok a próféciákban

Az Arbroath-i nyilatkozat

Az asszír Antikrisztus

Az Ádám elõtti teremtés a réselmélet fényében

Az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése

Az elkötelezettség – szombatnapi üzenet

Az Elohim vagy Isteni Tanács

Az engesztelés

Az ENSZ a globalizmus és Izrael

Az evangélium

A kánaánita szórványnépek - A hettiták és az észak amerikai indiánok

Az Isten Fia kifejezés jelentõsége

Az Isten szövetsége

Az Isten temploma – A szellemi templom

Az Isten temploma – III. Rész

Az Isten temploma – IV. Rész - „Ezékiel temploma” - a millenniumi templom

Az Isten teremtésének archéja, mint az Alfa és az Omega

Az Isten uralma

Az Isten Városa

Az ítélet periódusai

Az izraelita nemzeteket beazonsító bibliai jegyek

Az új exodus

Az újhold idõpontjának meghatározása

Az újholdak – Feleletek gyakran feltett kérdésekre

Az újholdak jelentõsége

Az újjászületés

Az Úvacsora szertartása

Azonos e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással?

Azonos e a modern judaizmus a Mózesnek átadott vallással? II. 

Bábel, az újrakezdés és a célt tévesztett kezdetek bölcsõje 

Bemerítkezés Jahósua nevére és a Mát. 28:19. 

Benjámin törzse

Beszélgetés a Galatákhoz írt levélrõl

Bevezetõ a Nemzetiszocializmus okkult háttere címû íráshoz

Bevezetõ JHVH ünnepeihez

Britannia bibliai vonatkozású történelme

COG történelmi táblázat

Columba

Dán törzse

Dániel 11

Dávid trónja I. - Isten örök szövetsége Dáviddal

Dávid Trónja II. – Júda királyi pálcája

Dávid Trónja III.  Dávid trónjának elplántálása és felépítése

Dávid Trónja IV.  Mellékletek és kiegészítések

Dominionizmus

Edom – Törökország és Közép-Ázsia a próféciákban   

Elám – A nyugati szláv népek eredete és próféciai szerepe

Elám – a nyugati szláv népek és próféciai szerepe  

Elõszó a cionizmussal foglalkozó írássorozathoz

Ezékiel 29-32

Ezékiel 38:39 I.

Ezékiel 38-39 I.

Ezékiel 38-39 II. 

Énok „Állatok apokalipszise” – A nemzetek üdvtörténete

Feleletek gyakran feltett kérdésekre: Az Istenség

Fiam vagy te, ma szültelek téged I.  

Fiam vagy te, ma szültelek téged II.

Genealógia Ádámtól II. Erzsébetkirálynõig

Genealógia II. Trójaiak/Habsburgok

Genealógia III. A Trójai/Frank ág

Gnosztikus transzgenderizmus - Lázadás a realitás ellen

Góg és Magóg az iszlám és a közel-keleti keresztények eszkatalógiájában

Halloween

Hány évet ölel fel egy jubileum?

Héberek, izraeliták, zsidók – a megnevezések tisztázása

Hit és cselekedetek

Hitvallásunk

Hogyan történhet meg az angolszász világ összeomlása egyetlen hónap alatt?

Hóseás 5 – Az izraelita nemzetek elbukása

Illés eljövetele

Ireneusz és Énok könyve

Ismertetõ az etióp ortodox Tewahido egyházról és kánonjáról

Isten aratási ünnepei

Isten családjának teremtése

Isszakár törzse

Izmael – az arab nép bibliai eredete és próféciai szerepe

Izrael Háza – Az elveszett tíz törzs

Izrael háza – Az elveszett tíz törzs III.

Izrael háza, az elveszett tíz törzs II.

Izrael titka

Jahósua a Messiás, az Isten Fia

Jahósua levelezése V. Abgar királlyal - A szír, arám  egyház  története

Jákob veszedelme, a nagy nyomorúság

Jáván fiai I. – A görögök és latinok

Jáván fiai II. - Thársis és Dodanim

Jáván fiai III. - A jávániták a próféciákban

Jeruzsálem királya, a keresztény Nagykirály

Jézus és a parázna asszony

Jézus és a Tízparancsolat

Jézus Krisztus Istensége

Jézus Krisztus szolgálati ideje [Táblázat]

JHVH Angyala

Jób és a Tízparancsolat

Josephus leírása a zsidóság három felekezetérõl

Josephus lejegyzése Jeruzsálem ostromáról

Júda törzse

Judaizmus vs. cionizmus?

Karácsony, szaturnália és az antikrisztusi uralom kapcsolata

Káin és Ábel

Két áruló karakterelemézse: Akhitófel és Júdás

Kezdetben

Khám nemzetségei és a „khámita átok”

Ki fogja megállítani az esõt? – szombatnapi üzenet

Ki volt Jób?

Kicsoda Isten?

Kicsoda Jézus?

Kikhez lett elküldve a 12 apostol?

Kisarjadt-e már a fügefa?

Kolossze 2:16-17

Krisztus követõi és a belopódzkodott ideológiák

Lady Liberty

Látogatás az ukrán szombatosoknál

Lázár példázata

Leckék az Exodusból

Litha – a nyári napforduló ünnepe

Los Angeles – a bukott - angyalok városa, az okkult Mekka

Luther Márton és a “Sola Scriptura”

Magánjog

Manifest Dstiny

Marx és az illuminátusok

Megpróbáltatások és vigasztalódás

Megsokasodnak majd a törvény áthágásai

Melkizedek

Melkizedek és a modern ABC

Melléklet a Babilon öröksége címû íráshoz

Melléklet a Dávid Trónja címû írássorozathoz

Messiási prófécia a bölcsesség könyvébõl

Mi a leckéje a hamis bíró példabeszédének?

Mi a Szentszellem?

Mi a tûzzel való bemerítkezés?

Mi hitelesíti a  házasság intézményét?

Miért nem ünnepeljük a karácsonyt?

MMT írások

Mózes széke és a farizeusok

Mózestõl a rabbikig

Naptár 2017

Nefilim

Németország és Latin Amerika megerõsítik a történelmi kapcsolataikat

Nem a jó cselekedetek által üdvözülünk

Németország – Asszíria, az Isten haragjának eszköze

Népek múltja, jelene és jövõje - bevezetõ

Nimród

Nimród I. felvezetõ

Niszán hónapi táblázat

Noé és az özönvíz

Pál apostol és a Tízparancsolat

Pergamon II. rész

Peszah

Peszahi receptek

Pogány ünnepek vagy Isten ünnepei -  Melyik?

Pünkösd ünnepe

Rabbinikus tanács Izrael kormánya ellen

„Rise like a phoenix” Avagy: „Felemelkedem, mint a fõnix”

Róma 14

Róma 9:5

Salamon és a 666

Sátánizmus a Vatikánban

Sátán és a jobbszem eltakarásának jelentõsége

Sátán zsinagógája és a születésjog áldásai I.

Sátán zsinagógája vs. a születésjogi nemzetek II.

Sátán zsinagógája vs. a születésjogi nemzetek II.

Sokan vannak az elhívottak de kevesen a választottak

Szent Margit vs. a kelta egyház

Szent Patrick történelemformáló küldetése

Szeptuaginta vs. Maszoretikus írások I. - A szöveghagyományok ütközése

Szombatnapi üzenet/Négyezer éves karácsony?

Testvériség vs. ál-testvériség

Tiszta és tisztátalan állatok listája

Toledoth Jeshu

Tubal 

Zakariás 11.

Zsidó volt e Jézus (Jahósua)?